Vstříc čtenáři v systémech Aleph i Primo

MARTIN VOJNAR > vojnar@multidata.cz  

Vlastnosti a prvky webu 2.0 přítomné v knihovních systémech představují pro české knihov­ny a jejich uživatele nepochybně důležitou roli. Významnou měrou totiž rozhodují o tom, zda budoucí čtenáři mohou na základě svých toulek po internetu zamířit právě do knihovny.
Knihovna by měla dát svým stávajícím i potenciálním uživatelům natolik jednoduché, příjemné a kvalitní prostředí pro vyhledávání a získávání dokumentů, aby dnes obstála nejen v konkurenci internetových vyhledávačů typu „google“, ale dokázala nabídnout i výraznou přidanou hodnotu, kterou se od ostatních služeb bude odlišovat.
V následujícím příspěvku si ukážeme prin­cipy webu 2.0 jak v knihovním systému Aleph, tak i v systému Primo, což je speciální vyhledávací nástroj nové generace určený knihovnám a zaměřený právě na moderní uživatelské rozhraní. Jednotlivé, dále uváděné vlastnosti webu 2.0 vycházejí z jejich nasazení v konkrétních knihovnách, které s nimi pracují.
Aleph je aktuálně k dispozici ve verzi 20.2
Knihovní systém Aleph lze charakterizovat takto: zahrnuje 25 let zkušeností vývoje, celosvětově jej používá více než 4000 knihoven, producentem je firma Ex Libris (http://www. exlibrisgroup.com/), českými di­stri­­butory jsou Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy (http://aleph.cuni.cz/)a MULTIDATA Praha s. r. o. (http://www.multidata.cz/). Dále jej asi není třeba podrobně představovat, se systémem se lze setkat v Národní knihovně ČR, ve většině univerzitních, vědeckých nebo specializovaných odborných kniho­ven. Proto­že systém di­s­ponuje flexibilní architekturou a každá knihovna jej může mít nastaven na míru, rozsah používaných prvků webu 2.0 se může mezi jednotlivými knihovnami lišit. Ze zajímavých prvků webu 2.0 doporučujeme následující výběr možností, některé z těchto vlast­ností byly rozšířeny a implementovány přímo jednotlivými knihovnami:
Logo ExLibris Aleph• připojování obálek, obsahů, anotací, audio nebo video ukázek, digitalizovaných částí dokumentu nebo plných textů k titulům v katalogu; možnost jejich plnotextového indexování a prohledávání;
• připojování komentářů a/nebo známek čtenářem k titulům v katalogu;
• odběr RSS kanálů upozorňujících na nové tituly v katalogu na základě uživatelského profilu, volně vytvořeného dotazu nebo te­ma­tické skupiny;
• automatické rozesílání textových zpráv čtenáři na mobilní telefon pomocí vlastní nebo komerční SMS brány;
• připojování obálek knih čtenářem, pokud není taková obálka běžně dostupná jiným způ­sobem (např. prostřednictvím obálkového serveru);
• automatický import záznamů elektronických časopisů nebo elektronických knih do knihovního katalogu (k dispozici je cca 40 000 záznamů časopisů např. prostřednictvím Jed­notné informační brány nebo cca 30 000 záznamů e-knih z projektu gutenberg.org);
• ověřování výskytu titulu katalogu v Google Books a zúžení vyhledávání pouze na takové tituly, což se hodí zejména tehdy, pokud je titul v katalogu momentálně vypůjčený;
• možnost pravidelně sestavovaných přehledů často půjčovaných, žádaných nebo jinak zajímavých dokumentů;
• řazení výsledků dotazu v katalogu podle jejich popularity, která je odvozována z četnosti výpůjček, včetně zobrazení popularity u jednotlivých záznamů;
• pravidelně sestavovaný přehled nejčastěji hle­daných klíčových slov v dotazech katalogu;
• automatické doporučení dalších podobných titulů vzhledem k právě prohlíženému titulu na základě statistické návštěvnosti a chování čtenářů;
• optimalizace prostředí knihovního katalogu pro mobilní zařízení;
• zúžení výsledků dotazu v katalogu na tituly, které jsou aktuálně k dispozici;
• historie výpůjček čtenáře coby součásti jeho čtenářského konta (pouze pro přihlášené čtenáře);
• upozornění ve stručném seznamu výsledků katalogu na to, zda daný titul již má čtenář půjčen, měl půjčen, má jej žádán nebo měl žádán (pouze pro přihlášené čtenáře);
• automatické prodlužování výpůjček v posled­ní den výpůjční lhůty, pokud lze knihu prodloužit v souladu s knihovním řádem;
• registrace čtenáře přes internet a iniciace služeb, které nevyžadují osobní přítomnost (např. požadavek na výpůjčku, kopii, na meziknihovní výpůjční službu apod.);
• objednání digitalizace dokumentu, který není pod ochranou autorského práva, prostřednictvím projektu EOD (E-books on Demand) a následné sdílení takto digitalizovaného dokumentu;
• jednotné přihlašování společně s jinými aplikacemi; možnost přihlašování pomocí účtu a hesla, které je uloženo v externím adresáři; podpora technologie Shibboleth pro federativní autentizaci;
• podávání návrhu na rozšíření knihovního fondu, který je prověřen proti stávajícímu obsahu katalogu; odeslané návrhy a jejich případné přijetí/zamítnutí může čtenář sledovat prostřednictvím svého čtenářského konta;
• publikování obsahu knihovního katalogu do externích vyhledávacích služeb pomocí standardu SiteMap;
• registrace knihovního katalogu do externích vyhledávacích služeb pomocí standardu OpenSearch;
• automatická komunikace s katalogem pomo­cí RESTful webových služeb definovaných v doporučení pracovní skupiny DLF pro in­ter­operabilitu knihovních systémů a vyhledávacích rozhraní.
Pokud vás některá z uvedených vlastností zaujala, ozvěte se nám, poskytneme vám kontakt přímo na knihovny, které ji provozují.
Aplikace prvků webu 2.0 v současných knihovních systémech je nicméně do značné míry objektivně omezená, a to především způsobem, jakým knihovní systémy vznikly. Byly primárně navrženy pro interní procesy knihovny a až během jejich dalšího vývoje do nich byly doplňovány funkce určené také koncovým uživatelům, tj. čtenářům.
Proto přichází Primo
ExLibris PrimoOd roku 2006 se začala firma Ex Libris věnovat vývoji moderního uživatelského rozhraní, kte­ré stojí záměrně odděleně od tradičního knihovního systému. Nový produkt obdržel název Primo. Do určité míry se jedná o evoluci, do určité míry jde o revoluci - v dobrém slova smys­lu. Díky osamostatnění prezentační vrst­vy se může knihovna soustředit lépe na své uživatele a nabídnout jim výrazně lepší prostředí pro jejich práci. Lze bez přehánění konstatovat, že koncepce webu 2.0 je jedním ze základních pilířů architektury systému Primo.
Jedná se vlastně o model knihovního „googlu“, který zastřešuje všechny knihovní dokumenty (tištěné, digitální, elektronické) bez ohledu na jejich formu zpřístupnění (lokálně, vzdáleně) a nad kterými nabízí koncovým uživatelům dvě základní funkce: vyhledávání a dodávání. Díky tomu, že má knihovna nad celým procesem plnění uživatelského rozhraní a jeho nastavením (indexování, vyhledávání, zobrazení a dodávání) absolutní kontrolu, může nabídnout svým uživatelům „globální efekt“ se silnou lokální přidanou hodnotou šitou na míru jejich potřebám.
Vlastnosti jako automatické slučování duplicit, aplikace modelu FRBR, fasetová navigace, nastavení relevance pro řazení, sloučení obsa­hu knihovního fondu s placeným obsahem databází i s volně dostupnými zdroji aj. jsou díky novému pojetí systému hladce realizovány.
Aktuální verze 3 systému Primo tak především umožňuje:
hladkou integraci s knihovním systémem v reálném čase - jinými slovy uživatel pracuje se svým čtenářským kontem stejně, jako kdyby se pohyboval v knihovním systému,
plně konfigurovat vlastnosti prezentační vrstvy, které se týkají automatického získávání záznamů ze zdrojových systémů, indexování, zobrazování a dodávání dokumentů - knihovna může začlenit do nabídky uži­vatelům libovolný dokument, k jehož metadatům má přístup (metadata mohou být i automaticky generována, např. z údajů relevantních www stránek),
rozlišit a stanovit speciální míry relevance pro určité případy (např. shodné záznamy, podobné, oblíbené, nové, zásadní záznamy apod.) - výsledky dotazů, které se nabízejí v první desítce, vyhovují drtivé většině uživatelů a nabízejí stejnou relevanci, jakou známe právě z populárních vyhledávačů.
Zmíněné vlastnosti jsou jen střípkem z celkové funkcionality systému Primo. Mezi jeho další funkce bychom mohli zahrnout celou plejádu prvků, místo toho ale doporučíme si spíše vyzkoušet systém Primo tam, kde se používá. Nemusíte zkoumat všech stávajících cca 270 institucí, začít můžete např. v konsorciu rakouských knihoven Österreichischen Biblio­the­kenverbundes (http://search.obvsg.at/OBV) nebo na švýcarské Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) v Curychu, která své nové uživatelské rozhraní oficiálně zpřístupnila v po­lovině roku 2010 a jehož podoba stojí za pozornost.
Anebo si můžete vyzkoušet Primo® přímo na datech ve své knihovně - zdarma. Kontaktujte nás pro další podrobnosti.
Není žádným překvapením, že od začátku bylo klíčovou snahou systému Primo také zpří­stupňování licencovaného elektronického obsahu. Jeho integrace typicky probíhala pomocí metavyhledávání - tj. v reálném čase byly paralelně dotazovány vybrané externí zdroje, které s průměrnou dobou odpovědi 10-15 vteřin vracely výsledky. Pořadí záznamů ve výsledkových množinách a vracený obsah byly determinovány každým externím zdrojem zvlášť, což neumožňovalo jejich rychlé a efektivní zpracování. V polovině roku 2009 se tak začal rýsovat velmi užitečný doplněk, který měl zásadně změnit přístup k vyhledávání na úrovni článků a který předznamenal, že Primo není pouze běžný nástroj pro vyhledávání a dodávání. Pri­mo pro knihovnu představuje kompletní řešení, a proto systém v současnosti nabízí dva typy důležitých služeb:
indexovací služby (Primo Central), které doplňují knihovní zdroje o externí souhrnný rejstřík skládající se ze záznamů, plných textů a dalších datových objektů pocházejících od největších světových provozovatelů informačních zdrojů a elektronických vydavatelů,
referenční služby (bX, BibTip), které „doporučují“ koncovým uživatelům ke každému nalezenému záznamu podobné dokumenty - jinými slovy dokumenty, o které se často zajímali jiní uživatelé (použitý mechanismus doporučování byl u obou služeb předmětem úspěšného vědeckého bádání a je založen výhradně na anonymním sledování uživatelských vzorců chování).
Lze předpokládat, že do budoucna se bude paleta dalších služeb rozšiřovat. A právě na první uvedené službě si ukážeme další využití principů webu 2.0.
Základní údaje o Primo Central
Máte-li cca čtyři minuty času a jste-li připojeni k internetu, základní představu o Primo Central získáte nejlépe na YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=fDc6kJo6SX8).
Primo Central je centrálně spravovaný index, který v sobě zahrnuje záznamy, plné texty a další datové objekty od největších světových provozovatelů informačních zdrojů a elektronických vydavatelů. Spolupráce s přispívajícími partnery a jejich výběr probíhá s ohledem na potenciál jejich odborného obsahu a na základě poptávky ze strany knihoven.
Aktuální obsah indexu činí více než 200 milionů záznamů z odborných zdrojů, do kterého přispívá téměř 100 různých světových provozovatelů informačních zdrojů a vydavatelů. Tento počet dále roste, do konce roku 2010 by se měl minimálně zdvojnásobit.
Ačkoliv uživatelé mohou v indexu Primo Central vyhledávat i na úrovni plného textu, přístup k vlastnímu licencovanému obsahu jim Primo Central nezajišťuje. Zobrazení plného textu proběhne až prostřednictvím přímé­-ho odkazu v záznamu, je-li přítomen (např. u EBSCO), nebo pomocí linkovacího serveru (např. SFX), což je z hlediska určení adekvátní kopie pro konkrétního uživatele a jeho lokaci vhodnější a efektivnější.
Jak již bylo naznačeno, index Primo Central není v knihovně uložen lokálně. Jde o službu, ke které se přistupuje vzdáleně, a jejíž dostupnost, plnění a neustálou aktualizaci zajišťuje producent systému Primo, tj. Ex Libris.
Knihovna také nemusí vlastnit licence ke všem záznamům obsaženým v Primo Central. Může se rozhodnout, zda bude nabízet vyhledávání pouze v záznamech, které má licencované, nebo i v těch ostatních. Pokud prohledá­vá všechny záznamy, přístup k plným tex­tům je ošetřen na základě dohody s provozovateli (např. pomocí jednorázových poplatků za zo­brazení plných textů - „pay per view“), nezávisle na Primo Central.
Čtenář nemusí nijak rozlišovat, zda záznamy přicházejí prostřednictvím lokálního indexu systému Primo nebo vzdáleného indexu služby Primo Central. Výsledky obou indexů jsou dyna­micky a plnohodnotně sloučeny (jinými slovy: slučují se jablka a jablka, nikoliv jablka a hrušky, jak tomu často bývalo a bývá u metavyhledávání).
Podle výše popsaného rozhodování knihov­ny o zpřístupnění placených licencí dále záleží, zda je koncový uživatel přihlášen nebo ze kterého místa se systémem Primo pracuje. Pak obsahují jeho výsledky buď celý záběr indexu Primo Central, nebo jen volně dostupnou část anebo jen část indexu odpovídající jeho oprávněním (např. student fakulty A se dostane pouze ke zdrojům předpláceným fakultouA).
Služba Primo Central je po technické stránce založena na systému Primo, a díky tomu tak dispo­nuje následujícími parametry:
• vícejazyčnost na všech úrovních (data, indexování, zobrazení) a nadstandardní jazyková podpora při vyhledávání,
• konsorciální podpora,
• otevřenost aplikační vrstvy (API) a dokumentované vývojové prostředí (SDK),
• rozšiřování funkčnosti systému Primo uživatelskou komunitou a její volné sdílení prostřednictvím portálu EL Commons (http://www.exlibrisgroup.org/).
Není bez zajímavosti, že do června 2011 je služba Primo Central poskytována knihovnám, které provozují systém Primo, bez jakýchkoliv dalších poplatků, tj. zdarma. Služba Primo Central byla oficiálně uvolněna producentem Ex Libris na začátku července 2010.
Závěrem
A není také bez zajímavosti, že kromě systémů Aleph a Primo se firma Ex Libris rozhodla koncepci architektury webu 2.0 vtělit i do nové generace knihovních systémů určených pro interní procesy knihovny, na jejichž vývoji již začala paralelně pracovat před dvěma lety. Je se tedy na co těšit. S ohledem na dynamicky se měnící prostředí je také zřejmé, že knihovny a jejich uživatelé nové a lepší nástroje zkrátka potřebují.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2