První svíčka na narozeninovém dortu Centra dětského čtenářství

HANA DOSPIVOVÁ > cdc@kjm.cz  

Centrum dětského čtenářství je určeno k podpoře aktivit v oblasti čtenářství a rozvoje vztahu dětí k literatuře a jeho aktivity směřují k dětem, studentům, odborné i neodborné veřejnosti. Centrum vzniklo 1. 1. 2009 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a se vstupem do roku 2010 tak oslavilo své první narozeniny. Nekonaly se žádné bujaré oslavy, naopak jsme se ponořeni do práce zamýšleli nad tím, co se nám za první rok povedlo více, a co méně, a zároveň jsme vířili nápady do dalšího roku. Ale o tom až později, vše je potřeba brát od začátku. Co vlastně je Centrum dětského čtenářství a co se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na podzim roku 2008 vlastně odehrálo?
Z mého pohledu se toho stalo hodně, protože jsem 1. září nastoupila do Dětské knihovny. Pro mě to byla velká změna i proto, že nejsem knihovnice, ale učitelka, alespoň tehdy jsem se tak určitě cítila. Navíc, pokud to o sobě může člověk říct, byla jsem a snad ještě stále jsem mladá a plná ideálů. Můj zprvu učitelský pohled se samozřejmě velmi rychle začal měnit i díky mojí vedoucí Heleně Selucké. Ta, i když stejně mladá a s ideály, byla již zkušenou knihovnicí, která si své povolání vysnila od dětství tak, jako já učitelství. Nyní o sobě s hrdostí prohlašuji, že jsem knihovnice, a s ještě větší hrdostí dodávám, že „děckařka“. Ale zpět k Centru dětského čtenářství.
Jak to začalo
V závěru roku 2008 se ve spolupráci s českou sekcí IBBY formulovala myšlenka založit v Knihovně Jiřího Mahena v Brně centrum pro podporu aktivit v oblasti čtenářství a rozvoje vztahu dětí k literatuře, které bude jako edukační centrum naplňovat své poslání formou aktivního propojování vědeckovýzkumných poznatků s praxí. Z našeho pohledu to znamenalo přivést na Moravu zajímavé osobnosti, udělat dostupnější vzdělávání knihovníků i pro menší knihovny a být nositelem aktivit na podporu čtenářství, zejména u dětí. Myšlenku podpořilo i město Brno. Nic nebránilo tomu, aby Centrum dětského čtenářství vzniklo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, druhé největší veřejné knihovně v České republice, která rozsahem svých služeb pokrývá širokou škálu požadavků čtenářské veřejnosti v Jihomoravském kraji. Protože je to Centrum DĚTSKÉHO čtenářství, je organizačně i personálně navázáno právě na Dětskou knihovnu KJM.
Úkoly a zájmy centra byly jasné už od počátku, ale my jsme si je v Dětské knihovně pojmenovali trochu jinak. Utvrdili jsme se, že z kombinace knihovnicko-pedagogických zkušeností vznikají zajímavé nápady. Práce knihovního pedagoga je něco, co v knihovnách zatím velmi chybí, proto jsme si řekli, že chceme, aby v knihovnách bylo alespoň více „knihotelek“. Nebojte, nechceme se naklonovat, ani nemáme pocit, že jsme nějak výjimečné a jedinečné. Jen si myslíme, že dokud se v knihovnách napevno nezabydlí pozice knihovního pedagoga, je nezbytné, aby knihovnice dětských knihoven byly tak trochu i pedagožkami. Stejně tak je potřeba, aby se učitelé více dozvěděli o práci knihoven, o tom, co jim vše mohou nabídnout. Vždyť právě díky této spolupráci a skutečně rovnocennému partnerství opečovávanému oběma stranami vznikají velké, krásné a úspěšné projekty. A hlavně „vznikají“ čtenáři.
Cílové skupiny Centra
Seminář Chceme dětem čístTím jsem se tedy dostala k tomu, jaké jsou cílové skupiny, na které se Centrum dětského čtenářství zaměřuje. Ze zmíněných jsou to urči-tě knihovníci a knihovnice, zejména „dětští“. Ti jsou hlavními účastníky kurzů, které Centrum pořádá, a právě pro knihovníky dětských knihoven se snažíme ušít na míru zajímavé a možná někdy i trochu netradiční semináře. Jedním z nich, který budeme mít v době, kdy si článek čtete, již za sebou, je seminář Jak fotografovat knihovnické dění. Fotografie sice není specificky knihovnická činnost, ale na druhou stranu je běžnou a v podstatě nepostradatelnou součástí práce v knihovně. Všechny důležité akce je potřeba dokumentovat, aby bylo možné přiložit fotografie k hodnocení získaných projektů, darovat je sponzorům a dárcům a zejména prezentovat sami sebe. My v dětských knihovnách nejčastěji fotíme děti při výtvarných a literárních dílnách, besedách a divadlech a fotografie jsou většinou pořád stejné a ne vždy vhodné například k vyvěšení na web knihovny. Věřím, že seminář fotografie zaměřený právě na potřeby knihoven přinese oživení i na nejeden web.
Nezapomínáme ani na učitele, ty na naše semináře zveme, a samozřejmě se snažíme upevňovat spolupráci na aktivitách pro děti. V Brně je spousta škol, ale také spousta možností, kde se dá trávit s dětmi čas. Každá knihovna při své práci vychází ze specifických podmínek, které má v místě svého působení. Královna knih
Centrum dětského čtenářství při svých aktivitách zaměřených na třídní kolektivy vychází z podmínek Dětské knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Ta se nachází v budově Ústřední knihovny přímo v centru města Brna. Narozdíl od poboček, kterých má KJM celkem 35 ve 28 městských částech, nejsou účastníky besed pouze žáci ze spádových škol, ale často k nám dojíždějí i z dalších částí Brna právě proto, aby viděli velkou knihovnu. Značná část besed je zaměřena i na starší děti, žáky 2. stupně základní školy nebo středoškoláky.
Tím se dostáváme do situace, kdy jsme na jednu stranu často besedami zahlceni, ale na druhou stranu se nejedná o systematickou práci se stejnou třídou pravidelně několikrát během roku. Vliv na to má i další specifikum centra města, které spočívá v tom, že je zde velmi široká nabídka dalších kulturních institucí a volnočasových organizací. Situaci se snažíme změnit, a proto jsme se rozhodli na aktivity pro prvňáčky realizované v rámci projektu Poprvé do školy - Poprvé do knihovny, který má podzimní a jarní část, navázat i v dalších ročnících. Pro druhé třídy vznikl cyklus besed Mluvící zvířata, který děti seznamuje s významnými autory dětské literatury i jejich knižními hrdiny. Na možných cyklech pro další ročníky dále pracujeme, včetně velkých cyklů pro žáky šestých a sedmých, osmých a devátých tříd, které zahrnou průřezová témata obsažená v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání.
Spolupráce s univerzitou
Brno je univerzitní město a naše cíle nejsou malé, proto se obracíme i na studenty humanitních oborů Masarykovy univerzity v Brně. Přímo se nabízí napojení na Pedagogickou fakultu. Já sama, jako její absolventka, mohu zodpovědně říct, že jsem se za pět let studia nedozvěděla, jak moc mi knihovna při učitelském povolání může být prospěšná a nápomocná. I když nera-da, musím se přiznat, že nepracovat nyní prá-vě v knihovně, možná bych to stále ještě nevěděla.
Spolupráci s Katedrou francouzského jazyka se podařilo navázat na základě dalších aktivit knihovny. S vedoucí katedry Mgr. Marcelou Poučovou, PhD., jsme se seznámili jako s rodičem dětí, které se účastní knihovnických akcí. Následná spolupráce vznikla právě díky tomu. Studentům jsou pravidelně představovány aktivity Knihovny Jiřího Mahena a Dětského oddělení, kde mohou zájemci absolvovat své nepedagogické praxe. Knihovna naopak katedře dodává rešerše v České republice vydávané francouzské literatury. Velice nás těší to, že spolupráce nestagnuje, ale naopak se prohlubuje. V letošním roce se knihovna stala partnerem některých aktivit v rámci festivalu Bonjour Brno.
Dalším pro nás významným partnerem z Pedagogické fakulty MU je Katedra české literatury. Kromě možnosti představit aktivity knihovny budoucím učitelům mohou v Dětské knihovně plnit studenti své nepedagogické praxe a vyučujícím dodáváme rešerše literárních novinek. Spolupráci bylo možné navázat díky ochotě některých vyučujících lektorovat témata dětské literatury na seminářích pořádaných Centrem dětského čtenářství. Velký dík v tomto směru patří zejména doc. PhDr. Naděždě Sieglové, CSc., PhDr. Mileně Šubrtové, PhD., a PhDr. Martinu Reissnerovi.
Zajímavá a stále se vyvíjející je spolupráce s Katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví. Pro studenty je připravená exkurze, jsou jim představeny aktivity knihovny a mohou zde plnit své studentské praxe. Nově jim také předvádíme ukázkové lekce. Studenti se tak ocitnou v roli žáků, kteří přišli se školou na besedu a mohou si tak vyzkoušet pocity běžných účastníků programů knihovny. Zároveň jsou seznámeni s různými metodami práce s dětmi v kulturní a paměťové instituci.
Velice si vážíme toho, jak rychle a intenzivně se rozvinula spolupráce s Kabinetem informačních služeb a knihovnictví na Filozofické fakultě MU. Kromě možnosti plnit si své praxe v Knihovně Jiřího Mahena se studenti knihovnictví podílejí na nejrůznějších aktivitách knihovny. Autoři zajímavých projektů a bakalářských a diplomových prací budou mít možnost představit své myšlenky na seminářích Centra. I pro zkušené knihovníky jsou určitě prospěšné a zajímavé moderní přístupy a pohledy mladých lidí na situaci v knihovnách. Jeden z nejcennějších momentů stále se rozvíjející spolupráce byla nabídka pro vedoucí Dětské knihovny Helenu Seluckou přednášet studentům předmět Čtení a čtenáři. Protože mě k této nabídce přizvala, mohu říct, že i přes časovou tíseň jsme takovouto nabídku nemohly odmítnout a máme za sebou semestr, který byl mnohdy hodně náročný, ale přesto jsme nikdy nelitovaly, že jsme se v září takto rozhodly. V rámci „našeho“ předmětu Čtení a čtenáři seznamujeme studenty s jednotlivými skupinami čtenářů, se kterými se v knihovnách pracuje, obecně operujeme s pojmy čtenář a nečtenář a diskutujeme o výsledcích výzkumů a srovnání čtení a čtenářství v České republice. Jako závěrečný úkol celého předmětu musí studenti vypracovat projekt na podporu čtenářství u dětí. Každý ze studentů si zvolil jednu knihu z předem daného seznamu a na jejím základě vystavěl svůj projekt na podporu čtenářství daného titulu. Musím říct, že přes nedostatek zkušeností vytvořili studenti velmi zajímavé návrhy besed, her, soutěží a výtvarně-literárních dílen podporujících čtenářství a motivujících k přečtení vybraného titulu.
Přes všechny tyto cílové skupiny chceme nepřímo podporovat čtenářství u dětí. Ale právě na děti samotné se nesmí zapomenout, to jsou ti, pro které to všechno děláme, a kromě zmíněné nepřímé podpory čtenářství se snažíme podporovat čtenářství dětí i přímo, bez „prostředníka“. Vím, že nejsnadněji se děti do knihovny dostanou díky učitelům a učitelkám na besedu se třídou. Ale doufám, že dobře využíváme nabízené příležitosti, a ukazujeme dětem knihovnu jako příjemné prostředí, kde se dá dělat spousta věcí, a kde je zábava. Aby děti na knihovnu nemyslely jako na místo, kde jsou knihy, ticho, nuda a kde se necítí dobře, ale naopak, aby v knihovně viděly přirozené místo bez nutnosti učitele jako „donucovacího prostředku“.
Co se nám povedlo
Beseda Jak se dělá knížkaJak jsem již uvedla, Centrum dětského čtenářství má za sebou více než rok činnosti, dovolte mi proto představit některé z našich dosavadních aktivit.
Poprvé jsme se výrazněji zapsali do povědomí odborné veřejnosti díky semináři pro knihovníky s názvem Chceme dětem číst. Na padesát účastníků nejenom z jižní Moravy se setkalo po tři pátky během loňského května a června. Společně jsme putovali dětskou literaturou od jejích počátků, seznámili jsme se s knihami, jejichž autoři během posledních let získali významná ocenění, a Helena Selucká nás obohatila zkušenostmi ze tří ročníků projektu Ruku v ruce. Tento projekt se věnuje práci s handicapovanými dětmi a jejich integraci do majoritní společnosti. Snaží se o snižování informačních bariér jak ve smyslu bariér v přístupu k informacím u handicapovaných dětí, tak i ve smyslu rozbíjení stereotypních informací, které často mají děti z běžných základních škol. Řešitelé projektu se snaží dokázat, že když je dítě handicapované, neznamená to, že je jiné než ostatní děti. K tématu se svým příspěvkem připojili i učitelé a vychovatelé ze speciálních škol a center a také Bc. Martin Chrástecký, který i přes to, že je od narození nevidomý, neztrácí humor a okouzlil jím plný sál knihovnic. M. Chrástecký promluvil o svém životě s handicapem a s upřímností a otevřeností odpověděl na vše, co účastníky semináře zajímalo.
Na první pohled méně viditelná je práce na besedách a již zmíněná snaha o vytvoření zajímavých cyklů besed, ale i ta je pro nás stejně důležitá.
Na základě spolupráce s českou sekcí IBBY a Klubem ilustrátorů dětské knihy se děti z místních škol a návštěvníci knihovny z řad veřejnosti mohli setkat v knihovně se známými českými ilustrátory: Renátou Fučíkovou, Evou Sýkorovou - Pekárkovou, Barborou Kyškovou, Lucií Dvořákovou, Lenkou Vybíralovou a Tomášem Řízkem. Ilustrátoři si s dětmi povídali o své profesi, úskalích i kladech své práce a také zadali velký úkol, který děti za jejich asistence plnily. Během besedy si účastníci mohli prohlédnout výstavu knih oceněných Zlatou stuhou za rok 2008. Výstava oceněných knih a zajímavých ilustrací bude ve spolupráci s IBBY a Klubem ilustrátorů dětské knihy pořádána v Knihovně Jiřího Mahena v Brně každý rok.
Beseda Právo a InternetV listopadu 2009 proběhl v KJM cyklus besed s odborníky na problematiku internetové bezpečnosti, který byl určen jak rodičům dětí, tak i lidem, kteří se s dětmi a Internetem setkávají ve své práci, tedy zejména učitelům, knihovníkům a zaměstnancům pedagogicko-psychologických poraden. V dopoledních hodinách byly pro žáky připraveny besedy týkající se aktuálních témat spojených s Internetem, například Právo a Internet. Celý cyklus měl název Svět v síti aneb Musíme se Internetu bát? a nesl se v duchu bezpečného používání Internetu zejména dětmi. Lektory byli přední odborníci na danou problematiku. Kromě přednášky zaměřené přímo na bezpečnost virtuálního světa, ať již v rovině osobní zodpovědnosti rodičů a dětí, tak ve formě používání vhodného softwaru a hardwaru, jsme se věnovali i závažným tématům kyberšikany a závislosti na on-line počítačových hrách, ale také v dnešní době velmi populárním sociálním sítím.
Letošní akce a plány do budoucna
Kromě toho, co se nám povedlo v minulém roce, chci zmínit i naše letošní uskutečněné akce a plány. Berte to zároveň jako pozvánku na všechny budoucí programy. Po již zmíněném semináři Jak fotografovat knihovnické dění přišel ve dnech 3.-4. března na řadu další seminář pro knihovníky s názvem Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti. Při něm se účastníci seznámili se základy fundraisingu, s tím, kde hledat možné zdroje financí a jak na ně, ale také s ukázkami dobré praxe ohledně propagace zajíma-vých aktivit v knihovnách. Pro knihovníky jsme v rámci tohoto roku nachystali ještě seminář Chceme dětem číst II. Na podzim proběhne seminář Cizí slovo poezie věnovaný 200. výročí narození Karla Hynka Máchy a 100. výročí narození Františka Hrubína, ale i současným pokračovatelům těchto velkých českých básníků. Další podzimní seminář Centra dětského čtenářství určený knihovníkům ponese název Odvěká moudrost a zaměří se na práci s texty mýtů a bájí z různých pohledů. Důležitou součástí bude výměna zkušeností samotných knihovnic a knihovníků, kteří budou mít možnost podělit se o zajímavé programy, které ve své knihovně dělají, a inspirovat tak své kolegy a kolegyně.
Pro děti a jejich rodiče připravujeme sérii workshopů nad novými knihami českých a slovenských autorů literatury pro děti a mládež. Novou knihu dětem představíme, přečteme si ukázku a společně si zahrajeme hru nebo vyrobíme na památku malou pozornost, která se bude právě k tématu knihy vztahovat. Naším cílem bude na těchto workshopech přivítat i samotné spisovatele a ilustrátory. Právě jejich osobní přiblížení titulu dětem by jistě mělo ten správný motivační efekt knihu si přečíst. A možná mezi přítomnými dětmi bude malý spisovatel nebo ilustrátor, který se dozví, jak vlastně knihy vznikají, a co tato povolání obnáší. Při příležitosti workshopů bude rodičům k dispozici seznam nejzajímavějších nových dětských knih pro jednotlivé věkové kategorie dětí od předškoláků až po adolescenty.
Jednou z dalších aktivit Centra je i snaha zatraktivnit nabídku besed a co nejvíce ji přizpůsobit potřebám učitelů. Abychom toho dosáhli, vytvořili jsme dotazníky, kterými nám učitelé dávají po každé besedě zpětnou vazbu a hodnotí besedu z několika hledisek: přiměřenost věku účastníků, vhodnost zvolených aktivit a náplň besedy vzhledem k anotaci, na jejímž základě si besedu objednali. Průběžně dotazníky vyhodnocujeme a snažíme se na zjištěná doporučení reagovat. Velmi mě těší, že výrazně převažuje chvála nad kritikou. Na základě dat, která jsme získali z dotazníků, jsem se rozhodla zpětně zpracovat statistiku besed z předchozích let, a zjistit tak případné trendy v zájmu o nabízené besedy, proměnlivost v účasti jednotlivých ročníků i konkrétních škol. Již dříve jsme v Dětské knihovně zareagovali na školskou reformu a doplnili jsme nabídku besed o vzdělávací oblasti, průřezová témata a klíčové kompetence, které jednotlivé besedy rozvíjejí a doplňují. Nabídka besed je tak v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, což učitelům umožňuje besedy lépe začlenit do výukového plánu.
Pedagogům a studentům, které považujeme za naše významné spolupracovníky a partnery při podpoře dětského čtenářství, nabídneme nadstandard v knihovnických službách. Jednotlivá oddělení Knihovny Jiřího Mahena v Brně disponují příruční metodickou knihovnou. Ta je určená k interním potřebám, v našem případě Dětské knihovny a Centra dětského čtenářství. Obsahuje tituly zaměřené na metody práce s dětmi, vývoj literatury pro děti a mládež, pedagogicko-psychologické publikace apod. Chceme do budoucna zveřejnit seznam titulů této metodické příruční knihovny na webových stránkách knihovny a v prezenční formě je zpřístupnit právě již zmíněným učitelům a studentům. Pracujeme na databázi článků, které se věnují podpoře dětského čtenářství. V současnosti již máme elektronicky zpracované seznamy z literárněvědného časopisu o literatuře pro děti a mládež Ladění.
V rámci spolupráce s Katedrou francouzského jazyka je pro nás novou výzvou spolupráce na aktivitách již zmíněného významného festivalu francouzské kultury Bonjour Brno (www.bonjourbrno.cz). Na konci března proběhla přednáška pro knihovníky o francouzském detektivním románu, historii Francouzského institutu a přivítali jsme Catherine Chauchard, která je ředitelkou unikátní specializované knihovny zaměřené na policejní literaturu, právě ve smyslu detektivek a románů s kriminální zápletkou. Snažíme se také v rámci semináře Chceme dětem číst II uspořádat besedu se zakladatelkou francouzské edukativní literatury Per Castor, která je původem Češka. Velice si vážíme spolupráce se všemi obory, kterým může být knihovna přínosem, a snažíme se, aby se spolupráce prohlubovala. Praxe studentů francouzského jazyka, muzeologie i české literatury jsou na rok 2010 již domluveny a díváme se společně i dále. Ve spolupráci s Katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví plánujeme do budoucna vzdělávací seminář pro bývalé studenty tohoto oboru, kteří, i když jsou nyní již v praxi, by si rádi dále doplňovali své vzdělání, seznamovali se s moderními trendy a žádají metodickou podporu. Nově nám bylo nabídnuto účastnit se spolu se studenty oboru muzeologie speciálních exkurzí v nejrůznějších muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích. Je to příležitost seznámit se s fungováním příbuzných organizací z jiného pohledu a sama se na to velmi těším. Zároveň věřím, že právě tito studenti budou do budoucna základem pro širší spolupráci různých kulturních a paměťových institucí nejenom ve městě Brně.
V rámci spolupráce s Katedrou české literatury by také mělo dojít k rozšíření současných aktivit. Studentům budou na dvou přednáškách prezentovány zajímavé aktivity různých knihoven a aktivity KJM a Dětské knihovny. Zároveň jednáme o vytvoření samostatného předmětu, který se bude věnovat právě aktivitám knihoven a možnostem, které nabízejí učitelům a žákům. Vyučující by měl být s největší pravděpodobností z řad knihovníků, odborníků na tuto problematiku.
Ani v nejmenším se nebráníme moderním trendům, které hýbou knihovnickým světem. Kromě již zmíněné spolupráce s pracovišti Masarykovy univerzity právě zahajujeme spolupráci s Janáčkovou akademií muzických umění. Mgr. Jitka Olah a její studenti se v knihovně budou věnovat Vypravěčství (storytelling) jako netradiční metodě podpory čtenářství.
Centrum dětského čtenářství po roce své činnosti převzalo za své motto název svého prvního semináře Chceme dětem číst a naší mantrou se stala slova systematičnost, spolupráce a integrace. Věřím, že to je ta správná cesta k podpoře čtenářství nejenom u dětí. Přestože roční narozeniny již máme několik týdnů za sebou, dovolím si na závěr Centru dětského čtenářství popřát štěstí, úspěch a počet čtoucích dětí narůstající geometrickou řadou.
(Mezititulky redakce)
Foto archiv knihovny

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2