Městská knihovna v Praze: projekt HISPRA a Norské fondy

ZUZANA KOPENCOVÁ > kopencoz@mlp.cz
Úvod
Městská knihovna v Praze (dále MKP) má ve svém fondu významné množství vzácných a historických dokumentů. Jde zejména o specializovaný fond pragensijní, ale také divadelní, hudební i uměnovědné literatury. Všechny tyto dokumenty obsahují jedinečné, nenahraditelné informace. Frekvence jejich využívání čtenáři a uživateli knihovny je značná. Právě v důsledku častého používání, degradace nekvalitního papíru a vlivem špatného životního prostředí nejsou tyto dokumenty v dobrém fyzickém stavu. Jedinou možností, jak je zachovat budoucím generacím a umožnit uživatelům práci s informacemi v nich obsaženými, je pořídit digitální kopie těchto dokumentů.
MKP v minulosti již usilovala o převedení zmiňovných dokumentů do digitální podoby. V letech 2001-2005 podala několik projektů do programu Ministerstva kultury ČR - VISK 7 (Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru). V uvedených letech byly s využitím programu VISK 7 digitalizovány čtyři dokumenty z fondu MKP. Je pochopitelné, že tato rychlost digitalizace našeho vzácného a historického fondu nás příliš neuspokojovala. Bylo jasné, že budeme hledat i jiné formy získávání prostředků na digitalizaci dokumentů.
V roce 2005 se nám naskytla ojedinělá příležitost zpracovat projekt do programu Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru/Norska (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska.html) v rámci jedné z prioritních oblastí tohoto programu - Záchrana evropského kulturního dědictví. Projekt s názvem HISPRA (Záchrana pragensijních a dalších vzácných dokumentů z fondu MKP) byl zaměřen zejména na digitalizaci vzácných monografií, periodik, map a dalších dokumentů o Praze.
Hlavní cíle projektu jsou:
1. vybudovat samostatné digitalizační pracoviště,
2. pořídit digitální kopie vytipovaných vzácných, historických a unikátních dokumentů z pragensijního fondu MKP,
3. vytvořit otevřený sdílený katalog digitalizovaných dokumentů MKP,
4. zpřístupnit digitalizované dokumenty čtenářům a uživatelům MKP.
Časové rozložení projektu
Projekt byl naplánován jako čtyřletý s možným pokračováním (rok 2007-2010).
V první etapě jsme se zaměřili na vznik digitalizačního pracoviště s potřebným vybavením a technikou (rok 2007). V druhé etapě proběhne vlastní tvorba digitálních dokumentů (rok 2007-2010). Paralelně bude vytvořeno virtuální prostředí digitální knihovny. V poslední etapě se soustředíme na efektivní propagaci projektu směrem k veřejnosti (rok 2010).
Průběh schvalovacího řízení a hodnocení žádosti
Proces hodnocení a výběru žádosti byl náročný a poměrně zdlouhavý. Začal doručením žádosti o podporu na příslušné kontaktní místo a po téměř 15 měsících byl završen rozhodnutím Výboru pro Finanční mechanismy EHP/Norska o udělení grantu. U projektu byly posuzovány formální náležitosti, plnění požadavků na oprávněnost podle stanovených kritérií a hodnocena kvalita projektového záměru.
Harmonogram tedy vypadal následovně:
• srpen 2005 - podání projektu;
• říjen 2005 - doporučení projektu určeným kontaktním místem (Magistrát hl. m. Prahy);
• prosinec 2005 - žádost doporučena Monitorovacím výborem MF ČR k postoupení Kanceláři finančních mechanismů pro posouzení a ke konečnému rozhodnutí ze strany Výboru FM EHP/Norska ve věci grantu;
• listopad 2006 - oznámení o schválení projektu a postoupení z fáze přípravné do fáze realizační.
Financování projektu
Financování projektu je zajištěno z FM EHP/Norska v procentuálním poměru 80 : 20. Dvacetiprocentní spoluúčast hradí Městská knihovna v Praze - potažmo hl. m. Praha ze svého rozpočtu. Celkové náklady projektu jsou 507 740 euro. V rámci projektu jsou financovány stavební úpravy pracoviště a jeho vybavení mobiliářem, skenery, hardwarem a softwarem. Započteny jsou i celkové personální náklady (čtyři roky) na vedení, správu projektu a pracovníky, kteří budou provádět vlastní digitalizaci fondu. V rámci projektu bude financována jeho propagace a medializace formou tištěných i elektronických dokumentů (letáky, plakáty, CD-ROM, www stránky atd.).
Řídící struktura během implementace projektu
Organizační zajištění projektu spočívá v úzké spolupráci odborných pracovníků MKP, kteří vytvořili realizační tým. Celý projekt je rozdělen do čtyř etap a jednotlivé aktivity každé etapy projektu budou sledovány na základě vypracovaného harmonogramu hlavních činností, který se shoduje s harmonogramem projektu. Jedenkrát měsíčně budou výsledky analyzovány a vyhodnocovány na pravidelných poradách realizačního týmu. Čtvrtletně budou zpracovány hodnotící zprávy a sledována účetní agenda, zda odpovídá rozpočtu projektu. Monitorovací zprávy budou vypracovávány v pravidelných intervalech stanovených smlouvou. Úspěšnost jak jednotlivých etap, tak celého projektu bude hodnocena těmito kritérii:
1. dodržení rozpočtu projektu,
2. dodržení harmonogramu projektu,
3. dosažení cílů stanovených v jednotlivých etapách.
Technické/technologické aspekty projektu
1) skenování
2) detekování okrajů a ořez obrázků
3) lineární vyrovnávání textu v obrázcích
4) tvorba metadat
5) indexace
6) OCR
7) export XML
8) import dat do Krameria
9) uložení a archivace na pevných discích
Digitalizované dokumenty budou uloženy na hlavním a záložním serveru tak, aby data byla dobře zabezpečena proti ztrátě nebo poškození. Národní knihovna ČR počítá v budoucnu se zřízením Národního digitálního úložiště pro potřeby paměťových institucí ČR. V tom případě by digitální obrazy byly uloženy na třech místech a tím velmi dobře zajištěny proti ztrátě.
Při digitalizaci budou dodržovány veškeré standardy pro zpracování dat a metadat. Tyto standardy jsou doporučené Národní knihovnou ČR, která je v národním i mezinárodním měřítku považována za významnou autoritu v oblasti digitalizace vzácných a historických dokumentů, a dalšími institucemi, které se digitalizaci dlouhodobě věnují.
Digitalizované dokumenty budou zpřístupněny prostřednictvím programu vyvinutého speciálně pro potřeby českých knihoven (Kramerius - open source). Digitální knihovna bude zpřístupněna na jednotlivých počítačových stanicích knihoven sítě MKP a také široké veřejnosti přes webové stránky MKP.
Současný stav projektu
V listopadu 2007 byla ukončena první etapa projektu - vybudování digitalizačního pracoviště. Přes všechny starosti a problémy spojené s rekonstrukcí nového prostoru, realizací výběrového řízení na nákup hardwaru, softwaru a skeneru
     Stav pracoviště před rekonstrukcí        Stav pracoviště po rekonstrukci
lze říci, že úvodní etapa byla úspěšně završena. Pracoviště je vybaveno dvěma planetárními skenery, moderními počítači, odpovídajícím softwarem na zpracování obrázků a metadat a servery pro archivaci dokumentů. Pracuje zde dvanáct pracovníků (šest úvazků) a jeden vedoucí digitalizačního pracoviště. Za účasti norského velvyslance a dalších významných hostů byl 31. ledna 2008 provoz digitalizačního pracoviště slavnostně zahájen.
Závěr
Zahájení provozu digitalizačního pracoviště Vytvoření digitalizačního pracoviště s potřebnou technikou, vybavením a odborným personálem, postupný převod ohrožených dokumentů do strojem čitelné digitální podoby a jejich zpřístupnění širokému okruhu čtenářů a uživatelů je jedinou cestou k naplnění úkolu ochrany ohroženého tištěného národního i evropského kulturního dědictví.
Převedením klasických tištěných dokumentů do digitální podoby se zajistí uchování důležité obsahové informace, jejíž existence je dnes stále více ohrožená vlivem degradace původního média, tj. kyselého, průmyslově vyrobeného papíru. Dále bude možné využít výhod technických elektronických nástrojů pro zajištění snadného přístupu k digitální informaci (jednoduchý webovský přístup, možnosti textového prohledávání).
Výhody práce s digitalizovaným dokumentem při poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb jsou všeobecně známé. Možnost převedení tradičních tištěných materiálů do podoby nových elektronických dokumentů je tudíž pro MKP velkou výzvou a realizace projektu HISPRA představuje vhodný způsob, jak tento náročný cíl splnit.
Další informace o projektu viz http://www.mlp.cz/hispra.htm
Foto poskytla Městská knihovna v Praze.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2