JAK NA TO: Zákoník je také kniha

PETRA KOUTNÁ, advokátka > COUNSEL, Koutná&Slušná, advokátní kancelář v.o.s.
Jak může knihovník postupovat v případě, že si uživatel na veřejně přístupném internetu prohlíží stránky s erotickou či porno tematikou? Může se lišit postup v případě samostatné studovny pro dospělé a v případě, že je internet pro dospělé a děti v jedné místnosti (menší knihovny)?
Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona v platném znění, poskytuje knihovna veřejné knihovnické a informační služby spočívající mimo jiné v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup. Provozovatel knihovny je povinen zajistit rovný přístup všem k veřejným knihov­nickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou. Povinnost zajistit rovný přístup všem však neznamená, že by knihovna nemohla stanovit pro užívání veřejných knihovnických a informačních služeb omezující podmínky, a dokonce takové podmínky, které budou odlišné pro určité skupiny čtenářů (např. podle věku).
Právo knihoven omezit přístup k internetovým stránkám se závadným obsahem (ať už je závadnost v kategorii mravní či právní) je celosvětově velmi diskutovaným problémem, kdy proti sobě stojí právo na intelektuální svobodu - neomezené šíření informací, boj proti cenzuře v knihovnách (viz např. Prohlášení o knihovnách a intelektuální svobodě schválené Výkonnou radou IFLA 25. břez­na 1999. Haag, Nizozemsko) a zájem na ochranu nezletilých uživatelů veřejných informačních služeb, jakož i povinnost prevence závadného chování v souladu s platnou legislativou (Rozhodnutí Evropského par­lamentu a Rady č. 276/1999/ES ze dne 25. ledna 1999, kterým se přijímá víceletý akční plán Společenství na podporu bezpečného využívání internetu prostřednictvím boje s nedovolenými a škodlivými materiály zejména v oblasti ochrany dětí a nezletilých osob, dále Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 854/2005/ES ze dne 11. května 2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro podporu bezpečnějšího využívání interne­tu a nových on-line technologií [program bezpečnější internet plus 2005-2008 a zejména Roz­hodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1351/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie]). Cito­vaná rozhodnutí Evropského parlamentu a Ra­dy výslovně předjímají, že právnické osoby působící v členských státech EU budou chránit děti v rámci užívání informačních technologií prostřednictvím rozvoje například účinných systémů ověřování věku a jiných technologických opatření. Trvale bude třeba zasahovat v případě obsahu, jež by mohl být pro děti škodlivý, zejména jedná-li se o pornografický materiál, a v případě nedovoleného obsahu, zejména materiálů týkajících se zneužívání dětí.
Vztah čtenáře a knihovny je vztahem soukromoprávním. Účastníci tohoto vztahu jsou oprávněni upravit si vzájemná práva a povinnosti do­hodou smluvních stran. V praxi knihovna stanoví podmínky, za nichž bude internet svým čtenářům poskytovat, a tyto podmínky bude muset zájemce o přístup k internetu akceptovat. Výše uvedené stanovení podmínek může být praktikováno růz­ným způsobem. Velmi běžné je jejich stanovení formou specifikace pravidel, která je čtenář při užívání internetu povinen dodržovat, přímo ve vnitřním předpisu knihovny, např. v Provozním řádu. Celá řada knihoven řeší tuto problematiku formou vydání Provozního řádu internetu, který musí uživatelé akceptovat.
Další variantou je uzavření standardní písemné smlouvy na předtištěném formuláři, kam čtenář v závěru připojí svůj podpis. Alternativou k výše uvedeným způsobům je sta­no­vení podmínek formou tzv. adhézní (fixní) smlou­vy v elektronické podo­bě, nejčastěji tak, že čtenář se k dodržování knihovnou stanovených podmínek zaváže odkliknutím příslušné klávesy na počítači a následně mu bude umožněn přístup na internet.
Z výše uvedeného vyplývá, že knihovna má prostor pro stanovení podmínek, za nichž zpřístupní čtenářům internet. Může tedy do těchto podmínek zakotvit také ustanovení o možnosti kontroly jejich dodržování svými pracovníky. Pokud jde o rozsah oprávnění kontrolovat dodržování stanovených podmínek, knihovna je oprávněna např. monitorovat navštěvované webové stránky, není však oprávněna zasahovat do soukromí kontrolovaných osob sledováním jejich mailové korespondence nebo jejich on-line komunikace při užití programů skype, icq apod. Knihovny jsou také zcela oprávněny v souladu s podmínkami, které si sta­novily, zamezit přístup na určité webové stránky formou softwarového zablokování. Vždy však do­po­ručujeme o těchto opatřeních informovat čte­ná­ře, nejlépe přímo v podmínkách, za nichž knihov­na služby poskytuje.
Co se týče nezletilých dětí, nemá knihovna jen právo restrikce přístupu ke stránkám se škodlivým obsahem, má dokonce povinnost dětem přístup k takovému obsahu zamezit. Nerespektování této povinnosti může mít pro příslušné pracovníky knihovny i trestněprávní důsledky - podle ustanovení § 191 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trest­ního zákoníku v platném znění, platí, že: „Kdo pí­sem­­­né, fotografické, filmové, počítačové, elek­tro­nické nebo jiné pornografické dílo a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“
V případě, že má knihovna samostatnou studovnu pro děti (kde je internetové připojení), je naprosto nezbytné přijmout příslušná opatření k zamezení jejich přístupu ke škodlivému obsahu. V tomto případě nebude postačovat jen prostý zákaz v provozním řádu, bylo by vhodné aplikovat další technická opatření (blokace stránek podle klíčových slov, speciální „hlídací“ programy, fyzická kontrola ve studovně apod.). Některé knihovny situaci řeší požadavkem na písemný informovaný souhlas rodičů dětí, kterým potvrzují, že děti byly seznámeny s provozním řádem internetu a akceptují zákaz přístupu. I přesto lze doporučit přijetí dalších opatření.
Výše uvedené platí i pro případ, že knihovna má pouze společné přístupové místo pro děti a dospělé, je možné buď zajistit odlišná přístupová práva podle věku uživatele, nebo zvolit variantu vyšší ochrany s ohledem na nezletilé, tj. přístup na určité stránky paušálně zablokovat.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2