Kniha v 21. století - 2008

Zpráva o 5. ročníku mezinárodní vědecké konference  
MILADA PÍSKOVÁ > pis10uh@axpsu.fpf.slu.cz  
Ve dnech 13.-14. února 2008 uspořádalo oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a Regionálním výborem SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje již pátý ročník mezinárodní vědecké konference Kniha v 21. století, tentokrát s podtitulem Knihovna učící (se). Zájem o zvolené téma byl mimořádný, přihlásilo se přes devadesát účastníků z celé České republiky, z Polska a ze Slovenska.
Jednání konference zahájila doc. dr. Milada Písková, CSc., vedoucí oddělení knihovnictví ÚBK FPF SU. Přítomné účastníky pozdravila za vedení fakulty PhDr. Eva Klímová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum. Úvodní referát přednesl doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví, a naznačil v něm koncepci konference, propojení problematiky knihovnictví a literatury - Čeští literáti o knihovnách. Hlavní referáty přednesli pracovníci Národní knihovny v Praze - PhDr. Vít Richter, který hovořil na téma Jak měřit spokojenost uživatelů, a Mgr. Zlata Houšková, která přirovnala úsilí knihoven o výchovu uživatelů k Plavání proti proudu.
Literatura a knihovny
V dalším programu konference vystoupili přední odborníci z řad literárních vědců a pracovníků knihoven. Například vedoucí katedry knihovnictví na Prešovské univerzitě doc. dr. Marta Germušková, CSc., která vystihla v referátu Kniha jako estetično-humanizačný fenomén problematiku čtenářství a vztah ke knize a kultuře současné mladé generace. Spisovatelka dr. Františka Vrbenská z Národní knihovny ČR se zamyslela nad postavením knihovny v kontextu současné české kultury. Slovenský spisovatel Mgr. Anton Lauček, Ph.D., který působí na Katolické univerzitě v Ružomberku, v příspěvku Kniha ako nepravdivé svedectvo představil tvorbu Petra Jilemnického z nového zorného úhlu. Slovenskou národní knihovnu v Martině zastupovali na konferenci dva účastníci, a to Mgr. Igor Zmeták, Ph. D., který ve svém referátu nazvaném Medzi osvietenstvom a postmodernou připomenul nadčasovost působení osvícenského knihovníka Dvorní knihovny ve Vídni a rádce Marie Terezie Adama Františka Kollára. PhDr. Darina Janovská se zaměřila na současnou knihovnickou problematiku v příspěvku Elektronická kniha v knižničnej praxi. PhDr. Eva Křivá ze Slezské univerzity v Opavě nabídla českou verzi tohoto problému - Univerzální knihovna versus internet v procesu vzdělávání. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., ze Slezské univerzity zvolil téma z oblasti slovanských literatur - K slovanské fantastice a fantasy ve střední Evropě.
Čtení, čtenářství a školní knihovny
Další blok referátů byl zaměřen na problematiku čtenářství. Tady konfrontovali své zkušenosti čeští a polští badatelé. Dr. Katarzyna Wodzniak z Univerzity M. Koperníka v Toruni přednesla výsledky svého rozsáhlého výzkumu Jak čtou studenti. Mgr. Kateřina Homolová z Ostravské univerzity vystoupila s tématem Knihovna učící se z výzkumu čtenářů. Předsedkyně Výboru SKIP Moravského a Olomouckého kraje Jana Galášová přednesla příspěvek zaměřený na problém Čtenářské kampaně ano, či ne?
Konference dala příležitost také k zamyšlení se nad současným stavem školních knihoven. Opět bylo možno srovnat situaci na českých a polských školách. Problematiku uvedl Mgr. Milan Polák z Univerzity Palackého v Olomouci referátem Školní knihovny a rámcově vzdělávací programy. Doc. dr. Milada Písková, CSc., ze Slezské univerzity v Opavě na základě srovnání teoretických programů a vizí v rámci plánovaných proměn školních knihoven v informační centra a skutečného stavu na základních školách nabídla téma Školní knihovny - a co dál? Dr. Renata Sowada z univerzity v Poznani seznámila přítomné se situací v polských školních knihovnách v příspěvku Význam školních knihoven v procesu vzdělávání.
Celoživotní vzdělávání a úloha knihoven
K představení osobnosti současného knihovníka - specialisty přispěl PhDr. Aleš Hrazdil z Vědecké knihovny v Ostravě tématem Věčně se učící věcný katalogizátor. Mgr. Zuzana Bornová, Ph.D., ze Slezské univerzity vyslovila své zkušenosti z knihovnické práce příspěvkem Jak účelně využívat AKIS.
O problematice celoživotního vzdělávání a úloze knihoven v této oblasti hovořila PhDr. Jana Onderková, Ph. D., ze Slezské univerzity v Opavě, informovala o situaci v Spolkové republice Německo - Veřejné knihovny v SRN a jejich zapojení do procesu celoživotního vzdělávání. S příspěvkem o formách celoživotního vzdělávání knihovníků vystoupili i další referenti, například Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., z Vědecké knihovny v Olomouci, který informoval o Vzdělávání knihovníků Olomouckého kraje. Jeho kolega Bc. Rostislav Krušinský hovořil na téma Možnosti spolupráce knihoven a vysokých škol. Také PhDr. Hana Marešová z Univerzity Palackého se zamýšlela nad současnými možnostmi spolupráce knihoven a vysokých škol, svůj příspěvek nazvala Role spolupráce knihoven a vysokých škol ve vzdělávání.
Z Masarykovy univerzity v Brně přednesli na konferenci referáty Mgr. Marek Timko - Úloha knižnice v situácii globálnej ekonomickej krízy a PhDr. Michal Lorenz Učící se společnost a její globální mozek.
Klub knihovníků Casanova
Vzhledem k množství přihlášených referátů byla konference dvoudenní, probíhala v prostorách Slezské univerzity v Opavě. V podvečer prvního dne proběhl také tradiční knihovnický klub Casanova, kde se představil pražský ing. arch. Martin Janda s prezentací o moderním pojetí architektury knihoven - Hledání ideální knihovny.
Stejně jako loni proběhla v rámci konference i studentská sekce, ve které dostali studenti příležitost vyslovit své názory a poznatky o současném světě knihy, zároveň se tak učili vystupovat na podobných odborných akcích.
Zájem o pokračování této konference v dalších letech potvrdili účastníci návrhem témat, která by je zajímala. Pro opavské pořadatele je to pocta, ale také závazek. Z konference bude vydán, jako každoročně, sborník v digitální podobě, současně bude letos zahájeno vydávání těchto sborníků v klasické podobě tištěné.
Konference Kniha v 21. století je místem setkávání knihovníků, vysokoškolských pedagogů a spisovatelů z celé České republiky, z Polska a ze Slovenska. Přináší cenné podněty pro knihovnickou praxi, ale i náměty pro inovaci programů vysokoškolského vzdělávání knihovníků, umožňuje navazovat kontakty se zahraničními partnery, prohlubovat spolupráci vědeckých pracovišť s knihovnami v regionech.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2