Oborovou branou TECH do světa technických informací

JITKA HLADKÁ > j.hladka@stk.cz  
ANDREA KUČEROVÁ > a.kucerova@stk.cz  

TECHOborová brána TECH (Technika) vznikla v návaznosti na iniciativu tvorby specializovaných oborových bran (KIV, ART, MUS), fungujících na podobných principech jako univerzální Jednotná informační brána. Cílem projektu TECH, který je výsledkem spolupráce Státní technické knihovny a Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy, je zmapovat informační zdroje z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd a poskytnout uživatelům intuitivní rozhraní pro paralelní vyhledávání v širokém výběru kvalitních oborových zdrojů.
Vyhledávání kvalitních informací z určitého oboru, více či méně známého, nemusí být ve spletitém prostředí současného internetu vůbec jednoduché. Informací je mnoho a jejich kvalitu nepoznáme zpravidla na první pohled. V takové situaci se potřebujeme obrátit na někoho, kdo se v dané oblasti vyzná, ví, kde hledat potřebné informace a odkáže na webovou stránku nebo jiné zdroje pro doplnění informací či jejich ověření.
Hledáte-li informace zabývající se technikou, přírodními a aplikovanými vědami, můžete se nyní obrátit na Oborovou bránu TECH. Svým zaměřením vychází vstříc studentům, učitelům, vědeckým pracovníkům, profesionálům a všem zájemcům o technické a příbuzné obory.
O vzniku Oborové brány TECH
Státní technická knihovna poskytuje přístup k různým zdrojům s odlišným vyhledávacím rozhraním, mezi které patří také databáze zpřístupňované v rámci nakupovaných licencí, vlastní on-line katalog, souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny, databáze norem ve fondu a Portál STM (Science, Technology, Medicine). Portál STM jako předchůdce Oborové brány TECH byl vytvořen s cílem poskytnout uživatelům snazší orientaci ve zdrojích informací z oboru techniky, přírodních věd a medicíny. Katalog STM, budovaný v rámci Portálu, zachycoval informace o tom, které časopisy nakoupily české knihovny v rámci programů Informační infrastruktura výzkumu (1N) a Informační zdroje pro výzkum a vývoj (LI).
Projekt Oborová brána TECH řeší zpřístupnění různorodých zdrojů Státní technické knihovny a zároveň nedostatky spolu s nově vznikajícími požadavky na Portál STM (především možnost založení osobního konta pro uživatele a efektivnější aktualizaci zdrojů).
Oborová brána TECH, stejně jako Jednotná informační brána (JIB) a sesterské oborové brány (KIV - Knihovnictví a informační věda, MUS - Musica, ART - Umění a architektura), byla vybudována na základě technologií MetaLib a SFX. MetaLib zajišťuje jednotné prostředí pro prohledávání různých informačních zdrojů. Nástroj SFX umožňuje propojení na služby, které nabízí získání plného textu článku on-line, nalezení knihy v katalogu knihovny nebo uložení bibliografické citace.
Oborová brána TECH je tak dalším úspěšným počinem v rámci budování oborových bran a přináší velké výhody pro své specificky zaměřené uživatele.
Technické informace jako na dlani
Vyhledávač Oborové brány TECH umožňuje vyhledávat současně v tradičních zdrojích informací, jako jsou katalogy technických knihoven, dále i v bibliografických a plnotextových (článkových) databázích, digitálních knihovnách a portálech dostupných prostřednictvím internetu. Jaké výhody přináší toto paralelní vyhledávání zajišťované technologií MetaLib?
Uživatelé, kteří chtěli získat ucelenější přehled publikované literatury na dané téma (např. za účelem napsání odborného článku, studie, vysokoškolské kvalifikační práce apod.), byli dříve nuceni procházet jednotlivé databáze zvlášť a v každé znovu pokládat dotaz, složený mnohdy z naprosto totožných klíčových slov.
Oborová brána TECH představuje řešení tohoto problému. Nabízí jediné rozhraní, kde uživatel položí dotaz, který je s pomocí MetaLibu automaticky předán dále všem databázím vybraným pro prohledání. Výsledky vyhledávání jsou staženy z těch databází, kde byly nalezeny záznamy odpovídající dotazu, opět na jediné místo. Pokud je stejný záznam obsažen ve více databázích, zobrazí se pouze jednou. Uživatel si v tomto případě může vybrat, odkud si stáhne bibliografický záznam nebo plný text.
Vyhledavač TECH nabízí standardní možnosti hledání, jaké používá JIB i oborové brány (Snadné a Profi hledání, vyhledání e-časopisu a databáze).
Pro uživatele, který nebyl při vyhledávání úspěšný, je určena záložka Nenašli jste. Pomoci mohou uvedené kontakty na pracovníky referenčních služeb Státní technické knihovny, kteří zajišťují poradenské a konzultační služby, nebo odkaz na Portál STM, předchůdce projektu TECH.
Standardním prvkem JIB i oborových bran je osobní konto vytvořené na základě bezplatné registrace. I Oborová brána TECH nabízí pro své uživatele Můj prostor. Pravidelní návštěvníci jistě ocení možnost ukládat si nalezené záznamy, dotazy nebo vytvoření seznamu oblíbených zdrojů. Mezi užitečné funkce patří i ukládání záznamů na paměťové médium nebo jejich zaslání elektronickou poštou na e-mailovou adresu uživatele.
Čtenáři Státní technické knihovny se v Oborové bráně TECH nemusejí registrovat, použijí přihlašovací údaje přidělené knihovnou (uživatelské jméno je číslo průkazu, heslo je PIN).
Něco navíc pro čtenáře Státní technické knihovny
Obr. č. 1 Placené databáze STK
Nespornou výhodou Oborové brány TECH je snazší přístup k elektronickým zdrojům pro registrované čtenáře Státní technické knihovny. Brána nabízí jednotné vyhledávání s možností vzdáleného přístupu k vybraným placeným databázím. Zdokonaluje tak službu, kterou knihovna standardně nabízí.
Zadá-li tedy uživatel, který je zároveň registrovaným čtenářem Státní technické knihovny v Oborové bráně TECH své přihlašovací údaje, získá kromě uvedených výhod paralelního vyhledávání navíc plnohodnotný přístup k placeným databázím, včetně jejich plných textů. Ověření čtenáře probíhá na základě porovnání s databází čtenářů knihovny přes protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
Rovnou k plným textům
Plný text článku nebo elektronické knihy lze v prostředí Oborové brány TECH získat, pokud je dostupný on-line, pod uvedeným odkazem nebo prostřednictvím nástroje SFX.
Obr. č. 2 Související odazy SFX
Mezi základní služby SFX patří zobrazení plného textu, abstraktu, nebo ověření, zda se dokument nachází ve Státní technické knihovně nebo jiných knihovnách ČR.
Dodatečné služby SFX zahrnují uložení bibliografické citace ve formátu odpovídajícímu mezinárodní normě ISO 690, nebo formulář Citation Linker, pomocí kterého lze zjistit možnosti přístupu k dokumentu ve Státní technické knihovně. Nabízeno je také vyhledání dokumentu ve vybraných českých a světových vyhledávačích (Google Book Search, Google Scholar, Google, Seznam, Centrum, Jyxo, Morfeo).
Je vše prohledatelné?
Informační zdroje dostupné v rámci internetu se vyznačují různorodostí. Tuto skutečnost se Oborová brána TECH snaží překonat prostřednictvím zvolených technologií. Všechny zdroje, které by bylo žádoucí zapojit, ovšem nesplňují potřebné technické parametry. Proto jsou rozlišeny na prohledatelné a odkazové. U odkazových zdrojů se výsledné záznamy nezobrazí přímo ve vyhledávači TECH, k dispozici je ovšem odkaz, pod kterým se skrývají vyhledané záznamy ve vlastním prostředí.
Placené databáze Státní technická knihovna zpřístupňuje výhradně svým čtenářům, jsou proto přístupné pouze s přihlašovacími údaji získanými při registraci v knihovně.
Označení „volné zdroje“ je použito pro všechny databáze, portály, digitální knihovny apod., jejichž plné texty jsou zdarma dostupné on-line prostřednictvím internetu.
Normy a patenty byly zařazeny jako specifické zdroje sledovaného oboru, nechybí ani souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny, spravovaný Státní technickou knihovnou. Zapojeny byly rovněž vybrané historické fondy, katalogy odborných knihoven (např. Státní technické knihovny, knihoven technických univerzit, Souborný katalog ČR), portály, vyhledávače, encyklopedie a slovníky.
Ve Snadném hledání lze vybrat některou z výše uvedených specifických skupin zdrojů, nebo podle výchozího nastavení prohledat Všechny zdroje, které tvoří výběr nejčastěji prohledávaných.
Další služby Portálu TECH
Vedle představených služeb vyhledávače stojí za zmínku i další informace zveřejňované na portálu, který slouží jako rozcestník pro další hodnotné informace z vědecko-výzkumné oblasti a zdroje nezařazené z technických důvodů do vyhledávače.
Portál je vytvořen v redakčním systému Plone, umožňujícím snadnou editaci textů. Je přístupný v originální české verzi i anglickém překladu. Podívejme se blíže, co může uživatel na portálu nalézt.
Aktuality Portálu TECH a z oblastí s ním souvisejících (Státní technická knihovna, knihovnické akce, školení, soutěže atd.) lze odebírat i pomocí technologie RSS.
V záložce věda a výzkum  jsme uvedli důležité odkazy na elektronické informační zdroje z oblasti vědy a výzkumu v České republice. Oborové informační zdroje z oblasti přírodních, aplikovaných věd, techniky a lékařství představují seznam nejprestižnějších plnotextových a bibliografických databází, dostupných zpravidla na základě zakoupení licence. Databáze a katalogy speciálních druhů dokumentů - norem, patentů a šedé literatury - zařazujeme kvůli jejich významu pro pracovníky v technických oblastech.
V Adresáři výzkumných ústavů a jiných vědeckých institucí je možné nalézt kontaktní údaje na široký výběr českých i zahraničních institucí působících v oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd. Databáze volných zdrojů, českých i zahraničních, byla navržena a vytvořena speciálně pro Portál TECH. Každý informační zdroj je opatřen krátkým popisem, nechybí URL, oborová kategorie, typ zdroje a poskytovatel. Oba zmíněné zdroje mají svůj původ v Portálu STM. S ohledem na jejich unikátnost bylo rozhodnuto je zachovat a adaptovat na prostředí Oborové brány TECH.
Pro vyhledávání v celém portálu, zvláště v adresáři i databázi volných zdrojů lze využít vyhledávání na stránkách.
Obr. č. 3 Vyhledávání ve volných informačních zdrojích
Zdroje v rámci Portálu TECH jsou tříděny podle vybraných hesel Polytematického strukturovaného hesláře (PSH), vyvíjeného ve Státní technické knihovně.
První úspěchy
Graf č. 1 Hodnocení služeb portálu a vyhledávače
Oborová brána TECH je prozatím nejmladším přírůstkem do rodiny oborových bran. Její úspěchy u uživatelů pravidelně sledujeme od jejího vzniku pomocí nástrojů analýzy návštěvnosti webových stránek. Plnohodnotný provoz byl zahájen v září 2008. Od spuštění do konce roku 2008 ji navštívilo 12 317 / 27 867 uživatelů (první údaj pochází ze statistik Google Analytics, druhý registruje Webalizer).
Abychom získali i kvalitativní zpětnou vazbu od návštěvníků, spustili jsme na konci roku 2008 průzkum v podobě elektronického dotazníku. Podařilo se získat celkem 89 odpovědí.
Uživatelé vyjadřovali svou spokojenost se službami, uváděli, jaké vyhledávání nejvíce využívají, co nejčastěji hledají a k jakému účelu. Vybrané výsledky předkládáme včetně jejich grafického znázornění.
Respondenti měli možnost zhodnotit portálovou část i služby vyhledávače, obojí se setkalo s velice kladnými postoji uživatelů. Ve srovnání dopadl lépe vyhledávač: převládalo hodnocení „dobré“, a to v 59,6 % u vyhledávače a 55,1 % u portálu.
Více než polovina uživatelů využívá bránu ke studijním nebo pracovním účelům. Nejvyhledávanějším typem dokumentu je článek (70,8 %), poté časopis (42,7 %) a elektronická kniha (38,2 %).
Graf č. 2 Nejčastěji hledaný typ dokumentu
Závěrem…
Autorem projektu oborové brány je Státní technická knihovna, která se svým fondem a službami zaměřuje na techniku, přírodní a aplikované vědy, což zaručuje díky bohatým zkušenostem, při práci s oborovými informačními zdroji, vysokou úroveň služeb celého Portálu TECH. Informační zdroje jsou vybírány a zařazovány podle kvality. Na rozdíl od vyhledávacích služeb univerzální povahy Oborová brána TECH registruje průběžně aktualizovaný výběr ověřených informačních zdrojů mapujících sledovanou oblast.
Disponuje širokým výběrem informačních zdrojů. Zapojeny jsou nejen on-line katalogy technických knihoven, bibliografické a plnotextové (článkové) databáze, digitální knihovny, oborové portály, ale také databáze norem a patentů. Normy a patenty mají pro technickou odbornou veřejnost nesmírnou informační hodnotu.
Adresář výzkumných institucí poskytuje uživateli kontaktní informace na ústavy a instituce působící v oblasti vědy a výzkumu v České republice i zahraničí.
V nejbližší době se zaměříme na specifikaci oborových kategorií, podle kterých by bylo možné vyhledávat v Profi hledání a prohlížet Databázi volných zdrojů. Ta by tak získala charakter předmětového katalogu, doplňujícího služby vyhledávače.
Do budoucna lze díky statutu Národní technické knihovny očekávat spolupráci s dalšími technicky zaměřenými institucemi, čímž vznikne prostor pro rozšíření nabídky elektronických zdrojů a služeb Oborové brány TECH.
Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2