Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2010

DARINA KRÁĽOVÁ > metodika@kniznicatrnava.sk 

V rámci Měsíce české a slovenské vzájemnosti se ve dnech 3. až 5. října konal v Trnavě 13. roč­ník mezinárodního setkání českých, slovenských a moravských knihovníků - bibliogra­fů. Akci připravila Slovenská národní knihov­na - Národní bibliografický ústav Martin ve spolupráci se Spolkem slovenských knihovníků - bibliografů, Trnavským samosprávným krajem a Knihovnou Juraje Fándlyho v Trnavě. Setkání se konalo pod záštitou předsedy Trnavského samosprávného kraje ing. Tibora Miku­še, PhD.
Kolokvium se uskutečňuje pravidelně od ro­ku 1997, střídavě na Slovensku, na Moravě nebo v Čechách, a to pokaždé v rámci Měsíce české a slovenské vzájemnosti. Na Slovensku se konalo naposledy v roce 2008 v Krajské knihovně Ľudovíta Štúra ve Zvolenu.
Mgr. Lívia Koleková, ředitelka KJF v Trnavě, otevírá 13. ročník kolokviaHlavním cílem této mezinárodní akce je set­ká­ní odborníků z oblasti bibliografie, prezentace výsledků vlastní práce a výměna zku­šeností. Už tradičně se začalo v neděli od­po­­ledne, kdy hosté z Čech, Moravy a Slovenska společně navštívili hrad Červený Kameň. Kolokvium se konalo z prostorových důvodů (asi 55 účastníků) v konferenční místnosti hotelu Inka v Trnavě, v němž byli účastníci rovněž ubytováni.
Začátek kolokvia patřil domácím organizátorům, zástupcům Trnavského samosprávné­ho kraje a ředitelce Knihovny Juraje Fándlyho Mgr. Lívii Kolekové, která přivítala hosty a stručně představila hostitelskou knihovnu. Ředitel odboru kultury Ing. Viliam Kubányi tlumočil účastníkům pozdrav předsedy trnavského kraje, který se z pracovních důvodů omluvil za svou nepřítomnost.
Na podnět PhDr. Anny Kucianové, moderátorky prvního dne jednání, jeho účastníci minutou ticha uctili památku nedávno zesnulé Ing. Hany Študentové, ředitelky Vědecké knihovny v Olomouci, kde se kolokvium konalo v minulém roce.
Hlavními tématy letošního setkání byly významné osobnosti v regionech v kontextu bibliografického zpracování, regionální články v perio­dickém tisku, regionální monografie měst a obcí, sestavování kalendárií regionálních osobností, zpracování hungarik a publikací jiných menšin a bibliografie věnované významným osobnostem a česko-slovenským vztahům v rámci jednotlivých měst a obcí.
Odborný program byl zajímavý a bohatý, vystoupilo v něm 23 odborníků z Čech, Moravy a Slovenska. Průvodní akcí byla výstava v čítárně Knihovny Juraje Fándlyho věnovaná životu a dílu Antona Augustína Baníka, které blíže ve své prezentaci představil doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.
Trnavskému regionu a jeho osobnostem se ve svých příspěvcích věnovali již zmíněný doc. A. Maťovčík ze Slovenské národní knihovny v Martině v příspěvku Působení Antona Augustína Baníka v Trnavě, Mgr. Zuzana Mesárošová z Knihovny Juraje Fándlyho ve vystoupení Bibliografická činnost Knihovny Juraje Fándlyho v Trnavě, Mgr. Judita Kontárová z Galantské knihovny představila Významné osobnosti Galanty a Marta Vargová ze Žitno­ostrovní knihovny v Dunajské Středě vystoupila s příspěvkem Přehled zpracování hungarik. Tato knihovna má výjimečné postavení v systému slovenské národní bibliografie, plní funk­ci ústřední knihovny pro kooperaci zpracování záznamů z maďarských periodik vydávaných na Slovensku, jako integrální součásti předmětu slovenské národní bibliografie.
Trnavský samosprávný kraj vydal v roce 2008 monografii Rodný můj kraj, kterou v krátké prezentaci představil Mgr. Patrik Velšic. O kvalitě publikace svědčí fakt, že v roce 2008 získala ocenění Slovenského syndikátu novinářů Nejkrásnější kniha o kraji a v roce 2009 vyšlo její druhé doplněné vydání.
Vzhledem k velkému počtu prezentací se v tomto článku nemůžeme podrobně věnovat všem, proto uvedeme alespoň názvy přednesených příspěvků a jména jejich autorů. Plné texty budou zveřejněny v elektronickém sborníku i v jeho tištěné podobě, kde si je bude možné podrobně přečíst. Následující řádky mů­žete proto považovat i za upoutávku a pozvánku k prostudování avizovaného sborníku. Účastníci kolokvia na prohlídce dětského oddělení KJF v Trnavě
V pondělí, první den kolokvia, vystoupilo celkem 13 přednášejících, odborný program otevřela prezentace Poeta Laureatus Ioannes Bocatius (1569-1621), kterou přednesla PhDr. Klá­ra Kernerová z Veřejné knihovny J. Bocatia v Košicích. Poté v plynulém sledu následovaly prezentace a přednášky představující osobnosti, jako byl např. Peter Fradelius (1581 až 1621), kterého přiblížila PhDr. Anna Kucia­no­vá ze Slovenské národní knihovny v Martině, zajímavá a podnětná byla přednáška Mgr. Ivy Bydžovské z Knihovny NM v Praze Knížata, světci a vra­zi. Osoby a osobnosti v kramářských tiscích Knihovny Národního muzea. Střední Čechy spatřené: několik poznámek k máchovské literatuře a bibliografii představil Ing. Jiří Mika ze SVK v Kladně. Moravské retrospektivní regionální bibliografii se věnoval doc. PhDr. Jaromír Kubíček,CSc. Autoři PhDr. Zdeněk Poklu­daz Knihovny Univerzity T. Bati ve Zlíně a Ing. Jan Kaňka z KK Františka Bartoše ve Zlíně společně připravili prezentaci Bibliografie baťovské literatury a její online prezentace, kterou zajímavým způsobem představil J. Kaň­ka. Pak následovala již zmíněná přednáška doc. A. Maťovčíka Působení Antona Augustína Baníka v Trnavě, Mgr. Elena Matisková z Krajské knihovny Ľudovíta Štúra ve Zvolenu představila sportovce Jan Bezrouk a Jan Koutný ve sportovním dění Zvolena. Východní Slovensko zastupovala Bc. Zuzana Džupinková ze Státní vědecké knihovny v Prešově prezentací Personální bibliografie rusínských a ukrajinských malířů Slovenska. Svou prezentací Jaromír No­havica doplněnou osobními vzpomínkami na bývalého kolegu zaujala PhDr. Alena Hrazdilová z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Závěrečný příspěvek Obraz historických i současných regionů v českých, moravských a slezských periodikách se zaměřením na regionální dějiny a vlastivědu přednesla PhDr. Václava Horčáková z Knihovny Historického ústavu AV ČR.
Celodenní maraton poslední přednáškou ješ­tě neskončil… Po odborné části programu - přes nepřízeň počasí - si účastníci kolokvia vzali deštníky a společně vyrazili do ulic města, kde navštívili historické památky „Malého Ří­ma“. Na prohlídce je provázela a odborný výklad podala knihovnice Mária Miháliková (dnes již v důchodu). Procházku městem ukončili v KJF a společně si prohlédli její prostory.
Hostitelská knihovna dodržela i tradici společenského posezení a z knihovny se všichni přesunuli do Klubu policie, kde byla připravena večeře s překvapením v podobě folklor­-ní hudební skupiny Koverovci, která pobavila a ro­zezpívala všechny přítomné.
Poslední den - v úterý - se moderování zodpovědně ujala Mgr. Eva Svobodová ze Studij­-ní a vědecké knihovny v Hradci Králové. (Důrazně sledovala, aby přednášející dodržovali vymezený čas a díky její „žluté kartě“ vyšel program „přesně na minutu“.)
Další kolo přednášek otevřela Martina Zlatohlávková z Krajské knihovny Pardubice vystoupením Všední život Pardubáka za druhé světové války 1939-1945 a po něm plynule následovaly přednášky Regionální monografie Krá­lovéhradecka(Bc. Ivana Novotná, SVK v Hradci Králové), Historie středních Čech pohledem bibliografa (PhDr. Jiřina Kádnerová, SVK v Kladně), Monografie jihočeských měst a obcí 1995-2010 (Mgr. Libuše Straková, JVK v Českých Budějovicích), Bibliografická činnost Knihovny Juraje Fándlyho v Trnavě (Mgr. Zuzana Mesárošová, KJF v Trnavě), Historie a současnost zpracování kalendárií v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem a pout­ník Karel Hynek Mácha (Jitka Hainzová, SVK v Ústí nad Labem), Významné osobnosti Galanty (Mgr. Judita Kontárová, Galantská knihovna), Databáze regionálních osob­ností Liptovské knihovny Gašpara Fejérpata­ky-­-Be­lo­potockého v Liptovském Mikuláši v au­to­ma­tizovaném informačním systému PC-Lib - její budování a význam (PhDr. Ivona Salajo-vá, Lip­tovská knihovna G. F. Belopotockého v L. Mikuláši), Databáze osobností a událostí v Kraj­ské knihovně Karola Kmeťku v Nitře (Viola Bie­liková, KK K. Kmeťkuv Nitře), Personálie v zrcadle banskobystrických kulturních institucí (Mgr. Soňa Šváčová, Státní vědecká knihovna v B. Bystrici), Přehled zpracovávání hungarik (Marta Vargová, Žitnoostrovní knihov­­na v Dunajské Středě), Čeští a moravští divadelníci v Státním divadle v Košicích od 20. let 20. století (Mgr. Valéria Farah, SVK v Košicích).
Závěr a zhodnocení předchozích ročníků pat­řily tradičně doc. PhDr. Jaromíru Ku­bíč­kovi, Csc., a doc. PhDr. Miloši Kovačkovi, PhD. Bohužel, oba pánové museli z pra­cov­ních důvodů odejít dřív, a tak se jejich úkolu vy­­­ni­kajícím způsobem zhostila PhDr. Jiřina Kádnerová, předsedkyně bibliografické sekce Sdru­­­žení knihoven ČR. Vyjádřila spokojenost s výběrem okruhu hlavních témat i s úrovní příspěvků, které na kolokviu odezněly, a konstatovala, že „hlavně téma Významné osobnosti v regionu je nevyčerpatelné, o čemž přesvědčily i přednesené příspěvky věnované knížatům, světcům, vrahům, poutníku Máchovi, podnikateli Baťovi či bývalému knihovníkovi a kolegovi Jaromíru Nohavicovi.“ Ostatní příspěvky se zabývaly především regionální bibliografií měst a obcí. V této souvislosti dr. J. Kádnerová tlumočila výzvu doc. Kovačky, aby v budoucnosti přednášející věnovali větší pozornost zpracování retros­pektivní bibliografie v Čechách. Do budoucna navrhla uvážit, zda by nebylo vhod­né stanovit předem počet přednášek, které na kolokviu zaznějía pozvala účastníky na již čtrnácté setkání, které se uskuteční v roce 2011 v Jihlavě od 2. do 4. října. Na závěr poděkovala všem organizátorům za vynikající přípravu a průběh odborného i průvodního programu.
I my, jako hostitelská knihovna, věříme, že kolokvium splnilo svůj cíl a i navzdory nepříznivému počasí odcházeli všichni účastníci do svých míst a knihoven spokojeni, plni nových zajímavých dojmů, informací a zážitků.
Do češtiny přeložila OLGA VAŠKOVÁ 
Foto: Archiv KJF v Trnavě


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2