Nebojme se vstupu do projektů jiných organizací

ZDENKA KLOUČKOVÁ > Z.Klouckova@stk.cz  
Státní technická knihovna (dále jen STK) se v roce 2008 zúčastnila pilotního projektu Třetí kariéra spolufinancovaného Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Příjemcem grantu byla společnost EXPERTIS Praha, partnery projektu pak CSP Management Consultants, s. r. o., Economia, a. s. - divize Economia OnLine, STEM, s. r. o., Středočeská asociace manažerek a podnikatelek, o. s., Škoda Auto, a. s. - útvar Vzdělávání dospělých a Vysoká škola ekonomická, Praha (viz http://www.tretikariera.cz). Dvouletý projekt, jehož cílem bylo podpořit celoživotní vzdělávání a zlepšit podmínky na trhu práce pro skupinu pracovníků věkové kategorie padesát a více let (50+), sestával ze dvou programů, a to Vitalizačního programu pro manažery 50+ a Programu pro HR (Human Resources) a management.
Vitalizační program pro manažery 50+ byl a je koncipován jako vícedenní kurz realizovaný ve třech setkáních zahrnujících část víkendu. Je zaměřen na rozvoj osobnosti středních manažerů a manažerek ve věku 50 a více let, v nichž vidí zaměstnavatel i do budoucna perspektivní zaměstnance organizace/firmy a vysláním těchto pracovníků do kurzu dokumentuje zájem organizace na posílení jejich pracovní výkonnosti, otevřenosti a vstřícnosti ke změnám a motivaci k předávání zkušeností. Tomu odpovídá i obsahové zaměření - trénink specifických dovedností, zvýšení vnitřní motivace a flexibility zaměstnanců v tomto věku. Důležitým aspektem je i plánování kariéry. Pro všechny zájemce jsou konkrétní informace na adrese
Vitalizačního programu pro manažery 50+ se Státní technická knihovna nezúčastnila, na pravidelných workshopech projektu Třetí kariéra jsme však měli možnost seznámit se s dojmy účastníků z některých firem. Většině z nich kurz nabídla firma, což na jednu stranu brali jako ocenění nejen svých pracovních, ale i osobnostních kvalit, a na straně druhé i jako signál toho, že se s nimi i nadále počítá, což bylo pro mnohé motivující.
Knihovna se aktivně zapojila do Programu pro HR a management, jehož cílem byla podpora organizací ve smyslu využít potenciál managementu ve věku nad 50 let. Dostali jsme tak k dispozici ucelenou škálu metodických postupů pro management lidských zdrojů od zmapování situace ve firmě po individuální návrh možností zefektivnění práce s touto skupinou zaměstnanců. Z pohledu pracovního týmu STK (ekonomická náměstkyně, personalistka a vedoucí školicího střediska) byl program účelnou kombinací tří společných tematických workshopů zapojených firem a individuálních konzultací. Na tematických workshopech jsme se všichni zúčastnění jako zástupci svých organizací/firem vyjadřovali k postupu prací, dílčím výsledkům, sdělovali jsme si názory, zkušenosti. Naše knihovna zde byla v dobré společnosti, partnery programu byly firmy Continental, McDonald’s, Plzeňský Prazdroj, Preciosa, Spolana /ANWIL GROUP/, ŠKODA - AUTO a ZENTIVA.
Každý dobrý projekt vychází z analýzy současného stavu, výchozím materiálem tohoto projektu byly výsledky výzkumu Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce zpracovaného Střediskem empirických výzkumů (STEM)1, v němž jsme našli závažné důvody a inspirující podněty ke vstupu do problematiky. Publikaci v digitální podobě aktualizovanou v únoru 2008 a doplněnou o řadu zajímavých statistik z vybraných regionů České republiky najdete ke stažení na adrese http://tretikariera.cz/images/stories/080211_equal3k_info_brozura.pdf [cit. 4. února 2009] a http://tretikariera.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=16 [cit. 4. února 2009]. Přehledná data včetně grafů mapují podmínky pro uplatnění na trhu práce, zabývají se přednostmi a nevýhodami, které bývají připisované pracovníkům 50+, jejich vztahem ke vzdělávání, zkušenostmi s diskriminací a chováním firem včetně příčin horších podmínek pracovního uplatnění. Zajímavé jsou i výsledky výzkumu postavení středního managementu 45+ ve Středočeském kraji. Týkají se postavení na trhu práce a ve firmě, pracovních kompetencí, kompetencí pro řízení lidí, schopnosti vyrovnávat se s kritickými situacemi, stresem, schopnosti reagovat na změnu a spolupracovat s mladými lidmi, zájmu o profesní růst a plánů do budoucna a potřeby zdokonalovat se v profesních dovednostech. Resumé k analýze problematiky 50+ obsahuje již i možné návrhy řešení.

Pracovní tým STK využil komplet mapovacích nástrojů a instrukcí pro HR manažery a personalisty k průzkumu v oblasti firemní kultury. Šlo v něm zejména o zjišťování, jak jsou ve firmě vnímaní starší pracovníci a jak je v ní vnímán styl řízení. Zapojeny byly všechny věkové kategorie pracovníků knihovny a nad rámec oficiálního průzkumu jsme ještě dostali informaci, zda ne/vidí perspektivu svého profesního působení i v nově budované Národní technické knihovně (dále jen NTK). Valná většina se vyjádřila kladně a dala tak významý podnět k úvahám o další perspektivě pracovníků STK/NTK, a to v souvislosti s přípravou změn, personálního řízení a vzdělávání. Navazující další část průzkumu ukázala potřebu a možnosti přípravy systému vzdělávání a stanovení požadavků na odbornou a manažerskou způsobilost. Při zjišťování, jaká jsou očekávání a postoje středních manažerů 50+, jsme se soustředili na věkovou a vzdělanostní strukturu pracovníků STK, formou workshopu pod vedením konzultantky projektu Třetí kariéra Mgr. Ireny Pilařové. Stanovili jsme klíčové faktory úspěšnosti a výkonu knihovny v podo-bě SWOT analýzy - „silné (Strengths) stránky, slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats)” - pro každou z uvedených oblastí, tedy jak pro oblast postavení knihovny na trhu a očekávaného vývoje, tak pro vnitřní organizaci knihovny (řízení) včetně personálních procesů. Věřím, že v souvislosti s přechodem do NTK využije knihovna i další možnosti průzkumu, jako je dotazování na problematická místa pracovního procesu středních manažerů, a to z hlediska mezilidských vztahů, komunikace s (mnoha) lidmi, forem komunikace, stresu, nezdravého prostředí, náročnosti na smyslové vnímání, monotónnosti práce, přesčasů apod.
Zjištěné údaje by se měly stát základem pro koncepci, plánování, případně dolaďování personálních i technologických procesů v Národní technické knihovně a mohly by významně přispět ke spokojenosti náhodných návštěvníků i stálých uživatelů, k efektivitě provozu a v podstatné míře i k příznivému pracovnímu prostředí a vhodné motivaci pracovníků nejen věkové kategorie 50+.

ODKAZY:

1 Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce. Brožura je součástí projektu Třetí kariérazaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+. Zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Praha, 2006, aktualizováno únor 2008. 60 s. [cit. 4. února 2009]. Dostupný také z http://tretikariera.cz/images/stories/080211_equal3k_info_brozura.pdf a http://tretikariera.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=16.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2