Co vše může oborová brána Knihovnictví a informační věda (KIV) nabídnout knihovníkům?

EVA BARTŮŇKOVÁ > eva.bartunkova@nkp.cz
Přehled možností brány KIV
Prostřednictvím oborové brány http://kiv.jib.cz lze hledat bibliografické záznamyčlánků, seriálů i monografií, které jsou katalogizová-ny v různých databázích. Tyto databáze, ať se navzájem jakkoli liší, budete prohledávat z jednoho rozhraní, postupně nebo současně. Výsledkem vyhledávání budou záznamy klasických i elektronických zdrojů.
Ve většině případů budete chtít získat jejich plné texty, ať už v elektronické podobě nebo jako exempláře v knihovnách. To obvykle znamená projít třeba katalog velké knihovny ve vašem okolí, souborný katalog, případně zahraniční plnotextové databáze apod. Tím nastává nová fáze hledání. K jejímu výraznému zkrácení a usnadnění můžete opět využít služeb oborové brány, pokud si vyžádáte tzv. přidané služby.
Kromě těchto základních služeb nabízí oborová brána i další možnosti v podobě tzv. Mého prostoru. Jedná se skutečně o váš prostor v oborové bráně, do kterého si můžete velmi jednoduše ukládat vyhledané záznamy, můžete si uložit celý dotaz a kdykoliv ho opakovaně zadat. Zde si také můžete zpracovat a uložit vlastní kombinace zdrojů pro paralelní vyhledávání.
Pro koho je brána určena?
Oborová brána KIV je určena knihovníkům a informačním pracovníkům, učitelům a studentům oboru knihovnictví.
Používat byste ji měli pro vlastní informační potřeby, ať už studujete, připravujete projekt nebo řešíte nějaký problém z knihovnické praxe.
Brána není referenční pomůckou. Pokud váš čtenář přijde s dotazem, který se týká oboru knihovnictví a informační věda, lze ji ovšem použít. Přidané služby (např. žádanka služby dodávání dokumentů) jsou však nastaveny pro individuálního uživatele.
Neuspějete, pokud budete hledat beletrii nebo literaturu zaměřenou mimo obor knihovnictví a informační věda (a v podstatě mimo jádro oboru). Ojedinělé zdánlivé úspěchy jsou dány tím, že některé zařazené oborové databáze mají trochu širší obsahový záběr než brána KIV.
Vyhledávač KIV
Základní funkcí brány je Vyhledávač KIV. V něm provádíte první fázi vyhledávání, která vás dovede k určitému bibliografickému záznamu nebo skupině záznamů.
Pro toto hledání máte k dispozici dva základní typy zdrojů:
• Databáze.
• Primární dokumenty - elektronické on-line zdroje (WWW stránky, jejich části, dokumenty na nich zveřejněné, seriály, články, konferenční sborníky apod.).
Všechny zdroje určené k vyhledávání jsou vybírány tak, aby obsahově pokrývaly obor knihovnictví a informační věda. Protože obor má četné přesahy do příbuzných disciplín, zúžili jsme obsahový záběr na jádro oboru. K jeho stanovení jsme použili předmětovou kategorizaci pro potřeby Konspektu.1 Zdroje z příbuzných oborů, pokud nedochází k jasnému průniku, jsou spíše záležitostí JIB (Jednotná informační brána) a dalších oborových bran.
Tato podmínka (zdroj obsahově spadá do jádra oboru) je prvním filtrem, kterým zdroje procházejí, než je zařadíme do dalšího výběru. Ty, které tímto prvním filtrem prošly, posuzujeme podle dalších, jemnějších kritérií. Podmínka obsahové příslušnosti k jádru oboru se však uplatňuje trochu odlišně podle toho, o jaké typy zdrojů se jedná. V případě databází můžeme ovlivnit jen výběr databáze samotné. Ta pak mívá svůj vlastní obsahový záběr, který může do oborové brány vnést i odlehlou tematiku. Odtud náhodné a zdánlivé úspěchy, pokud zadáte dotaz, který překračuje záběr brány. Mezi zdroje pro vyhledávání nezařazujeme obecné databáze, katalogy knihoven, souborný katalog apod. Existují však výjimky v případech, kdy katalog knihovny obsahuje významné množství literatury z oboru KIV. Příkladem takové výjimky je zařazení obecných databází Národní knihovny NKC a ANL.
Pro vyhledávání ve Vyhledávači KIV jsou připraveny české i zahraniční databáze včetně licencovaných. Využívání licencovaných databází lze umožnit jen tzv. oprávněným uživatelům. Ostatní vidí, že zdroj je označen jako nepřístupný ikonou zámku nebo zákazové značky. V tom případě si mohou pouze přečíst informaci o databázi pod ikonou informace.
Pokud takto vidíte databázi, do které by vaše knihovna měla mít přístup, stačí stáhnout, vyplnit a odeslat licenční formulář. Uvedete v něm, které zdroje chcete na základě své licence zpřístupnit a zároveň uvedete platné IP rozsahy pro vaší instituci. Formulář vyplníte, podepíšete a zašlete poštou na adresu uvedenou ve formuláři. To v případě, že jste zaměstnancem knihovny. Pokud jste jejím registrovaným čtenářem, požádejte o to knihovníka. Licenční formulář a podrobnější informace najdete v Nápovědách v oborové bráně KIV.
Vedle databází jsou pro bránu KIV zpracovávány elektronické on-line zdroje, které nejsou určeny k vyhledávání, nýbrž k obohacení jedné z databází o záznamy tohoto typu. Vybírány jsou dokumenty, které existují pouze nebo prvotně on-line (tedy nikoliv on-line verze klasických dokumentů). Je třeba zdůraznit, že jsou vybírány, nikoliv sklízeny. Úkolem žádné oborové brány není zachytit celý WWW, nýbrž připravit a doporučit určité množství ověřených dokumentů. Tyto dokumenty jsou zpracovávány tak, jak to dovedou knihovníci. Pro oborovou bránu KIV jsou katalogizovány české dokumenty především z vybraného okruhu WWW stránek: knihovnam.nkp.cz, skip.nkp.cz., WWW stránky velkých knihoven, stránky vítězů soutěže Biblioweb apod. Výběr zahraničních dokumentů jsme omezili na jazykové oblasti, které jsou dostupné zpracovatelům i uživatelům, a geograficky na knihovnicky zajímavé země. Zatímco v případě českého WWW jsou vybírána webová sídla a portály, stejně jako dokumenty na nich nalezené, v zahraničí se katalogizátoři soustředí především na webová sídla a portály.
Elektronické on-line zdroje zpracovávané pro bránu najdete, pokud ve Vyhledávači KIV zahrnete do výběru zdrojů oborovou databázi KKL. Databáze KKL (Knihovna knihovnické literatury) je vytvářena a spravována v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR a obsahuje katalog jeho Knihovny knihovnické literatury, článkovou dokumentaci z českého odborného tisku a záznamy dalších dokumentů, např. cestovních zpráv. Elektronické on-line dokumenty v KKL naleznete při vyhledávání z celé báze nebo při omezení na dílčí bázi těchto dokumentů - a to jak ve vlastní bázi KKL, tak při vyhledávání Vyhledávačem KIV.
Některé zvláště významné portály a elektronické časopisy jsme nadto zařadili k prohledávání Vyhledávačem KIV, respektive Googlem. Najdete je ve Vyhledávači KIV v kategoriích zdrojů Knihovnické portály a Elektronické časopisy. Příkladem je portál Informace pro knihovny, WWW stránky SKIP nebo elektronický časopis Ikaros.
Vyhledávač KIV má dvě varianty:
• Snadné hledání.
• Profi hledání.
Obě mají ještě verzi základní a pokročilou.
Snadné hledání nevyžaduje, abyste se orientovali ve zdrojích, které používá brána. Podle své úvahy si zvolíte jednu z tzv. předvybraných sad, tj. skupin zdrojů, které má smysl prohledávat společně.
Profi hledání předpokládá orientaci ve zdrojích, abyste si mohli vybrat vhodnou skupinu zdrojů k hromadnému prohledání sestavenou ze zdrojů jednotlivých. Pomáhají při tom informace o zdrojích, které se otvírají po klepnutí na ikonu informace, případně funkce Hledat zdroje. Registrovaní uživatelé, kteří si zvyknou pracovat s funkcí Můj prostor, si mohou sami sestavovat předvybrané sady pro různé vyhledávací účely.
Rozdíl mezi základní a pokročilou verzí spočívá v tom, zda zadaný výraz budete hledat z jakéhokoli indexovaného pole v záznamu nebo zda budete žádat, aby výraz byl v určitém poli záznamu. První možnost je rovna vyhledávání typu „vše“, „všechna pole“ a jedná se o základní verzi. Druhá možnost je obsažena v pokročilé verzi, a pak můžete vyhledávat podle autora, podle ISSN/ISBN, názvu, roku vydání, předmětu, ale také ze všech polí. Dotazy se kombinují operátory AND, OR, NOT.
Přidané služby
S pomocí Vyhledávače KIV dojdete k vyhledanému záznamu. Našli jste např. článek v databázi LISA a potřebujete si půjčit zdrojový zahraniční časopis, který by mohl být ve fondu Knihovny knihovnické literatury NK. Našli jste zajímavou knihu a chcete zjistit, která pro vás dosažitelná knihovna ji má.
Pokud se jedná o elektronický on-line dokument v KKL, součástí záznamu je odkaz na plný text na WWW. Pokud se vám přechod na plný text pomocí tohoto odkazu nezdaří, nacházíte se v mezidobí, kdy autor či vydavatel už dokument stačili přestěhovat nebo odstranit z WWW, ale my tuto skutečnost ještě neobjevili a neopravili.
Přidané služby v systému SFX2 jsou nabízeny především k záznamům klasických dokumentů v databázích. Jsou další velkou předností oborové brány oproti individuálnímu prohledávání jednotlivých databází. Není třeba k hotové rešerši začít s dalším vyhledáváním např. v souborném katalogu nebo katalozích jiných knihoven, abyste zjistili, ve které nejbližší knihovně je kniha k dispozici. Právě tak nemusíte zahájit nové hledání např. v databázi KKL, abyste zjistili, jestli Knihovna knihovnické literatury vlastní zahraniční časopis, z něhož pochází článek nalezený v databázi LISA. K vyžádání si přidaných služeb slouží ikona SFX u záznamu.
Po klepnutí na tuto ikonu se zobrazí nabídka přidaných služeb, které se vztahují ke konkrétnímu typu dokumentu. Jiná bude k monografii, jiná k článku z časopisu apod. Platí ještě další pravidla, např. pokud je k dispozici plný text ve volně dostupném zdroji, už nedostanete nabídky dalších a komplikovanějších způsobů jeho získání. V informačním aparátu brány KIV k tomu najdete podrobnější informace. Jsou určeny individuálnímu uživateli oborové brány, nikoliv knihovně jako právnické osobě. Některé z nich jsou proto závislé na možnostech uživatele samého - např. službu dodávání dokumentů si úspěšně objednáte pouze, máte-li zřízeno příslušné konto. Registrace v bráně není nadřazena, i když to v budoucnosti může být jinak.
Základní služby SFX jsou určeny k získání plného textu nebo abstraktu:
• Vyhledání plného textu v plnotextovém zdroji.
• Vyhledání abstraktu.
• Ověření dostupnosti dokumentu v souborném katalogu, v oborové databázi KKL nebo v katalozích knihoven.
• Objednání kopie elektronickou formou - konkrétně DODO a VPK.
Mezi těmito službami zatím nenajdete meziknihovní výpůjční službu, protože ji podle současných pravidel nelze poskytovat individuálním zájemcům přímo, pouze prostřednictvím knihovny.
Další služby SFX:
• Pokračování rešerše internetovými vyhledávači.
• Vyhledání recenze na WWW.
• Vyhledání a objednání knihy na stránkách internetového knihkupectví.
• Upřesnění citace pomocí Citation Punker.
Jaké zdroje jsou používány pro služby SFX:
K dispozici jsou jak zdroje, které používá Vyhledávač KIV, tak další, v záběru, který jinak přesahuje obsahový záběr oborové brány. Zde mají místo i katalogy knihoven, souborný katalog, elektronické encyklopedie obecného zaměření apod.
SFX služby se poskytují pouze k záznamu, ne tedy k „nulce“ - k neúspěšnému vyhledávání s nulovým výsledkem.
Další možnosti oborové brány KIV
Dosud popsané funkce brány můžete používat jako neregistrovaní uživatelé. Pokud však budete bránu používat častěji, je rozhodně výhodnější, abyste se zaregistrovali. Registrace je bezplatná a klade pouze nároky na zapamatování si hesla.
Jako registrovaní uživatelé si můžete nejen vytvářet, ale také uchovávat vlastní skupiny zdrojů, jak už bylo řečeno, a používat je ve Snadném i Profi hledání ve Vyhledávači KIV.
Můžete také plně využívat již zmiňovaný tzv. Můj prostor k tomu, abyste si v něm velmi jednoduše ukládali vyhledané záznamy. K takto uloženým záznamům se můžete kdykoliv vrátit a vyžádat si SXF služby nebo rešerši doplnit. Lze je samozřejmě také mazat.
Obdobně můžete uložit celý dotaz, abyste mohli na rešerši kdykoliv v budoucnosti navázat. Z tohoto dotazu si můžete uložit tzv. avízo a pak budete v určeném intervalu dostávat mailem informace o změnách ve výsledku dotazu v prohledávaných databázích.
ODKAZY:

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2