Polytematický strukturovaný heslář a jeho další vývoj - 1

KATEŘINA KAMRÁDKOVÁ > k.kamradkova@stk.cz  
KRISTÝNA KOŽUCHOVÁ > k.kozuchova@stk.cz  

Logo PSHPolytematický strukturovaný heslář je česko-anglický řízený slovník lexikálních jednotek ze 44 základních oblastí lidského poznání. Slouží k vyjádření věcného obsahu dokumentů a jejich zpětnému vyhledání, může být používán také samostatně jako zdroj deskriptorů pro předmětové katalogy knihoven.
Z minulosti
Polytematický strukturovaný heslář (dále jen PSH nebo heslář) je původním produktem Státní technické knihovny (STK), resp. Národní technické knihovny (od 1. března 2009).
Vznikal v letech 1991-1993 jako reakce na vývoj automatizovaných knihovnických systémů a rovněž z potřeby vytvoření nástroje, který by usnadnil práci indexátorům a uživatelům.
Cílem tvůrců PSH bylo vybudovat nástroj blízký přirozenému jazyku, jenž by doplnil nebo částečně nahradil stávající klasifikační systémy a ve finále také zkvalitnil vyhledávání v knihovních databázích. Vznikl tak ve své době unikátní řízený slovník, který byl vyvíjen v STK a testován také v několika spolupracujících knihovnách. Díky finanční podpoře z grantu MŠMT i účasti odborníků z praxe byla připravena a v dubnu 1997 oficiálně představena nová verze PSH 1.0.
Od poloviny 90. let vznikalo postupně několik verzí PSH, přičemž k nejdůležitějším mezníkům v jeho vývoji patří bezesporu překlad do angličtiny. Tato aktivita byla v dubnu roku 2000 podpořena grantem MK ČR. Dvojjazyčnost hesláře umožňuje jeho srozumitelnost na mezinárodní úrovni. Anglická verze může sloužit pro překlad odborných hesel z češtiny nebo usnadnit vyhledávání v on-line knihovních katalozích cizincům. O PSH v minulosti projevili zájem také na Slovensku, dokonce se uvažovalo o překladu hesláře do slovenštiny, avšak k realizaci nedošlo z důvodu nedostatků financí (podle našich zjištění zájem o PSH na Slovensku stále trvá, proto věříme v budoucí možnou spolupráci).
Dalším významným mezníkem v rozvoji hesláře byla jeho implementace do samostatné autoritní databáze systému Aleph, k čemuž došlo v listopadu 2006. Současná verze PSH 2.1 je tedy dostupná ve formátu MARC21 pro autority. Tato skutečnost tvoří platformu zpřístupnění hesláře i v odvozených formátech a základ ke stahování záznamů s hesly pomocí protokolu Z39.50.
Současný vývoj
PSHV době svého vzniku představoval PSH jednu z prvních aktivit knihovnické komunity ve směru standardizace termínů věcného popisu. V současnosti je situace jiná. Díky rozmachu sdílené katalogizace se knihovny stále častěji přiklánějí ke sdílení termínů (v ČR se tento stav jednoznačně týká souboru národních autorit NK ČR). Do budoucna je proto plánována větší spolupráce s Národní knihovnou ČR především v oblasti propojení národních věcných autorit s hesly PSH.
Lze pouze konstatovat, že PSH má dnes značné množství konkurenčních produktů. Naštěstí nebyl heslář vytvářen a rozvíjen tak, aby byl užíván výhradně samostatně. Naopak, aby byl uživateli zajištěn nejvyšší možný komfort při věcném vyhledávání informací a dokumentů, doporučuje se knihovnám používat PSH zároveň s dalšími selekčními jazyky, ať již řízenými či neřízenými.
PSH je poskytován knihovnám zdarma, a to díky několika grantům, jež podpořily jeho vývoj. V minulosti byl k hesláři dodáván i software PSH Manager, od jehož používání se po zpřístupnění PSH v MARC21 postupně upouští. Někteří tvůrci automatizovaných knihovnických systémů implementovali PSH do svých produktů jako samostatný modul, jiní o této možnosti budou uvažovat, pokud zaznamenají zájem ze strany knihoven.
Pravidelně koncem kalendářního roku se v STK schází Rada pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH), jejímiž členy jsou kromě externích odborníků a odborníků z STK také zástupci uživatelských knihoven. Rada zaujímá stanoviska k problematice a navrhovaným změnám v PSH, vyjadřuje se k nim, případně doporučuje nová řešení. Poslední setkání proběhlo 10. prosince 2008. Na něm zaznělo mimo jiné zhodnocení dosavadních aktivit, ke kterým patří např. již zmiňované převedení hesláře z textového formátu do podoby autoritní databáze (ve formátu MARC21/Autority) a zajištění možnosti editovat záznamy v knihovním softwaru Aleph. Současně je tak umožněn i export souboru hesel ve formátu MARC21. Mezi další činnosti patří vystavení autoritní databáze PSH v rámci on-line knihovního katalogu STK dostupného na webu a publikace aktualit na webu PSH.
Propagace PSH
Webové stránky o PSHNa podzim minulého roku bylo kontaktováno celkem padesát stávajících i dřívějších uživatelů PSH (především knihoven). Důvodem jejich oslovení byla snaha o navázání pravidelné komunikace, což většinou přineslo pozitivní ohlasy a v některých případech vedlo i k obnovení spolupráce. Z reakcí knihovníků vyplynulo, že o PSH mají stále zájem, avšak je pro ně nezbytná pravidelná komunikace, propagace a samozřejmě i jeho další rozvoj a nové možnosti aplikace.
Rovněž se započalo s intenzivnější propagací hesláře. Na sklonku roku 2008 bylo navrženo jeho nové logo a propagační materiály. Logo má technický základ, který vyjadřuje vazbu na mateřskou instituci (STK), strukturovanost loga pak poukazuje na jednu z předních vlastností hesláře. Nové logo a propagační materiály se staly nástrojem pro zviditelnění PSH v knihovnách a mezi jejich uživateli (všechny materiály je možno získat např. na webu PSH v sekci Ke stažení).
S ohledem na dnes už prakticky samozřejmé využívání internetu bylo navrženo několik alternativ, jak PSH propagovat a šířit pomocí tohoto média. Komunikace prostřednictvím webových stránek je v současné době považována za jeden z nejúčinnějších marketingových nástrojů. Proto došlo na počátku snahy o zviditelnění PSH k úpravě webových stránek, zejména k vytvoření jejich dynamičtější podoby. Malý průzkum webových prezentací jiných tezaurů a heslářů v ČR i v zahraničí ukázal, že nejoblíbenější formou prezentace jsou tzv. často kladené dotazy (FAQ). Tímto poznatkem byla inspirována i tvorba webu o PSH. Vytvoření sekce Aktuality a pravidelné publikování v ní je důležité pro všechny zájemce (nejen z řad knihoven), kteří se chtějí dozvědět o novinkách týkajících se PSH a přitom nejsou členy konference PSH.
Polytematický strukturovaný heslář se také stal jedním z článků v české verzi otevřené encyklopedie Wikipedie. Příspěvek shrnuje základní informace o hesláři, přibližuje jeho strukturu, nastiňuje historii, uvádí některé aktivní uživatele PSH a pro zájemce nabízí výčet literatury k dalšímu studiu. Pro lepší pochopení stromové struktury PSH byl zhotoven jednoduchý graf znázorňující strukturu hesla „matematika“. Heslo
Zkušenosti a návyky uživatelů internetu se promítají také do vyhledávání dokumentů v rámci on-line knihovních katalogů. To se projevuje v hledaní nejkratší cesty k cíli, v tomto případě k nalezení relevantního dokumentu. Uživatelé zároveň očekávají, že hledání bude rychlé, snadné a účinné. Z tohoto důvodu nelze předpokládat, že by čtenář „pátral“ po nástrojích, které mu v knihovním katalogu usnadňují vyhledávání dokumentů. Naším cílem je, aby i uživatel „neknihovník“ věděl, jak konkrétně PSH použít. V té souvislosti je zamýšleno vytvořit na webu dvě sekce - pro knihovníky a pro běžné uživatele, kteří by zde našli jednoduchou nápovědu a instrukce, jak PSH použít k nalezení dokumentů v katalogu knihovny STK.
Na rok 2009 bylo naplánováno vytvoření nové verze PSH, a to revizí stávající verze PSH 2.1. Půjde zejména o obsahovou revizi anglické verze a o revizi aktuálnosti termínů PSH 2.1. Terminologické zastarávání je jedním z obecných problémů všech řízených heslářů. Efektivita této revize bude přímo závislá na spolupráci s pracovišti, která heslář používají. Jsou-li i mezi čtenáři tohoto článku a mají-li připomínky nebo návrhy na změny, budeme velmi rádi, když se s námi o ně podělí, např. prostřednictvím elektronické konference (pshkonference@stk.cz) nebo e-mailem (psh@stk.cz).
Uživatelé PSH
K současným uživatelům PSH patří kromě STK např. knihovny Českého vysokého učení technického v Praze, Vědecká knihovna v Olomouci, knihovna Západočeského muzea v Plzni či Ústřední knihovna Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Ke stávajícím uživatelům se řadí také Knihovna Vrchního soudu v Praze, Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (Praha), v minulosti kooperovala i Vysoká škola chemicko-technologická (v portálu ESO - Elektronické studijní opory).
Spolupráce v oblasti užívání PSH byla obnovena s Ústřední knihovnou Vysokého učení technického v Brně, Vyšší odbornou školou stavební a Střední průmyslovou školou stavební v Dušní (Praha), dále pak s knihovnou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně a Knihovnou Akademie věd ČR (poslední jmenovaná používá zatím jen extrakt hesel pro katalogizaci v Souborném katalogu Virtuální polytechnické knihovny).
Zmíněné knihovny jako uživatelé PSH mají automaticky zajištěn přístup do elektronické konference Polytematického strukturovaného hesláře (pshkonference@stk.cz), do níž mohou přispívat i potenciální uživatelé a zájemci o danou problematiku. Konference zajišťuje pravidelné informování o činnostech s heslářem úzce spojených, umožňuje navrhování změn a úprav hesel do nově připravované verze apod. Konference se postupně stává rychlým a kvalitním prostředkem komunikace.
Další vývoj PSH
Posláním pracovníků Oddělení speciálních služeb a PSH, resp. celé STK jako instituce je spravovat a rozvíjet PSH jako prostředek pro vyhledávání informací podle tématu. Z návrhů, jež byly předloženy na posledním zasedání Rady pro koordinaci PSH, je zřejmé, že vývoj PSH v blízké budoucnosti nemusí směřovat jen k rozvoji v oblasti věcného zpřístupnění knihovních fondů, ať již tištěných nebo elektronických, nýbrž i k jiným aktivitám.
Bylo zde předneseno mnoho dalších zajímavých myšlenek a návrhů na zlepšení PSH a možností jeho využití. Některé z idejí doslova bourají dosavadní přístupy a zvyklosti v chápání PSH primárně určeného pro věcný popis v knihovnách.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2