Městská knihovna roku 2010 - průběh hodnocení

Ředitelka vítězné knihovny M. Sabelová přebírá oceněníSvaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a. s. vyhlásily pro rok 2010 poprvé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Vítěz soutěže získává částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost Skanska a. s. Do soutěže se přihlásilo 38 městských knihoven. Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo hodnoceno patnáct výkonových indikátorů. Vybrány byly takové indikátory, které umož­ňu­jí jednoznačný výklad, tj. čím větší hodnoty indikátoru určitá knihovna dosahuje, tím je lepší.
Indikátory: Počet knihovních jednotek/1000 obyvatel (váha 0,5) X Přírůstek v k. j./1000 oby­va­tel (váha 1,5) X Počet exemplářů titulů periodik/1000 obyvatel (váha 1,5) X Počet stanic s internetem/1000 obyvatel (váha 3) X Plocha pro uživatele m2/1000 obyvatel (váha 2) X Počet studijních míst/1000 obyvatel (váha 1) X Provozní doba (váha 3) X % registrovaných uživatelů z obsluhované populace (váha 2,5) X % registrovaných dětí do 15 let z obsluhované populace (váha 3) X Návštěvy/obyvatel (váha 1,5) X Výpůjčky/obyvatel (váha 2) X Kulturní a vzdělávací akce (váha 1,5) X Internetové služby (váha 3) X Náklady na nákup knihovního fondu/obyvatel (váha 1,5) X Náklady na nákup EIZ/obyvatel (váha 2).
Každý indikátor byl ještě ohodnocen určitou váhou podle významu, který v rámci celkového hodnocení představoval. Přidělené váhy se pohybovaly v rozmezí od 0,5 do 3 (viz výše).
Základem pro porovnávání se stala hodnota mediánu (medián je hodnota, která leží přesně uprostřed všech naměřených hodnot), který byl určen pro každý indikátor zvlášť. Hodnota mediánu byla určena ze všech 150 knihoven, jež se zúčastňují benchmarkingu, nikoliv tedy pou­ze z knihoven, které se přihlásily do soutěže.
Hodnota mediánu byla započítána jako 100 %. Jestliže určitá knihovna dosáhla vyššího indikátoru, než činí hodnota mediánu, byl proveden přepočet na procenta, tj. knihovna mohla dosáhnout například hodnoty 120 %. Pokud byl indikátor nižší než medián, knihovna dosahovala hodnoty nižší než 100 %, např. 70 %. Získané procentní hodnoty byly vynásobeny stanovenou váhou. Potom byl proveden součet všech dosažených hodnot. Pro snadnější čitelnost takto získaných výsledků byla ještě jednou provedena standardizace a propočten hodnotící index. Knihovny byly poté seřazeny podle velikostních kategorií podle počtu obyvatel a uvnitř těchto kategorií byly seřazeny sestup­ně podle dosaženého indexu. Tak bylo sestaveno pořadí v každé kategorii:
• Kategorie měst 5000 až 10 000 obyvatel - Městská knihovna Sedlčany - hodnota inde­xu 169.
• Kategorie měst 10 000 až 20 000 obyvatel - Městská knihovna Litomyšl - hodnota inde­xu 146.
• Kategorie měst 20 000 až 40 000 obyvatel - Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uher­ském Hradišti - hodnota indexu 163.
• Kategorie měst nad 40 000 obyvatel - Knihov-na města Ostravy - hodnota indexu 161.
Pořadí všech knihoven je k dispozici na http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2010/vysledkyMK2010.htm. Tyto knihovny byly navštíveny a hodnoceny odbornou komisí. Předmětem hodnocení na místě byly především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihov­ny (exteriér, interiér, technické vybavení, so­ciální zázemí apod.).
Na závěr proběhlo tajné hlasování, ze kterého vzešla vítězná Městská knihovna roku 2010 - Knihovna města Ostravy.
VÍT RICHTER
Foto Eva Hodíková

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2