Manuscriptorium pro školy aneb Knihovna do škol

MIROSLAVA HEJNOVÁ > Národní knihovna ČR
Je úžasné listovat Dalimilovou či Kosmovou kronikou, nahlédnout do „středověkých komiksů“ jakými jsou např. Velislavova bible či kronika koncilu pořádaného ke konci středověku v Kostnici, jehož vyvrcholením bylo smutně proslulé upálení Mistra Jana Husa. Nemusíme se však zabývat jen historií a literaturou, můžeme listovat starými herbáři, prohlížet si mapy, architekturu, astronomické a lékařské spisy, písemné hudební památky a mnoho dalších. Toto bohatství uchovávané v trezorech českých i světových knihoven se už na počátku tohoto století dostalo na obrazovky počítačů prostřednictvím digitální knihovny známé pod názvem Manuscriptorium.
Ti, kteří Manuscriptorium již delší dobu používají, vědí, že se skládá ze čtyř hlavních stavebnicových prvků:
• otevřeného katalogu historických fondů (zpřístupňuje rukopisy, inkunábule, staré tisky, staré mapy),
• digitální knihovny obrazových kopií vybraných rukopisů a starých tisků,
• elektronické knihovny plných textů,
• virtuálního badatelského prostředí. Přistupová stránka k Manuscriptoriu
Jednou ze zcela nových možností pro výuku představuje Manuscriptorium pro školy (MSŠ), které vyrostlo na podhoubí základního Manuscriptoria.Díky dohodě mezi Národní knihovnou ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se Manuscriptorium od počátku školního roku 2006/2007 volně otevřelo všem typům českých škol, a to od základních až po vysoké. Multilicenci umožňující přístup škol do Manuscriptoria prodala Národní knihovna Ministerstvu školství pouze na jeden školní rok. Bylo tedy pouze na Národní knihovně a učitelích, jak bude tato novinka přijata a nakolik se stane užitečnou. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že jeden školní rok je velmi krátká doba na zavedení takové novinky nejen ve známost, ale především do plného užívání. Navíc základní Manuscriptorium bylo budováno s cílem sloužit odborné veřejnosti, která má zcela jiné požadavky a nároky na jeho užívání. Hned zpočátku jsme si uvědomovali, že bude nutné vstoupit do úzkého kontaktu s pedagogy a přizpůsobit Manuscriptorium podmínkám výuky. Díky jejich pochopení a nadšení jednotlivců z jejich řad jsme vytvořili samostatnou sekci Školám, která se postupně stala samostatným portálem, alternativní branou vedoucí k celému obsahu Manuscriptoria. Sekce školám má tedy vlastní přístupovou stránku, která svým členěním nabízí pedagogům různé možnosti.
Najdeme na ní tematicky řazený seznam dokumentů vhodný pro výuku, který průběžně aktualizujeme. Seznam obsahuje historiografické prameny, texty k dějinám české literatury, rukopisy významné z hlediska dějin kultury a knižní malby a ilustrační iluminace.K vybraným nejzajímavějším rukopisům a tiskům vznikají přípravy pro výuku, které jsou určeny přímo pedagogům, a které obsahují návodné postupy, jak dané dokumenty konkrétně využít. Tyto přípravy vytvářejí pedagogové a výsledky jejich práce, včetně potřebných doplňkových podkladů, jsou v sekci „Školám“ umístěny k volnému stažení. Mohou být využity přímo nebo posloužit jako volná inspirace. Žáci a studenti se dokonce mohou sami pokusit přečíst v originále některá česká literární díla a zjistit nakolik jim rozumí. S použitím Manuscriptoria mohou také sami vytvářet různé slohové či seminární práce, aniž by museli chodit do knihovny, protože knihovna přichází přímo k nim.
Ukázka českého rukopisuSekce Manuscriptorium školám se stala:
• laboratoří pro pedagogy,
• moderním výukovým prostředím,
• zdrojem informací pro studenty.
Na základě postupně získaných zkušeností, dostatečného množství příprav pro výuku a rozšiřování okruhu spolupracovníků začalo narůstat nejen kvantitativní využívání Manuscriptoria, ale i kvalitativní využívání tohoto zdroje při výuce. Díky tomu získaly všechny typy škol možnost volného přístupu do Manuscriptoria i ve školním roce 2007/2008. V současné době je k Manuscriptoriu připojeno již 277 škol z celé republiky.
Jak se do Manuscriptoria připojit?
Stačí zavítat na stránku http://www.manuscriptorium.com/ nebo najít stránku přes odkazy na http://www.nkp.cz/, zvolit si českou jazykovou verzi a vybrat záložku Školám. V této sekci je připraven výběr obzvláště zajímavých dokumentů, které je možné využít v rámci výuky českého jazyka, dějepisu, výtvarné výchovy apod. Jedním kliknutím se otevře ukázkový dokument, který si zájemce vybere a pak jím podle potřeby může listovat, vkládat záložky či zvětšovat detaily.
Aby bylo možné prohlížet velké obrazy více než 2600 rukopisů, tisků či map, je nutné se stát registrovaným uživatelem. Bez registrace jsou totiž dostupné jen menší náhledy a ty zdaleka nepostačují k tomu, aby se daly tyto památky detailně prohlédnout. Informace o tom, jak se konkrétní škola může stát registrovaným uživatelem, jsou uvedeny na stránkách http://skoly.manuscriptorium.com.
Manuscriptorium pro školy je rozvíjeno na základě spolupráce zejména s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, firmou Aip Beroun, pedagogy ze všech typů škol a dalšími partnery. Informace o projektu MSŠ jsme také publikovali v odborných pedagogických časopisech (Učitelské noviny, Společenskovědní předměty, bulletin ASUD). Manuscriptorium školám bylo představeno i na mezinárodní konferenci Inforum 2007: 13. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Manuscriptorium lze využít z mnoha různých hledisek. Z celé řady jeho pozitivních stránek stojí za to vyzvihnout variabilitu a interdisciplinárnost. Využití elektronického prostředí k výuce umožňuje pedagogům držet krok s moderními trendy ve světě, kde obohacování výuky tímto směrem bývá již tradičně velmi kladně hodnoceno. Manuscriptorium není uzavřený a dokončený projekt. Je to projekt, který se neustále rozvíjí, zdokonaluje a rozšiřuje, a to hlavně na základě spolupráce s dalšími zainteresovanými stranami. Vzájemná spolupráce s pedagogy přinesla již řadu nových poznatků a pokračování v této vzájemné spolupráci zůstává jedním z nejdůležitějších bodů celého projektu.
Manuscriptorium školám nenabízí jen krásné ukázky dobových textů, jejichž originály jsou ukryty v trezorech, ale stává se užitečným pomocníkem, který rád poslouží v každodenní praxi. Chceme, aby dokument, iluminace či listina ožily. Aby nebyly jen krásnou ukázkou dobového textu. Chceme dopřát žákům badatelské zážitky, chceme, aby si mohli očima „sáhnout“ na Majestát nebo Dalimila. Domníváme se, že tento záměr didaktického zpřístupnění dokumentů je v souladu se záměry školské reformy a přináší zajímavé aktivity do skladby školních vzdělávacích programů. Žáci se mohou naučit práci s textem, úctě k jazyku, mohou se učit opravdu aktivně, mohou nad ukázkami spolupracovat a komunikovat.
Dobrý učitel může s pomocí Manuscriptoria vykouzlit pestrou hodinu češtiny, dějepisu, zeměpisu, výtvarné či hudební výchovy a mnoho jiných.
          Zlomek Dalimilovy kroniky           Z Kroniky kostnického koncilu
Projekt Manuscriptorium školám koresponduje s:
• hlavními principy Rámcového vzdělávacího programu,
• principy školské reformy,
• principy multidisciplinárních projektů,
• novými možnostmi virtuálního prostředí,
• novými trendy výuky v českém i evropském prostředí.
Konzultace s učiteli potvrdila, že využívání Manuscriptoria se nemůže odvíjet jen od osobní iniciativy jednotlivých učitelů, kteří mají zájem tento zdroj při svém vyučování využívat. Stejně důležité je prohloubení spolupráce se specializovanými centry a institucemi, které se podílejí na tvorbě výukových plánů a v mnoha případech jsou i jejich garanty. Také je nezbytné, aby odborníci jak z knihoven, tak i ze vzdělávacích institucí vybírali důležité dokumenty, které ilustrují a mapují naši minulost. Přestože je tento portál velmi mladý, věřím, že jeho využívání při výuce má své vážné opodstatnění a přináší nový didaktický prvek do školství.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2