Regionální systém KP-Win SQL

PETR ŠTEFAN > petr.stefan@kpsys.cz  

Úvod

Firma KP-SYS, spol. s r. o., byla založena v roce 1995. Zabývá se 13 let výhradně vývojem a podporou knihovních systémů. Od roku 2003 firma dodává systém KP-Win SQL, který má oproti svým předchůdcům změněné jak databázové prostředí, tak i knihovnický formát. Pro návrh již třetí generace knihovních systémů jsme využili mnohaletých analytických zkušeností a znalost potřeb různých typů knihoven. Vznikl produkt, který má velmi příjemné a stabilní grafické rozhraní, používá výkonnou SQL databázovou platformu (Firebird) a MARC21 (nejenom na vstupu a výstupu, ale i pro vnitřní uložení dat).
Technické řešení - použité technologie

Program využívá služeb SQL serveru Firebird 1.5 a výše. Firebird je „open source“ databáze, která pracuje na Linuxu, Windows a řadě Unixových platforem. Je používán v mnoha produkčních systémech v komerčních společnostech od roku 1981.
SQL server Firebird je také např. využíván pro uložení dat v Městské knihovně v Praze (2,2 mil. knih, 5,5 mil. výpůjček ročně, 400 aktivních připojení současně). Firebird je pátý nejpoužívanější systém na světě v počtu instalací, má vysoký výkon při velkém objemu dat, je robustní a spolehlivý. Při výše uvedených kvalitách je důležitá informace právě pro knihovny, že je zcela zdarma.
Systém KP-Win SQL využívá dvouvrstvou a třívrstvou architekturu klient/server. Uživatelé-knihovníci používají klasickou aplikaci klient/server (C/S) vyvinutou v prostředí C++ Builder s nativním (přímým) přístupem do databáze, tj. klienta v modelu dvouvrstvé architektury klient/server. Pro čtenáře a vzdálené knihovny je určena www aplikace - modul OPAC, který je implementován ve třívrstvé architektuře. Komunikaci mezi www klientem a relační databází obstarává aplikační server Apache s instalovanou podporou PHP.
Připojení knihovny do regionálního systému je prostřednictvím internetu možné trojím způsobem: přímé připojení ,pomocí terminál klienta nebo přes WWW rozhraní.
Přímé připojení má tu výhodu, že uživatel pracuje přímo s programem KP-Win SQL na své lokální stanici, nejsou třeba žádné dodatečné programy. Je snazší nastavení tiskáren a lokálních zdrojů. Nevýhodou je vysoká náročnost na rychlost připojení (od 1024 kbit/s výše na každého současně připojeného uživatele).
Při připojení pomocí terminál klienta uživatel pracuje také přímo s programem Kp-Win SQL, nároky na rychlost připojení jsou však již přijatelnější (od 256 kbit/s na každého současně připojeného uživatele). Tento způsob připojení má velmi nízké hardwarové nároky na klientský počítač (program běží na terminál serveru centrální knihovny). Veškerá správa programu je přímo v centrální knihovně. Nevýhodou může být, že je nutné zakoupit licence na terminál server a při větším počtu připojených uživatelů je nutný výkonný počítač na terminal serveru. Také nastavení tiskáren je relativně složitější.
Připojení přes WWW rozhraní je absolutně nenáročné, funkční při libovolné rychlosti a je nezávislé na zvoleném internetovém prohlížeči a používaném operačním systému na klientské stanici. Plně implementovány jsou funkce půjčování, vracení, rezervace, zjednodušené funkce katalogizace, přírůstkování a plateb. Nevýhodou je, že knihovna nepracuje s plnohodnotným programem KP-Win SQL, ale pouze s WWW rozhraním. V malých knihovnách je však tento způsob připojení naprosto vyhovující.
Region a regionální systém

Region představuje několik jednotek nebo desítek knihoven, které spolu nějakým způsobem spolupracují. V každém případě pak existuje datové centrum, kde je instalován systém na společném počítači - serveru (což může být i v případě malých regionů přímo počítač knihovnice střediskové knihovny). Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že v malé knihovně nemají systém přímo instalován, ale jen se prostřednictvím internetu připojují ke svému datovému centru. Je to tzv. outsourcing, kdy regionální centrum poskytuje uživateli (připojené knihovně) jak program, tak i veškeré služby související s provozem a údržbou systému.
Knihovna v rámci tohoto systému může být buď pobočkou centrální knihovny (on-line), nebo zcela samostatnou knihovnou (off-line). Každá taková knihovna může mít definován libovolný počet půjčoven. Každý exemplář je definován lokací (příslušností k oddělení). Lokace je nastavitelný parametr, platný pro příslušnou půjčovnu. Záznam a exemplář je dostupný a viditelný pro konkrétní knihovnu buď dle nastavení počítače (v registrech počítače) v případě Win32 aplikace, nebo v případě editačního WWW rozhraní dle nastavené příslušnosti přihlášeného uživatele (knihovníka) k příslušné knihovně. Tato viditelnost a přístupnost údajů je volitelná a závisí čistě na rozhodnutí a dohodě knihovny centrální s knihovnou, která se připojuje do tohoto regionálního systému. V některých případech, například při připojení pobočky městské knihovny, je žádoucí, aby data byla viditelná v rámci celého města a aby čtenář mohl navštěvovat libovolné pobočky, přičemž jeho průkazka obsahuje výpůjčky ze všech poboček. Čtenář je pak obsloužen kdekoliv na jeden průkaz. V jiných případech však bude místní knihovna v rámci regionálního systému požadovat, aby její data byla oddělena a nebyla přístupná nikomu jinému. Další alternativou je, že se v systému nastaví viditelná data o bibliografických záznamech, avšak výpůjční systém je samostatný a data o čtenářích a výpůjčkách jsou viditelná jen pro připojovanou knihovnu.
V regionálním systému jsou současně v konkrétním systému evidovány i údaje o knihách tzv. výměnných fondů, kdy knihovna pověřená regionálními funkcemi cirkuluje soubory knih po malých knihovnách. Způsob cirkulace je v různých knihovnách odlišný a systém je na tyto odlišnosti připraven. Malá knihovna má standardně své exempláře a čtenáře evidované ve svých datech v rámci společných dat. Při cirkulaci výměnných fondů se dočasně přesunují informace o cirkulovaných knihách do jejího fondu a může je tedy okamžitě začít využívat pro výpůjčku čtenáři, aniž by se musela data exportovat z centra a importovat do lokálního systému.
V regionálním knihovním systému má i každý čtenář nastavitelnou příslušnost k jednotlivým knihovnám. Může tedy mít evidovánu jednu kartu a může navštěvovat svoji obecní knihovnu a na stejnou kartu i regionální centrum či jinou knihovnu zapojenou do regionálního systému. Exempláře a údaje o čtenáři jsou mezi knihovnami přístupné a jsou využívány dle nastavení každého jednotlivého připojení. V každém případě se však data ukládají do společné databáze, která se stává přirozeným souborným katalogem regionu. Další využití regionálního systému je pro MVS (meziknihovní výpůjční službu). Informace a požadavky na MVS jsou centrálně evidovány a spravovány a systém MVS mohou transparentně používat všechny knihovny zapojené do regionálního systému.
Využití a nasazení regionálních systémů je nový způsob propojení knihoven, které spolu tradičně spolupracují. Je to technicky vyspělé řešení, jehož realizace někdy naráží na administrativní bariéry. Knihovny se musí dohodnout na způsobu financování, vlastnictví licencí atd. Pro knihovnu, která se připojuje k centru, může být i psychologickým problémem, že data jsou umístěna někde jinde. Výhodou je pořizovací cena, kdy je samozřejmě výhodnější nakoupit pro jednu knihovnu víceuživatelskou verzi než licenci pro každou knihovnu zvlášť. Další úsporou jsou náklady na údržbu systému, kdy je servisován centrálně pro všechny knihovny najednou.
Dalším problémem může být i kvalita a rychlost internetového připojení. V případě výpadku tohoto připojení je samozřejmě systém nefunkční. U velkých poboček, kde tento výpadek může být problém, má systém KP-Win SQL záložní řešení tzv. off-line výpůjček, pobočka tak přepne do záložního modulu a při obnovení spojení s centrem se provede automatická synchronizace údajů.
Konkrétní typové příklady konfigurace regionálního systému:

1. Regionální centrum je např. Krajská knihovna ve Zlíně (KFBZ) - datové centrum je instalováno v knihovně; do tohoto centra se připojují 3 velké městské pobočky (Malenovice, Jižní Svahy, Díly).

2. Regionální systém v Knihovně Josefa Matěje Sychry ve Ždáru nad Sázavou - k datovému centru v knihovně ve Ždáru je připojena pobočka ve městě a současně do stejných dat 30 malých místních knihoven; zde jsou data výměnných fondů a data knihovny společná; v malých vesnických knihovnách se postupně provádí revize fondu současně s připojováním do systému.

3. Regionální systém v Městské knihovně Šumperk - k datovému centru v Městské knihovně je připojena on-line pobočka Sever, knihovna Libina a další vesnické knihovny se společnými daty s výměnnými fondy.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2