Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR


KNIHOVNICTVÍ
Teorie. Řízení a organizace
Bobinski, George S. : Libraries and Librarianship : sixty years of challenge and change, 1945-2005. /Knihovny a knihovnictví. 60 let výzev a změn./ - Lanham: Scarecrow Press, 2007. - xii, 205 s.
Kfe 37.173

Brophy, Peter : The Library in the Twenty-First Century. - 2nd ed. /Knihovna v 21. století./ - London : Facet, 2007. - 248 s.
Kea 37.307

Coignet, Béatrice. [et al.] : Mémento du bibliothécaire : guide pratique. /Zápisník knihovníka. Praktická příručka./ - Paris : ABF, 2006. - 159 s. - (Médiathemes ; 8)
Kf 37.195

Divnogorcev, Aleksandr Ľvovič : Meždunarodnyje svjazi rossijskich bibliotek v kontekste vnešnej i vnutrennej politiki sovetskogo gosudarstva (oktjabr‘ 1917-maj 1945). /Mezinárodní vztahy ruských knihoven v kontextu vnější a vnitřní politiky sovětského státu (říjen 1917-květen 1945)./ - Moskva : Paškov dom, 2007. - 262 s. - (Otečestvennaja istorija bibliotečnogo dela)
Kdb 37.281

Du Plessis, Marina : The Impact of Organisational Culture on Knowledge Management. /Dopad organizování kultury na znalostní management./ - Oxford : Chandos, 2006. - 170 s. - (Chandos Knowledge Management Series)
Kfa 36.638

Eichhorn, Martin : Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken : ein Leitfaden für die Praxis.- 2., völlig überarbeitete und erweiterte Aufl. /Konfliktní a nebezpečné situace v knihovnách. Příručka pro praxi./ - Bad Honnef : Bock+Herchen, 2007. - 164 s.
Ol 37.188

Evans, G. Edward - Layzell, Patricia : Leadership Basics for Librarians and Information Professionals. /Základy vedení pro knihovníky a informační pracovníky./ - Lanham: Scarecrow Press, 2007. - x, 246 s.
Kf 37.106

Fircáková, Kamila - Ecker, Juraj - Fratričová, Marta : personálna bibliografia. - Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2007. - 89 s. : il. - (Bibliografie)
Krb 8.603/B

IFLA Annual Report 2005 / comp. and ed. by IFLA Headquarters. /Výroční zpráva IFLA za rok 2005./ - Hague : IFLA Headquarters, 2007. - 23 s.
Kpb 8.569/B

IFLA Annual Report 2006 / comp. and ed. by IFLA Headquarters. /Výroční zpráva IFLA za rok 2006./ - Hague : IFLA Headquarters, 2007. - 23 s.
Kpb 8.570/B

IFLA Directory 2007-2009 / comp. and ed. by IFLA Headquarters Staff. /Adresář IFLA 2007-2009./ - Hague : IFLA Headquarters, 2007. - 179 s.
Kpb 37.305

Jochum, Uwe : Kleine Bibliotheksgeschichte. - 3., verbesserte und erweiterte Aufl. /Malé dějiny knihoven./ - Stuttgart: Reclam, 2007. - 280 s. - (Reclam Universal-Bibliothek ; Nr. 17667)
Kdb 37.298

Knižničná a informačná veda XXI : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského /zodpovedná red. Anna Čabrunová. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. - 139 s. : il.
Ka 37.288

Sdružení knihoven České republiky : rok 2008 /odpovědný red. Jaromír Kubíček. - Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2008. - 127 s.
Kpo 8.625/B

Automatizace knihovnické a informační činnosti
Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie / praca zbiorowa pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke. /Digitální knihovny : projekty, realizace, technologie./ - Warszawa: Wydawn. SBP, 2007. - 212 s. : il., grafy - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr. 87)
Ts 37.253

Bielefield, Arlene - Cheeseman, Lawrence : Technology and Copyright Law : a guidebook for the library research, and teaching profession. - 2nd ed. /Technologie a autorské právo. Příručka pro výukovou profesi vědecké knihovny./ - New York: Neal-Schuman, 2007. - xi, 263 s.
Xd 37.079

Foulonneau, Muriel - Riley, Jenn : Metadata for digital resources : implementation, systems design and interoperability. /Metadata pro digitální zdroje : realizace, návrh systémů a interoperabilita./ - Oxford: Chandos, 2008. - 203 s. - (Chandos Information Professional Series)
Abdf 37.297

Ronan, Jana Smith : Chat Reference : a guide to live virtual reference services. /Referenční povídání. Průvodce živými virtuálními referenčními službami./ - Westport: Libraries Unlimited, 2003. - xiii, 225 s.
Sdg 37.109

Stephens, Michael : Web 2.0 & Libraries : best practices for social software. /Web 2.0 a knihovny : nejlepší postupy pro společenské programové vybavení ./ - Chicago : ALA TechSource, 2006. - 68 s. : il. - (Library Technology Reports ; vol. 42, no. 4)
Ife 37.108

Usage Statistics of e-serials / ed. David C. Fowler. /Využívání statistik elektronických seriálů./ - Binghamton: Haworth, 2007. - xxi, 297 s.
Abdf 36.917

Architektura knihoven
Duch v kameni : [Župný dom - Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici] / Oľga Lauková … [et al.]. - Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2007. - [66] s. : barev. il.
Aac 37.294

Knihovna a architektura 2007 : vnitřní prostředí. - Praha: Státní technická knihovna, 2007. - 98 s. : il.
Aa 37.304

Die schönsten Bibliotheken der Welt 2008 / Fotografien: Guillaume de Laubier. /Nejkrásnější knihovny světa 2008 : [kalendář]./ - München : Knesebeck, 2007. - 1 kalendář (20 s.) : barev.
Aaaa 37.226

Organizace knihovních fondů
Caplan, Priscilla : The Preservation of Digital Materials. /Ochrana digitálních materiálů./ - Chicago : ALA TechSource, 2008. - 56 s. - (Library Technology Reports ; vol. 44, no. 2)
Ol 37.275

Eden, Brad : Functional Requirements of Bibliographic Records. /Funkční požadavky na bibliografické záznamy./ - Chicago : ALA TechSource, 2006. - 52 s. - (Library Technology Reports ; vol. 42, no. 6)
Od 37.276

Katalogisierung mittelalterlicher Handschriften in internationaler Perspektive : Vorträge der internationaler Persperktive : Vorträge der Handschriftenbearbeitertagung vom 24. bis 27. Oktober 2005 in München / herausgegeben von der Bayerischen Staatsbibliothek. /Katalogizace středověkých rukopisů v mezinárodní perspektivě. Materiály z odborné konference 24.-27. 10. 2005 v Mnichově./ - Wiesbaden: Harrassowitz, 2007. - 221 s. - (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; Bd. 53)
Xaa 37.384

Umlauf, Konrad - Sarnowski, Daniella : Medienkunde. - 2., aktualisierte und neu gefasste Aufl. /Mediální nauka./ - Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. - 350 s. - (Bibliotheksarbeit ; 8)
Oaag 36.779

UNIMARC & Friends : charting the new landscape of library standards : proceedings of the International Conference held in Lisbon, 20-21 March 2006 / ed. by Marie-France Plassard. /UNIMARC a přátelé : mapování nového prostředí knihovnických standardů : materiály z mezinárodní konference konané 20.-21. 3. 2006 v Lisabonu./ - München: Saur, 2007. - 133 s. (IFLA Series on Bibliographic Control ; vol. 30)
Odab 36.784

Sítě knihoven
Bibliotheca Strahoviensis. 8-9 / red. Jan Pařez. - Praha: Strahovská knihovna, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2007. - 256 s. : il. Tr 37.272
Císař, Jaroslav : Základní kameny pro novou budovu Národní knihovny ČR a jejich dárci aneb Národ sobě II. - Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008. - 112 s. : il.
Tab 37.393

Zemědělská a potravinářská knihovna : brána do světa informací. - Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2008. - 1 CD-ROM
Tdb 420/CD-ROM

Služby knihoven
Čtenáři a čtení v České republice 2007 : první reprezentativní průzkum mezi obyvateli České republiky zaměřený na čtení knih : výsledky průzkumu, jejich popis a utřídění / Jiří Trávníček, Vít Richter. - Brno: Host, 2008. - 39 s. : il. (tabulky, grafy)
Sf 8.630/B

Higgins, Susan E. : Youth Services and Public Libraries. /Služby mládeži a veřejné knihovny./ - Oxford: Chandos, 2007. - 153 s.
Sbc 36.910

Imhoff, Kathleen R. T. - Maslin, Ruthie : Library Contests : a how-to-do-it manual. /Soutěže knihoven : příručka./ - New York: Neal-Schuman, 2007. - xvii, 182 s. : il. - (How-to-do-it manuals ; no. 152)
Se 36.762

Marketing and Managing Electronic Reserves / ed. by Trevor A. Dawes. /Marketing a řízení elektronických rezervací./ - New York: Haworth, 2006. - xv, 151 s.
Sdg 36.915

INFORMATIKA
Balíková, Marie - Strossa, Petr - Vřešťálová, Dana : Dotazování v přirozeném jazyce : zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí. - Praha: Národní knihovna České republiky, 2007. - 78 s.
Ie 37.391

INFOS 2007 : 34. medzinárodné informatické sympózium : Knižnice - piliere vedomostnej spoločnosti : prínos pamäťových inštitúcií k budovaniu vedomostnej spoločnosti : 16.-19. apríl 2007, Stará Lesná, Slovenská republika. - Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a Albertina icome Bratislava, 2007. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
Id 388/CD-ROM

INSPO 2008 - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami : 8. března 2008, Kongresové centrum Praha. - [S.l. : s.n.], 2008. - [64] s. : il.
Sbd 8.623/B

Kimlička, Štefan : Informačné systémy : teoretické východiská, princípy, metódy projektovania. - Martin: Slovenská národná knižnica, 2006. - 240 s. : il.
If 37. 238

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2