ZE ZAHRANIČÍ: Švédský institut dětských knih

PETRA MYŠKOVÁ > Petra.Myskova@ff.cuni.cz    
Švédský institut dětských knih (Svenska Barnboks Institutet, SBI) je speciální knihovna otevřená pro veřejnost a zároveň je informačním centrem pro literaturu dětí a dospívající mládeže. Jejím cílem je propagovat tento druh literatury ve Švédsku stejně, jako švédskou dětskou a mládežnickou literaturu v zahraničí. Knihovna byla založena 7. prosince 1965 a její provoz byl zahájen o dva roky později. Od 1. července 1989 pracuje Institut pod dohledem Královské knihovny.
Institut řídí rada, která se skládá ze zástupců zakladatelů, předseda je volen vládou. Zakladateli jsou:
• Univerzita ve Stockholmu (University of Stockholm),
• Asociace švédských nakladatelů (the Swedish Publisheręs Association),
• Město Stockholm (the City of Stockholm),
• Unie švédských spisovatelů (Swedish Writer’s Union),
• Švédská asociace ilustrátorů (the Swedish Association of Illustrators).
Provoz je financován ze státních dotací ministerstva školství. Další formy podpory jsou poskytovány také zakladateli.
Cíle Institutu podle zakládací listiny
• Shromažďovat a katalogizovat dětskou (včetně mládežnické) literaturu vydávanou ve Švédsku a v rámci možností překládat tuto literaturu do ostatních jazyků.
• Udržovat vědeckou a referenční knihovnu na poli dětské literatury.
• Podporovat studium a výzkum ve všech oblastech oboru dětské literatury.
• Zvyšovat znalosti a porozumění o dětské literatuře mezi těmi, kdo s dětmi pracují a mezi mladými lidmi.
• Být k dispozici nakladatelům, médiím, knihovnám a dalším institucím a jednotlivcům a asistovat v poskytování informací o dětské literatuře.
• Působit jako mezinárodní zdroj informací na poli dětské literatury.
Švédský institut dětských knih se snaží dosáhnout těchto cílů působením ve třech hlavních oblastech: dokumentace, informace a publikace.
Sbírky Institutu
Sbírka dětských knih v současné době čítá přibližně 60 000 zkatalogizovaných svazků a obsahuje knihy pro děti a mládež vydané ve Švédsku (a to jak švédské originály, tak knihy přeložené do švédštiny). Sbírka zahrnuje také knihy vydané ve Švédsku, ale v jiných jazycích než švédštině a do jisté míry také práce švédských autorů přeložené do ostatních jazyků. Sbírka je vytvářena od roku 1967 a v současné době je relativně kompletní. V 80. letech 20. století obdržel Institut tři velké knižní dary, které významně rozšířily sbírky. Průběžně jsou však stále doplňovány, zejména díky darům soukromých osob či institucí. Učebnice a zpěvníky jsou do sbírky zařazeny výběrově podle toho, jak ostatní instituce pokrývají tyto speciální oblasti.
Knihy pro děti a dospívající mládež vydávané od roku 1956 jsou katalogizovány v databázi ELSA. Dětské knihy do roku 1956 jsou k dispozici pouze v lístkovém katalogu v Institutu dětských knih.
Dětské knihy nejsou určeny k půjčování, prezenčně jsou však přístupné v čítárně Institutu.
Sbírka teoretické literatury s téměř 14 000 svazky je jednou z nejrozsáhlejších na světě. Jejím hlavním znakem je mezinárodní a mezioborové hledisko výzkumu dětské literatury přijaté v průběhu let. Takže kromě historie a teorie literatury a umění se zde nacházejí také sociologické, kulturně-historické, vzdělávací a psychologické práce.
Část sbírky tvoří také nepublikované vysokoškolské práce ze švédských univerzit a vysokých škol.
Většina prací ze sbírky teoretické literatury je k dispozici až na třicetidenní výpůjčku. Uživatelé mimo okolí Stockholmu mohou využít meziknihovních výpůjčních služeb.
Teoretické práce včetně periodik jsou k dispozici v databázi ELSA.
Sbírka periodik obsahuje 390 publikací, z nichž přibližně 180 stále vychází. Více než polovina titulů není švédská, najdeme zde tituly ze všech částí světa.
Články a části knih s rokem vydání 1998 a pozdějším jsou přístupné v databázi ELSA. Dřívější materiály najdeme opět pouze v lístkovém katalogu Institutu.
Sbírka výstřižků je přístupná v čítárně a je rozdělena na dvě části, jedna pro bibliografické a druhá pro tematické výstřižky (uzavřené v roce 1999). Dohromady čítaly přibližně 13 000 výstřižků.
Archivy pohádek dětské knihovny (vytvářené učiteli švédských základních škol) byly darovány Institutu a zahrnují množství původních rukopisů stejně jako zpráv, korespondence a dalších dokumentů. Je zde také kompletní sbírka všech prací vydaných v letech 1899 až 1954.
Informace o Institutu dětských knih
Důležitou částí každodenní práce Institutu je spolupráce s jinými organizacemi a institucemi, které se také zabývají dětskými knihami. Vedle vlastní práce má Institut také významnou funkci ve vytváření a koordinování kontaktů.
Knihy pro děti a mládež vydávané v běžném roce jsou vystavovány v knihovně. Institut pořádá také dočasné výstavy na různá témata a předvádí současné publikace od různých nakladatelů. Mnoho výstav se uskutečňuje mimo budovu Institutu.
V nabídce služeb jsou také studijní návštěvy a prohlídky s průvodcem, a to zejména pro studenty dětské literatury, učitele, knihovníky a studenty pedagogiky (obecně ne středoškolské studenty). Návštěva zahrnuje prezentaci aktivit Institutu a prohlídku budovy s průvodcem.
Institut pořádá různé kurzy, konference a semináře, někdy ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi. Dále vydává leták s nabídkou přednášek z oboru literatury pro děti a mládež vhodné pro školy, knihovny, vzdělávací asociace a další organizace.
Díky značnému mezinárodnímu zájmu o švédskou dětskou literaturu se předpokládá odpovědnost Švédského institutu dětských knih za účast na mezinárodních výstavách či jednotlivých švédských přehlídkách v zahraničí. Často se Institut na takových akcích podílí jako spoluorganizátor.
Článek je shrnutím diplomové práce, která byla obhájena na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu roku 2006.
ZDROJE:
• TORSTENSSON, Magnus; MÄNTYKANGAS, Arja. On the Swedish Library Geography at the Beginning of the 21st Century. In Continuity, culture, competition: the future of library and information studies education?: proceedings of the 4th British Nordic Conference on Library and Information Studies, 21-23 March 2001, Dublin, Ireland. [Bradford]: MCB UP, c2002.
Svenska Barnboksinstitutet: SBI [online]. Stockholm: Kungliga Biblioteket, [1998], Uppdaterad 16 februari 2006 [cit. 2006-02-21]. Dostupný z http://www.sbi.kb.se

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2