Činnost Goethe-Institutu v oblasti knihoven, knižní kultury a literatury

SABINE REDDEL-HEYMANN > libr@prag.goethe.org 
EVA VONDÁLOVÁ > vondalova@prag.goethe.org
Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Základním principem jeho činnosti je spolupráce a dialog s partnery, povědomí o historických souvislostech a otevřenost vůči cizím kulturám. Celosvětová síť a téměř šedesátileté zkušenosti instituce jsou optimálním předpokladem pro zlepšení porozumění mezi kulturami.
Institut podporuje znalost německého jazyka v zahraničí, věnuje se mezinárodní kulturní spolupráci a zprostředkování komplexního obrazu Německa prostřednictvím poskytování informací o událostech kulturního, společenského a politického života.
Institut je nevládní organizací působící z pověření Spolkové republiky Německo. V 91 zemích se nachází 136 institutů, přímo v Německu jich sídlí 13 (věnujících se výuce německého jazyka) a centrála jakož i zastoupení v hlavním městě. Po celém světě institut zaměstnává 2800 osob.
Goethe-Institut Prag
V Praze byl Goethe-Institut založen v říjnu 1990. Sídlí v budově bývalého velvyslanectví NDR. Tyto prostory byly renovovány a roku 1993 oficiálně zpřístupněny veřejnosti.
Goethe-Institut v Praze je regionálním institutem pro oblast střední Evropy a koordinuje práci institutů v Estonsku (Talin), Lotyšsku (Riga), Litvě (Vilnius), Polsku (Varšava a Kra­kov), Slovensku (Bratislava), Maďarsku (Budapešť) a Slovinsku (Lublaň).
V České republice Goethe-Institut podporuje síť partnerských institucí. Vedle Goethe-Center v Českých Budějovicích a Pardubicích spolupracuje také se společností Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem, v oblasti výuky německého jazyka k nim patří odborné knihovny na devíti vybraných školách a deset zkouškových center, která mají oprávnění k provádění jazykových zkoušek Goethe-Institutu. Dále institut zajišťuje německý fond pro německé knihovny v Brně a Plzni, a podporuje nákup německojazyčného fondu v partnerských knihov­nách v Olomouci, Liberci a Ostravě. K dispozici jsou tak v pěti českých knihovnách aktuální informace o Německu ve formě tištěné, ale i v podobě CD či na DVD.
Aktivity institutu v Praze jsou rozsáhlé, zahrnují výuku německého jazyka, podporu výuky na českých školách a řadu programových akcí z oblasti umění či filmu. Rozsáhlou oblast zastřešuje též knihovna.
Vedle nabídky klasické knihovny a spolupráce s českými knihovnami na poli odborného vzdělávání připravujeme projekty v oblasti podpory literatury a překladu a aktivity spojené s internetem.
Nabídka knihovny
Česká republika je sousední zemí Německa. Mnohé soukromé a hospodářské vazby jsou důvodem k tomu, že zájem o německý jazyk, literaturu a kulturu je stále velký a trvá. To má samozřejmě dopad i na činnost knihovny. Nabízí aktuální materiály a informace o Německu v příslušném rozsahu, kvalitě a odpovídající aktuálnosti a poskytuje specializovaný fond, který doplňuje nabídku českých knihoven. Ve fondu jsou vedle knih zastoupeny také CD s hudbou a mluveným slovem, CD-ROM, VHS a DVD, časopisy a noviny. Fond je převážně v německém jazyce.
Vedle současné německy psané beletrie, kde jsou vybrané tituly také k dispozici v českém překladu, najdou návštěvníci v knihovně naučnou literaturu z oblasti kultury, umění, so­ciálních a společenských věd, filmy na DVD, klasickou i současnou hudbu na CD. K hlavním skupinám fondu patří bezpochyby beletrie po roce 1989, filozofie, dějiny 20. a 21. století a materiály pro výuku a studium německého jazyka. Zde naše nabídka slouží jak začátečníkům, tak pokročilým čtenářům. Vedle tzv. zjednodušené četby s omezenou slovní zásobou v němčině je možné si zapůjčit německé detektivky či komiksy. Nově knihovna nabízí německou literaturu pro děti a mládež.
Podstatnou část z asi 15 000 knihovních jednotek je možno půjčit absenčně. V rámci me­ziknihovní výpůjční služby mohou fond na­ší knihovny využít i čtenáři jiných českých knihoven.
Katalog a informace o nových titulech jsou k dispozici na našich internetových stránkách. V brzké době bude možné tituly z našeho fondu dohledat i v souborném katalogu Caslin.
Ročně knihovnu navštíví přibližně 15 000 osob, knihovna provede asi 18 000 výpůjček a zodpoví 1300 dotazů. Fond je katalogizován a zpřístupněn v systému Südwestdeu­t­scher Verbund - SWB (jihozápadní ně­mecké sdružení knihoven), výpůjčka probíhá v programu Allegro.
Samozřejmou součástí naší nabídky jsou informační, poradenské a rešeršní služby. Zpracováváme dotazy týkající se Německa i dota-zy z německé strany o České republice. Naše knihovna je zapojena do služby Ptejte se knihovny, s řadou českých knihoven jsme v pravidelném kontaktu.
Kdo jsou naši čtenáři a co chtějí?
Služby a fondy knihovny využívají v prvé řadě studenti a vysokoškolští učitelé, učitelé německého jazyka, germanisté, překladatelé, dále nakladatelé, novináři, umělci a další čtenáři se zájmem o Německo.
V květnu loňského roku se naše knihovna zapojila do ankety na téma Knihovny a nabídka informací pro budoucnost, kterou pro knihovny Goethe-Institutu středoevropského regionu při­pravila agentura BIRNKRAUT|PARTNER. Pražské ankety se - převážně formou internetového formuláře - zúčastnilo 416 osob, z toho 266 aktivních uživatelů knihovny.
Jak se ukázalo, čtenáři si cení stávajících služeb, ale očekávají i jejich zlepšování a průběž­nou inovaci. Jako nejdůležitější v nabídce knihovny je s předstihem hodnocena výpůjčka knih, CD a DVD, dále on-line katalog a aktuální noviny a časopisy. Chválena byla nabídka a velký výběr aktuálních titulů knih, CD a DVD. Z tematického hlediska se většina účastníků ankety zajímá o současnou německy psanou literaturu (próza, lyrika, detektivky), dále pak materiály pro výuku němčiny, film a dějiny. Jako důležité jsou také vnímány obory německá vlastivěda, sociální vědy, výtvarné umění a filozofie.
Často se objevilo přání on-line přístupu k uživatelskému účtu, možnost prodloužení přes internet atd. Naše technické vybavení je v tomto ohledu závislé na postupu naší centrály. Jsme proto rádi, že budeme mít katalog, který tento servis poskytuje.
Nabídka elektronicky poskytovaných časopisů, videí a e-knih je požadována jak uživateli, tak těmi, kteří knihovnu dosud neznají. Pro letošní rok proto prověřujeme možnost za­vedení tzv. „onleihe“ (on-line výpůjčka digitálních médií).
Zajímavým aspektem je přání zejména těch zájemců, kteří knihovnu dosud neznají, abychom nabízeli komentované seznamy s doporučenými tituly, přehledy internetových odka­zů, odborné články a kulturní tipy. Proto uvažujeme o dalším rozšíření dosud stávající nabídky v této oblasti (viz internet).
Jak z výsledku ankety vyplývá, z internetových technologií web 2.0 je nejvíce využíván facebook (to udává zhruba polovina zúčastněných stávajících uživatelů a třetina těch, kteří knihovnu dosud neužívají).
Vedle služeb v elektronické podobě zůstávají i nadále osobní kontakt a s ním spojené služby velmi důležité. Naše knihovna je také pozitivně hodnocena jako místo, kde je možno pobýt, číst si nebo se učit.
Podpora literatury a překladu
Setkání s Ingo SchulzemK činnostem knihovny patří nejen fyzický fond a jeho zpřístupnění, ale i podpora překladu německých titulů do češtiny a možnost osobního setkání s německými autory. To probíhá v růz­ných formátech - čtení a diskuse, výstavy a prezentace knih, řada West-Östlicher Divan, řada Das Buch na pražském knižním veletrhu Svět knihy pořádaná ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem a Švýcarským velvy­slanectvím, Goethe-Automat. V roce 2009 se v Česku na pozvání Goethe-Institutu představili němečtí autoři a autorky Marcel Beyer, Julia Francková, Katharina Schmidtová, Ingo Schulze, Uwe Tellkamp a Martin Walser, loni přijeli například Hans Magnus Enzensberger, Sven Regener a Jan Wagner.
Na internetových stránkách doprovází tato osobní setkání internetová podoba projektů. Vedle výše uvedených je třeba jmenovat výběr novinek německého knižního trhu Knihy, o nichž se mluví (www.goethe.de/buecher) či výstavu nejoblíbenějších německých autorů současnosti Spřízněni volbou (http://www.goethe.de/sprizneni-volbou).
Při přípravě aktivit spolupracujeme s řadou německých i českých institucí, ať je to Frankfurtský knižní veletrh, knižní veletrh v Lipsku, Svět knihy či Česká centra.
Důležitou roli hraje Goethe-Institut nadále v oblasti podpory překladu. V Praze je za rok zpracováno 30 žádostí českých nakladatelů, asi polovina podporu (příspěvek na honorář překladatele) získá. Těžiště podpory leží v oblasti současné německé beletrie, podporovány jsou také české překlady dosud nepřeložených klasiků, jakož i základní naučná díla německých autorů v oblastech filozofie, současné dějiny a společenských věd.
Na našich stránkách najdete od loňského podzimu projekt Německy psané knihy v českém překladu, který nabízí informace o vydaných českých překladech německy psané beletrie posledních dvaceti let.
Rostoucí význam internetu
Goethe-Institut si uvědomuje sílící význam internetu a využívá jej nejen pro informování o připravovaných a uskutečněných pořadech a aktuálních událostech v Německu. Na stránkách www.goethe.de/praha (německojazyčná verze www.goethe.de/prag) najdete také odkaz na facebookové stránky institutu, pod knihovnou pak třeba prezentaci na portálu librarything (http://www.librarything.de/catalog/Goethe-Institut.Prag).
Knihovna dále na svých stránkách poskytuje informace o hlavních skupinách knihovního fondu a novinkách. Projekt Kniha měsíce dává prostor čtenářům, aby se podělili o své dojmy z knihy, která je v našem fondu zaujala, a doporučili ji ostatním.
Vzhledem k tematickému záběru aktivit Goethe-Institutu nabízí webové stránky vyjádření expertů z České republiky a Německa na různá témata, která jsou diskutována v obou zemích. Například v rubrice o společnostisi lze přečíst o vietnamských přistěhovalcích v Německu a Česku či o vztahu mladých k politice, mezi příspěvky o architektuře pak o situaci panelových sídlišť. V rubrice 10 otázek pro… se ptáme osobností z Německa a České republiky, které působí vždy v jedné ze zemí, na jejich názor na druhou z nich. Kulturní tipy nabízejí doporučení na významné kulturní události v německých městech, které jsou z České republiky dobře dosažitelné, jakož i na pořady v Česku, které se týkají Německa. Připravujeme téma migrace a média (zobrazení migrantů v německých a českých médiích), Street Style Blogs a Comics.
Do budoucna bychom rádi v rámci naší internetové prezentace ještě více posílili bilaterální charakter. Naší představou je vytvořit platformu pro setkávání a komunikaci (také díky dalším interaktivním a multimediálním prvkům webu 2.0).
Spolupráce s českými knihovnami v odborných diskusích
V České republice organizuje Goethe-Institut ve spolupráci s odbornými institucemi - ze­jména SKIP ČR a dalšími partnery z oblastí knihoven a informací, jakož i evropskými institucemi - konference, workshopy a studijní cesty.
Odborné veřejnosti poskytuje informace o diskusi v Německu o aktuálních výzvách, kterým čelí dnešní znalostní společnost, jako jsou otázky budoucí role knihoven, uchování kulturního dědictví a digitalizace, celoživotní vzdělávání, podpora čtení a web 2.0. Naším úkolem je zprostředkovat stanoviska a expertízu z Německa. Rádi bychom tak přispěli k dalšímu vývoji v České republice, propojili experty z oblastí informací a knihoven na evropské úrovni a napomohli zprostředkování úspěšných projektů z Česka do Německa.
Z nedávné doby je možno uvést několik příkladů těchto aktivit. V roce 2009 vystoupila Hannelore Vogt, ředitelka Městské knihovny v Drážďanech, s příspěvkem o Knihovně jako oáze služeb na konferenci Knihovny současnosti v Seči, a představila tak aktuální trendy v oblasti managementu knihoven orientovaných na zákazníka. Podporou pro mezikulturní práci knihoven je česko-německá publikace příspěvků z konference Společné cesty. Veřejné knihovny a skupiny obyvatelstva ohrožené so­ciál­ním vyloučením, která se konala na sklonku roku 2008 v Ostravě.
Loni v dubnu proběhla v Goethe-Institutu konference na téma Knihovny v Evropě - aktuál­ní výzvy a jak na ně, kde k tématu referovala Barbara Lison, ředitelka Městské knihovny v Brémách.
V současné době je připravována soutěž pro studenty knihovnictví a architektury Má knihov­na budoucnosti. Její výsledky by měly být prezentovány na konferenci 100. dní německých knihovníků, která proběhne v červnu 2011 v Ber­líně.
Foto Tomáš Souček


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2