Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu

EDITA VALIŠOVÁ> HELENA VALTROVÁ> IVA RACLAVSKÁ > BiblioHelp@gmail.com  

„Shakespeare může být stejně prospěšný jako všelijaké příručky duševní sebepomoci.1

Úvodní slovo o biblioterapii a jejím okolí
Biblioterapie je metoda psychoterapie využívající léčebné a podpůrné účinky četby2. Může být individuální (svépomocná) či skupinová (biblioterapeutická sezení vedená terapeutem s případnou asistencí odborného knihovníka). Proces biblioterapie je zaměřený na racionální, ale hlavně emoční percepci vybraného díla. Smyslem terapie je reflexe prožívané zátěžové situace na pozadí četby knihy, při níž u pacienta dochází k celkovému uvolnění nahromaděného psychického napětí, přenesení pozornosti od zátěžové situace, utišení bolesti, relaxaci a zábavě, průchodu pocitů, představ, dojmů, ke stimulaci tvůrčího a kritického myšlení, katarzi, vhledu, k novému uspořádání hodnot, postojů, identifikaci, porozumění prožívané situaci, jejímu přijetí, vyrovnání, uklidnění apod. Ve smyslu biblioterapie tak četba nabývá hodnoty uměleckého díla i léčebného procesu, přičemž v průběhu terapie se využívá jak naučných publikací, tak beletristických knih (pokud se jedná o rozbor náboženského textu, hovoříme o hagioterapii). Principy biblioterapie lze aplikovat i na její písemnou podobu - typickým příkladem je psaní internetových deníčků, blogů, jejichž obsah je často plný nejen vlastních názorů a postřehů autora, ale současně i jeho pocitů, představ, zážitků, které může s ostatními členy dané internetové komunity sdílet.
Pro zvýšení pozitivního účinku léčby zacílené na psychosomatiku pacienta je možné biblioterapii kombinovat s obdobnými terapiemi typu arteterapie (v užším slova smyslu léčba výtvarným uměním), muzikoterapie (léčba hudbou), choreoterapie (léčba tancem a pohybem) apod. V procesu léčby je důležitá plná koncentrace na dílo. Zde je uveden stručný výčet umělecky vedených terapií:
arteterapie - léčba výtvarným uměním,
biblioterapie - léčba knihou,
dramaterapie - léčba divadlem,
estesioterapie - arteterapie zaměřená na řezbářství,
estetoterapie - léčba skrze estetické vjemy,
filmoterapie - léčba filmem,
fototerapie - léčba fotografií,
choreoterapie - léčba tancem a pohybem,
muzikoterapie - léčba hudbou,
poetoterapie - léčba skrze poezii3.
Projekt BiblioHelp a jeho záchranářské aspekty
LogoProjekt BiblioHelp vytváří pětičlenný tým studentů prvního ročníku navazujícího ma-gisterského studia oboru Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě. Jeho cílem je tvorba webového portálu obsahujícího knižní tituly z oblastibiblioterapie, jejich popis a možnosti přístupu v případě výběru konkrétní knihy uživatelem. Tímto způsobem naplněný informační zdroj se má stát podpůrným prostředkem zejména v procesu individuální biblioterapie - primární cílovou skupinou projektu je tedy široká veřejnost a její specializovaná informační potřeba. Kvalitu a relevanci knižních titulů chce projekt zajistit konzultacemi s odborníky pracujícími s rizikovými klienty (pomáhající profese). Chce se stát jejich pomocným nástrojem a též i hojně využívaným zdrojem knihovnické obce - což je sekundární cílová skupina projektu.
V procesu biblioterapie jde tedy v mírně přeneseném slova smyslu o poskytnutí určité formy záchrany. V projektu BiblioHelp je tato záchrana realizována informačním obsahem a funkcemi webového portálu a myšlenkově pojata jako první pomoc v podobě záchranného kruhu: rozhraní portálu jako záchrana pro každého, kdo při hledání vhodných knih zatím tápal, kdo se v moři knih a ve svém trápení doposud beznadějně topil. Každý potřebný jedinec by měl v tomto záchranném kruhu najít spolu se svým problémem útočiště. Tuto myšlenku portálu má vystihovat vizualizace projektového loga.
Biblioterapie u nás
V českém prostředí nemá biblioterapeutická metoda ještě své pevné místo ani mezi odborníky, ani v povědomí potencionálních uživatelů. Krajská knihovna v Pardubicích se sice pokusila vytvořit biblioterapeutický seznam vhodné literatury (Biblioterapeutický kabinet), ale její dobrý záměr zůstal pouze u onoho seznamu bez dílčích kategorií, možnosti specifikace problému, bez jakékoli nadstavby, zpětné vazby nebo propojenosti jednotlivých publikací s funkcemi on-line katalogu knihovny. U jednotlivých knih jsou uvedeny pouze stručné anotace, autor a číslo MDT4. Stávající situace chce projekt BiblioHelp využít, a svým provedením (strukturovaná bibliografická databáze anotovaných záznamů) tak vyplnit mezeru v této oblasti a současně tím přispět k popularizaci této terapeutické metody.
Zahraniční biblioterapeutické projekty
Jak již bylo uvedeno výše, u nás není tato metoda léčebné terapie příliš známá, ale v zahraničí existuje řada projektů, které biblioterapii praktikují a propagují - používají ji zejména při práci s dětským čtenářem, přičemž zároveň podporují rozvoj dětských čtenářských dovedností. Za zmínku stojí například tyto projekty:
Best Children’s Books 
LogoJde o velmi rozsáhlý projekt5 věnující se dětskému čtenářství obecně. Snaží se poradit rodičům, jak pro své dítě pečlivě zvolit knihu, která potomka od čtení neodradí, ale naopak v něm vzbudí o četbu zájem. Samostatná sekce zaměřená na biblioterapii dělí dětské problémy do sedmi kategorií (šikana, smrt a umírání, zdravotní postižení a znevýhodnění, rozvod, závislost, zdravé stravování, poruchy příjmu potravy). Ke každé z těchto kategorií je připojen seznam doporučené literatury, která se daným problémem zabývá pro dítě přístupnou formou. Zdůrazněna je zde role ztotožnění se dítěte s hlavním hrdinou příběhu.
Doporučené záznamy jsou přebírány z jiných biblioterapeutických seznamů a řazeny podle toho, na kolika z nich se současně objevují. Vyhledané publikace je také možné okamžitě hledat v nejbližší knihovně, některé knihy jsou ke stažení volně, nebo za poplatek.
Kids’ Page: Bibliotherapy Booklists
LogoPortál Kids’ Page6 přináší projekt Carnegie Library of Pittsburgh, jehož smyslem je opět pomoci dětem zvládat obtíže dnešního světa. Problémy jsou rozděleny do 32 kategorií bez hierarchie, přičemž se zde objevují položky jako například smrt, zneužívání dětí, ale také nové brýle či cucání si palce. Po rozkliknutí položky je čtenáři nabídnuto několik titulů, z nichž vedou hypertextové odkazy přímo do souborného knihovního katalogu, kde je okamžitě zřejmé, zda je kniha volná a v jaké dílčí knihovně se nachází, včetně otevíracích hodin příslušné knihovny. Nic tedy nebrání snadnému získání knihovní jednotky.
Zajímavé jsou ale i další možnosti webu, který přináší velké množství nápadů, jak dětem zpříjemnit četbu nebo kreativně využít jejich volný čas. Registrovaným uživatelům nabízí pomoc při vypracovávání domácích úkolů, předkládá třídění fondu dětských knih podle osmi věkových kategorií, dětem přináší možnost hraní si a vytváření vlastní pohádky s použitím StoryMakeru, upozorňuje na zajímavé dětské akce a mnoho dalšího.
Magination Press
LogoOdlišný přístup představuje toto specializované knihkupectví, které se již svou tvorbou zaměřuje na děti v krizových situacích. Jde o projekt American Psychological Association7. Knihy jsou rozděleny do 14 kategorií a doplněny o anotace. Autory jsou psychologové nebo jiní odborníci na duševní zdraví, kteří tvoří své publikace přímo pro účely tohoto projektu, na míru dětem a jejich problémům. Součástí každé knihy je také poznámka pro rodiče.
Bibliotherapy Education Project
LogoProjekt University of Nevada, Las Vegas8 je zaměřen na nejširší veřejnost a jeho posláním je shromažďovat knihy vhodné pro svépomocnou biblioterapii nebo jako pomoc odborníkům v jejich praxi.
Projekt hojně využívá hodnocení knih od samotných zaregistrovaných a zapojených uživatelů-čtenářů, kteří po přečtení knihy dobrovolně vyplňují poměrně obsáhlý dotazník týkající se hodnocení dané knihy podle stanovených kritérií (např. nároky na čtenářskou úroveň, specializace, věková vhodnost, zajímavost, doba čtení atd.). Na závěr může hodnotitel uvést vlastní názory formou krátké úvahy.
Pokročilé vyhledávání umožňuje hledat v deseti kategoriích podle netradičních kritérií, jako je pohlaví hlavního hrdiny, předmět (zde myšleno problém) či věk čtenáře.
BiblioHelp: jak a koho může inspirovat?
Pro kteréhokoli člověka, kohokoli, kdo se potýká s nějakým problémem a má zájem hledat pomoc prostřednictvím knih, může být projekt BiblioHelp příležitostí (inspirací), jak se stát „sám sobě biblioterapeutem“. Internetové prostředí umožňující anonymitu, nonstop fungování, dále potom absence bariérv podobě nutnosti objednání, dlouhého čekání, svěřování se někomu dalšímu s mnohdy choulostivými problémy a absence jiných a vyšších poplatků (než je ten za připojení k internetu) - to vše poskytuje příležitost k tomu, aby se web stal určitým „bezpečným ostrovem“ v bouři života. Webový portál by měl sloužit nejen uživatelům, kteří hledají pomoc pro sebe, ale i lidem, kteří chtějí lépe porozumět svým blízkým s určitými problémy, a také těm zvídavým, kteří se chtějí podívat na svět cizíma očima anebo se zajímají o biblioterapii.
Projekt BiblioHelp si klade za cíl spolupracovat s odbornou veřejností v obou směrech - nejen od ní získávat doporučení jednotlivých knih, ale i naopak inspirovat ji zpětně, a zapojit tak do projektu širokou veřejnost prostřednictvím veřejnosti odborné. Na portálu budou moci tedy najít inspiraci nejen odborníci, kteří se sami zabývají biblioterapií v praxi, vedou biblioterapeutická sezení, ale i všichni ti, kteří fungují v roli psychoterapeutů, poradenských psychologů, koučů, psychiatrů i jiných lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, učitelů, speciálních pedagogů anebo osobních asistentů. A pracují tak s klienty či pacienty majícími problémy z okruhů, které chce projekt BiblioHelp pokrýt. Svojí strukturou se zaměřuje jak na problémy psychické, tak i fyzické a sociální (včetně tzv. „životních situací“). Každou z těchto tří kategorií dále člení do deseti tříd s popisky upřesňujícími jejich obsahovou náplň.

BiblioHelp: životní zátěžové situace a fungování portálu
Nyní se na jednotlivé okruhy problémů zaměříme podrobněji.
I. Psychické problémy - léčba slovem, tentokrát tištěným
Knihy této kategorie mají mj. „bojovat“ s předsudky, které se s psychickými onemocněními a lidmi jimi postiženými pojí výrazně více než s nemocemi somatickými (fyzickými).
1. Demence a mentální retardace
(demence u Alzheimerovy choroby, dětská demence, stupně mentální retardace…)
2. Poruchy osobnosti, chování a schizofrenie
(bludy, paranoia, narcismus, autismus…)
3. Afektivní poruchy
(poruchy nálad, deprese, manická porucha…)
4. Fobie, úzkosti a obsese
(sociální fobie, panická porucha, akutní reakce na stres, poruchy přizpůsobení, neurotické poruchy, podrážděnost, nutkání…)
5. Návyková a závislá chování
(duševní poruchy vyvolané požíváním alkoholu, drog, psychotropních a halucinogenních látek, abstinenčními příznaky…)
6. Psychosomatika a konverzní poruchy
(chronická bolest, únava, dušnost, zažívací obtíže, poruchy spánku, hypochondrie…)
7. Specifické poruchy chování, učení a pozornosti
(hyperaktivita, enuréza, dyslexie, dysgrafie…)
8. Poruchy příjmu potravy
(mentální anorexie, bulimie, noční přejídání…)
9. Sklony k sebevraždě a sebepoškozování
(demonstrativní sebevraždy, plánované, impulzivní, způsobování ran, zabraňování hojení, extrémní okusování nehtů, vytrhávání vlasů…)
10. Sexuální poruchy
(nedostatek a ztráta sexuální touhy, odpor k sexualitě, neuspokojení, selhání, bolest…)
II. Fyzické problémy - nádoby spojité
Avšak ani život s hendikepem či fyzickou bolestí se neobjede bez výrazného dopadu na psychiku trpícího, nadto některé nemoci v sobě často propojují oba aspekty onemocnění - psychický i fyzický.
1. Civilizační choroby a nesprávný životní styl
(obezita, alergie, astma, ekzémy, lupénka, diabetes, hypertenze, infarkt…)
2. Nemoci kostí a páteře
(osteoporóza, degenerativní poruchy růstu, po-ranění krční páteře, míchy, ochrnutí…)
3. Nemoci kloubů a pohybového aparátu
(omezení hybnosti - revma, artritida, Bechtěrevova nemoc, totální endoprotéza kolenního, kyčelního kloubu…)
4. Nemoci nervového systému a svalů
(poruchy řeči, obrna, mozková příhoda, DMO, epilepsie, roztroušená skleróza, svalová dystrofie, křeče…)
5. Poranění, úrazy, bolest
(popáleniny, zlomeniny, jizvy, plastické operace, amputace, bolestivá hojení…)
6. Smyslová postižení
(zraková a sluchová postižení)
7. Kombinovaná postižení
(kombinovaná tělesná a smyslová postižení)
8. Vnitřní nemoci
(nemoci soustavy dýchací, trávicí, dialýza…)
9. Nádorová onemocnění a nevyléčitelné nemoci
(onkologické nemoci - rakovina, leukémie; AIDS…)
10. Vrozené vývojové vady a dědičná zatížení
(Downův syndrom, rozštěpy, defekty končetin…)
III. Sociální problémy a životní situace - to se může stát každému
A nakonec je třeba brát v úvahu situace související s vývojovými stádii jedince - ať již těmi přirozenými, tak i těmi, které člověka zasáhnou tzv. „nepřipraveného“ náhlé situaci čelit.
1. Vztahy, partnerství a sexualita
(disfunkční rodina, nechtěné dítě, interrupce, rozchod, věkový rozdíl partnerů, manželská krize, rozvod…)
2. Životní změny a rozhodnutí, životní cesta
(dospívání, změna školy, přestěhování se, vstup do manželství, ztráta bydlení, práce, syndrom vyhoření, krize středního věku, odchod do důchodu, sebepřijetí…)
3. Výchova dětí
(výchovné problémy - předškolák, 1. stupeň, 2. stupeň, střední škola, puberta, agresivita, osamostatnění dítěte…)
4. Stáří, umírání a smrt
(senilita, samota ve stáří, úmrtí blízkého člověka…)
5. Závislosti
(PC, internet, alkohol, drogy, závislost na rodičích, partnerovi, workholismus, gamblerství…)
6. Násilí
(šikana ve škole, na pracovišti, mezi příbuznými, domácí násilí, týrání, sexuální zneužívání…)
7. Rasismus a nesnášenlivost
(předsudky, xenofobie, nesnášenlivost národnostní, rasová, jazyková, kvůli vzhledu, víře, názorům…)
8. Víra a ideologie
(pronásledování, tyranie, despocie, nepochopení rodiny, rozdělená rodina, různé názory na výchovu dětí, hledání smyslu života…)
9. Traumata a katastrofy
(neštěstí, nehody, katastrofy, požáry, povodně, krádeže, náhlé zchudnutí, znásilnění, válka, holocaust, pokusy o sebevraždu…)
10. Uvěznění
(ztráta osobní svobody, domácí věznění, vězení…)
Vzhledem ke skutečnosti, že každý člověk je jedinečnou a neopakovatelnou individualitou, představuje doporučování četby na míru značně ošemetnou záležitost. Přesto se dá říci, že každá kniha je určena pro konkrétní okruh čtenářů. A naopak, že pro každého potenciálního čtenáře se nějaká vhodná kniha najde. Charakter každé anotované knihy zastoupené v portálu BiblioHelp bude upřesněn ikonami rozlišujícími žánr díla (beletrie, populárně naučná literatura), věkovou vhodnost (dítě, dospělý, senior), doporučujícího odborníka či vyskytující se náboženský pohledna věc. Ke konkrétnímu problému by měl uživatel portálu vyhledávat knihy freetextovým prohledáváním v celé klasifikaci včetně upřesňujících popisků k jednotlivým třídám - rychlejšímu hledání by mohl pomoci též následující abecední seznam tříd.
Abecední seznam
Afektivní poruchy
Civilizační choroby a nesprávný životní styl
Demence a mentální retardace
Fobie, úzkosti a obsese
Kombinovaná postižení
Nádorová onemocnění a nevyléčitelné nemoci
Násilí
Návyková a závislá chování
Nemoci kloubů a pohybového aparátu
Nemoci kostí a páteře
Nemoci nervového systému a svalů
Poranění, úrazy, bolest
Poruchy osobnosti, chování a schizofrenie
Poruchy příjmu potravy
Psychosomatika a konverzní poruchy
Rasismus a nesnášenlivost
Sexuální poruchy
Sklony k sebevraždě a sebepoškozování
Smyslová postižení
Specifické poruchy chování, učení a pozornosti
Stáří, umírání a smrt
Traumata a katastrofy
Uvěznění
Víra a ideologie
Vnitřní nemoci
Vrozené vývojové vady a dědičná zatížení
Výchova dětí
Vztahy, partnerství a sexualita
Závislosti
Životní změny a rozhodnutí, životní cesta
Dále bude možné knihy vyhledávat podle autora, názvu díla, doporučujícího odborníka apod. Zpětnou čtenářskou vazbu by mohla portálu zajistit např. možnost přečtené knihy komentovat, doporučovat ostatním, popisovat atd.
BiblioHelp (nejen) pro knihovníky a knihovny
Jakým způsobem mohou projekt BiblioHelp využívat přímo knihovníci a knihovny? Mohou tento zdroj ocenit a využít hlavně v případech, kdy jsou dotazováni svými čtenáři o radu a odbornou pomoc s výběrem literatury pro ně vhodné - snahou projektu je propojit webový portál s knihovními katalogy, což má usnadnit přístup k vybrané knižní jednotce. Dále lze po vzoru Biblioterapeutického kabinetu Krajské knihovny v Pardubicích vytvořit ze svého fondu určitý „biblioterapeutický koutek“ těchto knih. Projekt BiblioHelp jim může být nápomocen jak s výběrem vhodných knih, tak i s jejich klasifikací. Tímto posláním může přispět k opětovnému přiblížení knihoven k jedné z původních myšlenek chápajících knihovnu jakožto léčebnu duše (podle Diodora Sicilského šlo o nápis na nejstarší knihovně v Egyptě). Dále se může do projektu zapojit i síť knihkupců, a zvýšit tak dostupnost jednotlivých knižních titulů prostřednictvím odkazů vedoucích na místa určená k zakoupení vybraného titulu.
Závěr ve znamení výzev
Zdá se, že ambice projektu BiblioHelp jsou nemalé. Jako jeho tvůrci se domníváme, že tímto způsobem vytvořený portál by se mohl stát v českém prostředí pro svoji unikátnost opravdu prospěšným nástrojem široké i odborné veřejnosti - aby však mohl všechny své cíle projekt naplnit, potřebuje pomoc přímo od vás: odborných terapeutů, poradenských psychologů, sociálních pracovníků, pedagogů, literárních vědců, knihovníků, nakladatelů apod. Vzletně řečeno od znalců literatury a lidských duší. Pokud vás tedy náš projekt oslovil, můžete nás se svými dotazy, náměty či připomínkami kontaktovat na adrese BiblioHelp@gmail.com, kam můžete zasílat i případné knižní tipy.
Další informace o projektu jsou k dispozici na stránkách konference Infokon www.infokon.cz - příspěvek ve sborníku http://www.infokon.cz/konference-sbornik/ a prezentace projektu http://www.slideshare.net/BiblioHelp/biblio-help-infokon-08-presentation. Souhrnné a propagační informace naleznete na stránkách časopisu Inflow http://www.inflow.cz/bibliohelp.
Na spolupráci se těší tým projektu BiblioHelp
Bc. Edita Vališová, Bc. Božena Kováčová, Bc. Darina Novotná, Bc. Iva Raclavská, Bc. Helena Valtrová.
ODKAZY:

1 Biblioterapie: léčba četbou [online]. Sociální revue, 2008 [cit. 2008-11-11]. Dostupný z www: <http://socialnirevue.cz/item/biblioterapie-lecba-cetbou>.

2 Národní knihovna ČR. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. c2005 [cit. 2009-01-27]. Dostupný z www: <http://sigma.nkp.cz/F/MXFHM2CRDLIVIIHHAKE4KGPT7EDJPHMVXBD7I5TM21ELEXI7BP-05759?func=file&file_name=find-b&local_base=KTD>.
3 RUSZOVÁ, Dagmar. Biblioterapie jako metoda spadající do oblasti široce pojímané arteterapie. Knihovnický Zpravodaj Vysočina [online]. 2008, roč. 8, č. 2 [cit. 2008-11-01]. Dostupný z www: <http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=998>. ISSN 1213-8231.
4 Krajská knihovna v Pardubicích [online]. [2003] [cit. 2009-01-27]. Dostupný z www: <http://www.knihovna-pardubice.cz/index.asp?menu=351>.

5 BARANCIK, Steve. Bibliotherapy - Using Children’s Books To Address Children’s Problems [online]. 2006-2008 [cit. 2009-01-27]. Dostupný z www: <http://www.best-childrens-books.com/bibliotherapy.html>.

6 Carnegie Library of Pittsburgh. Bibliotherapy Bookshelf, Carnegie Library of Pittsburgh Kids Page [online]. c2008 [cit. 2009-01-27]. Dostupný z www: <http://www.clpgh.org/kids/booknook/bibliotherapy/>.

7 American Psychological Association. Magination Press: Special Books for Children’s Special Concerns [online]. c2008 [cit. 2009-01-27]. Dostupný z www: <http://www.maginationpress.com/>.

8 University of Nevada, Las Vegas. Bibliotherapy Education Project [online]. c2007, 12-Nov-2008 [cit. 2009-01-27]. Dostupný z www: <http://library.unlv.edu/faculty/research/bibliotherapy/>.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2