Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách aneb Proč, co a jak?

BOŽENA BLAŽKOVÁ > bozena.blazkova@svkhk.cz  
Ze semináře Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách (foto archiv knihovny)V měsíci dubnu se konal v Hradci Králové seminář Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách, který organizovala hradecká Studijní a vědecká knihovna společně s Moravskou zemskou knihovnou. Vzhledem k tomu, že všechny materiály a prezentace jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách SVK v Hradci Králové, budu v těchto informacích stručnější a zaměřím pozornost spíše na otázky nastíněné v nadpise článku.
Setkání předcházela zprvu spíše jen intuitivní potřeba propojení teoretických poznatků a nových trendů ve vzdělávání s konkrétní praxí veřejných knihoven, která vyústila v dohodu mezi MZK Brno a SVK v Hradci Králové, že se uvedenou problematikou začnou více zabývat. Vedení obou knihoven pověřilo Mgr. Janu Nejezchlebovou (MZK) a Boženu Blažkovou (SVK), aby se na tuto činnost knihoven systematicky zaměřily. Obsahová příprava hradeckého semináře vycházela ze závěrů dílny, která se konala v rámci tzv. nultého ročníku stejnojmenného semináře v Brně v říjnu 2008 (SVK v Hradci Králové a MZK Brno se dohodly, že budou tuto akci organizovat společně a místa konání se budou pravidelně střídat).
Jednání v Hradci Králové zahrnovalo tři části - teoretickou, praktickou a návrhovou. Oblast teoretická měla za cíl seznámit přítomné s novými trendy ve vzdělávání. Psychologický pohled na toto téma posluchače zaujal v příspěvku PhDr. Pavla Vacka, Ph.D z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, který charakterizoval proměny současné mladé generace a rizika, která dnešní mládež ohrožují (Současné požadavky na sociálně osobnostní a komunikativní dovednosti).
Zasvěcený a informačně nabitý pedagogický pohled poskytla přednáška Mgr. Jany Kratochvílové, PhD. z Masarykovy univerzity v Brně (Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP a ŠVP). Knihovnické hledisko poskytl příspěvek Mgr. Jany Nejezchlebové z MZK Brno (Informační vzdělávání - definice a sjednocení pojmů).
Druhou částí programu byly ukázky příkladů informačního vzdělávání v jednotlivých knihovnách Královéhradeckého a Jihomoravského kraje. Byly zaměřeny pouze na informační vzdělávání, které je organizováno pro školy a byly vybrány tak, aby ukázaly, jak různorodé je jeho současné pojetí v knihovnách. Zazněly zde i dvě prezentace z činnosti školních informačních center na středních školách (OA a VOŠ Valašské Meziříčí a SPŠE Pardubice). Nezabývali jsme se dalšími možnostmi, které knihovny v této oblasti mají (např. webové prezentace, pomoc nezaměstnaným, aktivity pro rodiče na mateřské dovolené, vzdělávání seniorů a další). Na semináři zaznělo celkem 12 příspěvků, které přehledně dokumentovaly, co knihovny v rámci informačního vzdělávání školám nabízejí. Tradiční knihovnické lekce jsou postupně nahrazovány novými tématy a při realizaci jednotlivých aktivit jsou používány i netradiční „oživující a zábavné“ metody. K inovacím nabídky aktivit dochází především ve větších knihovnách a tam, kde knihovníci využívají možnosti vlastního dalšího vzdělávání (lektorské dovednosti, kritické myšlení, tvořivá dramatika apod.). Nové formy jsou však zaváděny individuálně a většinou postrádají systémové řešení.
Třetí část semináře tvořila diskuse o předloženém návrhu základních okruhů informačního vzdělávání pro ZŠ a SŠ ve veřejných knihovnách - Čtenářská gramotnost, Knihovna jako zdroj informací a Elektronické informační zdroje. Navrhovaná témata se snaží pokrýt, co by nemělo v systému informačního vzdělávání chybět a zároveň se snaží reflektovat současné potřeby školních vzdělávacích programů a celoživotního vzdělávání.
Za organizátory děkuji všem účastníkům semináře za jejich aktivní účast a zájem o danou problematiku. Pokud máte nějaké připomínky nebo náměty, napište nám. Další setkání se uskuteční na jaře roku 2010 v Brně.
Závěry z 1. odborného semináře Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách
Seminář přiblížil knihovníkům současné trendy ve vzdělávání z hlediska psychologického i pedagogického. Zdůraznil důležitost tzv. klíčových kompetencí - souboru vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot (kompetence k učení, ke komunikaci, k řešení problémů, sociální a personální, občanské a pracovní). Zároveň zde byly předvedeny praktické ukázky nejrůznějších forem informačního vzdělávání v knihovnách Jihomoravského a Královéhradeckého kraje. Účastníci byli také seznámeni s definicemi pojmů a s návrhem základních okruhů informačního vzdělávání.
Z jednání semináře a z diskuse vyplynulo, že je zapotřebí začít pracovat na vytvoření systému informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách. Jeho konkretizace a příprava dalšího semináře (MZK Brno, duben 2010) by měly být hlavní náplní nově vznikající sekce při Sdružení knihoven ČR.
Doplňující informační zdroje

• 1. odborný seminář Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách / Simona Macháčková - http://www.inflow.cz/zprava-z-1-odborneho-seminare-informacni-vzdelavani-ve-verejnych-knihovnach

• Dobrá zpráva č. 2: seminář o informačním vzdělávání v Hradci Králové / Jana Nejezchlebová - http:// www.ikaros.cz/node/5434


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2