TÉMA: Nové souvislosti v mimoškolním vzdělávání knihovníků

ZDENKA KLOUČKOVÁ > Z.Klouckova@stk.cz  
Další, respektive mimoškolní, nebo chcete-li celoživotní vzdělávání knihovníků – ať již v univerzálním pojetí nebo ve spektru specializací – prochází v poslední době radikálními změnami. Stále častěji nehovoříme jen o znalostech a pracovních dovednostech, ale i o kompetencích jako o třech základních úrovních ve vzdělávání. Ve všech učebnicích najdeme základní předpoklady efektivního vzdělávání – přesné zadání, ověření úrovně účastníků, vyjasnění cílů vzdělávání, kvalitní systém vzdělávání a využití a aplikace v praxi, ověřování efektivity vzdělávání. Předpokladem přesného a jasného zadání jsou zejména definovaná personální strategie, podpora vedení, příznivé sociální klima, kompetenční model a připravení manažeři.
A tak se dnes již klasická Knihovnická minima, Rekvalifikační knihovnické kurzy, kurzy základní počítačové gramotnosti na úrovni ECDL a kurzy praktického využití informačních a komunikačních technologií postupně doplňují o vzdělávání v oblasti mezilidské komunikace - práce s klientem (čtenářem, uživatelem), metody vyjednávání, asertivita v praxi apod. Dále pak v oblasti autorských práv, práva na svobodu informací, práva pro vedoucí pracovníky aj.
Poptávka po vzdělávání knihovníků v uvedených oblastech je částečně saturována nabídkou účasti v programech Ministerstva kultury ČR, a to Veřejné informační služby knihoven(podprogram č. 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků) a Knihovna 21. století. Samy knihovny však pro řadu potřebných vzdělávacích akcí musí „sáhnout do vlastní kapsy“ a finanční prostředky najít v rozpočtu knihovny. Účinně pomáhají profesní organizace - Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), Sdružení knihoven (SDRUK), Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ) a jiné.
Jako samozřejmost bereme dnes fakt, že knihovny zajišťují vzdělávání:
• pro vedoucí pracovníky knihoven typu „Právnické minimum“, Legislativa I. - nový zákoník práce, Legislativa II. - zákon o nemocenském pojištění apod.;
• pro své spolupracovníky uvnitř knihovny - školení potřebných informačních a knihovnických software, jazykové kurzy, kurzy komunikačních dovedností, asertivity, vyjednávání apod.;
• pro knihovníky z jiných knihoven a další odbornou veřejnost - speciální kurzy nadstavby základní počítačové gramotnosti, případně expertní kurzy - jazyk PHP, SQL, tvorba webových stránek, e-learningové kurzy apod.;
• pro uživatele služeb svých knihoven a laickou veřejnost, a to nejen v rámci akce Březen - měsíc internetu a Týdne knihoven, ale permanentně pro propagaci svých služeb jako takových - základy internetu, SFX služby - služby s přidanou hodnotou, práce s počítačem pro seniory, pro děti apod.;
• na zakázku pro „objednatele“, tj. pro komerční společnosti, které potřebují proniknout na trh knihovníků svými produkty a využívají knihovnu jako organizačního garanta celé akce (bývá ku prospěchu obou stran).
Současná nabídka seminářů, konferencí a dalších vzdělávacích akcí je zajišťována webovou stránkou http://www.stk.cz/Akce. Zatím jsou zde avizovány a evidovány – na základě naprosté dobrovolnosti – NABÍDKY připravovaných vzdělávacích akcí, seminářů, veletrhů apod. Stránky mají i významný koordinační a kooperační aspekt. Jsou spravovány Sekcí vzdělávání SKIP a hostují na webu Státní technické knihovny. Na dokreslení zájmu o tuto stránku bylo k datu 29. 10. 2007 zaregistrováno 51 554 návštěv a k témuž datu i 481 akcí. Uvedené webové stránky jsou nejen obrazem spektra vzdělávacích aktivit, ale najdeme v nich i zajímavé statistiky týkající se typu akcí, pro jakou profesi, pro jakou úroveň a pro jaké instituce jsou určeny, kdo a kde je pořádá. Podle potřeby či zájmu se můžete podívat i do minulosti. Avizované vzdělávací akce naleznete dnes již také na webových stránkách téměř všech knihoven. Členové sekce vzdělávání SKIP - viz http://skip.nkp.cz/ jsou mezi sebou v neustálém kontaktu, aby projednali náměty – poptávku po vzdělávacích akcích i případnou nabídku toho, co kde jaká knihovna připravuje a na pravidelných pololetních jednáních se již domlouvají konkrétně dlouhodobější záměry v této oblasti. Členům sekce vzdělávání SKIP a jistě i všem poptávajícím se zájemcům o vzdělávací akce by pomohla na této adrese jedna „kolonka“ navíc s označení POPTÁVKA, o jejíž „instalaci“ se pokoušíme.
Plánování i realizace vzdělávacích aktivit je velice náročná činnost, je třeba mít neustále na zřeteli:
Pro koho? (identifikace cílových skupin)
Co? (analýza a identifikace vzdělávacích potřeb, případně žádoucích preferencí)
Jak? (volba vzdělávacích metod a technik)
Kdo? (výběr lektorů, školitelů, agentur)
Za kolik? (kalkulace nákladů)
V těchto souvislostech je zajímavým podnětem pro přípravu nových typů vzdělávacích akcí všem již dobře známý Evropský průvodce kompetencemi odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb dostupný na http://skip.nkp.cz/KeStazeni/Pruvodce_kompetencemi2007.pdf
Jistě ne on sám, ale analýza potřeb vzdělávání vyplývající z průzkumů a hodnocení jednotlivých profesních skupin knihovníků by měla formulovat požadavky na zajištění vzdělávání v rámci požadovaných kompetencí. První výsledky průzkumu podle tohoto průvodce orientované na akvizitéry a katalogizátory (jmenné a věcné zpracování) představila PhDr. M. Faitová na konferenci Knihovny současnosti 2007 v Seči (viz Knihovny současnosti 2007. Sborník z 15. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2007 v Seči u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven ČR 2007. 515 s. ISBN 978-80-86249-44-5). Kromě popisu průzkumu, jehož se účastnily dvě vysokoškolské a dvě vědecké knihovny, se objevila v obou typech knihoven poptávka po stejných tématech: vyhledávání informací, analýza a prezentace informací a aplikace práva na informace. Jistě nebudou jediná, časem přibudou další a bude potřeba se na ně důkladně připravit a na poptávku reagovat rychle kvalitní nabídkou. Pokud to bude schůdné, bude jednou z cest i e-learningová forma vzdělávání - viz Kurzy katalogizace formou e-learningu (autorem je tým odboru zpracování fondů Národní knihovny ČR). Kurz naleznete na adrese http://dl.cuni.cz/cuni/, informace o způsobu přihlášení jsou na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_prihlaseni_kurz.htm.
Budoucnost patří interním lektorům
Pro všechny typy vzdělávacích akcí je potřeba najít odpovídající lektory a požadavky na ně kladené nejsou malé. Úzce specializovaný odborník musí proniknout do základů lektorských dovedností, aby byl schopen předat účastníkům kurzů své vědomosti, znalosti a případně je naučit určitým dovednostem, které jsou nutné pro pochopení tématu, probírané látky. Někdy je to trochu problém, někteří knihovníci-odborní specialisté mají pocit, že na sobě v tomto směru moc pracovat nemusí. Naštěstí řada specialistů je vůči sobě patřičně kritická a nabídka poměrně drahých kurzů lektorských dovedností je rychle vyčerpána neustálou poptávkou po nich.
Potvrzuje se zde tendence firemního vzdělávání deklarovaná na seminářích Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) a spočívající ve stoupajícím využívání školitelů a lektorů vlastní organizace - viz kurz „Interní trenéři“ na adrese: http://www.aivd.cz/show.php?page=1. V současnosti je interními školiteli, lektory zajišťována asi jedna třetina vzdělávacích akcí firem, dvě třetiny jsou zajištovány externími lektory. Budoucnost však patří interním lektorům, předpoklad je, že v nejbližších letech se poměr obrátí a dvě třetiny vzdělávacích akcí budou zajišťovány interními lektory. Je to logické, žádný školitel, lektor mimo sféru knihovnictví není schopen zajistit profesionální odbornou úroveň vyučovaných témat z oblasti knihovnictví. Základy lektorských dovedností, pedagogická minima či certifikace lektorů by však měly být podmínkou k této činnosti. Při sekci vzdělávání SKIP tak vzniká databáze lektorů a témat využitelných pro vzdělávací účely všeho druhu a náročnosti. Registrace v databázi je otevřena všem, kdo mají potřebné odborné a lektorské kvality a mají chuť se podílet na lektorském zajištění vzdělávacích akcí v různých knihovnách. Po kvalitních lektorech z jiné branže - jako jsou andragogové, psychologové, pedagogové apod., je naopak třeba sáhnout v případě připravovaných témat vyjednávání, řešení konfliktů, práce s klienty včetně těch nepřizpůsobivých aj.
Do budoucna bude potřeba se pokusit o certifikaci lektorů a školitelů kurzem akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podobně jako jej má akreditovaný společnost A-HRA Consulting, s.r.o., která jej představila na konferenci Benchmarking zkušeností z RLZ projektů pro přípravu nových grantových záměrů na období 2007-2013v Praze 30. října 2007. Pro úplnost informací o důležitosti certifikace lektorů uvádím i stále platnou nabídku Asociace institucí vzdělávání dospělých, která zaštituje i certifikaci lektorů, jejichž jména za časové období od r. 2000 do současnosti objevíte na http://www.aivd.cz/show.php?page=74, distanční forma Certifikovaného kurzu lektorů vzdělávání dospělých - viz http://www.aivd.cz/show.php?page=18.
CERTIDoc v ČR
Certifikace kompetencí nejen v duchu lektorských dovedností úzce souvisí s již zmiňovaným Evropským průvodcem kompetencemi odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb a tím i s projektemCERTIDoc, což je evropský projekt, který probíhá v rámci programu Leonardo da Vinci. Je pokračováním předchozího projektu DECIDoc (1997-2001) a pod označením CERTIDoc (Certifikace kompetencí v oblasti informací a dokumentace) na něj navázal v roce 2003. Více informací naleznete na adrese http://skip.nkp.cz/KeStazeni/MezSpo/CZ/CERTIDOC_Jarmila%20Burgetova_2004%20.doc nebo též http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull%2005_120.htm.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se účastnil prací na obou těchto projektech, v projektu CERTIDoc zastupuje Sekci vzdělávání SKIP PhDr. Miloslava Faitová, která se podílela na realizaci prvního průzkumu úrovně kompetencí uvedeného výše. Projekt CERTIDoc nabízí možnost certifikace kompetencí v České republice a v evropských státech, které se projektu účastní, a to v důležitém rámci evropských měřítek. U nás by měly postupem doby vzniknout certifikační komise určené k tomuto účelu. Měli bychom tak usnadněnou cestu k uznávání i mimoškolního - dalšího - celoživotního vzdělávání.
Je to i směr, který legislativně podpořil Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (č. 179/2006 Sb., ve znění zákona č. 110/2007 Sb.). Jeho základním cílem je především podpořit účast dospělých na dalším vzdělávání, vytvořit prostředí motivující k účasti na něm zejména pro osoby s nízkou kvalifikací či potřebnou kvalifikaci rychle a efektivně změnit, zvýšit či rozšířit. Zákon vstoupil v platnost 1. srpna 2007.
Národní soustava kvalifikací a Národní systém povolání                                                                        
Určité požadavky přinese do života vzdělávání knihovníků i Národní soustava kvalifikací - viz http://www.nsk.nuov.cz/ a Národní systém povolání - viz http://www.nuov.cz/index.php?page=s_ projektu&idclanku=286.
Podle prezentací například na adrese http://www.kvalita1.nuov.cz/ jsou vidět jasně vazby na celoživotní učení.
Na adrese http://www.mpsv.cz/cs/4132 naleznou všichni zájemci konkrétní informace o Národní soustavě povolání i schémata zobrazující fungování celého systému. Na základě požadavků trhu práce vycházejících z podnětů sektorových rad Národní soustava povolání vytvoří a bude průběžně aktualizovat kartotéku (převzato doslovně) všech pracovních pozic v České republice a požadavky na jejich zaměstnance. Na základě těchto aktuálních informací bude průběžně aktualizována již budovaná Národní soustava kvalifikací, která popisuje požadavky na odborné schopnosti a dovednosti (vzdělání) potřebné pro výkon jednotlivých povolání a zprostředkovává tyto požadavky vzdělávacím institucím. Národní soustava povolání je budována na základech existujícího Integrovaného systému typových pozic - viz http://www.istp.cz.
Více informací o Národní soustavě kvalifikací získáte na adrese http://www.kvalita1.nuov.cz%20/data/833_Rozvoj%20NSK_podzim%202006.pdf a stručnou a jasnou charakteristiku včetně odkazů na další texty na adrese http://www.nuov.cz/index.php?page=vzd_v_cr&s=43.
Národní soustava kvalifikací je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a bude obsahovat kvalifikace (kvalifikační standardy) seskupené do jednotlivých úrovní, bude společným systémovým rámcem pro počáteční i další vzdělávání a pro uznávání výsledků učení, umožní srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech, bude mostem mezi vzděláváním a sférou výkonu práce, uplatní se jako významný nástroj vývoje a stanovování nových kvalifikací v České republice a povede k vytváření důležitých partnerství. Podpoří možnost prokázat kvalifikaci, pokud to zaměstnavatel bude vyžadovat, a možnost skládat zkoušky pro úplné kvalifikace bez nutnosti absolvovat několikaletou školní přípravu.
Podle výše uvedeného schématu budou důležité sektorové rady, o jejichž modelu naleznete podrobné informace na adrese http://www.kvalita1.nuov.cz/data/1647_Model%20sektorovych%20rad_v2.pdf. Sektorové rady jsou již postupně zakládány zástupci cechů, profesních sdružení, významných zaměstnavatelů v daném odvětví a dalšími odbornými experty. Jejich současný stav naleznete na adrese http://www.nsp.cz/sektorove_rady/sr_seznam.aspx. Úkolem sektorové rady bude mimo jiné zajistit revizi systému pracovních pozic a potřebných kvalifikací při zahájení činnosti Národní soustavy povolání, aktualizovat ji a vůbec se podílet na její správě. Ve vztahu k odborné i laické veřejnosti mají sektorové rady svým prostřednictvím umožňovat ovlivnění požadavků světa práce na kompetence lidských zdrojů v příslušných profesních oblastech.
Systém Národní soustavy povolání by měl být spuštěn do plného provozu ve druhé polovině roku 2008. Vzniká na základě ověřeného skotského modelu a je budován v souladu s Evropským systémem kvalifikací EQF. Systém Národní soustavy povolání realizuje konsorcium tvořené sdružením TREXIMA, spol. s r. o., Hospodářskou komorou ČR, Institutem Svazu průmyslu ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR jako veřejnou zakázku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, financovanou Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Na závěr
Již zmiňovaný Evropský průvodce kompetencemi odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb se tak může stát podkladem pro vstup do této soustavy, bude-li to žádoucí. Knihovníci však již mají jeden trumf v kapse, a tím je výše zmiňovaná účast v projektu CERTIDoc, který nabízí možnosti certifikace v oboru. Bude však z naší strany ještě potřeba hodně iniciativy a silného pracovního nasazení, včetně ochoty spolupracovat, aby i u nás vznikly případné certifikační komise, rady atd.
Není vyloučeno, že bude třeba sáhnout i na dotace z Evropského sociálního fondu. V oblasti vzdělávání dospělých to není zase tak nereálné. Za jeho podpory vzniká například Inovační centrum pro rozvoj dalšího profesního vzdělávání při Vysoké škole Jana Ámose Komenského
 – informace viz http://www.csvs.cz/publikace/NCDiV2006_sbornik/Blecha_Boldis.pdf. Realizačním výstupem by měla být plně funkční databanka metodik, testů a standardů, rozdělená do šesti kategorií a fungující na principu vzájemného sdílení dat pomocí systému kreditů. K projektu jsou nyní spuštěny zkušební webové stránky http://www.andromedia.cz/. Nabídku certifikace instituce nabízí i Asociace institucí vzdělávání dospělých. Informace pro zájemce o oborovou certifikaci systému řízení jakosti instituce vzdělávání dospělých naleznete na adrese http://www.aivd.cz/show.php?page=20, ovšem, jak se říká, každý špás něco stojí, zde například cca 30 000 korun za poradenství a certifikační audit a certifikace na tři roky vždy znovu po 12 000 korunách. Novinkou je i projekt grantového schématu 3.3 Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání „Profesní příprava certifikovaných manažerů vzdělávání“ - Projekt č. CZ.04.1.03/3.3.11.3/3142 – viz http://www.aivd.cz/images/rubriky/certifikace/certifikovany%20manazer.doc.
                                                        

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2