AKTUALITY: 18. zasedání Ústřední knihovnické rady ČR 10. 6. 2008

Zapsala LEA PRCHALOVÁ > prchalova@svkos.cz  

Z programu:

1. Jmenování nových členů
Novými členy ÚKR byli jmenováni Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka Městské knihovny v Kutné Hoře, Mgr. Iva Prochásková, ředitelka Univerzitní knihovny Pardubice, Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. (Noví členové nahradili PhDr. B. Ramajzlovou, Mgr. J. Pětu a zesnulého PhDr. J. Vyčichla.)

2. Národní strategie digitalizace
Mgr. B. Skučková z MK ČR informovala, že je připraven koncept Národní strategie, ale není rozhodnuto, zda budou zpracovány dílčí strategie pro jednotlivé segmenty národního kulturního bohatství či bude existovat pouze jeden materiál. Jednání na MK budou pokračovat.

3. Návrh zákona o síťových publikacích
Národní knihovna ČR zpracovala návrh zákona o síťových publikacích (dvě varianty), který bude předkládán buď jako samostatný zákon, nebo novela stávající legislativy k povinnému výtisku publikací.

4. Projekt internetizace knihoven
Materiál k pokračování PIK do roku 2015 je podle sdělení Mgr. B. Skučkové připraven k vládnímu projednání a bude rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení. Zvažuje se, zda výběrové řízení na providery bude zajišťovat ministerstvo vnitra, nebo ministerstvo kultury.

5. Stanovisko MK ČR k výstavbě Národní knihovny ČR
Realizace výstavby nové budovy podle vítězného návrhu architekta J. Kaplického je aktuálně neuskutečnitelná ze dvou důvodů: Magistrát hlavního města Prahy dosud neuzavřel s Národní knihovnou smlouvu týkající se budoucího odprodeje příslušných pozemků. (Podle sdělení generálního ředitele Národní knihovny Mgr. V. Ježka tak zůstává nenaplněno usnesení zastupitelstva hl. města Prahy z března 2006.) Druhým důvodem odkladu stavby je skutečnost, že cena realizace velmi pravděpodobně přesáhne 1,9 miliardy korun, které jsou pro ni připraveny v tzv. Národním kulturním pokladu. Protože NK potřebuje nové prostory urgentně, bylo rozhodnuto o náhradním prozatímním řešení - výstavbě depozitáře v Hostivaři. Stavba nové budovy by tímto krokem neměla být dotčena. ÚKR vyslovila nad situací s průtahy projektu nové budovy Národní knihovny silné znepokojení.

6. Státní kulturní politika 2008-2014
Na webu MK ČR je vyvěšena podkladová studie k principům SKP. Jelikož podle názoru ministra kultury materiál nezahrnuje jasné vize, byl k dopracování sestaven nový pracovní tým. ÚKR konstatovala, že v materiálu chybí specifická pasáž ke knihovnictví a doporučila, aby byl do týmu zařazen PhDr. V. Richter.

7. Využití Integrovaného operačního programu pro knihovny
Mgr. K. Vojkůvková z MK informovala o stavu projednávání připravovaných projektů na ministerstvu vnitra. Je zřejmé, že chybí příručky pro žadatele, informace o časovém harmonogramu, o provázanosti projektů a jejich spolufinancování. ÚKR poukázala na skutečnost, že na rozdíl od projektů institucí MV neobdržely instituce MK finanční prostředky k přípravě projektů a stupeň jejich připravenosti se velmi liší. Jelikož se jedná o unikátní možnost vybudovat kvalitní digitalizační pracoviště a digitální datová úložiště, doporučuje ÚKR ministrovi kultury, aby věnoval přípravě Integrovaného operačního programu zvláštní pozornost. Je nezbytné vyřešit otázku finančních prostředků na zpracování projektů, které byly schváleny jako priorita vlády a také zajistit finanční prostředky pro spoluúčast ve výši 15 %. Pokud nebudou tyto otázky vyřešeny, nemohou instituce z rezortu kultury získat na rozvojové programy finanční zdroje ze strukturálních fondů EU.

8. Priority programu VISK
Po delší diskusi nad programem dospěla ÚKR k následujícím závěrům:
• Několik statutárních činností NK ČR je dlouhodobě financováno z dotačního programu VISK, což zkresluje představu o výši dotace na rozvojové projekty českých knihoven a současně komplikuje provoz NK ČR. ÚKR doporučuje ministrovi kultury provést rozpočtovou změnu, kterou se z programů VISK definitivně vyčlení částky na zajištění statutárních činností NK ČR z programu VISK a současně se z příslušných podprogramů či jejich pasáží odstraní financování NK.
• Pro VISK 2 doporučuje ÚKR odstranit nutnost výhradního čerpání dotace na získávání dovedností v práci s ICT.
• Do podmínek získání dotace v podprogramu VISK 3 bude pro provozovatele knihoven v městech nad 15 000 obyvatel začleněna podmínka vystavit do konce kalendářního roku, v němž byla obdržena dotace, katalog knihovny na webové stránce této knihovny.

9. Průzkum doplňování zahraniční literatury v knihovnách ČR
PhDr. V. Richter prezentoval závěry průzkumu, v němž bylo obesláno 757 knihoven, z nichž odpovědělo 336. Výsledky tedy nelze prohlásit za relevantní pro všechny typy knihoven ČR. Mezi respondenty však byly mj. Národní knihovna, všechny ústřední knihovny a všechny krajské knihovny, jejichž odpovědi prokázaly naprostý nedostatek financí na doplňování zahraniční a mnohdy i tuzemské literatury, a potvrdily tak hypotézu o potřebnosti dotačního programu.
ÚKR se bude přípravou programu zabývat na dalším jednání.

10. Různé - kauce
SKIP zpracoval stanovisko zdůvodňující právo knihoven využívat kauce, při čemž se opírá o ustanovení Občanského zákoníku § 555 a následující. Stanovisko bude zveřejněno na webu.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2