CENA MINISTERSTVA KULTURY KNIHOVNA ROKU 2009

Kategorie základní knihovna
Hlavní cena (70 000 Kč a diplom)
OBECNÍ KNIHOVNA PROTIVANOV
vedená paní Annou Dokoupilovou
Olomoucký kraj
Knihovna, výhodně umístěná v nové, bezbariérové budově ve středu obce, je jejím přirozeným kulturním, informačním a především komunitním centrem. Zcela ojedinělá je provozní doba knihovny (32 hodin), která vysoce přesahuje běžný standard mnohem větších obcí a měst. Umožňuje knihovně být přívětivým, také kulturním, informačním a fyzickým přístřeším i pro dojíždějící žáky, obyvatele blízkých obcí a turisty. Knihovna připravuje obecní zpravodaj, pořádá ročně desítky akcí zaměřených na lokální historii, tradice i na uchování specifického místního nářečí, které jsou určeny dětem i dospělým. Zanedbatelné nejsou ani vzdělávací aktivity. Pro knihovnu je charakteristická široká spolupráce s organizacemi a spolky v obci a okolí i podpora obce.
(Foto: A. Dokoupilová a starosta K. Trnečka)
Zvláštní ocenění a diplom MK ČR
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘEZOVÁ
vedená paní Jaroslavou Remetovou / Karlovarský kraj
Knihovna plní funkci živého kulturního centra obce. Má mimořádně rozsáhlý aktuální fond knih a časopisů, poměrně velké a velmi pěkně vybavené prostory, výbornou výpůjční činnost. Skvěle spolupracuje se školami v obci a připravuje řadu zajímavých aktivit i pro dospělé čtenáře. Vynikající je spolupráce s vedením obce, na jehož projektech se knihovna podílí. Obec knihovnu velkoryse podporuje a plánuje její další rozvoj. Knihovna se zapojuje i do velkých celostátních knihovnických aktivit, které zprostředkovává občanům obce.
(Foto: J. Remetová a starosta M. Bouda)
Zvláštní ocenění a diplom MK ČR
INFOCENTRUM S KNIHOVNOU V PRAZE - KOLOVRATECH
vedené paní Evou Černohorskou / Praha 10
Knihovna propojená s informačním centrem se nachází v mimořádně zdařile rekonstruované budově v centru městské části; je velmi dobře přístupná občanům i návštěvníkům. Je moderní institucí, respektující všechny současné požadavky na široké spektrum služeb, estetiku prostoru a účelnost vybavení. Pořádá řadu hojně navštěvovaných kulturních a vzdělávacích akcí pro všechny skupiny obyvatel, přičemž výborně spolupracuje s místní školou, spolky, skupinami i jednotlivci v místě. Mimořádné je vybavení a využívání informačních technologií i podíl na aktivitách obce pro občany městské části.
(Foto: E. Černohorská a starosta M. Habart)
Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
Hlavní cena (70 000 Kč a diplom)
MĚSTKÁ KNIHOVNA V PRAZE
za zpřístupnění díla Karla Čapka v elektronické podobě, za projekt „Knihy Karla Čapka on-line“.
Ve spolupráci s Ústavem Českého národního korpusu, Společností bratří Čapků a Památníkem Karla Čapka ve Strži knihovna zpřístupnila na speciální webové stránce široké čtenářské veřejnosti kompletní dílo Karla Čapka v digitální podobě. Jedná se o plné texty v sedmi různých formátech. Webová stránka plní funkci rozcestníku k dalším informacím o Karlu Čapkovi a je propojená s katalogem knihovny. Projekt přispívá k popularizaci děl Karla Čapka, jedné z nejvýznamnějších osobností české kultury 20. století, a k podpoře vzdělanosti a četby obecně.
(Foto zleva: F. Zborník, F. Mikeš a T. Řehák)
Zvláštní ocenění a diplom MK ČR
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SEDLČANY
za provozování komunitního centra volného času „Lukáš“. V roce 2007 díky soukromému dárci, Městu Sedlčany a programu Nadace OSF Senioři otevřela komunitní centrum volného času, které za velkého zájmu veřejnosti vyvíjí různé typy aktivit pro všechny věkové kategorie - od přednášek přes klubovou činnost až k výukovým programům. Za první rok existence se uskutečnilo 191 akcí, které navštívilo 1773 lidí. 
(Foto zleva: B. Tauberová, F. Mikeš a F. Zborník)
DO NOMINACE V KATEGORII ZÁKLADNÍ KNIHOVNA SE DOSTALY:
BUDISLAV
Obecní knihovna Budislav vedená paní Alenou Bartošovou
okres Svitavy / Pardubický kraj
Za kreativní aktivity v oblasti lokální historie a za práci s dětmi.
KOLINEC
Knihovna v Kolinci vedená paní Marií Hanusovou
okres Klatovy / Plzeňský kraj
Za vynikající práci pro děti a studující a služby imobilním občanům městyse.
KYSELOVICE
Obecní knihovna v Kyselovicích vedená paní Elfrídou Olšanskou
okres Kroměříž / Zlínský kraj
Za mimořádně přívětivé prostředí a dlouholeté kvalitní služby knihovny.
MOKRÉ
Místní knihovna Mokré vedená paní Dagmar Honsnejmanovou
okres Rychnov nad Kněžnou / Královéhradecký kraj
Za mimořádný rozsah služeb obyvatelům obce se zřetelem k službám elektronickým.
NOVÝ OLDŘICHOV
Místní knihovna Nový Oldřichov
vedená paní Hanou Lupínkovou
okres Česká Lípa / Liberecký kraj
Za vynikající spolupráci s obcí a mimořádně přívětivé prostředí pro uživatele knihovny.
PETROVICE
Obecní knihovna v Petrovicích vedená paní Evou Talaváňovou
okres Příbram / Středočeský kraj
Za vynikající služby dětem a seniorům v obci a bohatou výstavní činnost.
PETROVICE
Obecní knihovna v Petrovicích vedená paní Hanou Šebelovou
okres Blansko / Jihomoravský kraj
Za vynikající webové stránky knihovny, skvělé služby dětem a seniorům z pečovatelského domu.
POTŠTÁT
Místní knihovna Potštát vedená paní Ladislavou Maršálkovou
okres Přerov / Olomoucký kraj
Za mimořádné komunitní aktivity pro všechny skupiny obyvatel města.
SOBĚŠOVICE
Místní knihovna Soběšovice vedená paní Janou Dámkovou
okres Frýdek-Místek / Moravskoslezský kraj
Za promyšlené propojení turistického informačního centra s veřejnou knihovnou.
STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM
Obecní knihovna Staré Město pod Landštejnem vedená paní Věrou Lorencovou
okres Jindřichův Hradec / Jihočeský kraj
Za mimořádné informační a vzdělávací aktivity pro veřejnost.
VĚDOMICE
Místní knihovna ve Vědomicích vedená paní Ing. Ivou Fořtovou
okres Litoměřice / Ústecký kraj
Za širokou nabídku aktivit pro děti i dospělé a hledání netradičních způsobů spolupráce v obci.
V KATEGORII VÝZNAMNÝ POČIN BYLY DÁLE NOMINOVÁNY:
Geografická knihovna PřF UK Praha, MU v Brně, UJEP v Ústí nad Labem
Za databázi Geografická bibliografie ČR on-line.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Za dlouhodobé aktivity věnované rodině.
Město Horažďovice - Městská knihovna
Za projekty digitalizace a restaurování významných regionálních dokumentů; organizace vzdělávacích a kulturních pořadů, zejména pro děti a mládež, nové formy práce s dětmi a mládeží (klub deskových her), spolupráce s dalšími spolky a organizacemi v místě.
Městská knihovna Ostrov
Za poskytování moderních elektronických služeb, organizaci exkurzí a besed, vybudování nového hudebního oddělení.
Městská knihovna v Praze
Za první knihovnický komunitní web www.knihovna4u.cz.
Národní technická knihovna Praha
Otevření nové budovy.
Regionální knihovna Karviná
Za projekt Virtuální regionální knihovna Karviná v prostředí Second Life.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Za poskytování moderních knihovnických služeb všem uživatelům, využívání benchmarkingu ke zlepšování služeb.
Ústřední knihovna Univerzity Palackého
Za organizaci konference Knihovna a architektura.
Připravila -ova-
Foto Eva Hodíková

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2