AKTUALITY: 19. zasedání Ústřední knihovnické rady ČR 13. 2. 2009

Zapsala LEA PRCHALOVÁ > prchalova@svkos.cz  

Z programu:
1. Změna členů ÚKR
Novým členem ÚKR byl jmenován Mgr. Pavel Hazuka, generální ředitel Národní knihovny ČR. Na funkci v ÚKR rezignoval Mgr. Vlastimil Ježek.
2. Státní kulturní politika
Ing. Zdeněk Novák, vrchní ředitel sekce B Ministerstva kultury ČR, rekapituloval současný stav příprav materiálu Plán implementace státní kulturní politiky na léta 2009-2014 dle usnesení vlády č. 1595/2008 o plánu nelegislativních úkolů.Předložení materiálu vládě ČR je plánováno na červen. Z diskuse vyplynula nutnost zapracovat do materiálu přípravu nové Koncepce rozvoje knihoven s účinností od roku 2011. Plán by měl také zdůrazňovat nutnost státního kofinancování knihovnictví včetně nákupu licencí k elektronickým informačním zdrojům v rozumné výši. Současná výše dotačních programů MK cca 50 mil. Kč neumožňuje realizaci stanovených úkolů. Ing. Novák potvrdil, že je stále uvažováno o jednoprocentním podílu výdajů státního rozpočtu pro rezort kultury.
3. Národní strategie digitalizace
Ing. Zdeněk Novák informoval o tom, že zpracováním materiálu bylo pověřeno samostatné oddělení kulturní politiky a koncepcí a shrnul stav přípravy. PhDr. Vít Richter podotkl, že knihovníci jsou připraveni k maximální spolupráci. ÚKR apeluje na MK ČR, aby Národní strategie digitalizace byla připravena v co nejkratším termínu. Bez tohoto koncepčního materiálu je ohrožena úspěšnost projektů z oblasti kultury, které byly vládou označeny jako priority pro Integrovaný operační program.
4. Licence ke vzdáleným elektronickým informačním zdrojům, doplňování zahraniční literatury (trvající úkoly ÚKR)
Velkým problémem zůstává financování licencí ke vzdáleným elektronickým informačním zdrojům (program INFOZ připravovaný na MŠMT) a financování doplňování zahraničních informačních pramenů do knihoven.
Jelikož se dosud nepodařilo zajistit předpokládané financování programu INFOZ ze strukturálních fondů Evropské unie, které měly být hlavním finančním zdrojem tohoto programu, bylo zajištěno dočasné státní financování licencí pro letošní rok v rozsahu existujících přístupů k vzdáleným elektronickým informačním zdrojům (viz program MŠMT 1N). Pokračují jednání MŠMT o finančním zajištění programu INFOZ pro léta 2010, 2011. Pro následující léta se však dosud počítá s tím, že licence k specializovaným databázím budou státem dotovány pouze v přímé souvislosti s výzkumnými úkoly. Převážná většina členů ÚKR je však přesvědčena, že je třeba pro část informačních zdrojů (výběrově na základě uživatelských potřeb a statistik využívání) zajistit financování licencí též pro veřejnost např. v Národní knihovně, ústředních odborných a krajských knihovnách.
Příprava programu kooperativního doplňování zahraniční literatury, která měla být mj. předmětem tohoto jednání, byla odložena kvůli zařazení témat s vyšší prioritou.
5. Financování dotačních programů
Mgr. Blanka Skučková z odboru umění a knihoven MK ČR informovala o přidělených finančních prostředcích na dotační programy v oblasti knihoven v roce 2009 a předložila návrh na rozdělení finančních prostředků pro program VISK:
- pro programy VISK 46 072 tis. Kč (65,5 % loňské částky);
- pro program Česká knihovna 2 200 tis. Kč;
- pro program Knihovna 21. století 1 900 tis. Kč.
ÚKR konstatovala, že minimální finanční částky určené pro rozvojové programy jsou v rozporu se strategickými materiály Státní kulturní politika a Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004 až 2010 a odrážejí nesystémový přístup k sestavování rozpočtu. Opakovaně je spoléháno na navýšení navrhovaných částek lobbováním při projednávání rozpočtu v Parlamentu ČR. (Tato praxe se však pro rok 2009 nezdařila.) ÚKR pověřila předsedu, aby opětovně dopisem požádal ministra kultury o navýšení finančních částek.
Vzhledem k výše uvedenému a ke skutečnosti, že se v návrhu rozpočtu pro dotační programy opět vyskytuje skryté financování statutárních činností Národní knihovny, ÚKR nesouhlasila s návrhem MK ČR na rozdělení finančních prostředků do jednotlivých podprogramů programu VISK.
6. Projekt internetizace knihoven
ÚKR vyjádřila velké znepokojení nad současnou situací, kdy stále není jasné, který resort bude garantem programu PIK a zda bude program pokračovat. Nejistota ohrožuje více než 3500 knihoven (obcí), které jsou do programu zapojeny.
Potěšitelnou informací je, že smlouvy o konektivitě jsou prodlouženy do konce roku 2009, dokdy budou stávající připojení financována MV ČR. Nový provider, který je v současné době vybírán, bude dle sdělení MV pokračovat v připojování knihoven, které se přihlásily do projektu PIK v roce 2007 a dosud nebyly připojeny.
7. Národní digitální knihovna
PhDr. Bohdana Stoklasová prezentovala partnerský projekt NK ČR a MZK Národní digitální knihovna. Projekt bude podán do Integrovaného operačního programu v rámci linie Smart Administration. Očekává se synergický efekt tohoto projektu a projektu Národního digitálního archivu.
8. Zákon o povinných síťových publikacích
Mgr. Blanka Skučková informovala, že na návrhu spolupracují odbor médií a audiovize, odbor legislativní a právní, odbor autorského práva a odbor umění a knihoven. Před předložením materiálu do vlády je nutno provést analýzu RIA (hodnocení dopadu regulace). Na základě výsledku analýzy bude stanoven způsob zpracování a termín předložení. Odhad 1. pololetí 2010.
9. Stanovisko MK ČR k výstavbě Národní knihovny ČR
PaedDr. František Zborník, ředitel odboru umění a knihoven MK ČR, sumarizoval důvody, proč nebyla zahájena výstavba nové budovy Národní knihovny:
• město odmítlo poskytnout přislíbené stavební pozemky,
• realizace stavby by výrazně převýšila předpokládanou částku a nebyla by tak finančně zajištěna,
• existují právní pochyby o možnosti zadat autorům vítězného návrhu vzešlého z mezinárodní architektonické soutěže zpracování projektové dokumentace. (Přímo, aniž by byla vyhlášena soutěž na zpracovatele.)
Z těchto důvodů požádalo MK generálního ředitele NK ČR P. Hazuku, aby přehodnotil prostorové možnosti Klementina v souvislosti s jejich chystanou revitalizací a urychlil výstavbu depozitáře v Hostivaři.
10. Informace o novele Katalogu prací
15. 5. 2009 má být ukončen ucelený návrh novely katalogu prací, který připravuje Pracovní skupina pro hodnocení prací a tvorbu katalogu prací na MPSV, v níž je zastoupeno MK ČR. Mgr. B. Skučková sdělila, že MK zapracovalo připomínky knihovníků a pokusí se je prosadit. Účinnost novely se předpokládá od 1. 1. 2010.
11. Standard veřejných knihovnických a informačních služeb
PhDr. Vít Richter oznámil vznik pracovní skupiny, která se bude zabývat aktualizací standardů VKIS zohledňující zahraniční zkušenosti. Na potřebě novely se shodla sekce pro regionální funkce SDRUK i sekce veřejných knihoven SKIP se záměrem vydat aktualizovaný materiál formou doporučení MK.
12. Různé

12.1 Konference Knihovny současnosti
Docent J. Kubíček seznámil ÚKR s předběžným programem konference, která se letos koná 23. až 25. 6. (Pravidelný zářijový termín byl přesunut kvůli rekonstrukci areálu.)
12.2 Elektronické dodávání dokumentů (EDD)
Ačkoliv byla uzavřena kolektivní smlouva o užití autorských děl zpřístupňováním díla knihovnou jednotlivcům ze strany veřejnosti na požádání, přináší její praktická realizace řadu problémů. Jedná se především o výši poplatku a o nutnost zřizovat uživatelská konta, tj. chráněný prostor koncového uživatele na zabezpečeném serveru zastupované knihovny vybavený systémem autentizace přístupu, jehož zajištění (pořízení vhodného software) je pro knihovny velmi nákladné. Tyto faktory mohou v mnoha případech způsobit zánik služby a návrat ke klasické meziknihovní výpůjční službě.
12.3 Český normalizační institut
ČNI byl ke dni 31. 12. 2008 zrušen. Tvorba a vydávání českých technických norem přešly na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Knihovnám je nyní umožněn trojí režim:
Licence ke čtení elektronické formy norem bez možnosti tisku pro dva počítače v knihovně (tj. dva přístupy k databázi norem na serveru ÚNMZ).
Nákup norem u distributorů a jejich prezenční zpřístupňování ve studovnách.
Distribuce norem v autorizovaném znění (pro potřeby soudních jednání, technické dokumentace, atd.) na základě smlouvy uzavřené s ÚNMZ.
Přes nesporný pokrok spočívající ve snížení cen jednotlivých norem pociťují knihovny, které normy tradičně zpřístupňovaly, omezení. Jedná se především o možnost získat tištěnou verzi normy či její části pro potřeby studia a výzkumu (tedy nikoliv autorizovanou verzi) tiskem z databáze.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2