Slovník českých knihovníků - krátká reminiscence, současnost a výhledy

MONIKA KRATOCHVÍLOVÁ > krat@mzk.cz 

V letošním roce vstupuje do čtvrtého roku svojí existence knihovnická databáze Slovník českých knihovníků. Jedná se o biografický slovník, který knihovnická veřejnost v minulosti postrádala a který, ač se jedná o stále doplňovaný zdroj informací, je nástrojem nabízejícím pohled nejen do historie oboru, ale i jeho současnosti a je přitom zdrojem poznání a nacházení souvislostí ve spletitém vývoji knihovnictví. Následující řádky mají ambice připomenout v krátkém přehledu vznik a rozvoj databáze včetně aktuálních informací a nastínit možné směřování v letech budoucích.
Úvodem pár slov z nedávné historie…
V lednu 2007 obdrželi ředitelé krajských knihoven dopis od tehdejšího předsedy Sdružení knihoven ČR Jaromíra Kubíčka, obsahující základní propozice vzniku nové knihovnické databáze Slovník českých knihovníků. Potřeba vzniku biografického slovníku knihovníků byla zdůvodněna zvyšující se prestiží knihovnického povolání, což dokládala mnohá ocenění na celostátní i regionální úrovni, rostoucím významem knihoven ve společnosti, a také snahou vybudovat informační databázi obsahující přehled významných osobností oboru včetně všech aktivit a zásluh, kterými se zasloužily o rozvoj knihovnictví a jeho současnou podobu.
Iniciativa na sestavení slovníku vzešla z jednání kolokvia českých a slovenských bibliografů, které se konalo v roce 2006 v Trenčíně. Hlavní téma každoročně pořádaného setkání bylo zaměřeno na významné osobnosti knihovnictví z obou států.
Garantem zpracování slovníku se stalo Sdružení knihoven ČR, které organizačně a technicky zajišťuje ve spolupráci se svými členskými knihovnami koordinaci a další postup při rozvoji databáze.
Z každé krajské knihovny byla určena kontaktní osoba, která obdržela přístupová práva do pracovní verze databáze pro ukládání hesel. Pravidlem před zveřejněním každého hesla je jeho závěrečná redakce a teprve po kontrole je zpřístupněno široké veřejnosti.
Databáze je veřejně přístupná od roku 2008 na stránkách Sdružení knihoven ČR: http://sck.sdruk.cz. Obsahuje dva typy personálních hesel: současníky, u kterých je podmínkou zařazení do databáze souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich zveřejnění na internetu, a významné knihovníky, kteří již nežijí, nebo delší dobu působí mimo obor. Mezi stanovená kritéria výběru patří především zaměstnání v knihovně, včetně výuky odborných knihovnických předmětů na vysokých a středních školách, u současných knihovníků odborná, vědecká nebo spolková činnost.
Původním cílem projektu bylo zpracovat databázi ve dvou stupních: v elektronické podobě s možností vkládání dat a změn prostřednictvím formuláře a vydání knižní.
Mezi povinné údaje při ukládání patří:
• jméno,
• datum a místo narození,
• datum a místo úmrtí,
• nejvyšší dosažené vzdělání,
• profesní kariéra,
• odborná a vědecká činnost,
• ocenění,
• použitá literatura.
Heslo může být doplněno fotografií.
Přehled návštěvníkůDatabáze je přístupná několika způsoby. Úvod uvádí zásady pro zpracování slovníku a strukturu hesla. Nejdůležitější částí je Rejstřík, který nabízí vyhledávání podle příjmení osobnosti nebo podle roku, hledáme-li konkrétní výročí. Vyhledávání umožňuje plnotextové hledání v heslech. Při zadání konkrétního výrazu/jména se prohledají všechny záznamy obsahující daný výraz/jméno. Pod odkazem Kontakty je z každého kraje uveden jeden zástupce garantující zpracování svého regionu a podílející se na tvorbě a ukládání hesel.
…pohled na současnost…
Databáze obsahuje aktuálně 547 hesel, z toho 104 hesel pochází z doby, kdy nebylo možné identifikovat autora hesla. V současné době je systém schopen generovat vložená data podle autorů, což přináší zpětnou vazbu na míru zapojení jednotlivých krajských knihoven při budování databáze. K tradičně spolehlivým a častým přispěvatelům patří Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Národní knihovna ČR nebo Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Nepravidelně přispívají do databáze i ostatní krajské knihovny. Zobrazení stránek
Od dubna loňského roku byla pro potřeby databáze aktivována služba Google Analytics, která umožňuje zdarma filtrovat a statisticky vyhodnocovat zvolené ukazatele. Jedná se zejména o celkový a průměrný počet návštěvníků, počet zobrazení stránek, průměrný počet zobrazených stránek při jedné návštěvě, poměr návratů na stránku, průměrná doba strávená na stránce, procento nových návštěv. K dalším údajům patří přehled internetových zdrojů, které byly výchozí pro návštěvu stránek (vyhledávače, odkazující stránky, přímým zadáním URL adresy), přes jaké prohlížeče se návštěvníci dostali ke stránkám (víc než 63 % obsadil Internet Explorer, přes 30 % Firefox, zbytková procenta obsadila Opera, Chromea Mozilla) a z jakých webových stránek (takřka 34 % tvoří stránky sdruk.cz, víc než 27 % Google, 21 % prostřednictvím seznam.cz). Sledována je i rychlost připojení a klíčová slova, která byla zadána před přístupem na stránku (mezi nejčastější patří sdruk, slovník knihovníků, slovník českých knihovníků a další).
Přes vyhledávače bylo zaznamenáno celkem 49,6 % přístupů, pomocí odkazů 36,9 % a zadáním přímé adresy pouze 13,6 % přístupů.
Zajímavou statistiku přinášejí údaje sledující lokalitu přístupu. Návštěvníci přicházeli v loňském roce na webové stránky ze Slovenska (21), Brazílie (9), Německa (8), Polska (8), Japonska (7), USA (4), Kanady (3), Anglie (2) a Nizozemí (2).
Za období květen až prosinec 2009 byly vyhodnoceny následující statistické údaje:
• 1604 návštěv, z toho 74,6 % tvoří nové návštěvy,
• 12 131 zobrazení stránek,
• 7,5 průměrně navštívených stránek během jedné návštěvy,
• 3,4 minuty je průměrná doba strávená na webové stránce.
Zjištěným údajem je také informace o počtu návštěv v průběhu jednoho dne. Hodnoty přes dvacet návštěv bylo dosaženo pouze dvakrát, a to 22. června 23 návštěv a 18. listopadu 29 návštěv.
Vzhledem k poměrně krátkému období statistického sledování údajů není možné formulovat tvrzení, která by mohla být východiskem dalších zásadních úvah a závěrů. Nicméně i krátké - více než půlroční období - může poskytnout obecnější pohled na míru využívání databáze a způsobů k jejímu vyhledání.
a možná budoucnost…
Plánovaným cílem zakladatelů slovníku bylo jeho vydání v tištěné podobě, které však předpokládá dostatečný počet hesel v elektronické databázi, aby mohl být konečný výběr reprezentativní a přitom obsahoval dostatečný počet záznamů.
Jedinečnost této knihovnické databáze a v ní obsažené informace by si jistě zasloužily větší pozornost a zejména propagaci ze strany minimálně krajských knihoven coby spolupracovníků na jejím rozvoji. Odkaz na webových stránkách těchto knihoven na slovník je v tomto případě nejmenším požadavkem. Funkci propagačního a zejména grafického prvku by mohlo splňovat také případné logo jako symbol, který by mohl sloužit současně jako elektronický odkaz pro přístup do databáze.
A co popřát slovníku do čtvrtého roku jeho existence, je na základě výše uvedených skutečností více než zřejmé:
• větší zájem ze strany knihovnické i ostatní veřejnosti, který je podmíněn dostatečnou informovaností o existenci a informačním potenciálu databáze,
• s tím související větší propagaci a rozšiřování povědomí o databázi mezi studenty a širokou veřejností, tzn. využít všech příležitostí jako jsou knihovnické konference, prostředí internetu či vydávání propagačních brožur a letáků,
• a v neposlední řadě především dostatek nadšených spolupracovníků, kteří mají oporu také ve svých pověřených a profesionálních knihovnách coby iniciátorů vzniku nových hesel.
POUŽITÉ ZDROJE:

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2