Deset let školicího střediska Státní technické knihovny

ZDENKA KLOUČKOVÁ > Z.Klouckova@stk.cz  
Stěhování do nové budovy Národní technické knihovny přímo vyzývá k bilanci činnosti školicího střediska Státní technické knihovny (dále jen STK). Je tomu totiž přesně deset let, kdy vzniklo a začalo si hledat své „místo na slunci“ v prostředí mimoškolního vzdělávání.
Prvním impulsem k vzniku střediska byla v roce 1998 nutnost zajistit masivní vzdělávání pracovníků knihovny v základní počítačové gramotnosti v souvislosti s postupným vybavováním pracovišť STK výpočetní technikou. Vzdělávání zaměstnanců bylo v té době zajišťováno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání v učebně na Senovážném náměstí v Praze, kam pracovníci knihovny na kurzy docházeli, ale trochu neradi. Přesto zde absolvovalo kurzy Worda Excel prvních29 pracovníků a 14 zaměstnanců se naučilo používat elektronickou poštu (e-mail).
Školicí středisko STK (foto archiv knihovny)Rozhodnutím ředitele knihovny Ing. Martina Svobody pak v červenci 1999, po rozsáhlé restrukturalizaci knihovny, vzniklo školicí středisko, opatřené deseti osobními počítači, 50 stohovatelnými židlemi a účelně vyrobenými variabilními stoly a zařízením pro multifunkční provoz, přímo jako organizační součást knihovny. Záhy přibyla interaktivní tabule SMART board, diktafon, vizualizér a ozvučení. Na některá potřebná zařízení však nebylo dost finančních prostředků, a tak jsme již z počátku využili možnosti dotačního programu Open Society Fund OSI/NLP - Program TCI /Training Centre Initiative s projektem Training Centre of the State Technical Library - completion (Školicí středisko STK - dovybavení 2000). Shodou okolností byl v té době podán do stejného programu i projekt Výukového centra MOLIN pro další vzdělávání knihovníků v ČR (Training Centre for Continuing Educations for Librarians in the Czech Republic), do kterého se školicí středisko ihned zapojilo. Projekt měl vyšší cíle a aktivní spolupráce s úžasnou partou tvůrčích a nadšených osobností ovlivnila celou další činnost střediska (viz http://knihovna.nkp.cz/Nkkr0002-3/0002-3099.html [cit. 22. dubna 2009]).
Prvořadé vzdělávání v základní počítačové gramotnosti bylo kromě klasických metod výuky doplněno o distanční on-line vzdělávání na intranetu formou počítačové školy Online2000 Centrum. Kurzy Windows NT, MS Word, MS Excel a MS PowerPoint byly přístupné všem pracovníkům knihovny 24 hodin denně a obsahovaly kromě výkladových částí i cvičení a kontrolní testy. V roce 2001 a letech následujících využívala tento způsob vzdělávání více než polovina zaměstnanců knihovny. Přibyly také projekty vzdělávání v oblasti sociálně-psychologické, otevřeli jsme kurzy angličtiny tří znalostních úrovní apod.
Rozběhlo se i vzdělávání určené široké odborné veřejnosti a bylo úspěšné. Za cykly přednášek a kurzů na téma elektronizace knihoven, v STK to byly zejména Semináře o elektronických službách typu dokument delivery pro pracovníky veřejně přístupných knihoven, získalo školicí středisko spolu s Výukovým centrem Národní knihovny ČR CENU INFORUM 2002.
Od samého počátku jsme se snažili využívat dotací z programů Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století a Veřejné informační služby knihoven. Do druhého jmenovaného vstupujeme s žádostmi o dotaci každoročně a zatím vždy úspěšně.
Projekt Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví doplněný v názvu vždy aktuálním rokem obsahuje cyklus teoreticko-praktických seminářů a krátkých kurzů zaměřených na expertní vzdělávání navazující na úroveň ECDL. Od roku 2001 se uskutečnilo 66 seminářů a kurzů s celkovým rozsahem 752 hodin a účastí 1178 zájemců, kteří přicházejí každoročně zhruba ze 60 různých veřejně přístupných knihoven a informačních institucí. Velmi potěšující je již samozřejmá základní počítačová gramotnost zájemců hlásících se na další semináře a kurzy, což v letech 1999-2001 zdaleka nebylo běžné a stávalo se, že někteří účastníci seminářů viděli osobní počítač poprvé v životě a myš pro ně byla úplnou raritou. Výrazně se zlepšující stav v této oblasti je výsledkem i mimoškolního vzdělávání organizovaného všemi zainteresovanými veřejnými knihovnami, a to zejména díky programu Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven, konkrétně podprogramu Mimoškolní vzdělávání knihovníků (VISK 2). Současně se plně potvrzuje trend minulých let, kdy se řada knihoven (díky technickému vybavení a právě nezbytné počítačové gramotnosti svých pracovníků) snaží zařadit do svých služeb i formy elektronického doručování dokumentů, byť dnes s autorskoprávními problémy.
Významnou položkou ve výčtu aktivit školicího střediska jsou rekvalifikační knihovnické kurzy. Až do roku 2003 jsme s laskavým pochopením pracovnic oddělení vzdělávání Národní knihovny ČR využívali možnost účasti pracovníků STK v jejich kurzech, a naplňovali tak oboustranně výhodnou dohodu o spolupráci v oblasti vzdělávání, uzavřenou mezi NK ČR a STK již v roce 2000. Výborné profesní i osobní vztahy poté dovolily rozdělit si pole působnosti v rekvalifikačních kurzech tak, aby se vzájemně doplňovaly a poskytly zájemcům o rekvalifikace širší nabídku. Učební osnovy kurzu s rozsahem povinných 160 vyučovacích hodin jsme zaměřili na speciální, odborné a technické knihovny a po získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v květnu 2004 jsme otevřeli první kurz již na podzim téhož roku. Akreditace je udělována zásadně na dobu tří let a další dva otevřené kurzy v letech 2005/6 a 2006/7 (vždy v období školního roku, tj. říjen - červen) byly pro nás jako pořadatele významnou zkušeností, neboť ukázaly klady a zápory učebních osnov a nutnost neustálé aktualizace jednotlivých částí tematických celků. Takto nabyté poznatky jsme využili při úspěšné žádosti o novou akreditaci, která končí v červnu 2010. V jednotlivých kurzech jsme zatím měli vždy 18 účastníků, a to z kapacitních důvodů, poptávka vždy totiž přesahovala naše možnosti a i kurz v roce 2009/2010 je téměř obsazen. Nemění se však jenom některé části vzdělávacích okruhů, ale také „studenti“. Přibývá zájemců mladší generace i lidí, kteří zatím v knihovně nepracují, ale hledají v ní do budoucna uplatnění. Pokud se to podaří ještě během kurzu, což se u zvlášť šikovných a aktivních stává, je radost i na naší straně.
Během uplynulých deseti let se ve školicím středisku uskutečnilo téměř 1100 ryze vzdělávacích akcí se 7780 účastníky. Učebnou prošlo za tu dobu neuvěřitelných 26 500 lidí, kteří byli účastníky i dalších prezentací, exkurzí, porad, jednání různých komisí apod.
Nabídku vzdělávacích akcí i jejich archiv naleznete na známé adrese http://www.stk.cz/cs.
Při poslední změně organizační struktury STK bylo školicí středisko přejmenováno na vzdělávací centrum a jako takové vstupuje do nové budovy Národní technické knihovny. Lze si jen přát, aby si i do budoucna udrželo své postavení v oblasti celoživotního vzdělávání a plnilo svou funkci nejen ku prospěchu knihovny.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2