Barokní jezuitské Klatovy 2009

STANISLAV REISER > region2@knih-kt.cz  

Slavnostní zahájeníOd pátku 24. do neděle 26. dubna 2009 proběhl nejen v klatovské knihovně již třetí ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy. Jeho patrony jsou Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr a P. Ing. František Hylmar, provinciál České provincie SJ (Společenstva Ježíšova). Organizačně projekt zajišťují občanské sdružení Klatovské katakomby, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Město Klatovy, Městská knihovna Klatovy, Římskokatolická farnost Klatovy, Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech, Kolegium pro duchovní hudbu, Mammocentrum Klatovy, s. r. o., Klatovské zdraví, a. s. a občanské sdružení Bartolomeo.
Původní myšlenkou celé akce byla propagace a podpora kulturního, historického a duchovního odkazu doby, kdy vznikly klatovské katakomby. Během tří let existence se projekt rozšířil i o další významné části klatovské historie spjaté s barokem a s působením jezuitského řádu nejen ve městě a okolí, ale v celoevropských až celosvětových souvislostech. Během této doby se před posluchači vystřídala řada nejen duchovních odborníků v oblasti historie i architektury. Za všechny můžeme zmínit například doc. RNDr. Ing. Karla Mačáka, CSc. z Technické univerzity v Liberci, doc. PhDr. Jiřího Mikulce, CSc. z Historického ústavu Akademie věd ČR, prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., profesora Univerzity Karlovy a prezidenta České křesťanské akademie či prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc. V přibližování doby baroka a jejího významu pro současnost pokračovali organizátoři i letos a snad bude možnost projekt rozvíjet i v letech dalších.
Letošní prezentace začaly v pátek 24. dubna v klatovském gymnáziu cyklem přednášek pro studenty i pedagogy na společné téma Klatovské gymnázium a jezuitské střední školství. Odpoledne pak účastníky konference vystřídali sami studenti gymnázia se svými referáty s mottem Barokní jezuitské Klatovy, jezuité v povědomí studentů gymnázia. P. Thomas Roach, SI
Vlastní konference se konala v sobotu ve společenském sále Městské knihovny Klatovy. Po slavnostním zahájení, kdy starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr, P. František Hylmar, SJ, a předseda občanského sdružení Klatovské katakomby Ing. Václav Chroust přivítali návštěvníky a představili jednotlivé účastníky, již mohl bývalý starosta města Karel Mráz, který celým programem provázel, uvést první přednášející doc. PhDr. Ivanu Čornejovou, CSc. Ta návštěvníkům přiblížila jezuitské pojetí pedagogiky v komplexním dobovém kontextu vzdělávání. Jezuitský vzdělávací systém vznikal v průběhu takřka půl století a jeho definitivní verze z konce 16. století byla vydána až po řadě ověřování. Doc. Čornejová upozornila na skutečnost, že v dané době se největší důraz kladl na intenzivní výuku latiny, řečtiny a částečně dalších jazyků, podstatou pak bylo memorování a opakování, stranou však nezůstávalo ani například divadlo. Dále se posluchači mohli zamyslet nad tím, proč navzdory množící se kritice od 18. století nikdo spolehlivě neprokázal, že by jezuitské pedagogické postupy byly nepoužitelné pro moderní dobu. Na toto téma navázala Mgr. Kateřina Valentová, Ph.D., která posluchačům představila výuku na jezuitských gymnáziích. Ve své přednášce shrnula náplň studia, způsoby hodnocení studentů, ale například i denní rozvrhy činností učitelů i žáků. Na závěr pak hovořila konkrétně o klatovském gymnáziu. Jezuitské školy dříve a nyní porovnal P. Thomas Roach, SI, sekretář generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova pro vzdělání a historicky první zahraniční přednášející na Barokních jezuitských Klatovech. Kromě jiného upozornil na skutečnost, že ačkoliv jsou jezuitské školy křesťanskými, výuka náboženství je na nich čistě dobrovolná (v některých zemích, kde jezuitské školy zdárně působí, dokonce nesmí být křesťanství jakkoliv propagováno). Převážná část učitelů nejsou jezuité a navíc základní hodnoty, které se v těchto školách preferují, totiž osobní přístup ke každému jednotlivci, snaha o dokonalost a služba, jsou zároveň hodnotami ryze lidskými. P. Roach přinesl i ukázku fotografií různých škol po celém světě. Celá přednáška samozřejmě probíhala v angličtině, ale posluchači měli možnost mít před sebou text podle svých jazykových S diskusí P. Roachovi (vpravo) ochotně pomohl P. Ing. František Hylmar schopností buď v angličtině, nebo v češtině. Při následné diskuzi ochotně pomohl P. Hylmar a podle množství dotazů bylo patrné, že jazyková bariéra byla mnohem nižší, než by někdo mohl čekat. Pohled na jezuitskou životosprávu nastínil Mgr. Karel Černý, Ph.D., ve své prezentaci nazvané Jezuité a lidské tělo: věda, medicína, strava. Na jednu stranu představil kvalitu jezuitské kuchyně, zároveň však přiblížil i jezuitskou medicínu a pohřební obřady. Cyklus přednášek uzavřel Mgr. Vít Aschenbrenner, který představil hudebníky jezuitského gymnázia a vydal se po stopách klatovských seminaristů. Zároveň vysvětlil problémy s určováním datace a autorů jednotlivých skladeb, neboť většina hudebnin byla po zrušení řádu roku 1773 zničena. V tomto úhlu pohledu se pak jeví jako nečekané štěstí skutečnost, že část hudebnin klatovského sboru byla přijata do hudební sbírky děkanského kostela a uchovala se dodnes.
Po přestávce předvedli Ing. Jan Červenák a jeho spolupracovníci Bc. Klára Čepková a Mgr. Karel Černý, Ph.D., názornou prezentaci chystaných stavebních úprav a několikanásobného rozšíření stávající expozice v klatovských katakombách v následujících letech. Ing. Červenák, odborník v oboru klimatolo-gie, představil plánované propojení tří jezuitských staveb (kostela, koleje, kterou v současné době využívají Městský úřad Klatovy, Městská knihovna Klatovy a částečně soukromí obchodníci, a domu přistavěného ke kostelu, který momentálně slouží jako obytný dům). Dále by mělo dojít k výraznému rozšíření podzemní prohlídkové trasy a k vybudování stálé expozice. K tomuto bodu navíc starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr upozornil na možnost a vlastně nutnost využití finančních prostředků z evropských fondů, předpokládaná investice totiž dosahuje částky přibližně 25 milionů Kč.
Po skončení prezentace ještě Ing. Václav Chroust pozval všechny přítomné na odpolední requiem. Celebroval P. František Hylmar, SJ., o hudební provedení se postaralo Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Mgr. Víta Aschenbrennera.
Barokní jezuitské Klatovy byly slavnostně završeny v neděli 25. dubna svatováclavskou mší v jezuitském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce. Celebroval Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, hudební provedení opět zařídilo Kolegium pro duchovní hudbu.
Doufáme, že myšlenky a plány, které zde byly nastíněny, nezapadnou, že se podaří získat finance na realizaci stavebních úprav význačné a takřka nejznámější klatovské památky, jakou jistě katakomby jsou, a že i všichni partneři projektu vytrvají i do dalších let.
Poznámka: Zkratka SJ (případně SI) za jménem osoby znamená Societas Jesu (Iesu), katolický řád v češtině nazývaný
„Tovaryšstvo Ježíšovo“, lidově jezuité.

Foto archiv knihovny

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2