Co může nabídnout badatelům i knihovnám oborová brána Umění a architektura (ART)

KVĚTA HARTMANOVÁ > hartmanova@upm.cz  

Oborová brána Umění a architektura (ART)1 - http://art.jib.cz byla poprvé představena odborné veřejnosti na konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním světěv prosinci 2007 a od té doby se na nás obracejí zájemci o podrobnější informace a o navázání různých forem spolupráce s bránou ART. Co tedy oborová brána Umění a architektura vlastně je, jaké služby poskytuje uživatelům a jaké možnosti spolupráce knihovnám nabízí?
O projektu oborová brána ART

Úvodní obrazovka oborové brány ART
Oborová brána Umění a architektura byla realizována v průběhu roku 2007 díky grantovému programu VISK 8/B - Jednotná informační brána. Je rozvíjena jako součást projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran, na kterém spolupracuje Národní knihovna ČR a Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze. Na vytváření brány ART se podílí osm knihoven, které již dříve společně realizovaly projekt Virtuální umělecká knihovna (VUK - http://vuk.upm.cz): knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Muzea umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Akademie výtvarných umění v Praze a Národního technického muzea v Praze. Cílem projektu VUK bylo virtuálně propojit katalogy knihoven s uměnovědnou literaturou a rozšířit tak nabídku služeb pro odbornou veřejnost v jednotlivých knihovnách. Jelikož se však členy VUK staly postupně knihovny s různými knihovnickými systémy, rozhodli jsme se realizovat projekt oborové brány ART, který nejen umožňuje spolupráci knihoven bez ohledu na používaný knihovnický software (díky protokolu Z39.50), ale také nabídka služeb pro badatele je v bráně ART mnohem širší.
Jaké služby oborová brána ART poskytuje

Pro uživatele je výhodné, že je brána ART založena na stejných technologiích jako Jednotná informační brána i ostatní oborové brány (KIV, MUS, TECH). Vyhledávač MetaLib umožňuje přístup k různorodým informačním zdrojům (např. katalogy knihoven, článkové databáze) a jejich souběžné prohledávání; prostřednictvím serveru SFX jsou badatelům nabízeny přidané služby k vyhledaným záznamům. Díky tomu může odborná veřejnost pracovat ve všech bránách ve známém prostředí a obdobným způsobem.
Prohledávání různých českých i zahraničních informačních zdrojů: Tato základní funkce oborové brány ART umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním pomocí vyhledávače MetaLib paralelněprohledávat katalogy knihoven, souborné katalogy, databáze článků a časopisů a další zdroje z oblasti architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky a užité grafiky, uměleckého řemesla, uměleckého průmyslu, designu, fotografie, teorie a kritiky umění, památkové péče, restaurátorství atd. Tyto zdroje mohou být pro všechny zájemce buď volně přístupné (např. katalogy knihoven), nebo licencované (např. článkové databáze). Při vyhledávání potřebných dokumentů mohou badatelé využít tzv. předvybrané sady zdrojů, které jim usnadní orientaci ve zdrojích i vlastní vyhledávání. Uživatelé mohou pracovat s těmito skupinami zdrojů: Katalog VUK, Další knihovny ČR, Zahraniční knihovny, Databáze článků a časopisů, Manuscriptorium. Pro univerzální zdroje (např. katalog Library of Congress) jsou nastaveny filtry vyhledávání tak, aby vyhledávání odpovídalo tematickému zaměření brány. Podrobnosti o jednotlivých skupinách zdrojů i o jednotlivých zdrojích najdou zájemci na webových stránkách oborové brány ART. Výsledky vyhledávání jsou sloučeny na základě vztahů mezi záznamy pomocí dynamických klastrů a faset, což usnadní uživateli další práci s vyhledanými záznamy. U článkových databází funguje kontextové linkování ze záznamů na anotace nebo plné texty dokumentů.

Úvodní obrazovka oborové brány ART
Ještě více možností pro práci ve vyhledávači ART mají badatelé po registraci; mohou si sami vytvářet vlastní seznamy oblíbených zdrojů, ukládat záznamy i dotazy, nastavovat preferované zobrazení atd. Díky registraci také budou mít při dalších přihlášeních k dispozici vše, co si již dříve uložili.
Pro řešení různých potíží s vyhledáváním či při práci se záznamy mají uživatelé na webových stránkách brány ART připravenou nápovědu a stručný obrázkový manuál.
Seznam elektronických časopisů: I tato nabídka má usnadnit badatelům cestu k hledanému dokumentu. Pomocí SFX serveru je automaticky generován seznam elektronických časopisů, které mají jednotlivé knihovny VUK pro své čtenáře k dispozici. Díky vstřícnosti firmy EBSCO se podařilo zajistit, že má všech osm knihoven přístup do databází Academic Search Complete a MasterFILE Premier. Knihovny Moravské galerie v Brně, Národní galerie a Uměleckoprůmyslového musea v Praze také umožňovaly do konce roku 2008 přístup do databáze Art Full Text. Všechny tyto databáze jsou licencované, takže badatelé s nimi mohou pracovat pouze na počítačích v příslušných knihovnách.
Vzájemné přebírání katalogizačních záznamů knihovnami: Díky protokolu Z39.50 server mohou všechny knihovny, které mají ve svých fondech uměnovědnou literaturu, využít Katalog VUK (a samozřejmě i další katalogy připojené do brány ART) pro stahování katalogizačních záznamů, bez ohledu na používaný knihovnický software.
Přidané služby: S využitím serveru SFX si může uživatel k nalezeným záznamům nejen zajistit získání příslušného dokumentu, ale může také zjistit, zda a za jakých podmínek si jej lze vypůjčit v určité knihovně, objedná si dodání článku prostřednictvím některé služby doručování dokumentů, může pokračovat ve vyhledávání informací na internetu apod.
Nenašli jste? V případě, že uživatel nebyl při svém hledání úspěšný a nenašel potřebné dokumenty prostřednictvím vyhledávače MetaLib, v této záložce může využít nabídku odkazů na další zdroje. Najde zde odkazy na Archiv výtvarného umění (abART), Archiweb, Lexikon českých výtvarníků (SCA-art),The Catalog of the Libraries of The Metropolitan Museum of Art, Virtual Catalogue for Art Historyatd. Návštěvníkům brány ART je zde také k dispozici formulář, kam nám mohou nejen psát své dotazy (jestliže jsou při své práci v bráně ART neúspěšní), ale také sdělovat své připomínky. Pokud se badatelé prostřednictvím tohoto formuláře rozhodnou doporučit informační zdroj, který ještě není v portálu ART zařazen a mohl by být užitečný i pro ostatní uživatele, pomohou nám zvyšovat kvalitu oborové brány ART.
Akce / Výstavy: Velmi zajímavou nabídku, která by mohla oslovit nejen odbornou veřejnost, ale i další zájemce o výtvarné a užité umění, tvoří výběr z výstav v jednotlivých institucích, jejichž knihovny jsou členy VUK. Tato nabídka je pravidelně aktualizována, je doplněna přímým odkazem na podrobnější články k jednotlivým výstavám a je možné ji sledovat pomocí webového informačního kanálu (RSS). Po přihlášení k jeho využití jsou nové informace automaticky stahovány do počítače příslušného zájemce o tuto službu.
O projektu: Tato záložka je určena uživatelům, kteří se chtějí více dozvědět o projektu oborová brána Umění a architektura. Získají zde např. podrobnější informace k MetaLib a SFX, mohou se podívat na obdobný projekt v zahraničí, seznámit se s prezentacemi a články, které již byly o bráně ART vytvořeny, získají zde údaje o všech tvůrcích oborové brány ART atd.
Další možnosti brány ART

Nabídku služeb oborové brány ART pro odbornou veřejnost se snažíme průběžně rozšiřovat, stejně tak i nabídku zdrojů, které jsou do brány ART připojeny. V loňském roce jsme připravili také některé novinky, o nichž doufáme, že budou užitečné pro všechny, kteří s portálem ART pracují.
Propojení s Google Scholar: Díky tomuto propojení a s využitím serveru SFX ART se opět zvýšila pro badatele možnost získat plné texty dokumentů, tentokrát takové, které jsou vyhledány pomocí Google Scholar.
RSS: Nejen informace přidávané do záložky Akce, ale také záložku Novinky je možné sledovat pomocí webového informačního kanálu. Díky tomu mohou být informováni pravidelní návštěvníci oborové brány ART o nejnovějších změnách na tomto portálu.
Ke stažení: Knihovny, které chtějí na svých webových stránkách umístit banner nebo logo oborové brány ART, je mají k dispozici právě na této stránce. Jsou zde také vystaveny propagační letáky a zejména obrázkový manuál, který je připraven tak, aby sloužil badatelům jako návod pro práci s oborovou bránou ART přímo u počítačů ve studovnách.
Anglická verze: V průběhu měsíce dubna 2008 byla spuštěna anglická verze brány ART, která je v podstatě stručnější verzí českého portálu. Díky ní mohou zahraniční návštěvníci brány ART využít všechny její vyhledávací možnosti včetně nápovědy, mohou se dozvědět také základní informace o projektu a jeho členech, avšak záložky Akce a Novinky jsou určeny pouze českým uživatelům portálu.
Mezinárodní spolupráce: V souvislosti se zpřístupněním anglické verze webových stránek oborové brány ART jsme oslovili některé oborové zahraniční knihovny či obdobné projekty s pozváním ke spolupráci na oborové bráně ART. Kontaktovali jsme např. Museo de Artes Decorativas v Madridu a tvůrce projektu Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte a doufáme, že se nám postupně podaří rozšířit naši nabídku v bráně ART o další zajímavé zdroje.
Využívání brány ART

Od zahájení provozu oborové brány Umění a architektura je sledována i návštěvnost portálu, takže díky tomu máme přehled o jeho využívání. Obrázek č. 3 ukazuje statistiku návštěvnosti oborové brány ART od prosince 2007 do konce července 2008.
Statistika návštěvnosti oborové brány ART
Na základě tohoto přehledu bychom mohli říci, že se brána ART stala dalším úspěšným portálem, který je odbornou veřejností hojně využíván. Domnívám se však, že toto tvrzení by bylo velmi zjednodušující a nebylo by zcela správné. I když je brána ART v provozu pouze necelý rok (pozn. redakce - článek byl připraven v srpnu 2008 a využívá právě ročních zkušeností z provozu), můžeme k zhodnocení jejího přínosu pro uživatele využít také zkušeností, které jsme v jednotlivých knihovnách VUK během tohoto období získali. Je zřejmé, že většinu návštěvníků portálu ART můžeme rozdělit na dvě skupiny: tu první tvoří badatelé z oblasti výtvarného a užitého umění, tu druhou představují knihovníci, a to nejspíše z oblasti služeb a katalogizace fondů. Ukazuje se, že knihovníci nemají s používáním brány ART větší problémy, naopak naši badatelé si na její využívání při své práci zvykají velmi pomalu. Zejména starší uživatelé jsou příliš konzervativní a někteří stále preferují práci s lístkovými katalogy a klasickými papírovými dokumenty. Navíc někteří mají problémy i s orientací v portálu ART, nejsou také zvyklí souběžně pracovat s katalogy několika knihoven (např. si vypíší signaturu publikace z jiné knihovny VUK) a nedokáží plně docenit přednosti práce s plnotextovými databázemi. Na nás knihovnících tedy je, abychom jim dokázali výhody používání brány ART srozumitelně vysvětlit a abychom je naučili s ní pracovat. Připravujeme proto pro badatele různé manuály a školení tak, aby se mohli s výhodami používání oborové brány ART lépe seznámit.
Díky zkušenostem s přípravou a rozvojem brány Umění a architektura jsme si také uvědomili, jak velmi je důležité, aby se co nejvíce informací o této oborové bráně dostalo k těm nejpovolanějším - ke knihovníkům. Pokud se naši kolegové v knihovnách seznámí s fungováním oborové brány ART, potom budou moci při zodpovídání dotazů z oblasti architektury, výtvarného a užitého umění čtenářům oborovou bránu ART doporučit, nebo jim sami pomohou potřebné informace najít. I z tohoto důvodu je třeba připomenout, čím vlastně může být oborová brána ART užitečná jak pro badatele, tak i pro knihovny.
Přínos oborové brány ART pro badatele:

1. V bráně ART si uživatelé sami mohou vytvářet rešerše na různá témata z oboru architektura, výtvarné a užité umění;

2. V článkových databázích mají přístup k plným textům nebo anotacím dokumentů (většinou jde o licencované zdroje, takže jsou k dispozici v rámci knihovny, která má zdroj zaplacený či ho zpřístupňuje v rámci grantu);

3. Díky serveru SFX získají čtenáři úplný seznam elektronických časopisů a relevantních on-line služeb, které k vyhledaným dokumentům knihovna nabízí;

4. Díky rozšiřující se nabídce připojených zdrojů (i z příbuzných oborů) mohou získávat informace o daném oboru v širších souvislostech;

5. Existuje velmi snadné přecházení mezi jednotlivými oborovými branami a JIB.
Přínos oborové brány ART pro knihovny

Kromě již zmiňovaných služeb (např. paralelní prohledávání různých elektronických informačních zdrojů, přebírání katalogizačních záznamů atd.) přináší zapojení knihoven do brány Umění a architektura i řadu dalších výhod:
1. Účast v bráně ART je dobrou propagací knihoven v prestižním projektu - na webové stránky brány ART mohou účastníci projektu (např. muzejní knihovny) přidávat fotografie nejen z knihovny, ale i sbírkových předmětů svého muzea či galerie, mohou informovat o výstavách a dalších zajímavých akcích, které se v jejich institucích pořádají;

2. Díky rozšiřující se nabídce připojených zdrojů v bráně ART se rozšiřuje i tematický záběr knihovny o příbuzné sbírky (např. uživatelé brány ART mají k dispozici také katalog knihovny Národního filmového archivu, který byl zařazen do předvybrané skupiny zdrojů Další knihovny ČR);

3. Oborová brána ART může sloužit pro knihovny i jako zdroj inspirace a sdílení know-how při realizaci jejich vlastních projektů;

4. Díky bráně ART je možné navázat i řadu zajímavých mezinárodních kontaktů.
Možnosti spolupráce knihoven s oborovou bránou ART
Jakou formu spolupráce mohou knihovny s bránou Umění a architektura vlastně navázat? Tuto spolupráci je možné realizovat ve čtyřech rovinách:
Vyhledávací okénko ART Webový partner - na své webové stránky mohou knihovny umístit nejen logo či banner oborové brány ART, ale zejména vyhledávací okénko, které umožní návštěvníkům jejich stránek velmi snadné prohledávání informačních zdrojů brány. Tato spolupráce je výhodná zejména pro knihovny, které nejsou členy sdružení Virtuální umělecká knihovna nebo mají zájem o spolupráci, ale zatím není připojení do brány ART z technických či jiných důvodů možné. Navázání této formy spolupráce je velmi jednoduché a nevyžaduje žádné finanční prostředky. Vyhledávací okénko a návod na jeho nastavení najdete na stránkách brány ART (http://art.jib.cz) v záložce O projektu.

Stahování katalogizačních záznamů - pomocí protokolu Z39.50 server mohou knihovny s jakýmkoli knihovnickým systémem využívat katalogy oborové brány ART pro vzájemné přebírání záznamů. Tato spolupráce knihovny k ničemu nezavazuje, naopak mají možnost díky bráně ART rychleji zpracovat své fondy. Knihovny sdružené ve VUK si už vzájemně katalogizační záznamy poskytují; další institucí, která využívá katalogy oborové brány Umění a architektura pro přebírání záznamů, je např. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pokud budete mít i vy zájem o tuto formu spolupráce, je třeba vyplnit žádost o vytvoření profilu JIB pro přebírání záznamů na adrese http://jib-info.cuni.cz/prebirani.
Zpřístupnění katalogu knihovny v bráně ART - je také možné připojit katalog vaší knihovny jako další prohledatelný zdroj pomocí vyhledávače MetaLib. Tato forma spolupráce nejen umožní, že se výrazně rozšíří okruh uživatelů, kteří budou moci využívat katalog (a tím i fondy) vaší knihovny, ale katalog takto připojené knihovny bude moci být využíván i pro vzájemné přebírání katalogizačních záznamů ostatními knihovnami. Pro zahájení této formy spolupráce je třeba, aby příslušná knihovna měla k dispozici Z39.50 server, ovšem další spolupráce již probíhá bez finančních nároků. Knihovnou, jejíž katalog byl do brány ART tímto způsobem připojen, je již zmiňovaná knihovna Národního filmového archivu.
Člen sdružení Virtuální umělecká knihovna - zapojení do sdružení Virtuální umělecká knihovna představuje nejvyšší formu spolupráce v rámci oborové brány ART. VUK je virtuální společenství knihoven bez právní subjektivity, vzájemná spolupráce probíhá na smluvním základě. Knihovna, která se pro tuto formu spolupráce rozhodne, bude moci zpřístupnit ve vyhledávači MetaLib oborové brány ART nejen svůj katalog, ale také elektronické časopisy a další zdroje, které má k dispozici. Spolupracující knihovna však zejména získá možnost aktivně se zapojit do tohoto projektu. Bude mít právo spolurozhodovat o tom, jak se bude oborová brána ART dál vyvíjet, bude se podílet na vytváření portálu ART včetně propagace vlastní instituce formou fotogalerie nebo přidáváním výstav a dalších zajímavých akcí. S touto formou spolupráce však souvisí i řada povinností, zejména je třeba podílet se na finančních nákladech, které souvisejí s provozem brány ART. K těmto nákladům patří hlavně platby za údržbu systémů používaných v bráně ART a za její další rozvoj. Z vlastní zkušenosti však mohu potvrdit, že výhody získané pro knihovnu i její čtenáře daleko převyšují výši finanční částky vynaložené na vznik a provoz brány ART. Jsme rádi, že si to postupně začínají uvědomovat i ostatní kolegové, neboť další knihovnou, která projevila zájem stát se členem sdružení VUK, je knihovna Západočeského muzea v Plzni. Přistoupení tohoto nového člena do VUK nás těší o to víc, že tato knihovna má ve svých fondech velmi cenné sbírky uměnovědné literatury.
Vítáme samozřejmě zájemce o všechny druhy spolupráce s oborovou bránou ART a ochotně všem knihovnám pomůžeme se zahájením takové formy, která pro ně i jejich čtenáře bude největším přínosem. Byli bychom však velmi rádi, kdyby se další knihovny, které mají ve svých fondech literaturu zaměřenou na architekturu, výtvarné a užité umění, rozhodly stát členy sdružení Virtuální umělecká knihovna. Pomohly by nám s rozšiřováním nabídky služeb a zdrojů pro odbornou veřejnost v rámci oborové brány Umění a architektura (ART).

ODKAZY:
1 Text navazuje na článek Oborová brána Umění a architektura (ART), který byl napsán pro časopis Knihovna (č. 2/2007).


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2