Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm
KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Auf dem Wege in die Informationsgesellschaft : Bibliotheken in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts / herausgegeben von Peter Vodosek und Werner Arnold. /Na cestě k informační společnosti. Knihovny v 70. a 80. letech 20. století./ Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. - 286 s. - (Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens ; Bd. 43)
Kdb 38.163

DURRANI, Shiraz : Information and Liberation : writings on the politics of information and librarianship. /Informace a svoboda. Dokumenty informační politiky a knihovnictví./ Duluth : Library Juice Press, 2008. - xxxiv, 345 s.
Kfe 38.150

Italian Libraries / ed. by Vittorio Ponzani. /Italské knihovny./ [Roma] : Iacobelli, [2009]. - 149 s. : il. - (Libri e Reviste d’Italia ; 62)
Kfe 38.131

Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji / praca zbiorowa pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej. /Kniha, knihovna, informace v oblasti kultury a vzdělávání./ Warszawa : Wydawn. SBP, 2008. - 278 s. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)
Kfe 37.837

LAWAL, Ibironke O. : Library and Information Science Research in 21st Century : a guide for practising librarians and students. /Výzkum v oblasti knihovnictví a informační vědy v 21. století. Příručka pro knihovníky a studenty./ Oxford : Chandos, 2009. - xvi, 212 s. - (Chandos Information Professional Series)
Kl 38.111

MURRAY, Stuart A. P. : The Library : an illustrated history. /Knihovna : ilustrované dějiny./ Chicago : American Library Association, 2009. - x, 310 s. : il.
Kdb 37.953

STANLEY, Mary J. : Managing Library Employees : a how-to-do-it manual. /Personální management knihovny. Metodická příručka./ New York : Neal-Schuman, 2008. - xi, 247 s. - (How-to-do-it manuals ; no. 161)
Kfa 37.452

Úloha knižnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca : zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal dňa 22. apríla 2009 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici / zostavila Blanka Snopková. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
V 446/CD-ROM

Automatizace knihovnické a informační činnosti
Core Technology Competencies for Librarians and Library Staff : a LITA guide / ed. by Susan M. Thompson. /Základy technologických kompetencí pro knihovníky a pracovníky knihovny. Příručka./ New York : Neal-Schuman, 2009. - xv, 248 s. - (Guide ; 15)
Kfa 37.922

Digital Convergence - Libraries of the Future / Rae Earnshaw and John Vince (eds). /Digitální sbližování - knihovny budoucnosti./ London : Springer Verlag, 2008. - xxxii, 415 s.
Ts 38.119

EARP, Paul W. - WRIGHT, Adam : Security Library Technology : a how-to-do-it manual. /Bezpečné knihovnické technologie. Metodická příručka./ New York : Neal-Schuman, 2009. - xiv, 245 s. - (How-to-do-it manuals ; no. 162)
Ol 38.141

KRÜPER, Yvonne : Telearbeit in wissenschaftlichen Bibliotheken : Untersuchung der Rahmenbedingungen und Möglichkeiten. /Práce u obrazovky ve vědeckých knihovnách. Výzkum rámcových podmínek a možností./ Saarbrücken : VDM, 2008. - 50 s.
Abc 37.890

Architektura knihoven
KHAN, Ayub : Better by Design : an introduction to planning and designing a new library building. /Začněme projektem : úvod do plánování a projektování nových knihovních budov./ London : Facet, 2009. - xix, 195 s. : plány, grafy.
Aa 37.782

Knihovna a architektura : 6.-8. září 2009 : pracovní seminář. Praha : Národní technická knihovna, 2009. - [47] s. : il.
Aa 8.951/B

Národní technická knihovna / koncepce knihy Jana Tichá, Roman Brychta, Petr Babák. Praha : Národní technická knihovna, 2009. - 189, [3] s. : převážně il.
Aac 38.138

Organizace knihovních fondů
JOHNSON, Peggy : Fundamentals of Collection Development and Management. - 2nd ed. /Základy rozvoje a řízení knihovních fondů./ Chicago : American Library Association, 2009. - xiii, 407 s.
O 37.862

OLSON, Nancy B. : Cataloging of Audiovisual Materials and Other Special Materials : a manual based on AACR2 and MARC 21. - 5th ed. /Katalogizace audiovizuálních a ostatních speciálních dokumentů. Příručka na základě AACR2 a MARC 21./ Westport : Libraries Unlimited, 2008. - xii, 311 s. : il.
Oaae 38.144

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2