Deset let projektu Česká knihovna

DAGMAR PERSTICKÁ > tuk@mzk.cz  

V roce 2008 proběhl již desátý ročník projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna, u jehož zrodu koncem 90. let stály Jitka Uhdeová z brněnského nakladatelství Atlantis a spisovatelka Eva Kantůrková, která od roku 1998 tři roky vedla tehdejší Odbor literatury a knihoven MK ČR. Iniciátorům projektu šlo především o podporu české produkce, zejména nové české literární tvorby, a o její zajištění pro síť veřejných knihoven. Řada nakladatelství, která vznikla po roce 1989, a zejména nepřeberné množství vydávaných publikací výrazně ovlivňuje skladbu nabízených titulů v knihkupectvích, která pro své zákazníky odebírají převážně tzv. komerční tituly. Knihovny se proto nesetkávaly s nabídkou původní české tvorby v potřebném rozsahu. Cílem projektu finančně dotovaného ministerstvem kultury tedy bylo a nadále je, jednoduchým a ekonomicky efektivním způsobem podpořit nakladatelství, která vydávají zejména původní českou literaturu a pomoci knihovnám rozšířit knihovní fondy o tyto nekomerční tituly.
Projekt prošel během deseti let řadou změn. Do roku 2006 byl realizován Odborem umění a knihoven Ministerstva kultury ČR a Moravskou zemskou knihovnou, respektive její organizační složkou Technickým ústředím knihoven. Pro zjednodušení projektu, který probí-há ve dvou kolech (první nakladatelé, druhé knihovny), byly v roce 2007 všechny činnosti související s jeho realizací převedeny do Moravské zemské knihovny - Technického ústředí knihoven (dále jen TÚK). Tato změna byla také zapracována do statutu MZK.
Organizace projektu
Po získání finančních prostředků vyhlásí Moravská zemská knihovna z pověření Odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR (dále jen MK ČR) začátkem kalendářního roku na svých webových stránkách (www.mzk.cz/cesknih/, odkaz je i na stránkách MK ČR) výběrové řízení pro nakladatele. Ti nabízejí do projektu knihy za velkoobchodní ceny. Na základě přihlášek nakladatelů vybere v prvním čtvrtletí literární rada MZK (tvoří ji zástupci MK ČR, knihoven, Ústavu pro českou literaturu AV ČR, filozofických fakult) tituly splňující tato kritéria:
1) podpora nákupu české umělecké beletrie zejména pro dospělé, děl literární vědy a kritiky, původní ilustrované tvorby pro děti a mládež,
2) publikace by měly vyjít v roce, na který je projekt vyhlášen, popřípadě v roce předcházejícím,
3) pomoc odbytu publikací komerčně problematických,
4) přednost současné tvorbě,
5) vyloučení děl dostupných z nedávných vydání či knih pravděpodobně doplňovaných průběžnou akvizicí knihoven.
Jednotlivá nakladatelství jsou dopisem TÚK informována o vybraných titulech. Na základě podkladů dodaných nakladateli zpracuje TÚK anotovaný seznam nabízených titulů, který je spolu s tiskopisem Žádosti o poskytnutí dotace z projektu ČK a průvodním dopisem zveřejněn zpravidla začátkem druhého čtvrtletí na webových stránkách MZK Brno (odkazy také na stránkách MK ČR a v elektronické konferenci Knihovna). Profesionální veřejné knihovny a knihovny filozofických a pedagogických fakult vysokých škol, které se do projektu přihlásí, musí být evidovány na MK ČR dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Projekt Česká knihovna byl původně určen profesionálním veřejným knihovnám, od roku 2002 se do něj mohou zapojit i knihovny filozofických a pedagogických fakult vysokých škol. Knihovny v daném termínu zašlou vyplněné žádosti a seznamy objednaných titulů zpět do TÚK. Každoročně je stanovena částka, za kterou si mohou knihy vybrat. Za deset let trvání projektu byla nejnižší částka určena na jednu knihovnu 2100 Kč (rok 2003) a nejvyšší 5000 Kč (rok 2008). TÚK po sumarizaci požadavků knihoven zasílá nakladatelům závazné objednávky na jednotlivé tituly. Jejich povinností je dodat knihy v daném roce do TÚK (finanční prostředky se musí vyčerpat do konce kalendářního roku). Technické ústředí knihoven rozesílá knihovnám zásilky s objednanými knihami a výdejkami-dodacími listy. Knihovny po obdržení publikací zasílají zpět do TÚK kopii dodacího listu s potvrzením o převzetí a s přírůstkovými čísly, pod kterými je zapsaly do evidence.
Za deset let trvání projektu obdržely knihovny, kterých se průměrně každoročně zapojilo cca 650 (nejvíce ze Středočeského a Jihočeského kraje), 137 086 publikací za 22 255 227 Kč.
Do všech deseti ročníků přihlásila své publikace čtyři nakladatelství: Akropolis, Atlantis, Host a Labyrint. Nejžádanější tituly, které si objednaly téměř tři čtvrtiny zapojených knihoven jsou: Světová literatura 20. století v kostce (586 výtisků), Slovník českých spisovatelů (497 výtisků) z nakladatelství Libri a Legenda o svatém Václavovi autorky Ivany Pecháčkové (470 svazků) z nakladatelství MEANDER Publishing. Za deset ročníků projektu nebyl knihovnám nabídnut titul, o který by neměla žádná zájem. Mezi zařazenými knihami byla řada titulů, které získaly literární ocenění, například v soutěži Nejkrásnější české knihy, jimiž byly: Šmalcova abeceda Petra Šmalce (nakladatelství Baobab), Kozí knížka Terezy Říčanové (Baobab), Lingvistické pohádky Petra Nikla (MEANDER Publishing), Kočička z kávové pěny Evy Volfové a Terezy Horváthové (Baobab), dále titul V barvách chorobných autorů Otto M. Urbana, Luboše Merhauta a Daniela Vojtěcha (nakladatelství Arbor vitae/Obecní dům), publikace Teď Ludmily Vachtové (Arbor vitae), Záhádky Petra Nikla (MEANDER Publishing), Komínek a Budíček Pavla Hrnčíře (nakladatelství Labyrint) a Poklad starého brouka od Olgy Černé (Baobab).
Další ocenění - výroční knižní cenu Magnesia Litera 2008 získaly následující publikace, rovněž zařazenédo projektu Česká knihovna: Záhádky Petra Nikla (MEANDER Publishing - Kniha roku a Litera za knihu pro děti a mládež), Fízl Petra Placáka (Torst - Litera za publicistiku), Korespondence Boženy Němcové (Nakladatelství Lidové noviny - Litera za nakladatelský čin), Zeď Petra Síse, (Labyrint/Raketa - Kanzelsberger cena čtenářů).
Projekt Česká knihovna umožňuje knihovnám doplnit fondy kvalitní literaturou. Jde o důležitý zdroj obohacení knihovních fondů zejména malých a středně velkých profesionálních knihoven, a mnohé zajímavé tituly by možná bez podpory projektu Česká knihovna nevyšly. I když jde v přepočtu na jednu knihovnu o poměrně malou částku, není přínos nových knih pro ně zanedbatelný. Dotace zřizovatelů na nákup literatury v jednotlivých knihovnách jsou velice rozdílné, a také výkyvy v jednotlivých letech jsou výrazné. Věříme, že i v budoucnu se podaří MK ČR zajistit finanční prostředky na tento projekt a do fondů knihoven bude i nadále dodávána hodnotná literatura.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2