Legislativní změny a stav slovenských školních knihoven v roce 2007

ROZÁLIA CENIGOVÁ > rozalia.cenigova@spgk.sk   
V přímé kompetenci Ministerstva školství Slovenské republiky je soustředěn největší počet knihoven v rámci celého knihovního systému SR.
Podle statistických údajů, které školní knihov-ny uvedly ve Výkazu o školních knihovnách k 31. 12. 2006 a které zpracoval Ústav informací a prognóz školství v Bratislavě, působilo na 3039 základních a středních školách 5273 školních knihoven. Na některých školách existovalo dokonce několik druhů knihoven, například pro žáky, pro učitele, nebo pro žáky na 1. stupni, na 2. stupni a zvlášť pro učitele. Zajímavé je, že 16 školních knihoven bylo součástí knihoven veřejných a 49 poboček veřejných knihoven bylo umístěno ve školách.
Školní knihovny evidovaly 9 313 216 knihovních jednotek a 416 144 registrovaných uživatelů, jimž ve sledovaném období poskytly 1 493 226 knihovních dokumentů. Každá knihovna odebírala v průměru tři tituly periodik. Školní knihovny kromě výpůjček připravily pro své uživatele i 12 192 vzdělávacích a kulturně-společenských akcí. V jejich rámci uskutečňovaly informační výchovu formou exkurze do školní knihovny i do jiných typů knihoven (nejčastěji do veřejné, méně do vědecké), spolupracovaly s učiteli jednotlivých předmětů i v rámci vyučovací hodiny ve školní knihovně. Ve školních knihovnách bylo přístupných 881 počítačových stanic, z toho 676 mělo připojení na internet školy. Školní knihovny využívaly většinou akademickou síť SANET, na níž jsou připojeny základní a střední školy v rámci projektu Infovek Slovensko.
Je třeba zdůraznit, že k pozitivní změně stavu informatizace a internetizace přispělo Ministerstvo školství Slovenské republiky realizací programu pro financování rozvojových projektů školních knihoven Elektronizace a revitalizace školních knihoven 2006. Jeho cílem bylo podpořit aktivity zaměřené na elektronizaci vnitřních knihovních procesů, kooperaci a výměnu informací s jinými knihovnami, aplikaci informačních a komunikačních technologií, zkvalitnění knihovnicko-informačních služeb žákům, pedagogům, nepedagogickým zaměstnancům školy, případně členům místní komunity. Dále zvyšovat čtenářskou kulturu žáků, oživit akviziční činnost, zpřístupnit dílčí fondy a zajistit ochranu knihovních fondů ve školních knihovnách. Padesát tři vybraných rozvojových projektů školních knihoven na základních a středních školách získalo podporu 5 milionů Sk, které byly vyčleněny z rozpočtu kapitoly pro rok 2006.
Ministerstvo školství SR zveřejnilo začátkem října 2007 vyhodnocení 2. ročníku Výzvy programu na financování rozvojových projektů školních knihoven Elektronizace a revitalizace školních knihoven 2007. Hodnotící komise vybrala 206 z 514 předložených projektů ze školních knihoven působících na základních a středních školách. Na realizaci těchto projektů vyčlenilo ministerstvo 20 milionů korun. Součástí realizace rozvojových projektů bylo především zakoupení počítačové sestavy včetně komponent, nutných pro připojení k internetu školy, zakoupení knihovního systému s on-line katalogem, tiskárny, knih a regálů. Školní knihov-ny musely rozvojové projekty zrealizovat do 31. 12. 2007.
Ve školních knihovnách pracuje 2552 školních knihovníků. Celkový objem finančních nákladů vynaložených na činnost těchto knihoven byl 23 256 768 korun, z toho na nákup knihovního fondu 5 845 965 korun.
Legislativa platná pro síť školních knihoven
V minulosti byla činnost školních knihoven legislativně ošetřena Směrnicí MŠ SSR č. 3767/ 79-21 o školních knihovnách a Metodickými pokyny MŠ SSR č. 18697/79-21 o práci školních knihoven a informační výchově žáků a učitelů. Cílem těchto dokumentů bylo posílit kompetence školních knihoven a prohloubit metody a účinnost jejich práce a informační výchovu žáků a učitelů.
V roce 2000 vstoupil v platnost zákon č. 183/ 2000 Sb., o knihovnách, o doplnění zákona Slovenské národní rady č. 27/1987 Sb., o Matici slovenské ve znění pozdějších předpisů (knihovní zákon). Zmíněný zákon upravuje nejen postavení a úkoly knihoven, jejich zřizování, poskytování knihovnicko-informačních služeb veřejnosti, financování a podobně, ale i přesně vymezuje postavení školních knihoven jako součástí základních a středních škol. V § 10 přesně definuje funkci školní knihovny, a to „školní knihovna slouží informačnímu a dokumentačnímu zabezpečení výchovně-vzdělávací činnosti a výchovně-vzdělávacímu procesu“ a vyjmenovává především základní úkoly školní knihovny. Jako příklad můžeme uvést, že školní knihovna „utváří knihovní fond, který využívá na přípravu, řízení a uskutečňování výchovně-vzdělávacího procesu; poskytuje knihovnicko-informační služby především žákům, učitelům a jiným zaměstnanců školy; poskytuje metodickou pomoc učitelům při informační výchově ve vyučování jednotlivých předmětů…“.
Dalším důležitým právním dokumentem, který pomáhá školním knihovnám v jejich proměně z klasické školní knihovny na odborné, studijní, informační, internetové a čtenářské centrum, je Směrnice Ministerstva školství Slovenské republiky č. 8/2006-R z 20. dubna 2006 o činnosti školních knihoven. Tato směrnice upravuje podrobnosti o zřizování, slučování, činnosti a provozu školních knihoven. Obsah jejích článků je nejenom v souladu se všeobecnými právními předpisy, s legislativou platnou v oblasti školství a legislativou knihovnickou, ale respektuje i principy Manifestu a Směrnic UNESCO/IFLA o školních knihovnách. Směrnice se setkala s pozitivním ohlasem u zřizovatelů škol, ředitelů škol a školních knihovníků.
Jednotlivé články směrnice taxativně upravují povinnosti:
• zřizovatelům školních knihoven - například zřízení, zrušení nebo sloučení školní knihov-ny s obecní knihovnou, financování školní knihovny, prostorové, technické a technologické vybavení školní knihovny;
• ředitelům škol - například řízení a personální zajištění školní knihovny;
• školním knihovníkům - například plnění úkolů školní knihovny, utváření fondu, zajištění knihovnicko-informačních služeb.
Metodickým řízením školních knihoven v rámci ustanovení směrnice jsou pověřeny:
• Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě v oblasti tvorby metodických materiálů a odborného poradenství;
• metodicko-pedagogická centra Slovenské republiky v oblasti dalšího vzdělávání školních knihovníků;
• veřejné knihovny v oblasti poskytování poradenských služeb a výkonů knihovnických činností.
V souvislosti se zmíněnou směrnicí je nutné zmínit dva důležité dokumenty - Usměrnění k slučování školních a obecních knihoven a Model školní knihovny.
První dokument vydalo Ministerstvo kultury SR (č. MK.179990/2004) v roce 2004. Uvádí se v něm, ve smyslu jakých paragrafů knihovního zákona mohou obce přistoupit ke spojení školních a veřejných (většinou obecních) knihoven. Dále jsou tam vyjmenovány možnosti umístění sloučené knihovny v prostorách obecní knihovny nebo v budově školy a stanoveny povinnosti, které musí obec po sloučení se školní knihovnou vykonat.
Model školní knihovny byl schválen Ministerstvem školství SR v roce 2004 jako doporučující materiál pro činnost školních knihoven. Podrobně jsou v něm definovány především funkce, úkoly, financování, odborné činnosti, složení knihovního fondu, poskytování knihovnicko-informačních služeb, personální obsazení, prostorové, technické a technologické vybavení školních knihoven podle počtu žáků škol do 249, od 250 do 499, od 500 a více.
Je žádoucí přiblížit ještě návrh Koncepce vybavení školních knihoven, který vypracovala Slovenská pedagogická knihovna ve spolupráci se Státním pedagogickým ústavem v březnu 2007 a který následně schválilo Ministerstvo školství SR.
Hlavním cílem koncepce je vytvoření nového systému vybavení školních knihoven tak,aby poskytovaly jednotný přístup žáků, učitelů, případně členů místních komunit k informacím bez ohledu na jejich formu, formát, způsob a místo uložení a v plné míře sloužily jako:
• centra výchovy k znalostem a úctě k národním a křesťanským tradicím;
• kulturní, čtenářská, odborná, studijní, informační a internetová centra;
• místo podpory moderního výchovně-vzdělávacího procesu, volnočasových aktivit a celoživotního vzdělávání učitelů;
• prostředek upevňování čtenářské, informační a počítačové gramotnosti.
Specifickými cíli koncepce jsou:
• vybudování školních knihoven na úrovni klasické školní knihovny, elektronické školní knihovny a digitální školní knihovny;
• vypracování typových projektů školních knihoven.
Typové projekty školních knihoven byly vypracovány v prosinci 2007. V textové části obsahují navrhované požadavky na řešení školních knihoven jako jsou: provozní úseky, architektonické požadavky, vnitřní vybavení - interiér školní knihovny, architektonické ztvárnění, kvalita prostředí, technické vybavení, stavebně-technické požadavky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Samostatnými přílohami jsou typové projekty školních knihoven ve třech velikostních kategoriích: pro školy do 249 žáků, od 250 do 499 žáků a nad 500 žáků. Jednotlivé přílohy obsahují dispoziční a prostorové řešení školních knihoven a specifikaci vnitřního zařízení.
Závěrem je vhodné zmínit činnost Slovenské pedagogické knihovny jako metodického centra školních knihoven.
Své strategické poslání plní především:
• formou odborných konzultací se školními knihovníky při řešení odborných problémů a vypracováváním metodických materiálů pro činnost školních knihoven;
• zpřístupňováním aktuálních informací v rámci samostatné sekce pro školní knihovny na webové stránce Slovenské pedagogické knihovny (www.spgk.sk/kniznice.html);
• spoluprací s Ministerstvem školství SR na tvorbě koncepčních materiálů;
• spoluprací s Ministerstvem školství SR na přípravě, administraci a hodnocení programu na financování rozvojových projektů školních knihoven (Elektronizace a revitalizace školních knihoven 2006 a Elektronizace a revitalizace školních knihoven 2007);
• spoluprací s Ministerstvem kultury SR a Slovenskou národní knihovnou na přípravě koncepčních materiálů pro školní knihovny;
• spoluprací s veřejnými knihovnami v oblasti poskytování poradenských služeb s výkonem knihovnické činnosti ve školních knihovnách;
• spoluprací s metodicko-pedagogickými centry a krajskými školskými úřady na propagaci grantových programů, soutěží a akcí pro školní knihovny;
• každoroční přípravou, realizací a vyhodnocením Soutěže o nejzajímavější akci školní knihovny k Mezinárodnímu dni školních knihoven, která se koná vždy pod patronací ministra školství SR.
Třetí ročník této soutěže proběhl 22. 10. 2007, jeho tématem bylo Vzdělávání podporované školní knihovnou. Cílem soutěže bylo zábav-ními formami práce s knihou podnítit u dívek a chlapců dobrý a trvalý vztah ke knize, školní knihovně a ke čtení, k poznávání nového. Přihlásilo se do ní 270 školních knihoven ze základních a středních škol. Oceněné knihovny získaly finanční prostředky na nákup knih do fondů podle vlastního výběru.Větší část školních knihoven připravila literární a vědomostní kvizy, čtenářské maratony, prezentace vlastní tvorby žáků, dramatizace pohádek, výrobu leporel z obrázků nejoblíbenějších knih, literární relace do školních rozhlasů, pohádkové karnevaly,exkurze do univerzitních nebo veřejných knihoven, besedy se slovenskými, německými, maďarskými spisovateli a rumunskými básníky. Propagace pořadů probíhala prostřednictvím nástěnek, školních časopisů, jmenovitých pozvánek či na webových stránkách škol a obcí. Na propagaci jednotlivých akcí školních knihoven se podílela rovněž tištěná regionální média a elektronická média s cílem seznámit širokou veřejnost se školními knihovnami:
• přípravou a realizací odborných seminářů (prezentací vhodných knihovních software pro školní knihovny);
• přípravou odborného kurzu Vzdělávání školních knihovníků formou elektronického vzdělávání;
• podporou portálů Otevřená škola (pilíř Školní knihovny) a Moderní škola;
• publikační činností o práci školních knihoven v odborných knihovnických periodikách.
Zvláštní pozornost si zaslouží 1. mezinárodní konference Školní knihovny jako kulturní a informační centra škol, kterou organizačně připravila Slovenská pedagogická knihovna 16. května 2007 pod záštitou podpředsedy vlády Slovenské republiky a ministra školství. Zúčastnilo se jí víc než sto školních knihovníků z různých koutů Slovenska a zástupců odborné pedagogické a knihovnické veřejnosti. Během mezinárodní konference zaznělo deset zásadních příspěvků z těchto oblastí - analýza stavu a úkoly školních knihoven ve Slovenské republice, čtenářská a informační gramotnost žáků, vzdělávání školních knihovníků, změna z klasické na multifunkční školní knihovnu (prezentace tří školních knihoven ze základních škol). Před účastníky mezinárodní konference vystoupili i zástupci Národní pedagogické knihovny Komenského z Prahy a Moravské zemské knihovny z Brna.
překlad OLGA VAŠKOVÁ


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2