Ústřední knihovna Evropské komise – od vzniku až po současnost

SOŇA HANUŠOVÁ > Sona.Hanusova@seznam.cz
Evropská komise zaujímá mezi institucemi Evropských společenství výsadní postavení, bývá nazývána „motorem integrace“. Aby mohla dostát na ni kladeným požadavkům, potřebuje školený personál a také fungující administrativu. K tomu patří i knihovna, která je schopna vyhledat a zpřístupnit požadované informace co nejpřesněji a v co nejkratším čase. Ústřední knihovna Evropské komise* je speciální příruční a výzkumnou knihovnou pro potřeby zaměstnanců Komise a dalších institucí Společenství. Hlavním úkolem Knihovny Evropské komise v Bruselu je poskytovat knihovnické služby úředníkům institucí Společenství. Není otevřena veřejnosti a přístup je poskytován pouze limitovanému počtu externích čtenářů, kteří splní určitá kritéria.
První knihovna byla vybudována v letech 1952 až 1953 v Lucemburku jako služba Vysokému úřadu Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO). Na přelomu roku 1958 a 1959 byly zřízeny knihovny Komise Evropského hospodářského společenství (EHS) a Komise Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM). Měly odlišné úkoly i prostředky, a tak tyto tři knihovny procházely odlišným vývojem, co se týká záběru a sbírek. Když byly v roce 1967 výše zmíněné instituce sloučeny v jednu Komisi Evropských společenství, musely se sjednotit i jejich služby. Pro knihovny to mělo následující důsledky: knihovna bývalé Komise EHS se stala - jako největší z této trojice - ústřední knihovnou nové Komise v Bruselu. Knihovna bývalého Vysokého úřadu ESUO pokračovala jako knihovna pro služby nové Komise umístěné v Lucemburku, ale část svého fondu předala bruselské ústřední knihovně. Vědecko-technická knihovna bývalé Komise EURATOM zůstala nezávislou až do jejího sloučení s Ústřední knihovnou v roce 1974.
V dnešní době funguje Ústřední knihovna Evropské komise v Bruselu (Rue Van Maerlant, 18) a spravuje pobočku v Lucemburku (budova Josepha Becha). Ve svých fondech v Bruselu má cca 505 000 jednotek, z toho 1773 titulů časopisů a 148 titulů novin. Dalších 96 000 jednotek lze nalézt ve fondech pobočky v Lucemburku.Knihovna EK
Rozsáhlé aktivity Evropské Komise zavazují knihovnu, aby získávala příručky a odbornou literaturu z nejrůznějších oblastí. Hodnota a přitažlivost fondů Ústřední knihovny Komise spočívá vevýznamu dokumentů, jež obsahuje. Souvisí to s mezinárodním složením knižní a časopisecké sbírky - ze všech oblastí činností Komise se nakupují knihy ve všech jazycích EU. Úsilí o udržení rovnováhy mezi oficiálními jazyky EU je stále náročnější s přibývajícím množstvím nových členských států (tedy i dalších jazyků). Převládá angličtina, nejen díky produkci z Velké Británie a USA, ale i proto, že v dalších zemích vychází stále více publikací v angličtině. Dalším hojně zastoupeným jazykem je francouzština.
Rozsah sbírky je také unikátní - jedná se pravděpodobně o největší sbírku v oblasti evropské integrace. Již od roku 1959 usilovala Knihovna EK o to, aby shromáždila co nejúplnější sbírku knih a časopisů s tématem evropské integrace a daří se jí to stále. Sbírka, vzhledem k historickému vývoji knihovny, sleduje celé období evropské integrace v poválečném období. Součástí sbírek knihovny jsou i parlamentní dokumenty ze všech členských zemí a také sbírka publikací z jiných mezinárodních a mezivládních organizací.
Veškeré služby Ústřední knihovny EK závisejí na práci a vstřícnosti jejich zaměstnanců. Většina z nich nemá odborné knihovnické vzdělání a národnostní skladba je velice různorodá - „evropská“. Zaměstnanci mají možnost, nebo v některých případech i povinnost, absolvovat různá školení a semináře, které přispívají k rozšíření znalostí a zvýšení odborné kvalifikace.
Knihovna nabízí veškeré základní knihovnické služby - bibliografické vyhledávání pomocí elektronického katalogu ECLAS, přístup ke konkrétním dokumentům, meziknihovní výpůjčky, dodávání dokumentů, emailové služby, exkurze apod. Provozuje vlastní publikační činnost a svou práci podporuje účastmi na konferencích.
Od roku 1998 existuje přístup ke službám Ústřední knihovny Evropské komise i přes internet. Knihovna spravuje vlastní www stránky (http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_en.htm), dostupné na serveru EUROPA (European Union’s server = EU server). Na stránkách má široká veřejnost přístup k fondům Knihovny pomocí katalogu ECLAS (European Comission Library Automated System). Tento katalog je bibliografickým katalogem Ústřední knihovny Evropské komise a zároveň souborným katalogem Evropské komise odkazujícím na fondy sítě knihoven nazvané RéseauBIB. Od počátku roku 1979 je dostupný v automatizované podobě (od roku 1998 přes internet). Obsahuje veškeré dokumenty od roku 1979 až do současnosti. Z období před automatizací lze v katalogu nalézt pouze vybrané dokumenty. Část historických fondů má být ještě do katalogu zahrnuta. Vedle bibliografického katalogu funguje doplňková báze autoritní kontroly: Tezaurus ECLAS, který vyvíjí Knihovna samostatně.
Ústřední knihovna Evropské komise spolupracuje s dalšími knihovnami, středisky a službami - např. se sítí Evropských dokumentačních středisek (EDS). V průběhu let se také vyvíjela spolupráce s Ústřední archivační a dokumentační službou (SCAD). Ústřední knihovna se dále podílí na řízení informačních sítí Evropské komise. Působí jako vedoucí instituce a koordinátor sítě knihoven Evropské komise RéseauBIB a seskupení knihoven evropských institucí EUROLIB.
S postupným přijímáním nových členských států do Evropské unie se rozšiřují i služby Ústřední knihovny Evropské komise. Knihovna se musí neustále přizpůsobovat - rozšiřovat své fondy a služby i pro nové členské státy a jejich zástupce, přičemž nesmí zanedbávat své další funkce. Budoucnost Knihovny EK nelze tedy považovat za uzavřenou kapitolu a rozhodně stojí za to sledovat ji nadále.
Článek je zpracován na základě diplomové práce Místo a funkce Ústřední knihovny Evropské komise v rámci informační politiky Evropské unie (Soňa Hanušová)
* ang. Central Library of the European Commission; fr. Bibliothèque centrale de la Commission européenne.
POUŽITÉ ZDROJE:
• Central library[online]. Brussels: European Commission, [1998- ], aktual. 16. 10. 2006 [cit. 2006-09-06]. Přístupné ve všech jazycích Evropské unie. Dostupný z http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_en.htm 
• Central Library of the European Commission. Central library: ECLAS, the Commission libraries’ union catalogue[online]. European Commission, [1998- ], aktual. 17. 10. 2006 [cit. 2006-05-20]. Přístupné ve všech jazycích Evropské unie. Dostupný z http://ec.europa.eu/libraries/doc/catalogues/index_en.htm
• Central Library of the European Commission. ECLAS: European Commission libraries catalogue[online]. European Commission, [1998- ], aktual. 7.12.2006 [cit. 2006-10-06]. Zpřístupněno anglicky a francouzsky. Dostupný z http://ec.europa.eu/eclas
• Central Library of the European Commission. Help: ECLAS. Brussels : [s.n.], 2006. 24 s. On-line dostupné pouze z Ústřední knihovny, anglicky a francouzsky.
• GASKELL, Eric. The library and documentation services of the Commission of the European Communities. In HOPKINS, Michael. European Communities information: Its use and users. Londýn : Mansell, 1985. s. 91-101. Napsáno anglicky.
• European Commission. Central Library: activity report 1996-1997. Luxembourg: Office for official publications of the European Communities, 1996-1997. Napsáno anglicky.
• European Commission. Central Library: activity report 1998-2005. Luxembourg: Office for official publications of the European Communities, 1998-2005. Napsáno anglicky. Dostupný z http://ec.europa.eu/libraries/doc/centrallibrary/publicab_en.htm#activity
ISSN 1681-0678
• SIEMERS, Jens Peter. Bibliotheekbeschrijving: de bibliotheek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te Brussel. Open. 1981, jaargang 13, nummer 09, s. 435-444. Napsáno nizozemsky.
                                                             

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2