ROVNÝ PŘÍSTUP

Většina z nás se jistě už někdy setkala s handicapovaným člověkem. Ať již to bylo v prostorách knihovny nebo kdekoliv jinde, mohla nastat situace, kdy jsme chtěli pomoci, ale vlastně jsme tak úplně nevěděli, jak na to. Komunikace s osobami se zdravotním postižením má své zásady a existuje několik veřejně dostupných „příruček“, které nám mohou v nejisté situaci poradit. Olomoucký kraj vydal takto zaměřený materiál už v roce 2005 a poskytl jej mimo jiné také pro využití v knihovnách.
Postupně vám přineseme doporučení, která se týkají kontaktu se skupinami osob s určitým handicapem. Věříme, že vám mohou být užitečná i při vytváření rovného přístupu v prostředí knihovny.
Desatero pro kontakt s nevidomými
1. Mějte na paměti, že nevidomí jsou zcela normální lidé, kteří mají různé přednosti i nedostatky jako každý jiný. I mezi nimi jsou lidé výjimeční, inteligentní i méně nadaní.
2. Při setkání s nevidomým se chovejte přirozeně a nenuceně. Pomozte tam, kde je to nutné, a to způsobem taktním. Pomoc však nevnucujte.
3. Vyvarujte se projevům soucitu - o ten dnešní nevidomí naprosto nestojí. S povděkem ale vždy uvítají i sebemenší pomoc, která jim přijde vhod ve ztížených podmínkách. Nepřipusťte ani podceňující nebo snižující výroky.
4. Nevidomého, kterého znáte, pozdravte vždy sami jako první a k pozdravu připojte i jeho jméno, aby věděl, že pozdrav patří jemu. Představte také sebe.
5. Když vstoupíte do místnosti, kde se nachází nevidomý, dejte se zřetelně poznat. Pokud vás nepozná podle hlasu, povězte své jméno. Tichý pohyb neznámé osoby v jeho okolí působí nepříjemně. Upozorněte také na to, že místnost opouštíte.
6. Záležitosti projednávejte vždy přímo s nevidomým, ne s jeho průvodcem. Průvodce nevidomého pouze doprovází, nikoli zastupuje. Při rozhovoru buďte otočeni k nevidomému čelem - vnímá, odkud přichází hlas.
7. Když se nevidomý octne na ulici, na nádraží apod. v orientačních těžkostech, zeptejte se ho, zda mu můžete nějak pomoci. Velký hluk, prudký déšť i sníh zhoršují nevidomému orientaci v prostoru. Potom stačí, když nevidomému nabídnete, aby se lehce zavěsil do vaší paže, protože takto může snadno jít krůček za vámi, sledovat směr vašich pohybů a na vše včas reagovat.
8. Při nástupu do dopravních prostředků netlačte nikdy nevidomého před sebou, ale jděte sami první. Nevtlačujte nevidomého na sedadlo, stačí, když položíte jeho ruku na opěradlo. Při vstupu do auta položte jeho ruku na horní rám dveří.
9. Když nevidomý vstoupí do restaurace bez průvodce, pravděpodobně ocení pomoc při vyhledání věšáku a volného místa u stolu. S jídlem si poradí sám, stačí, když mu povíte, jak je jídlo na talíři uspořádané (např. pomocí časových údajů). Určitě uvítá informace o tom, co všechno je na stole (sklenice s vodou, váza, popelník atd.) a kdo u stolu sedí spolu s ním. Při čtení nabídky z jídelního lístku čtěte vše.
10. S Když budete nevidomého doprovázet delší dobu, popište mu hlavní rysy okolí, vybavení místnosti a osoby, které se kolem nacházejí. Při popisování se nemusíte vyhýbat optickým dojmům a barvám. Poté, co dovedete, převedete nevidomého přes cestu, na místo atp. mu vždy řekněte, kde ho necháváte, co je poblíž atd.
ZDROJ:
Desatero kontaktu s osobami se zdravotním postižením. Olomouc: Olomoucký kraj, 2005.
Materiál vznikl v rámci naplňování Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, který byl v roce 2004 schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
Zvukové knihy 2010
JITKA NĚMCOVÁ > jnemcova@knihovnatr.cz
Seminář pracovníků zvukových oddělení, který od roku 1998 pořádá Městská knihovna v Třebíči, nabídl v letošním roce účastníkům z téměř 30 knihoven ČR následující program:
1. Způsoby využití Digitální knihovny K. E. Macana v Praze - přihlášení, objednávky, možnosti katalogu;
2. Zvuková knihovna Knihovny Petra Bezruče v Opa­vě, prezentace semináře Víme o sobě;
3. Představení studentského projektu Audiokni­hy.net;
4. Prezentace audioknih a internetových služeb společnosti Supraphon, a. s.
Každý rok patří úvodní část semináře Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze (dále KTN) a setkání zahajuje její ředitel Bohdan Roule, vedoucí knihovny Dagmar Turková a Digitální knihov­nou provází Renáta Meyerová. Ani 13. dubna 2010 tomu nebylo jinak…
Protože je objednávkový systém prostřednictvím Digitální knihovny (dále DK) KTN stále vy­užíván menším počtem knihoven než objednávky písemnou formou, byl znovu připomenut způsob registrace pro nové knihovny, které mají s KTN uzavřenou smlouvu o půjčování zvukových knih. Zároveň tak bylo vyhověno žádosti kolegyň, jež neměly možnost zúčastnit se loňského semináře, na kterém se funk­ce Digitální knihovny podrobně probíraly. Na základě požadavku u KTN obdrží knihovny čtenářské číslo, které použijí při prvním přihlášení. Tato registrace platí pouze pro knihovny jako organizace, pokud by chtěl služeb DK využít individuální uživatel, musí se registrovat v kategorii čtenáři jako jednotlivec. Při prvním přihlášení knihovna vloží určenou (vybranou) e-mailovou adresu a heslo, pod kterými se nadále bude přihlašovat do systému. Pokud nastane výměna za­měst­nanců, je třeba nahlásit novou e-mailovou adresu příslušného pracovníka, aby byla zajištěna včasná dostupnost informací konkrétní osobě. KTN například pravidelně informuje elektronickou poštou o nově vydaných titulech, které jsou zveřejňovány v Digitální knihovně.
Od jednoduché registrace vede další krok k objednávkám. Knihovny mohou objednávat nové a obnovené tituly dvěma způsoby:
• e-mailem, který obsahuje seznam titulů, tj. objednací číslo, autora, název;
• objednávkovým systémem Digitální knihovny, kde si buď objednají zvukovou knihu na pevném nosiči za 150 Kč/1 ks, nebo stáhnou titul do svého PC za 120 Kč/1 ks; cena stahovaných titulů bude nadále klesat každý rok asi o 10 Kč, až by se měla v budoucnu zastavit přibližně na částce 50 Kč; u pevných nosičů je cena stálá.
Stále se ještě dají objednávat audiokazety, ovšem pouze starší tituly. Doba vyřízení objednávky závisí na zvoleném způsobu - pokud knihovna nakupuje přes DK a stahuje tituly do PC, je objednávka vyřízena během několika dnů, navíc takto získané tituly zůstávají knihovně ke stálému použití (obnově poškozených nebo smazaných titulů). Připravuje se i nová služba v podobě stahování textových souborů do formátu mp3, díky čemuž bude mít čtenář možnost seznámit se s anotacemi jednotlivých titulů přímo z CD.
Katalog Digitální knihovny si může prohlížet i nepřihlášený čtenář, objednávky a příjem dat lze realizovat jen po přihlášení do systému, který je soustavně vylepšován, odstraňují se chyby a funguje ve všech operačních systémech stejně.
Nové a obnovené tituly jsou tři měsíce zařazeny v kategorii Nové tituly, po této době jsou přesunuty a přístupné pouze v kompletním katalogu. Pro přehled nových objednávek je možné využít i RSS systém, kde si můžete aktivovat službu upozornění na nově vydané tituly, a ty setřídit podle vybraných kritérií. V RSS systému je uveden seznam titulů i s anotacemi, zatímco v katalogu si pro zobrazení anotace musíte otevřít každý jednotlivý titul. Ak­tualizace nových titulů provádí KTN postupně, a to většinou od pátku, kdy začne stahování dat, až do pondělí, kdy se aktualizace projeví v katalogu samotném.
U nových titulů je doporučeno sledovat výrobce zvukové knihy. Pokud se objeví tituly, které knihovna sama nakupuje, nelze použít systém jejich sta­ho­vání z DK. Seznam vydavatelů, od kterých KTN na­ku­puje, byl po semináři rozeslán jednotlivě každé knihovně. Pokud by měl o něj kdokoliv další zájem, je možné se obrátit na e-mailovou adresu ktn@ktn.cz.
Postup objednávek samotných byl popsán již v příspěvku z loňského semináře (Čtenář. 2009, č. 6, s. 210-211). Katalog je velmi přehledně zpracovaný, protože musí sloužit i samotným zrakově postiženým čtenářům, kteří jej ovládají pomocí klávesových zkratek a speciálních čtecích programů.
V závěru tohoto bloku jsme se věnovali poža­davkům na ediční komisi, tedy tomu, které tituly by knihovníci i čtenáři v knihovně uvítali - každá knihovna může sestavit své návrhy, které bude adresovat KTN v Praze. Také jsme se dozvěděli něco ze zákulisí načítání zvukových knih, kteří herci a další profesionálové se této činnosti věnují, a jak se dál kniha technicky upravuje, než se dostane na CD nebo do katalogu ke stažení. Prezentace opavské zvukové knihovny (foto archiv knihovny)
Další část semináře patřila kolegům z opavské Knihovny Petra Bezruče a jejich oddělení zvukových knih, které v loňském roce oslavilo 10 let svého působení. Za tuto dobu zajistili zrakově postiženým čtenářům vhodné prostorové podmínky, bezbariérový přístup, naváděcí zařízení a přístup k internetu pro nevidomé. V současné době vlastní zvukové oddělení asi 1500 titulů zvukových knih pro téměř 90 uživatelů, všechny tituly jsou označené Braillovým písmem. Kromě zvukových knih zajišťuje výpůjčky knih v Braillově písmu, hudební nosiče i filmy na DVD.
U příležitosti výročí založení této zvukové knihovny byl v září 2009 uspořádán dvoudenní seminář Víme o sobě. A vědět o sobě mají organizace, které pracují se zdravotně postiženými, a dále jejich klienti a knihovny, aby všichni mohli spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Seminář měl bohatý program, doplněný výletem a vzniklo o něm velmi pěkné DVD. Více informací i s fotografiemi naleznou zájemci na http://www.okpb.cz/ v kategorii Aktuality, v sekci články z roku 2009 (září, Ohlédnutí za seminářem „Víme o sobě“).
Po krátké přestávce následovala prezentace student­ského projektu Audioknihy.net, který je společ­ným dílem šesti studentů 1. ročníku magisterského studia na Kabinetu knihovnictví a infor­mačních studií MU v Brně. Tři z nich, Alžběta Škytová, Kateřina Kapounová a Vojtěch Pilař, přijeli do Třebíče představit záměry projektu: šíření povědomí o tom, co je vlastně audiokniha, čemu a komu by měla sloužit, jak vést její propagaci, na které cílové skupiny uživatelů se zaměřit ad. Během prezentace „provedli“ účastníky také svými webovými stránkami, na kterých je například k dispozici výborně zpracovaný rozcestník všech vydaných audioknih v ČR, dále možnost poslechu ukázek, stažení vybraných titulů či zapojení se do fóra. Sami se podívejte a přesvědčte se o výborné práci našich budoucích kolegů http://audioknihy.net/.
Závěr semináře patřil hudebnímu vydavatelství Supraphon a. s. v zastoupení dr. Nadi Dvorské a Vla­dana Drvoty. Od historie společnosti, která již v 50. letech 20. století vydávala mluvené slovo, jsme se dostali k současné produkci, kdy se tento pojem nahrazuje výrazem audiokniha. Supraphon ročně vydává asi 30 titulů audioknih, přičemž obnovuje i archivní nahrávky. Pro knihovny připravil speciální službu - a to právě od dne konání semináře: každá knihovna se může na stránkách Supraphonu http://www.supraphon.cz/ (v kategorii Pro registrované, ve skupině Knihovny) zaregistrovat a dále pak nakupovat tituly za zvýhodněné ceny. K přehledu vydaných titulů slouží Katalog, ale je možné vyhledávat i přímo v přihlašovacím protokolu pro knihovny, kde je vyhledávací formulář také k dispozici. Každý titul je vybaven náhledem obalu CD i obsahem a zvukovou ukázkou. Dr. Dvorská nám z vybraných titulů připravila malé literární dopoledne, kdy pustila ukázky například z Ostře sledovaných vlaků, Pána prstenů, Údolí včel, Divnovlásek a dalších.
Pokud by měla některá knihovna zájem jak o vlast­ní prezentaci Supraphonu, tak o projekt Audioknihy.net, uvádím kontakty, kde si můžete domluvit setkání nebo doplnit informace:
Audioknihy.net - Alžběta Škytová: skytova.alzbeta@seznam.cz, Supraphon, a. s. - Vladan Drvota: vladan.drvota@supraphon.cz.
Chtěla bych tímto způsobem poděkovat všem za účast a těším se v příštím roce na shledanou.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2