Národní pedagogická knihovna Komenského oslavila 90 let

ALICE KOŠKOVÁ> koskova@npkk.cz
Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) je podle knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.) specializovanou knihovnou v působnosti MŠMT. Poskytuje knihovnické a informační služby právnickým a fyzickým osobám, především z oblasti vysokého školství, výzkumu, vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Současně plní funkce veřejně přístupné vědecké knihovny pro oblast výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společenských věd. Organizačně je NPKK divizí Ústavu pro informace ve vzdělávání.
V loňském roce knihovna oslavila 90 let své činnosti, co vše se v ní za tu dobu událo, si můžete přečíst níže.
Z historie NPKK
Počátky knihovny sahají do března roku 1919, kdy byl z iniciativy univerzitních profesorů pedagogiky F. Drtiny a O. Kádnera založen Československý pedagogický ústav J. A. Komenského, který sídlil v Rohanském paláci v Karmelitské ul. č. 8. V srpnu 1919 byly ústav i knihovna přemístěny do Letenské ul. č. 5(bývalý Thurn-Taxisův palác). Fond knihovny byl zpočátku budován především z darů od institucí i jednotlivců. V roce 1922 byla ústavní knihovna otevřena veřejnosti a na jaře následujícího roku se přestěhovala do Letenské ul. č. 6. V roce 1925 byl výnosem Ministerstva školství a národní osvěty Čs. pedagogický ústav J. A. Komenského zrušen a zároveň jím byla zřízena Pedagogická knihovna Komenského (PKK) jako samostatná studijní knihov-na řízená ministerstvem. V průběhu 20. let knihovna rozšiřovala služby čtenářům (např. byly zřízeny putovní knihovny pro potřeby pracovních kroužků a pedagogických kursů), budovala knihovní fondy a působila v oblasti osvěty a vzdělávání. V roce 1928 byla Pedagogická knihovna Komenského přestěhována do přízemních prostor Klementina a reorganizována po vzoru Národní a universitní knihovny v Praze.
Válečná léta znamenala v činnosti knihovny útlum, areál Klementina byl v listopadu 1939 uzavřen, v roce 1941 se PKK opět stěhovala, tentokrát do Karlovy ul. č. 26, kde byla zpřístupněna veřejnosti od května 1942. Po osvobození v roce 1945 začala knihovna užívat název Státní pedagogická knihovna Komenského (SPKK), o dva roky později získala právo povinného výtisku na vyžádání.
Komeniologická studovnaV roce 1951 byla knihovna na základě požadavku Výzkumného ústavu pedagogického přemístěna do Mikulandské ulice č. 5, do knihovny bylo z VÚP převedeno oddělení bibliografie a SPKK začala vydávat periodikum Přehled pedagogické literatury, které vycházelo v tištěné podobě až do roku 2004. V roce 1953 byla do SPKK předána Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, která byla součástí VÚP od roku 1946. Tato knihovna byla od počátku budována jako samostatná knihovní sbírka s vlastní evidencí a zpracováním.Ve stejném roce byl založen referát učebnic a skript za účelem budování speciálního konzervačního fondu, o rok později další významné oddělení - referát Komenian.
V roce 1954 vydalo MŠK organizační statut státních vědeckých knihoven, jehož příloha určovala specializace jednotlivých knihoven včetně SPKK. S rozvojem knihovny a nárůstem fondů začaly problémy s nedostatkem prostoru. V roce 1956 bylo předloženo několik návrhů na rozšíření prostor SPKK, ale žádný nebyl realizován. Teprve v roce 1959 byly v budově v Mikulandské ulici provedeny rozsáhlé adaptační práce (zpevnění stropů, podpůrné sloupy).
V roce 1963 byl SPKK směrnicí ministerstva kultury přiznán povinný výtisk učebních textů, učebních osnov a dvojrozměrných učebních pomůcek. Současně byly knihovně přiděleny nové úkoly v oblasti metodického vedení školních knihoven.
V roce 1971 byl vydán nový statut Výzkumného ústavu pedagogického, podle kterého byla SPKK nedílnou součástí VÚP. Nicméně v témže roce bylo zahájeno jednání se zástupci Ústavu školských informací (ÚŠI) o začlenění SPKK do informačního systému VTEI, který měl být vytvořen v resortu školství.
Výsledkem několikaletého jednání bylo převedení SPKK z VÚP do Ústavu školských informací v Praze s platností od 1. ledna 1974. Po roce došlo k reorganizaci ÚŠI a do SPKK bylo převedeno oddělení metodiky a výzkumu.
Jedním z neblahých zásahů do struktury knihovny bylo zrušení speciálních referátů komeniologie a estetické výchovy. Rozsáhlý fond gramofonových desek byl převeden do majetku jiné instituce, komeniologická literatura byla začleněna do běžného fondu a komeniologie se v SPKK stala součástí oddělení bibliografie a dokumentace. Studovna NPKK
V roce 1976 získalo ÚŠI statut Odvětvového informačního střediska v gesci výchova, vzdělávání, školství a SPKK plnila úkoly odvětvové knihovny a funkci základního informačního střediska pro ministerstvo školství. Byl koordinován nákup zahraničních periodik a jejich analytické zpracování, výsledkem je rozsáhlá bibliografická kartotéka české i zahraniční článkové literatury, která je dnes přístupná v digitalizované podobě na http://nris.nkp.cz/.
Významný mezník ve vývoji SPKK znamenal rok 1990, po zrušení cenzury byly zpřístupněny čtenářům publikace z tzv. zvláštního fondu. (Knihy vyčleněné z hlavního fondu z ideologických důvodů byly do fondu opět vřazeny. V SPKK naštěstí nedošlo k likvidaci ani odvozu této části fondu, a tak nebyl o tyto publikace trvale ochuzen). V průběhu roku 1990 byly zavedeny reprografické služby a byla zahájena automatizace knihovnických procesů. Jako první byla automatizována bibliografie, lístková kartotéka byla uzavřena a záznamy začaly být ukládány v systému CDS/ISIS do Pedagogické bibliografické databáze (PBD).
K 31. 12. 1990 byl zrušen Ústav školských informací a 1. 1. 1991 vznikl Ústav pro informace ve vzdělávání a SPKK se stala jeho součástí jako státní vědecká knihovna pro pedagogiku a školství. Velkým zásahem do činnosti knihovny byla rozsáhlá rekonstrukce budovy v Mikulandské 5, odkud byl vystěhován Výzkumný ústav pedagogický a budova byla upravena pro potřeby ZŠ s rozšířenou výukou jazyků. Půjčovna, odborné studovny, kanceláře a zázemí knihovny, s výjimkou skladů a studovny, byly přemístěny do jiné části budovy.
V roce 1992 byla zahájena katalogizace v systému MAKS, současně bylo zahájeno analytické zpracovávání komeniologické literatury do databáze KOM (v systému CDS/ISIS). V rámci oslav 400. narození J. A. Komenského byla vydána Bibliografie knižních komenian za léta 1945-1990.
Zánik oborového povinného výtisku v roce 1992 razantně zvýšil náklady na nákup knihovního fondu. Se stálým růstem cen českých i zahraničních periodik, odborných publikací a učebnic se knihovna od té doby trvale potýká. Krizová situace nastala v roce 1995, kdy byla knihovně dokonce snížena částka na nákup, a v důsledku toho byl zrušen odběr 54 titulů časopisů a omezen nákup knih a zároveň musela být omezena možnost opakovaných prodlužování vypůjčených titulů.
V průběhu 90. let došlo v SPKK postupně k automatizaci veškerých knihovnických procesů, jako poslední byl na podzim 1995 uveden do provozu výpůjční protokol. Souběžně s automatizací bylo zahájeno retrospektivní zpracování fondu.
V roce 1993 byla zpracována první verze Českého pedagogického tezauru - řízeného oborového slovníku určeného k vyhledávání v pedagogické databázi. Český pedagogický tezaurus byl zpracován na podkladě Evropského pedagogického tezauru, v současné době je práce na národních tezaurech koordinována prostřednictvím EURYDICE (Informační síť o vzdělávání v Evropě).
Od roku 1994 pořádá knihovna akci SUK - Čteme všichni - anketu dětí, knihovníků veřejných a školních knihoven, v níž se každoročně hlasuje o nejoblíbenější a nejčtenější knihu pro mládež uplynulého kalendářního roku. Anketa nese jméno profesora Suka, významného prvorepublikového teoretika dětské literatury a zakladatele Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež.
První desetiletí 21. století znamená pro knihovnu období dalšího rozvoje služeb handicapovaným čtenářům a vzdáleným uživatelům. Výrazný vliv na chod knihovny měla v roce 2003 rekonstrukce studovny, jejímž cílem bylo rozšíření prostoru a zvýšení počtu studijních míst. Rekonstrukce zahrnovala vestavbu galerie, rekonstrukci podlahy, elektroinstalace, výměnu mobiliáře a výpočetní techniky a nákup elektronického systému ochrany knižního fondu. Rekonstrukce plánovaná na letní měsíce se protáhla do začátku roku 2004. V roce 2004 byla dokončena 2. etapa rekonstrukce čtenářských prostor - úprava sociálního zařízení s bezbariérovým přístupem pro uživatele s omezenou možností pohybu. Vestavbou osobního výtahu v roce 2005 bylo bezbariérové zpřístupnění půjčovny NPKK dovršeno.
Rok 2005 znamenal přechod na nový knihovnický systém KP WIN a začátkem září byl zahájen provoz elektronické pedagogické knihovny e-PK, která poskytuje služby dodávání dokumentů v podobě elektronické kopie. Stejně jako v klasické knihovně si můžete v databázi vybrat záznam článku a objednat jeho kopii. Ta je registrovanému uživateli e-PK - při dodržení závazků vyplývajících z autorského zákona - zpřístupněna na jeho uživatelském kontě v elektronické podobě nebo ji může dostat v papírové podobě poštou.
V roce 2006 vzniklo Centrum pro školní knihovny (CŠK) pro podporu rozvoje školních knihoven jako informačních center škol. CŠK soustřeďuje na webových stránkách materiály a informace k tématům, jakými jsou: funkce školní knihovny, plánování knihovny, práce ve školní knihovně, čtenářství, vzdělávání knihovníků školních knihoven a výchova k práci s informacemi.
V únoru 2008 byla ve studovně zprovozněna PC sestava pro uživatele se zrakovým postižením. Umožňuje načíst/naskenovat text do počítače, podle potřeby jej zvětšit nebo případně využít převaděč textu do zvukové podoby.
Současná podoba NPKK
V současné době je NPKK přístupná veřejnosti od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin a poskytuje svým uživatelům, studentům, učitelům i veřejnosti širokou škálu knihovnických a informačních služeb.
PůjčovnaStudovna je otevřena všem návštěvníkům knihovny, čtenářský průkaz není podmínkou. Neregistrovaný čtenář má k dispozici volně přístupný knižní a časopisecký fond studovny, možnost vyhledávání v elektronickém katalogu i ve starších lístkových katalozích. Knihy jsou ve studovně uspořádány podle jednotlivých oborů, zvlášť současné učebnice s doložkou MŠMT, školské právnické dokumenty, vzdělávací programy, učební osnovy, encyklopedie. Volně přístupné jsou také nové i starší ročníky českých a zahraničních časopisů.
Půjčování knih mimo budovu knihovny je vázáno na registraci čtenáře. Knihy se objednávají přes OPAC, na knihy vypůjčené jiným čtenářem lze zadat rezervaci. Výpůjční lhůta je jeden měsíc, po uplynutí této doby lze výpůjčku až třikrát prodloužit, pokud na knihu nečeká další čtenář. Časopisy a knihy vydané před rokem 1945 se půjčují pouze prezenčně. Knihy vydané před rokem 1970 je třeba hledat v lístkovém katalogu či v naskenovaných katalozích na adrese http://nris.nkp.cz.
Knihovní fond NPKK obsahuje zhruba 411 000 knihovních jednotek v hlavním fondu a 57 400 knihovních jednotek ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež. Zhruba polovina fondu je uložena v dislokovaném skladu ve Stehelčevsi, kam se zajíždí 1x týdně. Ročně přibude přibližně 3000 svazků do hlavního fondu a 800 svazků do Sukovy knihovny.
Čtenářský průkaz je podmínkou pro přístup k internetu a oborově zaměřeným českým i zahraničním databázím (např. EBSCO, ASPI,…) Průběžně jsou doplňovány a uživatelům nabízeny další webové informační zdroje. Návštěvníci výstavy v NPKK
Odborní pracovníci knihovny zpracovávají čtenářům bibliografické rešerše, poskytují konzultace a zodpovídají dotazy. Základním zdrojem pro rešerše jsou katalogy NPKK a Pedagogická bibliografická databáze (PBD), která obsahuje bibliografické záznamy článků z odborných českých a zahraničních časopisů a sborníků z oblasti pedagogiky od roku 1990 do současnosti. PBD je od roku 2005 volně přístupná i na webových stránkách NPKK. Kromě PBD je v NPKK od roku 1993 budována také databáze literatury o životě a díle J. A. Komenského.
Oddělení bibliografie spravuje a aktualizuje Český pedagogický tezaurus, který slouží k věcnému popisu dokumentů z oblasti pedagogiky a příbuzných oborů a k jejich zpětnému tematickému vyhledávání v katalozích a databázích. Jeho aktuální verze je vystavena na webu NPKK.
V důsledku prudkého rozvoje informačních technologií se mění jak požadavky uživatelů, tak možnosti jejich uspokojování ze strany knihoven. NPKK se na počátku 21. století vydala směrem k rozšiřování služeb vzdáleným uživatelům, neboť stále více studentů, pedagogů i vědeckých pracovníků pracuje doma a informace požaduje přímo do svého PC. NPKK nabízí uživatelům tuto možnost prostřednictvím e-PK - elektronické pedagogické knihovny, která představuje novou generaci knihovních služeb. Poskytuje dodávání plných textů v elektronické podobě zaměřené především na periodika, tj. oblast literatury, ve které se nové informace objevují nejrychleji. Uživatel e-PK si může jejím prostřednictvím objednat také tematickou rešerši.
Vzhledem k svému oborovému zaměření věnuje NPKK pozornost rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí. Centrum pro školní knihovny se zaměřuje na podporu školních knihoven, v loňském roce např. realizovalo k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven akci Záložka do knihy spojuje školy.
V rámci podpory dětského čtenářství organizuje knihovna zmiňovanou anketu SUK - Čteme všichni. Kromě toho se podílí na organizaci Zlaté stuhy - celostátní soutěže v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež, kterou pořádá česká sekce IBBY. V roce 2009 vznikla další zajímavá akce určená pro nejmladší čtenáře Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
Další informace o činnosti NPKK najdete na www.npkk.cz.
Foto archiv knihovny


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2