ZE ZAHRANIČÍ: Na návštěvě v knihovnách spolkové země Porýní-Falc

JIŘINA KÁDNEROVÁ kadnerova@svkkl.cz

Před několika lety uzavřel Středočeský kraj partnerskou smlouvu s německou spolkovou zemí Porýní-Falc a na jeho pozvání navštívila Českou republiku a Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně oficiální delegace z této země.
Na podzim roku 2008 zástupci Landes Bibliothekszentrum v Koblenz (ředitel se dvěma svými zástupkyněmi) byli hosty Středočeské vědecké knihovny, reciproční návštěva se uskutečnila v dubnu letošního roku. Jejím cílem bylo seznámení se s knihovnou v Koblenz a slavnostní podpis smlouvy o spolupráci obou knihoven. Sídlo knihovny (Landes Bibliothekszentrum v Koblenz) (foto Jiří Mika)
Landes Bibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (dále LBZ - Centrum knihoven spolkové země Porýní-Falc) se ustavilo v roce 2004 sloučením pěti původně samostatných knihoven s rozdílnými funkcemi. Jsou to: Rheinische Landesbibliothek v Koblenz, Büchereistelle Koblenz (kooperační a metodické centrum spolupráce knihoven), Büchereistelle Neustadt, Bibliotheka Bipontina Zweibrücken a Pfälzische Landesbibliothek v Speyeru.
Spojení knihoven bylo dobrovolné. V průběhu let se zdařilo sjednotit organizační strukturu, avšak knihovny zůstávají relativně samostatnými útvary. Všechny používají stejný automatizovaný knihovní systém a uživatel v kterékoli z nich má právo vyžádat si dokument z jejich fondů a do dvou dnů je jeho požadavek vyřízen (dokumenty jsou převáženy v kontejnerech, knihovny využívají i služeb pošty).
V číselných ukazatelích (jsou čerpána z Výroční zprávy za rok 2007) má toto společenství téměř 2 400 000 knih, více než 16 500 map, 119 000 notových materiálů, 141 000 analogových médií, 18 500 audiovizuální médií, 118 000 mikrofiší, 14 649 rukopisů. Více než 7000 svazků je digitalizováno. Knihovny registrují 31 086 uživatelů, kteří uskutečnili 189 134 návštěv a půjčili si 876 920 dokumentů.
Měli jsme možnost seznámit se s knihovnami sídlícími v městě Koblenz na adrese Bahnhofplatz 14. Budova (původně hlavní pošta) je v těsné blízkosti hlavního vlakového nádraží, jeden trakt tvoří prostory pro uživatele (přízemí a část 1. patra), v další části jsou kanceláře pracovníků a přednášková a výstavní místnost pro odbornou, uživatelskou a laickou veřejnost. Druhý dvoupatrový trakt jsou sklady vybavené standardními regály bez přirozeného světla; rezerva ve skladech je plánována přibližně na 30 let.
Rodinným stříbrem jsou bedekry
Knihovna určená odborné veřejnosti (kromě ní je ve městě ještě Stadtbibliothek - městská knihovna) má téměř 1 500 000 knih (z toho je asi 300 000 umístěno ve volném výběru). Nejstarší jsou dokumenty ze 16. století, většinu ale tvoří moderní fondy. (Knihovnou s historickými fondy je především Bibliotheca Bipontina ve Zweibrückenu.)
V knihovně je registrováno kolem 9000 aktivních uživatelů, meziknihovní služby využívá asi 140 knihoven. V půjčovně byla v době naší návštěvy výstava nejnovějších zajímavých povinných výtisků. Otevírací doba je v pondělí až pátek od 9 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin.
Ve zvláštním skladu jsou uchovány staré tisky. „Rodinným stříbrem“ jsou tisky z 19. století vydané nakladatelstvím Baedeker v městě Koblenz. Toto nakladatelství koupil v roce 1827 Karl Baedeker a poté se specializovalo jen na turistickou literaturu a mapy. Pod stejným názvem a se stejným vydavatelským profilem přesídlilo v roce 1873 do Lipska, dnes působí v Ostfildernu u Stuttgartu. Je to nejstarší vydavatelství turistických průvodců (i vydavatelství Klubu československých turistů do roku 1938 vydávalo tisky ve stejné úpravě a formátu: červené plátěné desky, speciální složení vložených map, území popisované podle železničních tratí). V knihovně mají asi 80 titulů vydaných tímto vydavatelem z doby, kdy sídlil v Koblenz a pietně opatrují dvě křesla původního majitele a zakladatele. Jedním z nejstarších titulů je průvodce Od Mohuče do Kolína. Chybějící tituly nakladatelství jsou doplňovány sporadicky a obtížně: vyskytují se na trhu jen zřídka, navíc ceny v antikvariátech a aukčních síních jsou pro knihovnu málo dostupné.
Procházeli jsme dvěma patry skladů s pevnými regály. Knihovna má roční přírůstek kolem 10 000 knih a 3600 titulů časopisů (většinou povinné výtisky). Pokud budou přibývat stejným tempem, mají - jak už jsem zmínila - zásobu volných regálů asi na 30 let.
Zajímavá byla návštěva dobře vybavené knihařské dílny, kam mj. přicházejí exkurze (především studující mládež). Tady se seznamují s ruční vazbou knih, s knihařskými pomůckami, typy papírů a knihařského plátna, k výuce slouží i nápaditá výstavka.
Koordinační centrum s širokým záběrem
Seznámili jsme se i s posláním a rozsahem činností Büchereistelle Koblenz (dále jen BK). Büchereistelle je metodickým a koordinačním centrem knihoven obcí, škol a církví v zemi Porýní-Falc, kde žije asi 4 000 000 obyvatel v 1300 obcích - ve 370 z nich je knihovna. Kromě toho je v této spolkové zemi asi 2000 školních a 400 církevních knihoven.
V knihovně specializované na spolupráci se všemi knihovnami spolkové země je zaměstnáno 16 pracovníků, knihovní fond čítá přes 80 000 knihovních jednotek.
BK spolupracuje se 130 knihovnami v malých obcích (většinou s počtem obyvatel kolem 200, v nichž jsou dobrovolní knihovníci) a 450 školními knihovnami. Knihovny v obcích převádějí finanční prostředky do BK, která za ně zařizuje nákup a zpracování knih (včetně technického vybavení - používají např. fólii NESCHEN, kterou českým knihovnám nabízí firma Ceiba Praha). Také vybavení knižními a katalogizačními lístky zajišťuje BK. Knihovny si samy hradí pouze dopravu knih.
Pracovníci BK zajišťují mj. akvizici a zpracování knih (čtyři osoby), vzdělávací akce (asi 50 ročně) a vydávání odborných časopisů. Jejich pracovní náplně jsou specializované podle obsluhovaných oblastí a oborů činnosti.
Jako příklady je možné uvést:
• komunikace s knihovnami oblasti Trevíru a výuka znalostí SW a grafického designu knihoven celé spolkové země);
• komunikace s knihovnami oblasti Koblenz a výuka zpracování dokumentů pro všechny knihovny;
• školní knihovny země Porýní-Falc a zajišťování zpracování souborů knih pro tyto knihovny.
Spolupráce s knihovnami je velmi intenzivní a systematická, pracovníci vyjíždějí na „metodické a koordinační“ cesty téměř denně.
KB klade velký důraz na vlastní propagaci nejen mezi odbornou a laickou veřejností, ale především mezi politiky. Pro uživatele jsou pravidelně vydávány drobné informační letáky (např. Die Rheinische Landesbibliothek se představuje, Bibliografie Porýní-Falc na internetu, Naše úloha pro žáky, Portál digitalizace - www.dilibri.de aj.). Každoročně je vydáván titul Vzdělávání (kalendářní nabídka placených vzdělávacích akcí s podrobnými konkrétními údaji). Čtyřikrát ročně je vydáván časopis pro odbornou veřejnost a politiky Bibliotheken heute; titul Bibliotheken info-compact je vydáván třikrát ročně a je určen především starostům obcí.
Zpravodaj na internetu určený odborné veřejnosti (desetkrát ročně) je rozesílán na 500 adres. Nepravidelně jsou vydávány soupisy fondů, například Soupisy rukopisů a vzácných tisků (v několika částech). Tento typ publikací je za úhradu.
Smlouva o spolupráci a její naplnění
Jiřina Kádnerová a Helmut Frühauf (ředitel LBZ Koblenz) při podpisu smlouvy (foto Jiří Mika)Slavnostním aktem byl podpis Smlouvy o spolupráci mezi Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně a Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz za účasti státního sekretáře pro kulturu země Porýní-Falc prof. Dr. Hofmann-Göttiga z Ministerstva školství, mládeže a kultury v Mohuči.
Závěr návštěvy byl věnován otázkám spolupráce pro nejbližší období i hledání styčných témat včetně společné historie.
Pro rok 2009 a 2010 bylo dohodnuto:
• zapůjčení německé verze výstavy Život a doba Karla Čapka (připravená Památníkem Karla Čapka ve Strži ve Staré Huti u Dobříše; doplněná knihami Karla Čapka a o něm z fondu SVK v Kladně) do LBZ včetně přednášky člena Společnosti Karla Čapka;
• zapůjčení výstavy Údolím Rýnu ze sbírek LBZ Koblenz do SVK v Kladně;
• vzájemné zasílání odborných časopisů vydávaných oběma institucemi;
• zpracování série příspěvků o činnosti knihovny, historii, vlastivědě a osobnostech regionu pro odborný časopis druhé strany;
• výměnu titulů knih (knihovny si navzájem vymění návrhy a představy a poskytnou informace o titulech knižního trhu);
• návštěvu delegace LBZ Koblenz v roce 2010 (Kladno a Středočeský kraj).Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2