JAK NA TO: Architektura knihoven - 2

LADISLAV KURKA > kurkal@mlp.cz  

VÝBĚR PROJEKTANTA
Další kroky při přípravě stavby jsou už především v rukou projektanta. Proto jim musí jeho výběr předcházet. Podle zákona o veřejných zakázkách do výše 500 tisíc Kč vybírá investor projektanta tzv. z volné ruky nebo podle pravidel zřizovatele, od 500 tisíc do 2 mil. Kč oslovuje minimálně tři subjekty, a z nabídek se vybírá ten, který nejlépe odpovídá stanoveným kritériím (cenová nabídka, termíny aj.). Od 2 mil. Kč jde o veřejnou zakázku zcela podléhající poměrně složitým a časově náročným paragrafům zákona o veřejných zakázkách1. Stejným způsobem se vybírá projektant, který připraví podklady pro architektonickou soutěž.
Jak poznat výši zakázky? Tým si vyhledá odborníka nebo se obrátí na stavební úřad obce a požádá o kvalifikovaný odhad, kolik může stát realizace stavebního programu, tedy kolik může stát stavba. Řádově 10 procent z této ceny jsou platby projektantovi a podle této ceny je pak třeba dodržet postup popsaný v prvním odstavci.
Jak pro přípravu projektu, tak pro průběh stavby je nesmírně důležitý vztah mezi projektantem a investorem, resp. uživatelem stavby. Žádná strana by v tomto vztahu neměla mít navrch, ale jako knihovník připomínám: projektant se po dokončení stavby už v ní nemusí objevit, ale knihovník zůstává v knihovně obrazně řečeno až do konce.
Je důležité vědět, zda je projektant pojištěný proti jím zaviněné škodě, a to i přesto, že vymáhání náhrady takové škody je poměrně složité. Projektant je smluvně zavázán předkládat postupné výsledky své činnosti investorovi k posouzení.

PROJEKTOVÁ STUDIE
Je-li vybrán projektant (architekt, projektový atelier), začíná mu podle rozsahu akce práce na projektové studii (v případě malé akce hned práce na projektu pro stavební povolení). Po jejím projednání v týmu následuje projekt pro stavební povolenía konečně realizační projekt.
Všechny tyto stupně projektové činnosti se nově řídí prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Smyslem projektové studie je ověřit splnitelnost stavebního programu a eventuálně navrhnout jiné, nebo alternativní řešení realizace stavebního programu. Tým ve spolupráci s projektantem posoudí studii a rozhodne o dalším postupu, většinou jde o zapracování připomínek do projektu pro stavební povolení.
A ještě jeden krok čeká tým: rozhodnutí o tzv. inženýrinku.

INŽENÝRINK
Administrativa kolem územního rozhodnutí, stavebního povolení a územního souhlasu vyžaduje řadu úředních úkonů, které je dobře svěřit kvalitnímu odborníkovi. Nejjednodušší je na základě plné moci svěřit celý postup projektantovi.

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
Architektonická soutěž je náročný, ale účinný způsob vyhledání projektanta a projektového řešení velké stavby - krajských nebo vysokoškolských knihoven. Vyžaduje řadu kroků:
• zpracování projektových podkladů,
• ustavení poroty,
• vyhlášení soutěže,
• práce poroty…
• …až do vyhlášení výsledků.

Architektonická soutěž na stavbu knihovny se v Česku vyhlašuje méně než jedenkrát za rok, proto jen tato stručná informace.
V poslední době proběhly architektonické soutěže na nové krajské knihovny v Hradci Králové, Ostravě a v Havlíčkově Brodě. Nejznámější architektonickou soutěží na novou knihovnu u nás byla soutěž na Národní knihovnu v roce 2007, ta však byla mezinárodní a řídila se jinými pravidly.

UMĚLECKOHISTORICKÝ PRŮZKUM
Takový průzkum se týká objektů, které jsou prohlášeny za kulturní nebo národní kulturní památky. Probíhá za účasti investora a uživatele, projektanta a zástupce památkového ústavu. Zápisem se inventarizují artefakty, které mají zůstat zachovány nebo s nimi může být naloženo jen v souladu se zápisem. Může se týkat mobiliáře, výtvarných děl i technických zařízení. Projektant tento zápis zohledňuje v projektu pro stavební povolení.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ nebo ÚZEMNÍ SOUHLAS
Tyto kroky se řídí podobně jako řada následujících citovaným stavebním zákonem. Zákon je vyžaduje pro rozhodnutí o umístění stavby v případě novostavby, nebo pro rozhodnutí o změně stavby. V tomto případě jen tehdy, když stavba dostane přístavbu nebo nástavbu či užívání stavby po rekonstrukci (nebyla to dosud knihovna) podstatně změní nároky na okolí. V určitých případech stačí jednodušší procedura, tzv. územní souhlas.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
Nejdůležitějším a mnohdy jediným - v případě menších stavebních akcí - produktem projektového procesu, ať už novostavby či rekonstrukce, je podle už zmiňované vyhlášky č. 499/2006 Sb., projektová dokumentace. Ta může podle stavebního zákona sloužit pro ohlášení stavby, jako příloha k žádosti ostavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Ve většině případů jde ovšem o projekt pro stavební povolení.
Projekt by měl zásadně respektovat stavební program, ale měl by vyjadřovat dohodu mezi týmem a projektantem, žádná strana by neměla dominovat v prosazování svých názorů a obě by měly umět přijmout argumenty druhého. Projekt musí skloubit do jediného dokumentu požadavky nejrůznějších profesí, takže zpravidla obsahuje tyto části: souhrnnou průvodní zprávu, architektonicko-stavební řešení, požárně bezpečnostní řešení, zdravotně technické instalace, vzduchotechniku (eventuálně s klimatizací), vytápění a chlazení, statiku, měření a regulaci, silnoproudou elektrotechniku a slaboproudou elektroniku.
Nezbytnou součástí projektu pro stavební povolení je výkresová dokumentace v měřítku 1:100. Stejně tak důležitou součástí projektu je rozpočet stavby, který rozhodne o způsobu výběru dodavatele stavby.
Všechny části projektu pro stavební povolení při stavebním řízení ověří a orazítkuje stavební úřad a předkládají se při dokončování stavby k jednání o vydání kolaudačního souhlasu.
Závěrečnou fází při práci na projektu pro stavební povolení je implantovat do projektu připomínky z projednávání stavebního povolení, které jsou jeho součástí. Pokud se ovšem zpracovává ještě realizační projekt, zapracují se připomínky do tohoto projektu.
Důležitou součástí projektu pro stavební povolení má být studie interiéru, která slaďuje požadavky optimálního fungování interiéru se stavebními úpravami. Jde zejména o sladění osvětlení a těles ústředního topení s rozmístěním regálů, optimální umístění úseků pro dospělé a pro děti na půdoryse knihovny, vazba knižního výtahu na výpůjční pult atd. Studie interiéru musí mít aproximativní rozpočet na mobiliář.

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Získat stavební povolení je známý úřední akt, do jehož tradiční podoby výrazně zasáhl stavební zákon z roku 2006. U menších stavebních akcí (většinou rekonstrukcí) už není stavební povolení nutné, stačí ohlášení, u velkých akcí, stejně jako dříve, se stavební povolení vyžaduje.
Doklady požadované zákonem a vyhláškou pro ohlášení i pro stavební povolení zajišťuje investor nebo firma najatá pro inženýrink. Vydává-li stavební úřad stavební povolení, stanoví v něm podmínky pro provádění stavby, a pokud je to nutné, i pro její užívání. V obou případech (ohlášení, stavební povolení) ověří stavební úřad projektovou dokumentaci a jednu uloží, jednu vrátí stavebníkovi.

REALIZAČNÍ PROJEKT
Pro velké stavební akce je nutné po vydání stavebního povolení zpracovat ještě další stupeň projektové dokumentace, kterému se podle vyhlášky říká dokumentace pro provádění stavby, krátce realizační projekt.
Provádí se podle stejného členění jako projekt pro stavební povolení s tím, že se sem zapracovávají stavební a technologické postupy a zpřesňují a doplňují se veškeré údaje oproti ověřené projektové dokumentaci a zapracovávají se podmínky stavebního povolení.

VÝBĚR DODAVATELSKÉ FIRMY
Výběr dodavatelské firmy se provádí podle předpisů platných v místě, v případě zakázky odhadnuté aproximativním rozpočtem na 6 mil. Kč a výše (bez DPH) podle zákona o veřejných zakázkách.
Jedním z nejdůležitějších aspektů výběrového řízení je přesné stanovení kritérií, podle nichž se budou hodnotit subjekty, které poslaly své nabídky. K těmto kritériím bezesporu patří doba výstavby, cenová nabídka, délka záruční doby (kvalitní firmy dnes významně překračují zákonnou dvouletou lhůtu a nabízejí až 60 měsíců), velikost firmy (posuzovaná podle výše ročního obratu nebo počtu zaměstnanců) a reference.
Důležitou součástí výběrového řízení je požadovat vedle informací taxativně stanovených zákonem i návrh smlouvy o dílo. Ušetří to čas, zrychlí se totiž jednání po výběru vítězného uchazeče.
Při výběru dodavatelské firmy stojí před investorem důležité rozhodnutí: zda má tato firma zajišťovat i dodávku mobiliáře. Z časového hlediska to znamená úsporu - vylučuje se samostatné výběrové řízení na vyhledání dodavatelské firmy mobiliáře. Zkušenosti s tímto postupem jsou natolik rozdílné, že rozhodnutí záleží na odpovědném zvážení investora (jistě přichází v úvahu, je-li investor v časové tísni).

PROJEKT INTERIÉRU
Projekt interiéru většinou zpracovává projektant. Je to rychlejší, levnější a účelnější. Také zde vychází ze stavebního programu a samozřejmě z realizačního projektu stavby a studie interiéru, která je jeho součástí. Projekt řeší rozmístění mobiliáře a pokud investor nekupuje typový nábytek, navrhuje i atypický nábytek včetně jeho designu. Významné je i barevné řešení interiéru.
V poslední době některé knihovny daly možnost dětem navrhnout prvky příštího interiéru dětského oddělení (Brémy, Linec) s překvapivě kladnou odezvou v provozu.
Projektant je smluvně zavázán předkládat výsledky své činnosti investorovi k posouzení.

PUBLIC RELATIONS
Tým také musí rozhodnout, kdy a v jakém rozsahu zahájí informační kampaň pro knihovnu. Začne okamžitě přesvědčovat zastupitele, aby se rozhodli pro novou knihovnu? Nebo později, až po vydání stavebního povolení?
V Brémách začal lobbing pro novou městskou knihovnu velmi brzy s cílem získat zdejší politiky a investory, s argumentací „oživit centrum města“. Kampaň se později zaměřila i na obyvatele (rodiče, školy atd.), aby okolí knihovnu přijalo. Knihovna vydávala prospekty, pořádala výstavky a besedy. A výsledek? Od roku 2004 má město Brémy novou budovu, v níž se zvýšila výkonnost knihovny o 66 % (návštěvníci) alias 71 % (výpůjčky).

STAVBA
Za průběh stavby, dodržování předpisů a termínů ručí dodavatel. Kontrolním mechanismem jsou pravidelné kontrolní dny, konané za účasti dodavatele, projektanta, investora a uživatele. Na kontrolních dnech se projednávají zejména nenadálé problémy, dodržování termínů a kvality a koordinují se postupy jednotlivých subdodavatelů (přesto, že tzv. generální dodavatel by měl vše koordinovat sám) a přijímají se potřebná rozhodnutí. Z každého kontrolního dne je pořizován zápis, kontrolovaný na příštím setkání.
Nesmírně důležitá je funkce stavebního technika - dozoru, který pravidelně za investora kontroluje dodržování dokumentace pro provádění stavby, kvalitu stavebních prací a dodávaných výrobků atd. Při dokončování stavby stoupá význam kontrolních dnů (koordinace dodávek mobiliáře).
Neocenitelná zkušenost: u mnohonásobně se opakujících výrobků (svítidla, sanita, obklady, podlahová krytina atd.) požadovat předvedení vzorků, případně jejich ověření na místě (zavěšení svítidla na dané místo, položení vzorku podlahy apod.) a jejich odsouhlasení.

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
Blíží-li se dokončení stavby, požádá stavebník o kolaudaci. Ke kolaudačnímu řízení se předkládá ověřená projektová dokumentace a další doklady stanovené stavebním zákonem a vyhláškou. Výsledkem kolaudačního řízení je zpravidla kolaudační souhlas (dříve kolaudační rozhodnutí) s užíváním stavby.

MOBILIÁŘ
Do nových prostor patří nový mobiliář. Přesto mohou přicházet v úvahu dokonce tři možnosti řešení:
• v souladu s finančními možnostmi investora je projekt dispozičního řešení nového interiéru současně projektem zakázkového (atypického) mobiliáře, který bude vyroben na míru pro uvedené prostory;
• mobiliář je pouze vystěhován a zejména po rekonstrukci se vrátí na své původní místo;
• část původního mobiliáře se vrátí do některých prostor zpět, protože jeho zachovalý stav to umožňuje;
• nejspíše to bude do skladišť a kanceláří, ale může jít i o původní mobiliář, který by nebylo správné odepsat a který se po opravě může vrátit;
• mobiliář, který se vyřazuje, by měl být nejprve nabídnut jiným knihovnám, zpravidla bezplatně, zbývající část ohodnotí soudní znalec (přeje-li si to zřizovatel) a prodává se běžným zájemcům, neprodaný zbytek je odepsán způsobem určeným provozním řádem knihovny nebo nařízením zřizovatele.

STĚHOVÁNÍ
Stěhování je náročná činnost, prováděná většinou profesionální firmou, a to v případě vrácení původního mobiliáře. Firma osadí podle projektu interiéru pod dohledem investora vše do předem určených prostor.
V případě nového mobiliáře nastupuje firma, která ho vyráběla. Ta ho také dodá, na místě smontuje a podle projektu do interiéru osadí.
V obou případech čeká knihovníky přestěhování knihovního fondu zajišťované opět nejlépe stěhovací firmou. Postavení fondu do regálů je už ovšem zcela na knihovnících.

INFORMAČNÍ SYSTÉM
Každá větší knihovna potřebuje systém pro snadnou a rychlou orientaci návštěvníků. Orientační systém tvoří tabule s celým dispozičním řešením knihovny a vyznačením poskytovaných služeb, která by měla být umístěna ve vstupním prostoru, a dále ho tvoří další tabulky umisťované při vstupu nebo na začátku různých úseků a služeb, upevněné podle možností na dveřích, na zdi nebo visící od stropu.
Pro nevidomé by bylo dobře mít simultánní systém alespoň akustického majáčku před vstupem do knihovny s informací, jak se v knihovně pohybovat, ve výtahu použít Braillovo písmo k označení jednotlivých podlaží.

ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Zkušební provoz může nařídit stavební úřad, v případě knihoven se to však neděje, není pro to důvod. Zkušební provoz však zpravidla proběhnout musí. Stavba mění známé podmínky a osvědčené tradiční postupy, knihovní fond je většinou uspořádán jiným způsobem, přibývají nové služby. To vše vede k tomu, aby si pracovníci knihovny během zkušebního provozu osvojili nové postupy, i když už předem byli jistě na změny připravováni, ovšem v jiných podmínkách.
V Městské knihovně v Praze se osvědčuje dvoutýdenní zkušební provoz. Přesto v prvých dnech je v pobočce přítomen pracovník IT, protože v podmínkách MKP největší zásah do zaběhaného systému po rekonstrukci přinášela automatizace provozu.
Jsou však známy případy, kdy je čas neúprosný a knihovna se otevírá bez zkušebního provozu. Je to nápor zejména na nervy pracovníků, ale jak je známo, vždy to zatím dopadlo dobře, bez vážnějších komplikací.

ZAHÁJENÍ PROVOZU
Důležité je - v souladu se stavebním programem - připravit se na zvýšený zájem o knihovnu a její služby. Odhaduje se, že v českých podmínkách se návštěvnost knihovny zvýší minimálně o 30 %, a to i v počtu výpůjček. Mimořádným případem byla smíchovská pobočka Městské knihovny v Praze, kde nárůst zájmu dosáhl extrémních hodnot.

ODKAZY:

1 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2