Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm
KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Ethics and Integrity in Libraries / ed. by Amy L. Besnoy. /Etika a integrita v knihovnách./ London : Routledge, 2009. - vi, 244 s.
Kra 38.314

Grundlagen für gute Bibliotheken : Leitlinien für Entscheider. /Základy pro dobré knihovny : směr­nice pro rozhodnutí./ Berlin : Bibliothek & Information Deutschland, 2009. - 21 s.
Kfe 9.077/B

Konference knihovníků : 23.-24. 4. 2009, Krajská vědecká knihovna v Liberci : obecní knihovny - potenciál a perspektivy : činnost malých/obecních knihoven v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa - bilance uplynulého desetiletí a výhled do budoucna. Liberec : Krajská vědecká knihovna, 2009.- 54 s. : il.
Kh 9.035/B
Kh 452/CD-ROM

Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissenschaft . Bd. 1, Lfg. 3, CIL bis Druckform / herausgegeben von Konrad Umlauf und Stefan Gradmann. /Slovník knihovnické a informační vědy./ Stuttgart : Hiersemann, 2010. - s. 161-240 : il.
Ka 38.373

Studia Bibliographica Posoniensia. I/2009 / zostavila Miriam Poriezová. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2009. - 207 s. : il.
Ka 38.289

Automatizace knihovnické a informační činnosti
BREEDING, Marshall : Opening up Library Systems Through Web Services and SOA : hype, or reality? /Zpřístupňování knihovnických systémů prostřednictvím webových služeb a SOA : tahák, nebo skutečnost?/ Chicago : ALA TechSource, 2009. - 43 s. : il. - (Library Technology Reports ; vol. 45 (2009), no. 8)
Abda 38.267

Digital Information : order or anarchy? / ed. by Hazel Woodward and Lorraine Estelle. /Digitální informace : pořádek, nebo anarchie?/ London : Facet, 2010. - xvi, 208 s.
Ts 38.331

ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě 2010. Praha : Triada, 2010. - 322 s. : il.
Ife 38.333

Web 2.0 and Libraries : impacts, technologies and trends / ed. by Dave Parkes and George Walton. /Web 2.0 a knihovny : dopady, technologie a trendy./ Oxford : Chandos, 2010. - xx, 188 s.
Ife 38.368

Organizace knihovních fondů
ALABASTER, Carol : Developing an Outstanding Core Collection : a guide for libraries. - 2nd ed. /Vytváření významného jádra fondu. Příručka pro knihovny./ Chicago : American Library Association, 2010. - x, 191 s.
Oa 38.361

BOSÁKOVÁ, Zdenka : Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století ve formátu MARC 21. Praha : Národní knihovna ČR, 2010. - 51 s. : il. - (Standardizace ; č. 32)
Oda 38.262

MARC 21 : bibliografický formát : dodatek 1 /z anglických originálů do češtiny přeložili Edita Lichtenbergerová a Tomáš Bayer. Praha : Národní knihovna ČR, 2010. - [145] volných listů.
Odaba 9.030/B

Sítě knihoven
The Emerging Research Library : our role in the digital future / ed. by Sul H. Lee. /Perspektivní vědecká knihovna : naše úloha v digitální budoucnosti./ London : Routledge, 2010. - xi, 127 s.
Ta 38.270

ERTUG, Ahmet : Temples of Knowledge : historical libraries of the western world / photographs by Ahmet Ertug ; text: Friedrich Krinziger and Thierry Grillet. /Chrámy vědění : historické knihovny západního světa./ Istanbul : Ertug & Kocabiyik, 2009. - 216 s. : il.
Ti 38.316

Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy uni­verzity : knihovna budoucnosti / uspořádala Zdeňka Dohnálková a kol. Brno : Knihovna uni­verzitního kampusu Masarykovy univerzity, 2009. - 19 s. : barev. il.
Tb 9.051/B

Služby knihoven
České knihovny 2010 - aby více četli … [grafika] / uspořádala Zlata Houšková. Praha : Národní knihovna ČR, 2009. - 1 kalendář (30 l.) : barev.
Sf 38.233

LIU, Jia : The Evaluation of Worldwide Digital Reference Services in Libraries. /Hodnocení celo­svě­tových digitálních referenčních služeb v knihovnách./ Oxford : Chandos, 2007. - xv, 172 s. : il.
Sdg 38.286

Společné cesty : veřejné knihovny ve střední Ev­ro­pě a skupiny obyvatelstva ohrožené sociálním vyloučením : mezinárodní seminář Ostrava, 10.-11. 11. 2008 / odpovědná red. Miroslava Sabelová. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2009. - 87 s. : barev. il. - (Aktuality SKIP ; sv. 25)
Sbd 38.231

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2