TÉMA: Představuje se nová e-PK

ZUZANA ŠVASTOVÁ > svastova@npkk.cz
Úvod
Elektronická pedagogická knihovna (dále jen e-PK) je kooperační systém knihoven, které společně poskytují uživatelům služby typu document delivery prostřednictvím technologií internetu, resp. world wide webu.
Funkci Servisního centra e-PK (dále jako SC e-PK) vykonává Ústav pro informace ve vzdělávání - divize Národní pedagogická knihovna Komenského (dále jen ÚIV - NPKK), která zajišťuje provoz technologií e-PK, vedení uživatelských kont včetně uzavírání smluv s uživateli e-PK a spravuje finanční prostředky vkládané uživateli jako předplatné na služby. Na poskytování služeb se kromě NPKK podílejí i další knihovny, např. knihovny pedagogických fakult vysokých škol, které jsou zároveň zakládajícími členy e-PK.
Služby, které e-PK nabízí, jsou určeny především učitelům, dalším pedagogickým pracovníkům a studentům pedagogiky. Současně jsou však k dispozici každému, koho zajímá cokoli z tematické oblasti pedagogiky, školství, výchovy, vzdělávání a dalších souvisejících vědních disciplín.
Základními službami jsou služby typu document delivery, tzn. dodávání kopií dokumentů, a rešeršní služby. E-PK je elektronická knihovna umožňující virtuální využívání nabízených služeb. To znamená, že až na výjimky probíhá veškerá komunikace uživatele s e-PK, resp. využívání jejích služeb prostřednictvím technologií internetu. Komunikace i služby jsou realizovány na tzv. uživatelských kontech.
Uživatelským kontem se rozumí chráněný prostor na zabezpečeném serveru ÚIV - NPKK, vybavený systémem autentizace přístupu a zřízený na základě smlouvy mezi ÚIV - NPKK a uživatelem, zejména za účelem autorskoprávní ochrany dokumentů a ochrany uživatele před neoprávněným užitím požadovaných dokumentů. Umožňuje komunikaci s knihovnou, objednávat i přijímat služby a hradit poplatky za ně z finančních prostředků vložených jako předplatné. Konto je uživateli (vyjma tzv. koncového uživatele - viz dále) zřízeno na časově neomezenou dobu za jednorázový paušální poplatek a je přístupné pouze za podmínek definovaných v Knihovním řádu e-PK.
Databáze e-PK, tj. souborný katalog časopisů e-PK a pedagogická bibliografická databáze, poskytuje informace o dokumentech, které mohou knihovny zúčastněné v e-PK uživatelům zpřístupnit formou služeb document delivery. Dokumenty jsou uchovávány v účastnických knihovnách zpravidla v tradiční (papírové) formě. Technologie e-PK zároveň umožňují zapojení dalších „lokálních“ bází jednotlivých knihoven tak, aby z nich uživatelé mohli objednávat služby stejně jako z bází spravovaných v NPKK.
E-PK poskytuje zejména služby document delivery z fondů knihoven zúčastněných v systému. Přístup do systému je umožněn prostřednictvím uživatelských kont a databází. Služby jsou poskytovány v časových lhůtách podle dostupnosti fondů jednotlivých knihoven a za jednotnou cenu. Služby document delivery (dodávka dokumentů) zahrnují nejen dodávku tradičních papírových kopií poštou nebo faxem, ale také služby electronic document delivery(elektronická dodávka dokumentů), tj. dodávání elektronických kopií s využitím technologie internetu. Ceny za služby jsou stejné jako v klasické knihovně, s výjimkou autorského poplatku za elektronické kopie. Další službou je zhotovování rešerší podle zadání uživatele s možností doručení rešerše v papírové nebo elektronické podobě. Úhrada plateb účtovaných za poskytnuté služby probíhá automatizovaně odečtením částky z finančního účtu uživatele a jejím následným připočtením na finanční účet knihovny, která službu poskytla.
E-PK je budována jako otevřený systém, umožňující vstup dalším knihovnám, které se rozhodly zapojit se za účelem zprostředkovávání služeb e-PK svým koncovým uživatelům formou meziknihovních služeb. Toto zapojení je v souladu s § 2 odst. d) zákona č. 257/2001 Sb., ze dne 29. června 2001, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který mj. vymezuje meziknihovní služby jako „soubor výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení“.
E-PK do roku 2008
E-PK vznikla na základě projektu Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství, který byl řešen v letech 2001-2003. Jeho základním cílem bylo vytvoření oborově zaměřené virtuální knihovny, která bude na základě vzájemné spolupráce pedagogických knihoven poskytovat služby vědeckým a odborným pracovníkům ve školství a zajistí odborným uživatelům přístup ke všem dostupným informačním zdrojům. Cíl byl tehdy definován takto:
1. Zpřístupnit aktuální českou i zahraniční časopiseckou literaturu z fondů spolupracujících knihoven na základě souborného katalogu časopisů s navazující objednávkou plných textů v elektronické podobě.
2. Umožnit co největšímu množství odborných uživatelů přístup do oborové anotované databáze časopisecké literatury s možností on-line rešerší a navazující objednávky primárního informačního pramene, tj. plného textu vybraného článku v elektronické nebo papírové formě.
Pro realizaci tohoto záměru byly tehdy ještě ve Státní pedagogické knihovně Komenského (SPKK) vytvořeny jak podmínky pro servisní centrum, tak byly postupně i spolupracující knihovny vybaveny skenery pro zhotovování elektronických kopií a dostaly přístup do systému pro vyřizování objednávek dodávání dokumentů. Protože SPKK ani knihovny pedagogických fakult neměly volné kapacity pro vlastní řešení technologie služeb document delivery, byl na základě výběrového řízení vybrán komerční software. Koncem roku 2003 se e-PK rozjela ve zkušebním provozu dočasně na platformě MS Windows; požadavek knihovny však byl provozovat službu na platformě OS Linux s DB Oracle. Při převodu na OS Linux však došlo k řadě problémů ze strany dodavatele, takže e-PK byla znovu v reálném provozu spuštěna až o rok a půl později. V průběhu let se bohužel ukázalo, že zvolený systém zcela neodpovídá potřebám služeb a že jej nelze do budoucna rozvíjet podle kritérií daných nejen vývojem technologií, ale především informačními potřebami a požadavky uživatelů - knihovníků i čtenářů. Vzhledem k tomu, že knihovna sjednotila všechny provozy do jednoho knihovního systému KP-WIN, bylo v roce 2007 rozhodnuto, že služby e-PK budou převedeny jako další integrální součást do téhož systému.
Projekt „Document delivery jako součást automatizovaného knihovního systému NPKK“
Z důvodů uvedených výše byl v roce 2008 řešen projekt Document delivery jako součást automatizovaného knihovního systému NPKK. Cílem projektu bylo integrovat služby elektronické Pedagogické knihovny a data souborného katalogu časopisů e-PK do jednotného AKS KP-WIN SQL. Tato integrace byla realizována pomocí nového modulu DDS (document delivery services) v rámci stávajícího automatizovaného knihovního systému, což vytvořilo:
• jednotné prostředí pro uživatele při využívání služeb e-PK,
• knihovní systém s plně integrovanými databázemi, službami a uživateli, umožňující zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Shodou okolností však při řešení projektu a optimalizaci modulu pro služby document delivery došlo ke změně výchozích podmínek pro jejich poskytování. Tyto změny měly zásadní vliv nejen na nový modul DDS, ale i na celou filozofii e-PK.
V čem se změnily podmínky pro poskytování služeb typu document delivery?
V průběhu roku 2008 se začala připravovat kolektivní smlouva mezi Dilia, o. s., a Národní knihovnou ČR. Dilia je ze zákona kolektivním správcem autorských práv a vzhledem k legislativním úpravám v autorskoprávní oblasti dostala možnost uzavřít kolektivní smlouvu, kterou mohla knihovnám přidělit nevýhradní licenci na poskytování služeb elektronického dodávání dokumentů (EDD). Současně s licencí však došlo také k jednoznačnému vymezení podmínek, za jakých mohou být služby EDD poskytovány, komu mohou být poskytovány, kdo je bude moci poskytovat a jaká bude výše autorské odměny.
Za jakých podmínek mohou být služby EDD poskytovány?
Služba EDD umožňuje uživateli získat kopii požadovaného dokumentu elektronickou cestou (on-demand). Kopie se zhotovují z děl uchovávaných v knihovnách v tradiční (zpravidla tištěné) formě. Jejich kopie - mezitímní rozmnoženina v elektronické podobě - bude knihovna zhotovovat pouze pro doručení uživateli s využitím technologie internetu. Na základě e-PK poskytnuté elektronické rozmnoženiny si uživatel (vyjma uživatele - právnické osoby) zhotoví finální uživatelskou rozmnoženinu, a to podle své volby v elektronické podobě ve formátu grafického souboru nebo v tištěné verzi. Elektronická mezitímní rozmnoženina na zabezpečeném serveru knihovny bude po zpřístupnění (doručení) uživateli zničena, e-PK ji nebude a nesmí používat k jinému účelu než k doručení díla danému jednotlivému uživateli, a to výhradně pro účely výzkumu a soukromého studia za níže uvedených podmínek.
Komu mohou být služby EDD poskytovány?
Uživatelem služeb EDD smí být pouze fyzická osoba, která tyto služby využívá klasicky prostřednictvím uživatelského konta. Právnické osoby však na tuto službu nemají nárok. Vzhledem k tomu, že řada knihoven využívala tuto službu pro své registrované koncové uživatele, zavedla e-PK tzv. dočasné uživatelské konto. V praxi to znamená, že knihovna pro svého uživatele objedná ze svého uživatelského konta elektronické kopie a uhradí je ze své finanční hotovosti. Kopie jsou koncovému uživateli zpřístupněny prostřednictvím dočasného uživatelského konta. Jinak řečeno, prostřednictvím této stránky jsou koncovému uživateli zpřístupněny elektronické kopie, poskytnuté v rámci služby EDD, které pro něj uživatel - zprostředkující knihovna objednala od systému e-PK. Dočasné uživatelské konto slouží výhradně k jednorázovému zpřístupnění elektronických kopií a nelze z něj objednávat další služby ani využívat další funkce, jež jsou nedílnou součástí standardního uživatelského konta. Dočasné konto je zřízeno na dobu 14 kalendářních dnů od zpřístupnění kopií, po tuto dobu má koncový uživatel možnost stáhnout si elektronické kopie objednané od e-PK, po uplynutí této doby bude automaticky zrušeno bez možnosti obnovení. Dočasné uživatelské konto je zřizováno zdarma a je přístupné pouze po zadání autentizačních údajů, tzn. přístupového jména a hesla.
Kdo smí služby EDD poskytovat?
Služby EDD smí poskytovat knihovna nebo společenství knihoven - jako například e-PK. V e-PK zastává funkci servisního centra NPKK, která provozuje veškeré technologie a spravuje databázi uživatelů, smlouvy s uživateli i vložené finanční prostředky.
Jaká bude výše autorské odměny?
Tzv. autorský poplatek za elektronickou kopii se vztahuje pouze na dokumenty, které jsou v ochranné lhůtě podle autorského zákona. U těchto dokumentů činí výše poplatku za 1 stranu předlohy 15 Kč bez DPH, tj. 17,85 Kč vč. DPH. Nejvyšší možná výše autorského poplatku za 1 objednávku činí 100 Kč bez DPH, tj. 119 Kč vč. DPH. Jednou objednávkou se rozumí jedna elektronická nebo tisková rozmnoženina jednoho díla nebo jeho části. U knižních vydání literárních děl ve formě románu, novely, souboru povídek, básnické sbírky apod., a u vědeckých děl v knižní podobě, zejména učebnic, je prostřednictvím služby EDD umožněno poskytnutí pouze neúplného díla (výňatku), a to v maximálním rozsahu 25 stran předlohy.
Shrnutí
E-PK poskytuje služby zaměřené především na periodika a oblast literatury, ve které se nové informace objevují nejrychleji. Uživatel si stejně jako v klasické knihovně může v on-line databázi vybrat záznam článku a objednat jeho kopii - elektronickou nebo papírovou - nebo si může objednat jakýkoliv článek z časopisu odebíraného některou ze spolupracujících pedagogických knihoven. Kopii článku může dostat poštou nebo bude - při dodržení závazků vyplývajících z autorského zákona - zpřístupněna na jeho uživatelském kontě v elektronické podobě. E-PK dále nabízí meziknihovní služby a rešeršní služby. Ceny za služby jsou stejné jako v klasické knihovně, liší se pouze v autorském poplatku za elektronické kopie z dokumentů v ochranné lhůtě autorského zákona.
Služby může uživatel využívat po zaregistrování do e-PK. Uživatelem se může stát fyzická i právnická osoba. Předregistrace fyzické osoby se provádí prostřednictvím webového formuláře a následným podpisem smlouvy, kterou systém doplní údaji z předregistrace a připraví ke stažení ve formátu PDF.
Právnická osoba se přihlašuje prostřednictvím smlouvy, která je k dispozici na webové stránce e-PK a kterou po vyplnění zašle na adresu NPKK. Pokud chce pro své uživatele využívat služby EDD, musí je upozornit, že elektronické kopie dostanou prostřednictvím jednorázového dočasného uživatelského konta.
Po registraci je uživateli založeno uživatelské konto, tj. webová stránka dostupná výhradně po zadání autorizačních údajů. Aby bylo možno služby využívat, je třeba vložit finanční hotovost jako zálohu (předplatné). Více informací je k dispozici v Knihovním řádu e-PK.
V čem je nová e-PK skutečně „nová“?
Nová e-PK používá kromě nové technologie služeb (vyplývající ze závazků daných autorským zákonem a navazující kolektivní smlouvou uzavřenou mezi Národní knihovnou ČR a Dilia, o. s.) i zcela nový software včetně nového designu.
Software, který vyvinula firma KP-SYS, s. r. o., ve spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou Komenského, dále rozvíjí možnosti poskytovaných služeb se stále větším využíváním technologií internetu.
E-PK pracuje s modulem DDS, integrovaným do stávajícího AKS KP-WIN SQL, a využívá pro práci s daty klientský software i WWW rozhraní. Komunikace uživatelských kont probíhá přes zabezpečený přenosový kanál.
Modul DDS je optimalizovaný na:
• správu objednávek včetně vazby na ceník služeb (platný v době vyřízení objednávky),
• správu uživatelů,
• správu objednávek a finančních účtů účastnických knihoven e-PK,
• správu finančních transakcí,
• statistiky,
• budování souborného katalogu časopisů
a umožňuje uživatelské úpravy podle specifických požadavků NPKK.
Servisní centrum e-PK využívá mimo jiné:
• evidenci uživatelů (fyzických i právnických osob) s možností variant: integrace uživatelů e-PK do evidence uživatelů NPKK s příslušnými parametry, anebo samostatnou evidenci uživatelů e-PK,
• správu finančních účtů uživatelů, zahrnující možnost vkladů, transakcí vázaných na služby (platby automaticky odečítány systémem) i transakcí zadávaných ručně,
• možnost zasílání informačních zpráv jednomu uživateli, všem uživatelům (zprávy jsou zasílány jak v podobě e-mailů, tak i informací zveřejněných na uživatelském kontu),
• oboustrannou komunikaci uživatel - e-PK včetně trvalé archivace zpráv a možnosti jejich zobrazení,
• automatické oznámení e-mailem o vyřízení služby,
• automatické oznámení e-mailem o nízkém stavu finančního účtu uživatele.
Uživatelům e-PK nabízí mj.:
• možnost předregistrace s automaticky generovanou předvyplněnou smlouvou včetně možnosti zadávání objednávek (ty jsou však vyřizovány až po dodání smlouvy a finanční hotovosti),
• volitelné heslo včetně možnosti jeho změny (SW obsahuje funkci pro „zapomenuté heslo“, tj. funkce, která smaže stávající heslo a automaticky odečte poplatek, kterým se hradí zaslání nového hesla - to si uživatel při první návštěvě svého konta změní),
• formuláře pro objednávky,
• napojení na databáze NPKK a předvyplnění objednávek bibliografickými daty z čtenářem vybraných záznamů (u detailů článků je odkaz „Objednat prostřednictvím e-PK“. Ten uživatele nasměruje na přihlášení do e-PK, kde už po zadání přihlašovacích údajů bude mít objednávku předpřipravenou a pouze si zvolí typ kopií, který požaduje.),
• přehled dosud realizovaných objednávek,
• nformace o finančním účtu uživatele,
• prostor pro informace od servisního centra a pro dotazy na servisní centrum.
Závěr
Nová e-PK nabízí vyšší úroveň elektronických služeb knihovny, usiluje o jejich maximální kvalitu i uživatelskou přívětivost při dodržení všech závazků vyplývajících zejména z autorskoprávní legislativy. Od jejího spuštění 11. 3. 2009 se jen do konce měsíce předregistrovalo dvacet nových uživatelů, z nichž někteří hned dodali podepsané smlouvy a začali e-PK využívat. Doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat, a věřím, že touto cestou budeme moci stále kvalitněji uspokojovat informační potřeby a požadavky všech, kteří se na e-PK obrátí.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2