Aktuálně z českého knihovnictví

Příprava Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2014
Ve čtvrtek 29. dubna 2010 proběhl v Goethe-Institutu v Praze seminář Knihovny v Evropě - aktuální výzvy a jak na ně. Právě zde referoval o připravované Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2014 PhDr. Vít Rich­ter z NK ČR.
Na začátku svého vystoupení uvedl dva hlavní impulsy, které vedly k zahájení prací na přípravě nové koncepce. Jedním z nich je samozřejmě fakt, že v letošním roce končí koncepce stávající, připravená na léta 2004 až 2010. Východiskem pro novou strategii českých knihoven bude právě i její vyhodnocení. Další souvislosti přináší dokument Státní kultur­ní politika na léta 2009-2014, na který bude mít koncepce přímou vazbu. Přípravou podkladů a konečného textu koncepce byl pověřen Knihovnický institut Národní knihovny ČR.
Vít Richter dále představil hlavní aktéry vzniku dokumentu, kterými jsou: Ministerstvo kultury ČR jako předkladatel, Ústřední knihovnická rada (ÚKR), která připravuje samotný návrh, pracovní skupiny složené z expertů a členů ÚKR a výše zmíněný Knihov­nický institut.
Ve dnech 15.-17. března 2010 se uskutečnilo výjezdní zasedání ÚKR v Telči věnované přípravě té­to koncepce.
Z 11 navržených vizí budoucího rozvoje českých knihoven byla zvolena následující:
Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či hendikep, v kteroukoliv denní či noční dobu získávám bezplatně požadovanou službu v dobré kvalitě.
V návaznosti na stanovenou vizi bylo vymezeno 16 oblastí, které ovlivňují rozvoj knihoven, např. legislativa, dotace z veřejných zdrojů, technologický vývoj, konkurenční prostředí (Google), mezinárodní kontext. A byly také ustanoveny základní pracovní skupiny zaměřené na vybrané prioritní oblasti:
1. Skupina: KLIENT / SLUŽBY
Hlavní garant: RNDr. Tomáš Řehák - ředitel Městské knihovny v Praze
Hlavní témata: Bezbariérovost; ICT kompetence; Mar­keting a propagace; Prostory a vybavení; Posilování komunitní role (všech) knihoven
2. Skupina: PROCESY / LEGISLATIVA
Hlavní garant: Ing. Martin Lhoták, ředitel Knihovny AV ČR
Hlavní témata: Preference / podpora silných centrálních služeb (B2B / B2C); Rámec spolupráce systé­mu knihoven (koncepční a legislativní)
3. Skupina: FONDY
Hlavní garant: Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny
Hlavní témata: Vyřešení e-obsahu (povinný výtisk, autorský zákon, Open Access, trvalá dostupnost); Koncepční záchrana papírových dokumentů; Knihov­ní fondy a elektronické informační zdroje
4. Skupina: FINANCE
Hlavní garant: PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK
Hlavní témata: Dlouhodobě predikovatelná pravidla financování; Optimalizace struktury financování stra­tegických projektů
5. Skupina: PRACOVNÍCI A JEJICH ROZVOJ
Hlavní garant: Mgr. Zlata Houšková, vedoucí odděle­ní vzdělávání Knihovnického institutu NK
Hlavní témata: Systém vzdělávání (celoživotní uče­ní); Změna motivačních mechanismů
Další podrobné informace k výstupům ze zasedá­ní jsou zpřístupněny na adrese
prezenta­ce příspěvku V. Richtera, ze které také čerpá tato zprá­va, je k nalezení na
Z následujících důležitých termínů se blíží druhé diskusní zasedání ÚKR ve dnech 22. a 23. 6. 2010 v Třešti a prezentace koncepce na konferenci Knihov­ny současnosti 2010, a to první den 14. 9. Do 30. 10. 2010 by měl být dokument předložen MK ČR a vyhlášení nové strategie tímto ministerstvem či vládou by mělo proběhnout do konce tohoto roku.
Ojedinělá smlouva o spolupráci
Generální ředitel a předseda představenstva akcio­vé společnosti Skanska Ing. Dan Ťok (na foto vpravo) a předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků PhDr. Vít Richter podepsali ve středu 19. května 2010 v prostorách Městské knihovny v Praze smlou­vu o spolupráci na letošní rok.
Skanska je čtvrtou největší developerskou a stavební skupinou na světě, její sídlo je ve Švédsku, u nás působí od poloviny devadesátých let. Je pozoruhodné, že se právě tato firma rozhodla část svých sponzorských aktivit zaměřit na podporu vzdělává­ní, kam - podle slov jejího generálního ředitele - knihov­ny patří. „Jsme rádi, že můžeme tento projekt podporovat, a není to pouze na jeden rok, ale dlouhodobě“, ujistil přítomné.
Vít Richter vyjádřil potěšení nad rozhodnutím představitelů Skanska, že si vybrali české knihovny, které tím získaly silného partnera. Finanční prostředky chce SKIP použít na již existující projekty, jako je třeba Noc s Andersem, aktivity týkající se čtení a čtenářství, ale i na zcela nové dlouhodobé akce. Jak bylo při podpisu smlouvy prezentováno, letos bude v rámci vyhlašování cen Knihovna roku poprvé předána cena společnosti Skanska v nové kategorii. Rýsuje se i ocenění pro mladé knihovnice a knihovníky, kteří v oboru zůstávají a kvalitativně ho posouvají dál. O konkrétních záměrech vyplývajících z této smlouvy přineseme informace v příštím čísle Čtenáře.
-ova-
Foto Eva Hodíková
Národní technická knihovna rok poté
Před rokem oznámila Státní technická knihovna vznik své pokračovatelky Národní technické knihov­ny (NTK). V Praze 6-Dejvicích, kde byla nová budova pro knihovnu postavena, se 19. května 2010 uskutečnila tisková konference. Byla zaměřena na ohlédnutí za uplynulým rokem a prezentaci dosažených výsledků, které jsou po přestěhování knihovny velmi pozitivní.
Ředitel knihovny Martin Svoboda připravil pro zúčastněné deset „příběhů“, které knihovnu doprovázely od idey jejího vzniku až po současnost, a zmínil i plány knihovny do budoucna. Nechyběl tak příběh o financování, architektech, betonu, vyba­-ve­ní, grafickém stylu, stěhování a další. V mnoha předsta­vených odborných oblastech získala NTK význam­ná ocenění. Na konferenci promluvili také Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, architekt Miroslav Masák, Tomáš Chalupa, starosta Prahy 6 a Roman Brychta (Projektil Architekti s. r. o.).
Z prezentovaných údajů vybíráme dva, které ho­vo­­ří za všechno: „Statistické výsledky potvrzují, že oproti roku 2008 se počet registrovaných zákazníků v roce 2009 zvýšil o 58 % a NTK obsloužila za loňský půlrok stejný počet návštěvníků, jako za celý rok 2008“.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2