ZE ZAHRANIČÍ: Historické knihovny národní (památkové) správy ve Velké Británii

DĚVANA PAVLÍKOVÁ
Jedním z největších vlastníků knih v Británii, v pořadí pátým, je Národní (památková) správa (National Trust) založená v roce 1895 na ochranu historických památek a přírodních krás. Dnes jí patří víc než 200 historických budov a zahrad, 49 památek technického zaměření, téměř 600 mil pobřeží a přes 248 000 hektarů chráněné krajinné plochy, jež ji činí největším soukromým majitelem půdy v Anglii, Walesu a Severním Irsku. Soukromým proto, že i přes své poněkud zavádějící jméno je National Trust (dále jen NT) nevládní, nezisková organizace charitativního statutu, bez státních dotací, závislá pouze na členských příspěvcích, darech a odkazech. Nezahrnuje Skotsko, jež má svůj vlastní National Trust for Scotland.
Historické budovy přecházejí do vlastnictví NT většinou formou odkazů a náklady na péči o ně a sbírky v nich obsažené se v současné době vyčíslují na 53 milionů liber ročně. Tato částka zahrnuje platy zaměstnanců organizace, která je ale také velmi závislá na široce rozvinuté a dobře vyškolené síti dobrovolných, tedy neplacených, spolupracovníků. Ti nejčastěji pocházejí z řad důchodců a slouží většinou jako průvodci v jednotlivých historických objektech. Najde se mezi nimi řada profesionálů, oborníků, např. knihovníků nebo konzervátorů, jejichž znalosti a schopnosti jsou neocenitelné při péči o sbírkové předměty, včetně knih.
Mezi majiteli knižního bohatství má NT unikátní pozici v tom, že pečuje nejen o knihy jako jednotliviny, ale hlavně o celé interiérové knihovní celky, které jsou dodnes ponechány v původních prostorách, kde vznikaly, staly se jejich nezbytnou součástí a dohromady tvoří historickou a organickou jednotu. V majetku NT je 160 historických knihoven obsahujích 350 000 titulů v 500 000 svazcích a, jak už je nevyhnutelné při tomto typu sbírek, jejich složení se liší nejen tematicky, ale i rozsahem. Jsou domy, kde se najde jen jediná kniha, ale jsou i takové, jejichž knižní fond přesahuje 10 000 svazků.
Největší ze sbírek v péči NT je knihovna v zámečku Blickling Hall v hrabství Norfolk, která má přes 12 000 titulů. Také většina dalších velkých interiérových knihoven se nachází ve venkovských panských sídlech jako Tatton Park v Cheshire, Wimpole Hall u Cambridge nebo Belton Hall v Lincolnshire. Tyto knihovny byly často budovány sběrateli a bibliofily a obsahují mnoho starých a vzácných tisků, v některých případech i prvotisky a iluminované rukopisy, reprezentující krásu iluminačního, tiskařského a knihvazačského umění. Knihovna sídla Tyntesfield
Mezi historickými knižními celky nejsou ale jenom sbírky bibliofilské. Přesto, že padesát procent všech knih jsou staré tisky vydané před rokem 1801, celá řada interiérových knihoven na panských sídlech obsahuje knihy zakoupené jako předměty denní potřeby. Ale i mezi těmito svazky jsou mnohé staré tisky či jinak vzácné publikace. Toto cenné knižní bohatství je dnes vzácným svědkem proměn čtenářského vkusu. Setkáváme se zde s poměrně širokou tematickou náplní sbírek, které svým charakterem organicky souvisí s dobou jednotlivých generací a členů historických rodů, jimž objekt náležel. Nacházejí se zde publikace v různých jazycích a širokých čtenářských zájmů, mnohdy dovezené zahraniční tisky jinde v Anglii se nevyskytující. Jsou tu knihy jak náboženského, tak hospodářského charakteru včetně herbářů, zdravotních příruček a zvěrolékařských knih, topografie, cestopisy, mapy a atlasy, noty, právnické a vojenské spisy, texty z oblasti historie, politiky, umění, architektury, encyklopedie a slovníky. Zastoupena jsou klasická studia, vědecké disciplíny, literatura, beletrie a také knížky pro děti. Mezi nejvzácnější patří drobné publikace, často místního zaměření, které akademické a jiné učené a veřejné knihovny 18. a 19. století nepovažovaly za vhodné zařazovat do svých fondů. Jednou z nejzajímavějších sbírek je v tomto směru selská knihovna na farmě Townend poblíž Windermere v Jezerní oblasti severní Anglie nebo Ty’n-y-Coed Uchaf, horská farma ve Walesu, kde se dochovaly unikátní welšské tisky. Cenným historickým a duchovním pramenem mohou být i pozdější osobité celky tvořící nezbytnou součást slohových interiérů. V poslední době byla dokončena renovace knihovny v Tyntesfield, romantickém novogotickém sídle nedaleko Bristolu, která představuje vzácně dochovanou knihovnu gentlemana pozdní viktoriánské doby. Latinský nápis „Litera scripta manet/Verba locuta volant“ (Psané slovo zůstává/Mluvené slovo mizí) nad vchodem do hlavního sálu uvede návštěvníka do klenuté místnosti vyplněné knihovními regály označenými klasifikací a vyplněnými krásně vázanými svazky dobových publikací převážně uměleckého zaměření.
Důležitými památníky jsou knihovny v bývalých rezidencích literátů a jiných osobností. Ve vlastnictví Národní správy jsou knihovny dvou britských premiérů, Disraeliho a Churchilla, Kiplingovo sídlo Bateman’s, Shaw’s Corner Bernarda Shawa a v roce 2009 bude NT po úpravách otvírat veřejnosti jednu ze svých posledních akvizic, prázdninovou vilu Agathy Christie v Devonu, jejíž knihovna obsahuje kompletní soubor prvních vydání autorčiných detektivek. Knihy vlastněné ženami se v knihovnách NT nacházejí v poměrně velkém počtu a jsou dnes cenným pramenem pro feministická studia. Specialitou knihoven Trustu je také jejich dochovaná rodová kontinuita, se kterou se nedá stoprocentně počítat do budoucna tam, kde jsou podobné knihovny stále soukromým vlastnictvím.
Pokud byly součástí darované pozůstalosti také archivní materiály, jako korespondence, deníky, vzpomínky, památníky a další dokumentace související s historií objektu a rodu, jsou depozitovány v archivech příslušných hrabství, kde k nim mají badatelé snadnější přístup.
Veřejnost může knižní sbírky zhlédnout jako součást prohlídkové trasy v jednotlivých objektech a badatelům, kteří potřebují konzultovat o určitých publikacích, je přístup ke knihám na požádání umožněn. Zpřístupňování knižního bohatství Trustu je považováno za stále více žádoucí a projevuje se také pořádáním pravidelných výstav.
Katalogy jednotlivých knihoven jsou v současnosti vedené většinou už v počítačovém formátu a buduje se databáze odborně zpracovaného souborného katalogu s přístupem on-line, pro který je zatím zkatalogizována asi třetina celkového fondu.
Knihovny jsou spravovány dvěma profesionály s pomocí jedné další pracovní síly. K dispozici je tým konzultantů, o jejichž pomoc je možno požádat, jsou-li na to uvolněny finance. Největší starostí je pro vedení otázka prezervace a ochrany fondů. Program záchrany, restaurování a preventivní konzervace je součástí pravidelné údržby. Náklady jsou horentní a je neustále nutné vymýšlet nové způsoby, jak získat potřebné příspěvky na záchranu tohoto kulturního dědictví. Hrad Chirk ve Walesu, jehož knihovna obsahuje množství kodexů ze šestnáctého století v dobových vazbách, jež potřebují konzervovat, např. letos nabízí jako dárkovou koupi adopci ochranných opatření určitého kodexu dle vlastního výběru a doplňuje ji prohlídkou konzervačního zázemí.
Práce Národního Trustu nikdy nekončí a platí to nejen pro všechna památková svěřenství, ale i pro tak odborně specializovanou součást jako jsou knižní fondy, které zdaleka nejsou jen atraktivním doplňkem historických interiérů, ale z hlediska společenských věd cenným a mnohdy unikátním historickým pramenem pro studium kulturních hodnot národa.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2