Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Access, Delivery, Performance : the future of libraries without walls : a Festschrift to celebrate the work of Professor Peter Brophy. /Zpřístupnění, dostupnost, výkon : budoucnost knihoven beze zdí. Slavnostní tisk na počest profesora Petera Brophyho./ London : Facet, 2009. - xiv, 238 s.
Kfe 37.756

CARPENTER, Julie : Library Project Funding : a guide to planning and writing proposals. / Financování knihovnických projektů. Příručka k plánování a psaní návrhů./ Oxford : Chandos, 2008. - xvi, 217 s.
Kfc 37.688

FENELONOV, Je. A. : Sociaľno-ekonomičeskij analiz bibliotečnogo dela kak objekta upravlenija : monografija. /Sociálně-ekonomická analýza knihovnictví jako předmětu řízení. Monografie./ Moskva : Paškov dom, 2008. - 263 s.
Kfe 37.799

GORDON, Rachel Singer : The Accidental Library Manager. - 3rd print. /Ředitelem knihovny ze dne na den./ Medford : Information Today, 2005. - xx, 362 s.
Kf 37.444

HARRIMAN, Joy : Creating Your Library’s Business Plan : a how-to-do-it manual with samples on CD-ROM. /Kreativita obchodního plánu tvé knihovny. Příručka s příklady na CD-ROM./ New York : Neal-Schuman, 2008. - xvi, 280 s. + 1 CD-ROM - (How-To-Do-It Manuals ; no. 163)
Kf 37.703

KAISER, Wolfgang : Diversity Management : eine neue Managementkultur der Vielfalt - für eine neues Image der Bibliotheken. /Rozmanitý management. Pestrost nového řízení kultury - pro novou podobu knihoven./ Berlin : Simon Verlag für Bibliothekswissen, 2008. - 135 s.
Kf 37.629

Le métier de bibliothécaire. /Povolání knihovníka./ Paris : Electre, 2007. - 452 s.
Ke 37.748

Turkish Libraries in Transition : new opportunities and challenges. /Turecké knihovny v přeměně. Nové příležitosti a změny./ Istanbul : Turkish Librarian’s Assoc., 2008. - ix, 158 s. : il., grafy. - (Turkish Librarian’s Association ; no. 51)
Kfe 37.561

Automatizace knihovnické a informační činnosti
CELBOVÁ, Ludmila … [et al.] : Archivace webu. Praha : Národní knihovna ČR, 2008. - 45 s.
Tm 37.805

GEORGE, Carole A. : User-centred Library Websites : usability evaluation methods. /Zaměření webových stránek knihovny na uživatele. Použití hodnotících metod./ Oxford : Chandos, 2008. - xii, 231 s.
Abdg 37.686

Information Literacy Meets Library 2.0 / ed. by Peter Godwin and Jo Parker. /Informační gramotnost prostřednictvím „Knihovny 2.0“./ London : Facet, 2008. - x, 188 s.
Ie 37.694

REESE, Teery - BANERJEE, Kyle : Building Digital Libraries : a how-to-do-it manual. /Budování digitálních knihoven. Příručka./ New York : Neal-Schuman, 2008. - xv, 277 s. : il. - (How-To-Do-It Manuals ; no. 153)
Ts 37.078

RUBENSTEIN, Charles P. : Crash Course in Web Design for Libraries. /Intenzivní kurz webového designu pro knihovníky./ Westport : Libraries Unlimited, 2007. - xx, 197 s. : il.
Abdg 37.114

VANÍČEK, Zdeněk : Zákon o elektronických komunikacích : komentář. Praha : Linde, 2008. - 479 s.
Zc 37.793

Organizace knihovních fondů
DISHER, Wayne : Crash Course in Collection Development. /Intenzivní kurz k rozvoji knihovních fondů./ Westport : Libraries Unlimited, 2007. - xiii, 179 s.
Oa 37.706

Katalogizace hudebnin : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátech MARC 21 a UNIMARC / [zpracovala Hana Borková]. Praha : Národní knihovna ČR, 2009. - 165, [10] s. : il.
Oaac 37.875

Sborník z 2. kolokvia knihovních a informačních pracovníků zemí V4+ : videozáznamy, prezentace a texty : Moravská zemská knihovna v Brně, 7.-8. 7. 2008 / sestavil Petr Žabička. Brno : Moravská zemská knihovna, 2008. - 1 DVD-R
Ol 435/DVD

SOLOMON, David : Developing Open Access Journals : a practical guide. /Rozvoj časopisů s volným přístupem. Praktická příručka./ Oxford : Chandos, 2008. - xiv, 192 s.
Oaab 37.661

Sítě knihoven
Bringing Knowledge to Life : British Library annual report and accounts 2007/08 / ed.: Ben Sanderson. /Přínos znalostí pro život. Výroční zpráva a účetnictví Britské knihovny 2007/08./ London : British Library, 2008. - 65 s. : il.
Taa 8.689/B

BRUMLEY, Rebecca : The Academic Library Manager’s Forms, Policies, and Procedures Handbook with CD-ROM. /Formy řízení vysokoškolské knihovny, příručka strategie a metod s CD-ROM./ New York : Neal-Schuman, 2007. - xxv, 499 s. + 1 CD- ROM
Tb 37.721

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927-2007 : zborník príspevkov k 80. výročiu založenia knižnice / zodpovedná red. Emília Diteová. Trnava : Trnavský samostatný kraj : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2007. - 64, [13] s. obr. příl. : il.
Tec 8.822/B

LIDMAN, Tomas : Scientific Libraries : past development and future changes. /Vědecké knihovny. Rozvoj v minulosti a změny v budoucnosti./ Oxford : Chandos, 2008. - 123 s. : il.
Ta 37.274

110 let Městské knihovny v Prostějově / [publikaci k vydání připravil redakční kolektiv ve složení Miloš Kvapil … et al.]. Prostějov : Městská knihovna Prostějov, 2008. - 89 s. : il., portréty, faksim. - ( Prostějovská knižnice ; sv. 12)
Tee 37.853

Služby knihoven
ALMAN, Susan Webreck : Crash Course in Marketing for Libraries. /Intenzivní kurz marketingu pro knihovny./ Westport : Libraries Unlimited, 2007. - xi, 177 s.
Se 37.646

BAILEY, Donald Russel - TIERNEY, Barbara Gunter : Transforming Library Service Through Information Commons : case studies for the digital age. /Transformace knihovnických služeb prostřednictvím informačního prostoru. Případové studie pro digitální věk./ Chicago : American Library Association, 2008. - xi, 155 s. : il.
Sa 37.718

WEBB, Jo - GANNON-LEARY, Pat - BENT, Moira : Providing Effective Library Services for Research. /Poskytnutí efektivních knihovnických služeb pro výzkum./ London : Facet, 2007. - xvii, 278 s.
Sa 37.492

ŽABKO, Jelena Dmitrijevna : Spravočno-bibliografičeskoje obsluživanije v elektronnoj srede : teorija i praktika. /Bibliograficko-informační služby v elektronickém prostředí. Teorie a praxe./ Sankt-Peterburg : Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2006. - 387 s.
Sdg 36.670

KNIHOVĚDA
FABIÁNOVÁ, Jiřina : Příběh české tištěné bible : sepsaný a vytištěný podle starých tisků uložených v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. Ve Vsetíně : Muzeum regionu Valašsko ; Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2007. - 83 s. : faksim. - (Zlínský kraj ; sv. 15)
Xba 36.911

Hudobná ikonografia na Slovensku : zborník zo seminára /zostavila Dana Drličková. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008. - 94 s. : il.
Xab 37.631

KHEL, Richard : Papír všude a se vším. Praha : Mladá fronta, 2007. - 402 s. : il.
Xa 37.290

Kniga : issledovanija i materialy. Sbornik 88/I / Rossijskaja akademija nauk ; glav. red. B. V. Lenskij /Kniha : výzkumy a materiály. Sborník./ Moskva : Nauka, 2008. - 272 s.
Xa 37.760

MODRÁKOVÁ, Renáta : Čas odložil svůj šat : móda z rukopisů 11.-16. století. Praha : Národní knihovna České republiky, 2008. - 92 s. : il., faksim.
Xa 37.692

NOVOTNÝ, Petr : O papírnách ztracených i těch znovu nalezených. Praha : Filigrán, 2008. - 231 s. : il., mapa, faksim.
Xa 37.598

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007 : sborník 16. odborné konference, Olomouc, 13.-14. listopadu 2007 / k vydání připravil Rostislav Krušinský. Olomouc : Vědecká knihovna, 2008. - 256 s. : il., faksim., tabulky
Ti 37.574

INFORMATIKA
Encyclopedia of Information Ethics and Security / ed. by Marian Quigley. /Encyklopedie informační etiky a bezpečnosti./ Hershey : Information Science Reference, 2008. - xvii, 661, 8 s.
Ia 37.094

FEATHER, John : The Information Society : a study of continuity and change. - 5th ed. /Informační společnost. Studie o souvislostech a změnách./ London : Facet, 2008. - xxi, 218 s.
Ie 37.698

Informační gramotnost : [vzdělávání člověka v 21. století] : sborník příspěvků z konference, konané 21. a 22. listopadu 2007 v Moravské zemské knihovně / sestavila Jana Nejezchlebová. Brno : Moravská zemská knihovna, 2008. - 114 s. : il.
Ie 37.619

Information Literacy : international perspectives / ed. by Jesús Lau. /Informační gramotnost. Mezinárodní perspektivy./ München : Saur, 2008. - 160 s. : grafy. - (IFLA Publications ; 131)
Ie 37.466

PICKARD, Alison Jane : Research Methods in Information. /Výzkumné metody v informatice./ London : Facet, 2007. - xix, 329 s.
Kl 36.721

RANKOV, Pavol : Informačná spoločnost‘ - perspektívy, problémy, paradoxy. Levice : Koloman Kertész Bagala, 2006. - 173 s.
Ie 36.775

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2