E-learning v knihovnách - 2

Learning Management System - efektivní cesta ke kvalitní výuce
JAN ZIKUŠKA > zikuska@lib.vutbr.cz  
V úvodním článku (Čtenář 7-8/2009, s. 267 až 269), který byl věnován stručnému představení problematiky e-learningu, byly zmíněny tři základní složky každého e-learningového kurzu - účastníci kurzu, studijní obsah a samotné řízení studia. Nyní bych se rád zaměřil právě na onu třetí složku - možnosti řízení studia v e-learningové podobě. Nepůjde však o praktické rady a zkušenosti, ale o představení a popis softwarových nástrojů, které k této činnosti většinou slouží.
Nástroje určené k administraci a organizaci studia v rámci e-learningu spadají do skupiny označované jako Learning Management System (LMS). Tato anglická zkratka bývá obvykle používaná i v českém prostředí a často ji můžete zaslechnout, např. v otázce: „a v jakém eLeMeSku provozujete kurzy?“. Bohužel právě samotné LMS bývají považovány za synonymum pro slovo e-learning. Spousta nezkušených a problematiky neznalých se domnívá, že pořízením kvalitního a moderního LMS má vyhráno. Velice často můžeme slýchávat „vystavím ten soubor v e-learningu“ - čímž dotyčný většinou myslí právě umístění studijního materiálu do LMS.
Důležité je uvědomit si, že i když jsou LMS většinou vysoce propracované a efektivní nástroje, nelze je brát za samospasitelné, které vše obstarají za nás. Pro efektivní zvládnutí e-learningové formy výuky je třeba brát v potaz i ostatní složky, jako jsou kvalitně zpracované studijní materiály nebo zkušený tutor. Je třeba také zdůraznit, že kvalitní e-learning se dá zvládnout i bez LMS, např. v podobě výuky ve virtuálním světě (třeba v Second Life). I takováto forma je označována jako e-learning, ale o tom snad v některém z příštích článků. Nyní se vraťme zpět k samotným LMS, představíme si některé nejznámější a podrobněji se podíváme na možnosti v dnešní době (v ČR) populárního systému Moodle.
Nejznámější LMS v ČR
Existuje široké spektrum LMS a při výběru vhodného systému pro danou instituci je třeba zohlednit více aspektů - především možnost přizpůsobení vlastním požadavkům, nároky na hardware a software (na server, kde bude fungovat), lokalizaci do mateřského jazyka a nabídku dalších jazyků. Dále zda splňuje požadované e-learningové standardy, reference od jiných uživatelů a především cenu. Nyní se ve stručnosti podívejme na tři pravděpodobně nejznámější komerční systémy využívané v ČR.
• Eden
Systém vytvořený firmou Rentel, a. s., a vyvíjený ve spolupráci s MFF Univerzity Karlovy v Praze a Západočeskou univerzitou v Plzni, kde je také využíván. Výhodou systému je české prostředí, ale na druhou stranu se jedná o komerční produkt, což znamená nutnost finanční investice.
• eDoceo
Další z řady českých komerčních LMS systémů. Je vyvíjený firmou Trask solutions, s. r. o., a je dostupný také v jiných jazykových mutacích (ve slovenštině nebo angličtině). Podporuje nejvýznamnější e-learningové standardy - AICC, SCORM. Systém využívají nejen vysoké a střední školy, ale také například banky, instituce veřejné a státní správy či firmy jako Škoda Auto nebo České aerolinie. Pořizovací cena se v základním balíčku pohybuje kolem 90 000 Kč.
• iTutor
Systém skládající se z více modulů je výhodný především tím, že je možné zakoupit pouze vybrané a potřebné moduly. Jedná se o velice rozšířený systém, který nalezneme na spoustě základních, středních i vysokých škol (Univerzita Pardubice, Vojenská akademie Brno), ale také v komerčním sektoru (ČD, ČEZ, McDonald’s, Nestlé, Philip Morris nebo Vodafone).
V zahraničí existuje další spousta LMS, které však nemá cenu popisovat, protože v českém prostředí nejsou téměř využívány. Zájemcům o problematiku mohu doporučit stránky významného systému Sakai Project (http://sakaiproject.org/portal).
Moodle
Ve výčtu výše uvedených LMS chybí ještě ten, který je v současné době v ČR v akademickém prostředí asi nejvíce populární - Moodle. Název je akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment. Poslední dvě slova jednoznačně definují, že se jedná o výukové prostředí. Důležité je také zdůraznit pojem Modular - Moodle se skládá z oddělených bloků (modulů), jejichž využití může správce systému povolit, nebo zakázat, aniž by to ovlivnilo chod celého systému. Zkušenější uživatelé mohou navíc naprogramovat další moduly podle vlastních potřeb. Systém je šířen pod licencí GNU GPL, což znamená, že při dodržení licenčních podmínek je k dispozici zdarma. Systém je třeba instalovat na vlastní server a uživatelé s ním následovně pracují pomocí webového prohlížeče.
Historie Moodle sahá do roku 1999, kdy byl použit první prototyp programu. O tři roky později byla zveřejněna první plná verze - Moodle 1.0. V současnosti (červenec 2009) je podle statistik uvedených na oficiálních stránkách http://moodle.org/stats/ registrováno téměř 35 000 instalací v 199 zemích světa.
U nás se podle stejných statistik nachází 279 registrací a v případě vzdělávacích institucí se jedná převážně o základní a střední školy. Na vysokých školách nalezneme Moodle na FF a PedF Masarykovy univerzity Brno, Slezské univerzitě v Opavě, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně nebo na Vysokém učení technickém v Brně.
Pro zájemce o podrobnější informace týkající se tohoto systému doporučuji výše uvedené stránky celosvětové komunity http://moodle.org/. Existují také české stránky Moodle http://moodle.cz/, kde je možnost si v demo verzi vyzkoušet základní činnosti tohoto systému jak z pohledu učitele (tvůrce kurzu), tak studenta. K základnímu představení jednotlivých částí Moodlu slouží kurz Pískoviště na serveru http://demo.moodle.cz.
Přihlášení do systému bývá individuální záležitostí každé instituce a systém dále nabídne možnost vstoupit do kurzu, ve kterém jste zaregistrováni (v tomto případě se kurz jmenuje Pískoviště). Prostředí kurzu se skládá ze tří sloupců, jak je vidět na obr. č. 1.
Obr. č. 1


• Dva krajní sloupce (někdy jsou seskupeny do jednoho) slouží k navigaci a doplňujícím informacím. Především zde můžeme nalézt Kalendář zobrazující uživateli seznam nadcházejících úkolů a akcí. Dále soupis připojených uživatelů, zprávy pro rychlou komunikaci mezi uživateli, odkazy na jednotlivé oddíly kurzu nebo odkazy na kurzy jiné.
• Prostřední (nejširší) sloupec slouží k umístění samotného výukového obsahu. Právě zde jsou zobrazeny odkazy na studijní materiály, chaty, diskusní fóra, ankety, testy atd.
Samotné prostředí je možné z administrátorského hlediska jednoduše editovat, a proto nemusí mít vždy stejný vzhled. Existuje i spousta šablon, ale tyto úpravy jsou v kompetenci správce systému a samotný učitel má minimální možnosti ovlivňovat vzhled celého systému.
V případě tvorby úplně nového kurzu se prostřední sloupec zobrazí prázdný, s možností naplnit jej potřebnými studijními materiály nebo činnostmi. V nastavení kurzu se vybírá, do kolika týdnů (témat) má být kurz členěn. Následně stačí jenom vyhledat tlačítko Zapnout režim úprava z rozbalovacího pole, které se zobrazí u každého tématu, vybrat příslušnou volbu. Nyní se podívejme, jaké možnosti Moodle nabízí.
Studijní materiály
Jedná se asi o nejpoužívanější aplikace, pomocí kterých vyučující předkládá studentům studijní materiály. Výběr je z následujících možností:
Vytvořit textovou stránku
• Nejjednodušší forma publikování textu, který však má omezené možnosti formátování. V případě znalosti HTML lze text upravovat pomocí tagů. Hodí se k zveřejnění jednoduchého textu bez výraznějších úprav.
Vytvořit webovou stránku
• Podobná možnost jako předcházející s tím rozdílem, že k dispozici je již jednoduchý WYSIWYG editor, s jehož pomocí lze text editovat. Umožňuje vkládat i obrázky nebo tabulky. Vhodné pro texty, které vyžadují pokročilejší formátování.
Odkaz na soubor nebo web
• Touto formou lze studentům poskytnout odkaz na kterýkoli zdroj na internetu nebo na soubor, který jsme předtím nahráli do systému. Lze tak zveřejnit jakýkoliv potřebný studijní materiál v libovolném formátu. Nabízí se i možnost, jakou formou se soubor zobrazí - zda v daném rámci systému (zachová na obrazovce navigační lištu umístěnou v horní části obrazovky), nebo v novém okně. Velice často to však závisí na použitém internetovém prohlížeči.
Vytvořit popisek
• Vložení popisku přímo do daného výukového bloku (tématu). Příkaz slouží pro zvýšení přehlednosti titulní stránky v případě většího množství odkazů. Bývá používán především pro informace, které je třeba studentům předat v okamžiku, kdy přistoupí do kurzu (nemusejí „klikat“ na další odkazy). S jeho pomocí lze na hlavní stránku vkládat např. i obrázky, které mohou zatraktivnit prostředí kurzu.
Obr. č. 2
Činnosti
Takto označené moduly jsou v rámci dané instalace aktivní. Jedná se především o nástroje pro vzájemnou interakci a ověřování znalostí. I zde jsou moduly vhodné pro tvorbu a distribuci studijního obsahu. Nejčastěji jsou k dispozici následující:
Anketa
• Jednoduché hlasování na učitelem položenou otázku. Výsledky mohou být studentům úplně utajeny, zveřejněny v anonymním přehledu či úplně veřejné. Anketu lze využít nejen pro získání zpětné vazby od studentů, ale také k podnícení aktivity - např. v následujícím diskusním fóru.
Dotazník
• Nebývá součástí každé instalace Moodle, ale lze jej využít k získání zpětné vazby - např. o celém průběhu kurzu. Učitel si zvolí, jaké typy otázek využije a systém sám výsledky dotazníku zobrazí v přehledných tabulkách a grafech.
Fórum
• Komunikace učitelů se studenty i mezi nimi je důležitá složka každého e-learningového kurzu. Možností, jak nastavit diskusní fórum, je tedy více. Příspěvky lze hodnotit, přikládat k nim soubory nebo mohou uživatelé příspěvky z diskusních fór odebírat automaticky na e-mail. Jedná se o formu asynchronní komunikace, kdy mají uživatelé (i učitelé) možnost si svoji odpověď rozmyslet a reagovat až s určitým časovým odstupem.
Chat
• Další forma tentokrát synchronní komunikace v reálném čase. Jedná se o obdobu komunikace Instant Messaging (ICQ) a lze pomocí ní nejen získat okamžitou odezvu od účastníků, ale nabízí např. také využití pravidelných konzultací.
Přednáška
• Jednoduchá interaktivní forma prezentace studijních materiálů. Skládá se z více stránek, z nichž je každá zakončena jednoduchou otázkou. V závislosti na odpovědi je student přesměrován na určenou stránku. Touto formou nejen předkládáme studijní text, ale zároveň můžeme ověřit, zda student text přečetl a pochopil. V případě špatné odpovědi jej můžeme přesměrovat na stránku, kde mu bude problematika detailněji vysvětlena.
Slovník
• Obdoba klasického slovníku využívaná pro vytvoření seznamu definic, zkratek nebo pojmů. Slovník může vytvořit učitel buď sám, nebo nechat na studentech, aby jej tvořili oni. Poté lze jednotlivé položky komentovat a případně i známkovat. V tomto případě se pak jedná o styl učení nazývaný jako „learning by doing“. Student například musí vyhledat pojem z vybrané oblasti, definovat jej a vytvořit citaci zdroje.
Test
• Důležitý modul pro ověřování znalostí. Je možno zvolit si z několika typů otázek - pravda/nepravda, výběr z několika možností, krátká tvořená odpověď, přiřazování nebo doplňování slov do textu. Důležité je každou otázku správně okomentovat, v případě špatných odpovědí vysvětlit studentovi, kde udělal chybu či přidat další komentář. Otázky lze třídit do kategorií a z nich následně vytvářet i více testů. Systém také umožňuje z určitého okruhu otázek vygenerovat test se zadaným počtem náhodně zvolených otázek. To při velké zásobě otázek umožní, aby neměli všichni studenti stejné zadání testu. Výsledky jsou ukládány v databázi a pak přehledně vyhodnocovány.
Úkoly
• Modul umožňující, aby student do systému nahrál soubor s úkolem, který vypracoval na vlastním PC. Tento může být následně hodnocen a komentován učitelem.
Obr. č. 3
Stejně jako většina ostatních LMS je Moodle dostatečně intuitivní systém, se kterým se naučí pracovat i průměrně počítačově gramotný uživatel. Důležité je zdůraznit, že Moodle ani jakýkoliv jiný LMS nemusí vždy odpovídat požadavkům instituce či konkrétního výukového programu. Rozvoj e-learningu je v této oblasti intenzivní a pro některé případy nemusí být využití LMS zrovna vyhovující. Pro ty, kteří s elektronickou výukou začínají, se však může stát efektivním a užitečným nástrojem. Není však samospasitelný a pouhým zvládnutím LMS se kvalitnímu e-learningu pouze přiblížíme.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2