Služba eDDO v Národní knihovně ČR

LUDMILA KOHOUTOVÁ > ludmila.kohoutova@npk.cz  

Služba eDDO zajišťuje elektronické dodávání kopií z tištěných i elektronických dokumentů. Cílem je zjednodušit jejím prostřednictvím přístup ke knihovnímu fondu NK ČR co největšímu počtu uživatelů. Poskytování digitálních kopií je v podstatě služba založená na tzv. principu just-for-you-digitizing. Jedná se o vytvoření prozatímní digitální kopie dokumentu určené právě a jen pro uživatele, který si ji objednal. Výsledným produktem může být podle jeho volby tištěná podoba objednaného dokumentu či elektronický soubor v netextovém formátu. Poskytnuté rozmnoženiny jsou určeny pouze pro osobní či interní potřebu uživatele, studium, vědu a výzkum.
Elektronické dodávání dokumentů (EDD) bylo v Národní knihovně spuštěno před sedmi lety. Po ročním testovacím provozu (od prosince roku 2002), určeném pouze pro instituce, byla služba nabídnuta i veřejnosti. Vývoj eDDO byl podporován z grantu MŠMT v programu LI v rámci projektu LI 2000001 Referenční centrum NK ČR - brána do světa informací.
Za dobu své existence prošla služba řadou administrativních i technických změn. Původní software, vyvinutý a spravovaný firmou AiP Beroun, byl v únoru roku 2007 nahrazen softwarem poskytovaným Státní technickou knihovnou, s cílem umožnit zapojení služby eDDO do sítě tzv. dodavatelských center. V průběhu letošního března došlo k drobné úpravě softwaru, kterou si vyžádala změna pravidel poskytování služby související s kolektivní smlouvou uzavřenou mezi agenturou Dilia, o. s., a knihovnami na konci loňského roku. Zmiňovaná smlouva se dotkla i dalších oblastí služby. Od února letošního roku mají všichni poskytovatelé EDD povinnost vybírat autorské poplatky za kopie z těch titulů, u nichž ještě trvají majetková autorská práva, a tyto poplatky následně odvádět agentuře Dilia. Po započtení poplatků vypadá ceník služby eDDO následovně:
Tabulka s poplatky

Jak služba eDDO funguje v praxi? Uživateli se na základě písemné smlouvy mohou stát jak knihovny, tak jednotlivci z řad veřejnosti. Knihovna přitom musí splňovat podmínky § 2 písm. a) zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Jednotlivci jsou limitováni věkem, potenciálnímu uživateli musí být alespoň 18 let. Dále platí, že licence udělená agenturou Dilia, o. s., k poskytování této služby se vztahuje pouze na území ČR. Prostřednictvím elektronického dodávání dokumentů je možné objednávat články z periodik, výňatky z knih a sborníků (v rozsahu max. 25 stran), dokumenty z digitální knihovny (k nimž má NK ČR oprávněný přístup). Knihovny mají navíc možnost objednávat prostřednictvím on-line formuláře služby eDDO také mezinárodní meziknihovní služby (MMS). Vyřízení objednávky trvá obvykle 48 hodin, výjimku tvoří právě požadavky MMS, kde je lhůta pro vyřízení až 3 měsíce.
Přenos dat, vyúčtování jednotlivých zakázek i veškerá komunikace mezi NK ČR a uživatelem probíhá prostřednictvím tzv. uživatelského konta. Jedná se v podstatě o chráněný virtuální prostor zabezpečený prostřednictvím autentizačních údajů a přístupný pouze konkrétnímu uživateli. Zřizovatelem a správcem všech uživatelských kont v rámci služby eDDO je NK ČR, rep. pověření pracovníci Oddělení meziknihovních a referenčních služeb. Konkrétní uživatelská konta jsou přístupná prostřednictvím webového rozhraní http://doc.nkp.cz. Uživatel může po přihlášení zadávat požadavky na dodání kopií a přijímat vyřízené zakázky. Služba eDDO rovněž umožňuje předávat knihovnám kopie objednané v rámci MMS přímo v elektronické podobě, a to tehdy, pokud to dovolují licenční podmínky poskytovatele. Dále lze prostřednictvím konta sledovat pohyb vložených finančních prostředků (Výpis z účtu), vytvářet statistiky (Měsíční statistiky) a v Osobním nastavení např. měnit vstupní heslo či aktualizovat kontaktní údaje.
Současný software nově umožňuje knihovnám, které jsou uživateli služby eDDO, vytvářet tzv. podkonta. Jejich prostřednictvím dochází k předání prozatímní digitální kopie přímo koncovému uživateli, a ten si ji může buď vytisknout, nebo uložit ve formě netextového dokumentu.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že služba eDDO skutečně dokáže naplnit cíle, s nimiž byla vyvíjena. Její nespornou výhodou je - kromě rychlosti - vyřízení objednávky i snadná dostupnost. Díky využití prostředí internetu při jejím poskytování je přístupná téměř odkudkoliv.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2