Slovenská pedagogická knihovna jako metodické centrum školních knihoven v roce 2008

ROZÁLIA CENIGOVÁ > rozalia.cenigova@spgk.sk  

Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě je pověřena metodickým řízením školních knihoven ve Slovenské republice, a to v oblasti tvorby metodických materiálů a poskytování odborného poradenství.
Podle celkového souhrnu statistického zjišťování, které zpracoval Ústav informací a prognóz školství na základě údajů uvedených v jednotlivých Výkazech o školních knihovnách za rok 2008, na 2722 základních a středních školách vzniklo 4554 školních knihoven. Na některých základních školách nadále působilo více druhů školních knihoven, například žákovská pro 1. stupeň, pro 2. stupeň a učitelská knihovna. Podobná situace byla i na středních školách, kde vedle žákovské působila rovněž i knihovna učitelská. Ve školních knihovnách pracovalo 2152 knihovníků. Tuto funkci vykonávali převážně učitelé slovenského jazyka a literatury jako mimoškolní aktivitu. Školní knihovny evidovaly 8 571 063 knihovních jednotek a 373 452 registrovaných uživatelů, kterým půjčily 1 399 090knihovních dokumentů. Kromě poskytování knihovnicko-informačních služeb připravily pro své uživatele i 12 455 vzdělávacích a kulturně-společenských akcí.
Slovenská pedagogická knihovna plnila své strategické poslání několika způsoby a formami:
Odborné konzultace školním knihovníkům při řešení odborných problémů.
Návrh nového webového rozhraní části Školní knihovny v rámci webové stránky Slovenské pedagogické knihovny a jeho průběžná aktualizace.
Toto rozhraní shromažďuje aktuální informace a dokumenty,které jsou nevyhnutelné pro činnost školních knihoven a které ulehčují práci knihovníkům. Jeho změněná struktura umožňuje rychlejší a jednodušší orientaci a přístup k informacím a dokumentům (http://www.spgk.sk/?aktuality).
Vypracování metodických materiálů pro činnost školních knihoven:
a) Příručka pro školního knihovníka
Naučná pomůcka pro zorientování se v právních a odborných otázkách, které se týkají zřizování, rušení, slučování, řízení, činnosti a provozu školní knihovny. Odborný text je v jednotlivých kapitolách (Dokumenty upravující činnost školní knihovny, Zřízení a řízení školní knihovny, Knihovní fond, Knihovnicko-informační služby, Informační výchova a informační gramotnost, Elektronizace a internetizace školní knihovny) strukturovaný do třech částí. V první - uvedené pod názvem V této kapitole se dozvíte…, je přesně vymezený obsah dané kapitoly. Ve druhé části, pojmenované Budete schopní…, jsou jasně stanovené cíle, kterých mohou školní knihovníci dosáhnout na základě osvojení si uvedeného textu. Třetí část obsahuje samostatný odborný text, který logicky navazuje na předchozí vědomosti školních knihovníků. V textu jsou umístěny odkazy na dokumenty nacházející se na internetu. Příručka kromě odborného textu obsahuje i dvanáct příloh, jako například právní předpisy, metodické pokyny a vzory knihovních dokumentů. Uvedené vzory nejsou povinné, školní knihovníci je mohou libovolně měnit, upravovat a doplňovat podle podmínek své knihovny. Příručka je dostupná ke stažení na http://www.spgk.sk/?prirucka-pre-skolskeho-knihovnika.
b) Metodický pokyn k vyhlášce Ministerstva kultury SR č. 421/2003 Sb., kterou se stanovují podrobnosti o způsobu vedení odborné evidence, vyřazování a revizi knihovního fondu v knihovnách
Metodický materiál komplexně řeší problematiku vedení základní odborné evidence (přírůstkový seznam a seznam úbytků), pomocné odborné evidence (periodik a knihovních jednotek získaných a odesílaných na výměnu), vyřazování a revize knihovního fondu s ohledem na školní knihovny.
c) Knihovní a výpůjční řád
Vzorový knihovní a výpůjční řád obsahuje zásady a základní pravidla využívání knihovního fondu a poskytování knihovnicko-informačních služeb školní knihovny.
d) Propagační leták - webová struktura části Školní knihovny v rámci webové stránky Slovenské pedagogické knihovny
Obsahuje mapu webové stránky - rozdělení od nejdůležitějších kategorií (Aktuality, Zřízení školní knihovny, Příručka pro školního knihovníka, Elektronizace a revitalizace školní knihovny, Mezinárodní konference Školní knihovny jako informační a kulturní centra škol, Soutěž o nejzajímavější akci školní knihovny, Adresář školních knihoven v SR, Kontakty) přes podkategorie (například Zřízení školní knihovny se člení na podkategorie Legislativa, Koncepce zařízení školních knihoven, Metodické materiály, Mezinárodní doporučení, Informační výchova, Automatizované knihovnicko-informační systémy) až po konkrétní dokumenty.
e) Automatizované knihovnicko-informační systémy - aktualizovaný
Metodický materiál obsahuje stručnou historii, přehled modulů, základní technické a komunikační prostředky potřebné k provozu, ceník pro základní a střední školy, reference a informační zabezpečení vhodných pěti knihovnicko--informačních systémů pro školní knihovny.
f) Adresář školních knihoven ve Slovenské republice - aktualizovaný
Adresář nabízí údaje o zřízených, fungujících školních knihovnách. Jeho část byla převzata ze Seznamu knihoven SR, který v elektronické formě vede Ministerstvo kultury SR. Aktualizuje se jednou za čtvrtletí.
• Spolupráce s Ministerstvem školství SR na přípravě, administraci a hodnocení rozvojového projektu Elektronizace a revitalizace školních knihoven 2008.
Cílem tohoto projektu bylo podpořit aktivity zaměřené na elektronizaci vnitřních knihovnických procesů, aplikaci informačních a komunikačních technologií, zkvalitnění knihovnicko-informačních služeb, oživení akviziční činnosti a zvyšování čtenářské kultury žáků. Do rozvojových projektů se zapojilo 436 knihoven v základních a středních školách. Povinností 210 vybraných školních knihoven bylo v období od 15. září do 31. prosince 2008 zrealizovat rozvojové projekty, na které Ministerstvo školství SR vyčlenilo částku 20 milionů korun.
• Zorganizování 2. mezinárodní konference Školní knihovny jako informační a kulturní centra škol pro školní knihovníky, pedagogy a knihovnickou veřejnost. Konference se konala 15. května 2008 pod záštitou místopředsedy vlády a ministra školství SR Jána Mikolaje. Během konference zaznělo deset přednášek na čtyři klíčová témata: analýza stavu školních knihoven ve Slovenské republice; budování školních čtenářských a informačních center jako moderních forem školních knihoven na základních a středních školách v České republice; čtenářská a informační gramotnost a mediální výchova žáků; proměny klasických školních knihoven na multimediální školní knihovny v Nitře, Poľnom Kesově, Kysuckém Novém Městě a Mikušovcích především pomocí finanční podpory grantového programu Nitranské komunitní nadace a Ministerstva školství SR Elektronizace a revitalizace školních knihoven 2006.
Mezinárodní konference se zúčastnilo víc než sto školních knihovníků z celého Slovenska, také další zástupci pedagogické a knihovnické veřejnosti ze Slovenské i České republiky.
• Příprava, realizace a vyhodnocení 4. ročníku Soutěže o nejzajímavější akci školní knihovny.
Soutěž k Mezinárodnímu dni školních knihoven 27. 10. 2008 byla věnována tématu Čtenářská gramotnost a vzdělávání ve vaší školní knihovně. Jejím cílem bylo zábavnou formou práce s knihou podpořit u žáků dobrý a trvalý vztah ke knize, školní knihovně a ke čtení, poznávání nového. Do soutěže se přihlásilo 343 školních knihoven ze základních a středních škol. Oceněné knihovny získaly finanční prostředky v částce 130 000 korun na nákup knih do knihovních fondů podle vlastního výběru. Převážná část školních knihoven připravila v rámci soutěžních akcí literární a vědomostní kvizy, hudebně-dramatická pásma, čtenářské maratony, prezentace vlastní tvorby žáků, případně i učitelů, dramatizace pohádek, výrobu leporel z ilustrací nejoblíbenějších knih, literární relace do školních rozhlasů, živé komiksy, skládání puzzlů, besedy s autory. Na propagaci pořadů využívaly hlavně nástěnky, školní časopisy, tištěné pozvánky či webové stránky škol a obcí. Jednotlivé akce propagovala regionální tištěná a elektronická média, aby seznámila širokou veřejnost s oslavou školních knihoven.
• Spolupráce na přípravě návrhu Národního projektu zařízení školních knihoven, nákup knihovních dokumentů do knihoven.
Cílem projektu byl nákup mimočítankové literatury z prostředků Evropské unie pro školní knihovny ve Slovenské republice. Původní návrh byl později Ministerstvem školství SR změněn na Národní projekt vzdělávání školních knihovníků. V rámci řešení tohoto úkolu pracovní komise projednaly Katalog doporučného knihovního fondu pro žáky základních a středních škol a připravily vzdělávací program pro školní knihovníky.
• Vypracování Zprávy o stavu školních knihoven v roce 2007.
Materiál obsahoval stručnou analýzu vybraných statistických ukazatelů školních knihoven za sledovaný rok.
• Příprava a realizace dvou odborných seminářů zaměřených na elektronizaci školních knihoven, kterých se zúčastnilo 122 školních knihovníků (prezentace knihovnicko-informačních systémů vhodných pro školní knihovny: Clavius, Dawinci, Advanced Rapid Library, systém pro malé a střední knihovny a Proflib).
Přednášková činnost o školních knihovnách na 2. mezinárodní konferenci Školní knihovny jako informační a kulturní centra škol v Bratislavě na téma Analýza stavu školních knihoven za rok 2007, na odborném semináři věnovaném aktuálním otázkám slovenského jazyka a literatury v Bratislavě s přednáškou Literatura do školních knihoven a na zahraniční konferenci Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život v Brně s vystoupením Práce školních knihoven ve Slovenské republice.
Publikační činnost o školních knihovnách v odborných slovenských a českých knihovnických a pedagogických časopisech (Knižnica, Čtenář, Učitelské noviny), v deníku (SME), ve slovenském sborníku (Školní knihovny jako informační a kulturní centra škol) v českém sborníku (Informační gramotnost 6).
Ediční činnost - sestavení a vydání zmiňovaného sborníku Školní knihovny jako informační a kulturní centra škol, napsání a vydání Příručky pro školního knihovníka.
• Spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrem Bratislava, vyššími územními celky, krajskými školskými úřady, Učitelskými no-vinami, internetovým portálem InfoLib na propagaci rozvojového projektu Elektronizace a revitalizace školních knihoven 2008, soutěží a akcí pro školní knihovny. V rámci propagační činnosti poskytla rozhovor ústřední metodička pro školní knihovny televizi TA3 na téma Jaký je stav školních knihoven na Slovensku (4. 10. 2008).
Spolupráce s veřejnými knihovnami v oblasti poskytování poradenských služeb s výkonem knihovnické činnosti ve školních knihovnách.
Do češtiny přeložila Olga Vašková

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2