http://www.knihovny.cz

JINDŘIŠKA POSPÍŠILOVÁ > KAROLÍNA KOŠŤÁLOVÁ > HANA NEMEŠKALOVÁ > Národní knihovna ČR
logo
Knihovny poskytují širokou nabídku veřejných knihovnických a informačních služeb, a to nejen svým registrovaným uživatelům, ale všem zájemcům z řad veřejnosti. Každá knihovna v současné době vystavuje informace o svých zdrojích a službách prostřednictvím webových stránek, včetně informací o specializovaných databázích získaných na základě licencí. Uživatelům se informace o nabídce služeb a zdrojů jeví jako roztříštěné, pro získání souhrnných informací jsou nuceni prohledávat velké množství webových stránek, vyhledávání se tak stává zdlouhavé, obtížné a neefektivní. Na základě zkušeností a zpětné vazby z referenčních služeb poskytovaných v jednotlivých knihovnách, a také v rámci služby Ptejte se knihovny1, jsme zpřístupnili v roce 2005 webový portál KNIHOVNY.CZ, který na jednom místě shromažďuje základní údaje o nabídce informačních zdrojů, knihovnických služeb a přináší zároveň souhrnnou informaci o systému knihoven v České republice, a to jak pro uživatele z ČR, tak ze zahraničí.
Základními úkoly portálu jsou:
1. zajistit přístup k informačním zdrojům a službám knihoven v ČR a výběrově i v zahraničí;
2. zajistit informace o dostupnosti a podmínkách poskytování služeb knihoven v ČR;
3. zvýšit využívání informačních zdrojů a služeb knihoven;
4. poskytnout informace o organizaci systému knihoven v ČR a propagovat činnost knihoven;
5. zvýšit informační gramotnost obyvatel, tj. schopnost a dovednost veřejnosti využívat informační zdroje a služby nabízené knihovnami.
Vytvoření portálu KNIHOVNY.CZ bylo umožněno díky dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 8/B - Zpřístupnění informačních zdrojů na rok 20042, další rozvoj je financován z prostředků NK ČR, která také zajistila doménu knihovny.cz.
Na tvorbě portálu v roce 2004 spolupracovaly:
• Národní knihovna ČR
• Městská knihovna v Prostějově
• Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou
• Městská knihovna v Třebíči
• Státní technická knihovna
Obsahová náplň portálu
Při návrhu obsahové struktury portálu jsme se snažili vycházet z pocitů a potřeb člověka, který knihovnu nevyužívá a v podstatě se
s knihovnou ještě nikdy nesetkal, ale nyní se ocitá v situaci, kdy se na ni musí obrátit. Jednotlivé sekce zpracovávaly spolupracující knihovny, kdy se ve výsledné podobě stránek odráží diskuse celého řešitelského týmu.
Celý portál je rozčleněný do osmi obsahových a čtyř „servisních“ sekcí. Většina sekcí je uvnitř podrobněji členěna tak, aby návštěvníkovi stránek již předem byly navozeny možné situace, s nimiž se může obracet na knihovny. Bližší charakteristiku jednotlivých sekcí můžeme získat po najetí kurzoru myši na název konkrétní sekce.
Názvy sekcí v současné verzi portálu:
Co to je knihovna? Základní informace, typy knihoven v ČR, legislativa…
Kde je moje knihovna? Několik cest jak nalézt nejbližší knihovnu podle mapy ČR a různých adresářů
Co dělat když chci…? Informaci, knihu, článek…
Jaké služby knihovna nabízí? Informační, výpůjční, meziknihovní, reprografické, kulturní…
Do knihovny po internetu…? Co vše získám od knihovny, aniž bych ji musel navštívit.
Co v knihovně naleznu...? Knihy, časopisy, články, hudebniny, CD, databáze, internet…
Co bylo vydáno…? Jak zjistím, které dokumenty vyšly v ČR a v zahraničí
Má moje knihovna…? Hledanou knihu, časopis, databázi…
Rozumíte v knihovně? Slovníček… Vyhledání výrazu, Zeptejte se nás
Názory, připomínky www formulář pro zpětnou reakci
Portál byl pro pracovníky knihoven zveřejněný v únoru 2005, pro laickou veřejnost v rámci Března - měsíce internetu 2005. Během dvouletého provozu portálu se zřetelně prokázalo, že takto souhrnně podané informace jsou potřebné a užitečné, a to nejen pro nejširší veřejnost.
Současný stav portálu, jeho podoba, struktura a obsah nebyly už v době svého vzniku brány jako konečné, právě naopak, vzhledem k rozvoji ICT obecně a v knihovnách zvláště, již od počátku bylo zřejmé, že po několika (2-3) letech bude nutné stránky opět aktualizovat a zřejmě i zásadně změnit.
Od prvního záměru, který byl zformulován v lednu 2004, uplynulo několik let a podle nás, pracovníků referenčních služeb, nyní nastává doba potřebná na změnu. K ní se váže především fakt, že rozvoj informačních technologií jde stále kupředu, že všechny související služby a možnosti v knihovnách od zveřejnění portálu pokročily a nové technologie nám umožňují přizpůsobit portál stále zvyšujícím se nárokům uživatelů.
Naše změny by se rády inspirovaly zajímavým a v mnoha směrech i poučným a populárním tématem (nejen pro knihovny), a to teorií a možnostmi, které souvisejí s pojmem Web2.0. V dostupných článcích, které byly na toto téma publikovány u nás i v zahraničí, nejsou k dispozici přesné definice tohoto pojmu, ale jsou zde uvedeny koncepty a metody úspěšných internetových stránek konkrétních institucí a firem pro možnou inspiraci. Z výše uvedeného vyplývá, že pojem Web2.0 je především charakterizován jako posun od centralizovaného zpracování či služeb k decentralizaci využíváním různých užitečných nástrojů (např. využití tagů, RSS kanálů, blogů a wiki)3, dále je charakterizován „volností“ z hlediska tvorby a šíření informací. Jedná se tedy především o propojenost, otevřenost a prostupnost v prostředí internetu a jako základní princip všeho tohoto snažení je soustředění se na koncové uživatele, nikoli tedy na technologie, jak tomu bylo doposud. Ty jsou brány pouze jako prostředek k dosažení stanovených cílů.
V souvislosti s výše uvedeným bychom tedy rádi portál Knihovny.czmnohem více přizpůsobili současným koncovým uživatelům a nabídli ještě větší propojenost se zdroji a službami českých knihoven. Domníváme se, že jednotlivé kategorie již neodpovídají v mnoha směrech požadavkům uživatelů knihoven, kteří stále více žádají jasné informace a jednoduché návody a postupy, které by je co nejkratší cestou navedly k požadovaným dokumentům. Pokud chceme, aby uživatelé využívali služeb knihoven i nyní, kdy mnozí z nich považují za „nejlepší a nejúplnější zdroj“ informací internet, musíme nabízet komplexní relevantní informace jednoduchým a názorným způsobem. Proto navrhujeme změny na portálu Knihovny.cz, které bychom rádi s pomocí dalších knihoven provedli v co nejkratší možné době. Cílem oddělení referenčních a meziknihovních služeb Národní knihovny ČR je spolupracovat s různými typy knihoven a nabídnout tak všem knihovnám, které o to projeví zájem, možnost vyjádřit se k těmto změnám či podílet se na vytváření stránek nových.
Pracovníci příslušného oddělení zatím vytvořili obecnou koncepci, jakým směrem by se navrhované změny měly ubírat. Tyto návrhy je možné rozdělit do několika částí, kdy soudíme, že určité sekce portálu bude možné využít, často ovšem za předpokladu zestručnění textu a jeho aktualizace. Tyto změny byly poprvé představeny na konferenci Knihovny současnosti 2007.4

1. Stávající sekce, které je možné zachovat (po aktualizaci a zestručnění obsahu):
• Co je to knihovna
• Kde je moje knihovna - možnost přímého prohledávání v bázi ADR
• Co bylo vydáno - databáze informačních zdrojů
• Rozumíte v knihovně - slovníček s odkazem na bázi TDKIV
• Názory připomínky - zpětná vazba pro uživatele
2. Nové sekce, které vzniknou sloučením zbývajících sekcí:
• Co knihovna nabízí (služby, zdroje… = komplex informací o současných službách a možnostech knihoven)
• Do knihovny po internetu (přímá cesta k dokumentu, co dělat, když chci, atd. = postupy a rady pro uživatele)
3. Nové sekce, které zatím nebyly na portálu k dispozici:
• Digitální knihovny (české, zahraniční) s přímým napojením na vyhledávání v JIB
• Služby knihoven hendikepovaným uživatelům - základní informace včetně návodu a rad ke kritériím, která by měly splňovat stránky knihoven
• Volný internet - odkazy, rady, atd.
Kde to bude účelné a možné z technologického hlediska, rádi bychom propojili portál Knihovny.czs dostupnými českými bázemi a nabídli uživatelům možnost zadání dotazu do jednoduchého vyhledávacího pole (souborné katalogy, historické fondy a digitální knihovny).
Z dalších současných služeb portálu bychom rádi zachovali
• databázi zdrojů, na jejímž základě jsou generovány informace o zdrojích - připravujeme aktualizaci a doplnění;
• rozlišení zdrojů a jejich dostupnosti pomocí grafických symbolů - viz obr. dále;
• přehled akcí pro uživatele;
• diskusi na portálu Pandora.cz;
• anglickou verzi - bude aktualizována později na základě české verze.
Tyto části portálu, které bychom chtěli zachovat, si získaly podporu uživatelů. Jedná se především o databázi dostupných bibliografických zdrojů, která je velkým přínosem i pro pracovníky knihoven, neboť kromě on-line zdrojů nabízí i přehled základních tištěných bibliografických soupisů, které jsou pro některé obory zatím nezbytnou pomůckou a které nejsou v mnohých knihovnách běžně k dispozici, takže o jejich existenci nemusí pracovníci knihovny vědět.
Rozlišení zdrojů pomocí grafických symbolů
 on-line databáze volně přístupné na internetu
 on-line licencované databáze přístupné na internetu, přístup k on-line licencovaným databázím většinou můžete získat prostřednictvím knihovny
 on-line katalogy knihoven
 databáze na CD-ROM
 licencované databáze na CD-ROM, přístup k licencovaným databázím na CD-ROM většinou můžete získat prostřednictvím knihovny
 lístkové kartotéky umístěné v knihovně nebo jiné instituci, která je spravuje
 tištěné soupisy - soupisy bývají dostupné ve většině knihoven, u oborových bibliografií je někdy nutné využít knihovnu specializovanou na daný obor nebo krajskou knihovnu
Z výše uvedeného vyplývá, že plánujeme uskutečnit na portálu rozsáhlé a v některých částech i zásadní úpravy. Portál a informace zde uvedené jsou určeny široké veřejnosti, uživatelům všech typů knihoven a také knihovníkům samotným. Hlavním cílem všech navrhovaných změn je, aby se portál Knihovny.cz stal základní pomůckou pro všechny, kdo mají jakoukoliv informační potřebu, potřebu související se zdroji nebo službami knihoven nebo jen „chuť“ zjistit, co současné knihovny nabízejí či umí.
Přivítáme spolupráci dalších knihoven, je totiž jen na nás, jaké informace bude portál v budouc-nu obsahovat. Těšíme se i na vaši spolupráci.
ODKAZY:
1 Ptejte se knihovny[online]. [2005] [cit. 2007-11-05]. Dostupný z http://www.ptejteseknihovny.cz
2 VISK 8/B - Jednotná informační brána. [online]. [2005] [cit. 2007-11-05]. Dostupný http://visk.nkp.cz/VISK8B.htm
3 SKLENÁK, Vilém. Web 2.0 a knihovny aneb Library 2.0. In: Automatizace knihovních procesů - 11. Praha: 2007. s. 15-21.
4 Knihovny současnosti 2007[online]. [2007] [cit. 2007-11-05]. Dostupný z http://www.sdruk.cz/sec/
                                                                 

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2