JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Petra Koutná a Kateřina SlušnáOdpovědnost za škodu při výkonu praxe studentů v knihovnách
KATEŘINA SLUŠNÁ, advokátka > COUNSEL, Koutná&Slušná, advokátní kancelář v.o.s.
Odpovědnost za škodu při výkonu praxe studentů středních a vysokých škol je v současnosti upravena v zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zařazení této právní úpravy do Dílu I. přechodných ustanovení je poněkud zavádějící, protože se nejedná o úpravu odpovědnostních vztahů z výkonu práce, neboť subjekty tohoto vztahu nejsou v pracovněprávním ani obdobném poměru. Tento legislativní postup zvolil zákonodárce patrně proto, že účinnost změn, na základě nichž se tyto skutkové podstaty staly z převážné části součástí právní úpravy v občanském zákoníku, byla odložena do 1. 1. 2010.
Úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou nezletilými pak nalezneme v ustanovení § 422 zák. č. 40/ 1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
Odpovědnost za škodu při výkonu praxe ve vztahu ke studentům je nutné hned na začátku rozdělit na škodu, kterou mohou studenti způsobit, a na škodu, kterou mohou utrpět. Dále zákon rozlišuje studenty mimo jiné na žáky škol středních, studenty škol vyšších odborných a studenty škol vysokých.
V souladu s ustanovením § 391 zákoníku práce žáci střední školy příp. studenti vyšší odborné školy odpovídají provozovateli knihovny, na jehož pracovištích se uskutečňuje praktické vyučování, za škodu, kterou mu způsobili při praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním.
V případě nezletilých žáků (zpravidla se zletilosti nabývá dovršením osmnáctého roku) pak platí, že nezletilí odpovídají za jimi způsobenou škodu jen tehdy, jsou-li schopni ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Tyto skutečnosti se posuzují individuálně vždy pro daný konkrétní případ. Společně a nerozdílně s nimi odpovídají také ty osoby, které jsou povinny vykonávat nad nimi dohled (rodiče, pověření pedagogičtí pracovníci, pověření zaměstnanci knihovny atp.).
Pokud nejsou nezletilí žáci, kteří způsobili škodu, schopni ovládnout své jednání či posoudit jeho následky, odpovídají pouze osoby, které jsou povinny nad nimi vykonávat dohled.
Studenti vysokých škol odpovídají za škodu, kterou způsobili při studiu nebo praxi, taktéž provozovateli knihovny, u kterého studium či praxi uskutečňovali.
Pokud jde o škodu, kterou mohou studenti utrpět, analogicky provozovatel knihovny, u kterého se praktické vyučování uskutečňovalo, odpovídá žákům středních škol případně studentům vyšších odborných škol za škodu, která jim vznikla úrazem při praktickém vyučování nebo porušením právních povinností ze strany knihovny.
Studentům vysokých škol pak provozovatel knihovny odpovídá za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností ze strany knihovny nebo úrazem při praxi.
Provozovatel následně může uplatnit nárok na náhradu škody, kterou uhradil studentům, na konkrétních osobách, jež škodu způsobily, a to buď v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce, bude-li se jednat o zaměstnance knihovny, nebo v souladu s občanským zákoníkem, pokud se bude jednat o třetí osoby.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2