Evropská digitální knihovna a autorské právo - 1

ADÉLA FALADOVÁ > adela.faladova@mkcr.cz  
Osiřelá díla a díla nedostupná na trhu
V roce 2005 byl Evropskou komisí spuštěn projekt nazývaný Digitální knihovna či Evropská digitální knihovna (dále jen „EDK“). Cílem projektu je zpřístupnit široké veřejnosti evropské kulturní a vědecké dědictví prostřednictvím jednoho mnohojazyčného přístupového bodu (internetového portálu). Obsahem, který má být takto zpřístupněn, se rozumí knihy, filmy, obrazy, fotografie, zvukové nahrávky a jiný „kulturní materiál“. V první fázi se Evropská komise zaměřuje na obsah z oblasti kulturní tvorby, v druhé fázi na obsah z oblasti tvorby vědecké (vědecká a odborná díla a informace). Evropská komise se nijak netají tím, že jde mimo jiné i o reakci na obdobné iniciativy společnosti Google.
Projekt EDK je Evropskou komisí považován za vlajkovou loď Strategie „i2010 - evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“, vyhlášené Evropskou komisí v červnu 2005 (dále jen „Strategie i2010“). Strategie je klíčovým prvkem obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost a má sloužit k vytváření integrovaného přístupu k informační společnosti a politikám audiovizuálních médií v EU a navazuje na předchozí iniciativu „eEurope initiative“ z roku 2000.1 Cílem projektu EDK je usnadnit používání multimediálních zdrojů a zvýšit jeho atraktivitu, přičemž má navázat na bohaté dědictví Evropy ve spojování multikulturních a vícejazyčných prostředí s technologickým pokrokem a novými obchodními modely.
Projekt s sebou nese nutnost vyřešení celé řady problémů, počínaje otázkou financování (digitalizace, uchovávání, koordinace činností atp.), dále otázky technické (interoperabilita, technické standardy, typy nosičů apod.) a právní povahy (autorská práva, ochrana osobních údajů, bezpečnost internetu apod.). Tento příspěvek, jak již napovídá název, je věnován právě problematice autorských práv (tj. práv chráněných autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění, příslušnými evropskými směrnicemi a mezinárodními smlouvami a úmluvami závaznými pro Českou republiku). Autorskými právy rozumíme zejména právo autorské (k dílu), dále práva související s právem autorským (práva výkonných umělců, výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, vysílatelů), jakož i další práva chráněná autorským zákonem, zejména zvláštní právo pořizovatele databáze a právo nakladatele na odměnu v souvislosti s pořízením rozmnoženiny pro osobní nebo vlastní vnitřní potřebu jím vydaného díla a dále právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu.2 Všechna tato práva, resp. zájmy nositelů těchto práv mohou být při realizaci projektu EDK přímo, či nepřímo dotčeny. (Pro zjednodušení dále uvádíme jen výrazy „dílo“, popř. „autorské dílo“ a „autorská práva“.)
Kulturním materiálem (obsahem), který by měl být digitalizován, uchováván a zejména zpřístupňován on-line veřejnosti, se rozumí nejen materiály, které jsou v tzv. veřejné doméně (public domain), tj. již nechráněné autorskými právy (pomineme-li, že i po skončení doby ochrany majetkových autorských práv trvá i nadále ochrana proti užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla), ale i materiály dosud autorskými právy chráněné. V jejich případě bude nutno vyřešit řadu teoretických i ryze praktických otázek z oblasti autorského práva a v některých případech se pokusit nalézt vhodná řešení, ať už legislativní či nelegislativní povahy (změnou právní úpravy, vypracováním nezávazných doporučení apod.). Některé problémy se netýkají pouze digitalizace a zpřístupňování autorských děl, ale i užití autorských děl jinými způsoby. Pokud by se nalezla vhodná řešení, mělo by to jistě pozitivní dopady i v dalších oblastech užití autorských děl (např. v nakladatelské praxi, při pořádání výstav apod.). Jak Evropská komise, tak i Rada EU, Evropský parlament a naposledy i Evropský hospodářský a sociální výbor ve svých dokumentech opakovaně zdůraznily, že autorská práva je nutno respektovat a že veškeré nakládání s chráněným materiálem (digitalizace, uchovávání a zpřístupňování) se musí dít v souladu s autorským právem, a kde je to nutné, v dohodě s nositeli práv (tj. na základě jejich souhlasu).3
Praktická realizace projektu EDK byla zahájena na podzim 2007, kdy byla založena Nadace Evropská digitální knihovna (European Digital Library Foundation), která je výsledkem dohody o spolupráci mezi evropskými archivy, knihovnami, muzei a audiovizuálními archivy.4 Za finanční podpory Evropské komise začala příprava budoucího portálu EDK, nyní nazývaného Europeana, jehož testovací verze je dostupná na http://www.europeana.eu/. Finální verze portálu by měla být spuštěna v listopadu 2008. Na testovací verzi portálu nalezne návštěvník kromě informací o projektu i dotazník, jehož cílem je zjistit názory, požadavky a očekávání návštěvníků portálu (a potenciálních budoucích uživatelů Europeany). Předpokládá se, že v listopadu budou prostřednictvím Europeany zpřístupněny téměř dva miliony digitalizovaných objektů včetně knih, fotografií, map, zvukových nahrávek, filmů a archivních záznamů z evropských knihoven, archivů, muzeí a audiovizuálních sbírek. Toto číslo se bude postupně zvyšovat tak, jak se k projektu budou připojovat další a další instituce a jak bude probíhat digitalizace a zpřístupňování dalších materiálů. Jak doporučil Evropský parlament ve svém Usnesení Evropského parlamentu o „i2010: směrem k evropské digitální knihovně“ ze září 2007 (viz pozn. 3), projekt EDK by se měl nejprve zaměřit na materiál (obsah), na který se již nevztahují autorská práva, a posléze se věnovat i kulturnímu materiálu ještě chráněnému autorskými právy.
S cílem napomoci realizaci projektu EDK rozhodla Evropská komise v únoru 2006 o zřízení skupiny odborníků z oblastí souvisejících s budováním digitálních knihoven, která má poskytovat Evropské komisi rady a doporučení, jak na evropské úrovni nejlépe řešit organizační, právní a technické problémy související s projektem EDK. V rámci této Skupiny expertů na vysoké úrovni (High Level Expert Group)5 byla záhy zřízena speciální podskupina pro otázky týkající se autorských práv (viz dále).6
Otázky související s autorským právem, které je třeba v souvislosti s projektem EDK řešit, byly rámcově vymezeny v Doporučení Evropské komise o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů ze srpna 2006 (viz pozn. 3).Evropská komise doporučila členským státům, aby zlepšily podmínky pro digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnost on-line, a to prostřednictvím:
a) vytváření mechanismů pro usnadnění užití tzv. osiřelých děl, 7
b) zřízení či podpory mechanismů pro usnadnění užití děl, která již nejsou vydávána tiskem nebo šířena,8
c) podpory dostupnosti seznamů známých osiřelých a volných děl.
V souvislosti s uchováváním digitálních záznamů doporučila Evropská komise členským státům, aby :
•  pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování digitálního materiálu chráněného autorským právem a pro přístup k němu stanovily vnitrostátní strategie, které budou plně respektovat autorské právo,
• zapracovaly do svých právních předpisů ustanovení umožňující vícenásobné rozmnožování a migraci digitálního kulturního materiálu prováděné veřejnými institucemi pro účely uchovávání při plném respektování právních předpisů Společenství a mezinárodních právních předpisů o právech duševního vlastnictví,9
• zapracovaly do svých právních předpisů ustanovení umožňující web-harvesting (uchovávání webového obsahu pověřenými institucemi) při plném respektování právních předpisů Společenství a mezinárodních právních předpisů o právech duševního vlastnictví.9
Podskupina pro autorské právo Skupiny expertů na vysoké úrovni (dále jen „Podskupina pro AP“) dosud přijala několik dokumentů. V říjnu 2006 byla zveřejněna předběžná zpráva analyzující autorskoprávní otázky související s projektem EDK uvádějící přehled některých modelů řešení navrhovaných nebo uplatňovaných některými státy (i mimo EU) a předkládající předběžné návrhy a zásady jejich řešení.10 V dubnu 2007 byla přijata Zpráva o pořizování digitálních záznamů děl, osiřelých dílech a dílech nedostupných na trhu - Vybrané otázky realizace a také Vzorová licenční smlouva o digitalizaci a on-line zpřístupňování děl nedostupných na trhu.11
Zpráva z dubna 2007 obsahuje základní zásady, které musí být v rámci realizace projektu EDK respektovány, a rámcové návrhy řešení problémů spojených s pořizováním digitálních záznamů, s osiřelými díly a s díly nedostupnými na trhu. Podskupina pro AP nevyloučila možnost, že v dalším stadiu může své analýzy rozšířit i na další problémy z oblasti práv k duševnímu vlastnictví spojenými s projektem EDK.
Pokud jde o osiřelá díla, hlavním problémem je hledání nositelů práv a posléze, kdy přes veškeré vynaložené úsilí nositel či nositelé práv nalezeni nejsou, nemožnost jakéhokoli nakládání (užití v autorskoprávním slova smyslu) s takovým osiřelým dílem. Na jedné straně stojí ochrana autorského práva zaručená právními předpisy, na druhé straně stojí kulturní instituce, jejichž snahou a úkolem je zprostředkovávat informace, ale i další uživatelé, např. nakladatelé, vysílatelé apod., jejichž cílem je také zpřístupňovat informace, většinou však na komerční bázi, resp. s cílem dosáhnout zisku nebo přinejmenším zaplacení nákladů s takovou činností spojených. V rámci platného autorského zákona se neziskovým kulturním a vzdělávacím zařízením nabízejí zjednodušeně řečeno dvě varianty postupu. Buď takové osiřelé dílo „ponechat v polici“, nebo, pokud ještě neexistuje v digitální podobě, pořídit jeho digitální rozmnoženinu (za účelem jejího zpřístupňování prostřednictvím terminálů - monitorů počítačů umístěných v prostorách takové kulturní instituce), informovat o existenci díla a jeho digitální verze v databázi dostupné na internetu a ponechat čtenáři tu jedinou možnost, jak se s dílem seznámit, totiž dostavit se do knihovny osobně a vypůjčit si dílo prezenčně či absenčně, popř. zhlédnout v digitalizované podobě na monitoru počítače umístěného v prostorách knihovny. Takovéto možnosti jsou dány stávající úpravou v autorském zákoně č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 398/ 2006 Sb.), která vychází jednak z mezinárodních autorskoprávních smluv a zejména pak z příslušných evropských směrnic. Jiný uživatel než knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské či vzdělávací zařízení by takové dílo nemohl užít vůbec, a to bez ohledu na to, zda by využití díla bylo skutečně ekonomicky výnosné či nikoli (pomineme-li možnosti užití dané zákonnými výjimkami, jako jsou citace, katalogová licence apod.).
Ohledně osiřelých děl doporučuje Podskupina pro AP, aby byla stanovena kritéria pro svědomité pátrání po nositelích práv k takovým dílům, dále by měly být vytvářeny databáze osiřelých děl, které usnadní uživatelům jejich pátrání (a omezí zbytečná paralelní pátrání v téže věci), a které navíc budou využitelné i pro jiné uživatele a jiné způsoby užití (nejen v rámci projektu EDK). Dále by měla být zavedena pravidla pro udílení licencí tzv. Středisky pro vyřizování autorskoprávních otázek (těmi mohou být buď státem zřízené instituce či úřady, kolektivní správci apod.). Jednotlivá vnitrostátní řešení by měla být v rámci Evropské unie vzájemně kompatibilní a měla by být uznávána v ostatních členských státech, aby bylo možné budovat EDK bez jakýchkoli překážek, vyplývajících z případných rozdílných úprav.
V souvislosti s problematikou děl nedostupných na trhu navrhla Podskupina pro AP, aby byly pořizovány databáze takovýchto děl, které sami nositelé práv (nikoli někdo jiný) prohlásili za „díla nedostupná na trhu“, čímž by deklarovali nezájem je dále obchodně využívat. Také pro tuto skupinu děl by měla být zřizována Střediska pro vyřizování autorskoprávních otázek, obdobná jako pro osiřelá díla. Ovšem v případech děl nedostupných na trhu by tato střediska plnila pouze doplňkovou funkci - byla by využívána vedle individuálního přímého uzavírání licenčních smluv mezi nositeli práv a uživateli (knihovnami, muzei apod.). Podskupina vypracovala také již zmiňovanou vzorovou licenční smlouvu, kterou by uzavíral zájemce o užití díla již nedostupného na trhu a nositel práv (buď přímo nebo prostřednictvím svého zástupce, např. agentury nebo prostřednictvím kolektivního správce, pokud by tento byl k tomu zmocněn apod.).
V případech děl nedostupných na trhu je situace odlišná v tom, že nositelé práv jsou sice známi a dohledatelní, ale většinou není známo, kdo práva vykonává (zda autor či nakladatel apod.), a rovněž nebývá známo, zda tyto subjekty považují dílo za ještě komerčně zajímavé či využitelné v budoucnu. Lze očekávat, že řešení problémů s díly nedostupnými na trhu nebude jednoduché. Jistě existuje velká skupina děl, kde lze očekávat, že již nebude zájem je komerčně využívat a zároveň není důvod, proč je „schovávat“ v archivech. Na druhou stranu existuje spousta výtvorů, u kterých nelze předem říci, zda se znovu zajímavými a komerčně využitelnými nestanou. Jakékoli zpřístupnění celých takových děl prostřednictvím internetu může budoucí komerční využití značně ztížit nebo zcela vyloučit.
ODKAZY:
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:CS:DOC; http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/archive/eeurope/index_en.htm.
2 Autorský zákon dále upravuje právo nakladatele na odměnu v souvislosti s pořízením rozmnoženiny pro osobní nebo vlastní vnitřní potřebu jím vydaného díla a právo zveřejnitele dosud nezveřejněného díla. Také těchto nositelů práv se může projekt EDK určitým způsobem dotknout.
3 Nejdůležitějšími dokumenty, týkajícími se projektu EDK, jsou:
• Sdělení Evropské komise „i2010 Digitální knihovny“
(http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/communication/en_comm_digital_libraries.pdf)
• Doporučení Evropské komise o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/eu-a-autorske-pravo/3.pdf)
• Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů
(http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/culture_council/council_conclusions_nov_2006/cs.pdf)
• Usnesení Evropského parlamentu o „i2010: směrem k evropské digitální knihovně“ (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0416+0+DOC+XML+V0//CS)
• Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru - Podpora přístupu široké veřejnosti k Evropské digitální knihovně (http://www.fep-fee.be/documents/ces268-2008_ac_en.doc)
4 Členy nadace jsou Martine de Boisdeffre (EURBICA - European Regional Branch of International Council on Archives), Edwin van Huis (FIAT - International Federation of Television Archives), Claudia Dillmann (ACE - Association Cinémathe`ques Européennes), Massimo Negri (EMF - European Museums Forum), Elisabeth Niggemann (CENL - Conference of European National Librarians), Hans Geleijnse (LIBER - Ligue des Bibliothe`ques Européennes de Recherche), Christophe Dessaux (MICHAEL - Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe), Wim van Drimmelen (Koninklijke Bibliotheek, national library of the Netherlands), ICOM Europe (International Council of Museums, Europe), CERL (Consortium of European Research Libraries), INA (Institut National de l’Audiovisuel, France), Bundesarchiv (Germany).
5 http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/commission_decision_on_hlg/cs.pdf
6 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id= 3366
7 Tzv. orphan works. Jde o autorská díla, zaznamenané výkony výkonných umělců, zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy apod., které jsou ještě autorskoprávně chráněny (dosud neuplynula doba ochrany práv), ale jejichž autor (jiný nositel práv) či dědic není znám, nebo není znám jeho pobyt apod. Zjednodušeně řečeno, nelze dohledat subjekt oprávněný udělit svolení k užití díla (v případě projektu EDK k digitalizaci a ke zpřístupnění digitální rozmnoženiny díla prostřednictvím portálu EDK).
8 Tzv. out-of-print works. Jde o autorská díla, záznamy apod., které jsou dosud autorskoprávně chráněny a nositelé práv jsou známi a které byly vydány, zpravidla, před delší dobou a lze předpokládat, že nejsou již komerčně zajímavé (což se ovšem může různě měnit, viz např. popularita starých plakátů, využívání starých designů obalů apod.).
9 Kromě uvedených doporučení souvisejících s autorskými právy počítá Evropská komise rovněž s existencí pravidel pro tzv. povinné elektronické „výtisky“ (povinné rozmnoženiny materiálu původně vytvořeného v digitálním formátu), neboť doporučuje členským státům, aby při určování politik a postupů v této oblasti zohlednily vývoj v ostatních členských státech s cílem zabránit značné rozdílnosti mechanismů pro odevzdávání povinných rozmnoženin.
10 Předběžná zpráva je v anglické verzi dostupná na http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg_minutes/copyright/interim_report_16_10_06.pdf.
11 Český překlad Zprávy z dubna 2007 a vzorové licenční smlouvy je k dispozici na
http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/eu-a-autorske-pravo/Zpr_vy_o_po_izov_n__digit_ln_ch_z_znam_.pdf, resp. http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/eu-a-autorske-pravo/vzorov__licen_n__smlouvy.pdf .

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2