Knihovna Jiřího Mahena je knihovnou pro všechny

EDITA VALIŠOVÁ > public@kjm.cz  
Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) jako největší veřejná městská knihovna na Moravěa současně druhá největší knihovna v České republice (KJM spravuje 35 městských poboček) aktivně reaguje na čtenářské, informační, kulturní a vzdělávací potřeby všech svých uživatelů již od roku 1921.
Tradice v poskytování knihovnicko-informačních služeb a kulturně sociální status KJM se odráží v aktuální nabídce všech činností, jimiž knihovna působí na širokou čtenářskou veřejnost jakéhokoli věku, vzdělání či sociálního postavení. V jejím bohatém a pestrém fondu o velikosti 800 000knihovních jednotek (roční přírůstek činí 25-30 000 jednotek) najdeme rozsáhlý výběr z oblasti krásné a naučné literatury, novin, časopisů, AV médií, hudebnin, obrazových dokumentů atd. Za standard lze považovat bezplatné poskytování služeb internetu (včetně možnosti připojení do sítě Wi-Fi), přičemž registrovaným čtenářům je nabízen vstup k elektronickým databázím.
Vyjma běžně poskytovaných informací bibliografického či faktografického charakteru se knihov­na specializuje na problematiku EU - od roku 2005 je všem zájemcům o toto téma k dispozici Informační středisko EUROPE DIRECT. Dalším specializovaným pracovištěm KJM je Mahenův památník v Masarykově čtvrti s expozicí o životě a díle spisovatele, dramatika a prvního brněnského knihovníka Jiřího Mahena. V autentickém prostředí památníku se protínají moderní knihovnické služby s odkazem J. Mahena. Je hojně navštěvován odborníky, studenty i laickou veřejností zajímajícími se o osobnost Jiřího Mahena, sídlí zde Společnost Jiřího Mahena a krásné prostředí obnovené kultur­ní památky poskytuje svým návštěvníkům možnost účastnit se nejrůznějších kulturních a společenských aktivit (besed, přednášek, literárně-­dra- matických pořadů apod.).
Za rok se v KJM zaregistruje na 40 tisíc čtenářů, kteří uskuteční více než 600 tisíc čtenářských návštěv a 2,4 milionu výpůjček.
Dokumenty knihovny zpřístupňuje on-line katalog Clavius (automatizovanou síť knihoven v současné době tvoří ústřední knihovna, Mahenův památník, IN-centrum a 14 poboček). KJM zabezpečuje také výkon regionální funkce pro okres Brno-město a prostřednictvím IN-centra v Kleino­vě paláci se podílí na zvyšování počítačové a informační gramotnosti znevýhodněných skupin obyvatel.
Vysoká úroveň v poskytování výpůjčních a informačních služeb knihovny je systematicky dopl­ňována dalšími aktivitami KJM orientovanými nakulturně společenský rozvoj občanů a podporu vzdělanosti. V repertoáru knihovny nechybí čtenářské besedy, autorská čtení, výstavy, diskusní setkávání, výtvarné soutěže, vzdělávací semináře, workshopy, vernisáže, exkurze aj. (veliké oblibě a úspěšnosti se těší zejména akce na podporu dětského čtenářství) jak celoměstského, tak celostátního rozsahu, přičemž za klíčový prvek všech aktivit lze považovat aktivní spolupráci knihovny s ostatními kulturními a vzdělávacími institucemi a participaci na národních, mezinárodních či EU projektech.
Během celého roku zavítá do KJM téměř 840 000 návštěvníků, akce pořádané knihovnou navštíví přes 57 000 zájemců.
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovnyDětské čtenářství
Pravidelné aktivity Dětské knihovny KJM určené široké veřejnosti, školám, školkám apod. jsou od roku 2009 podporovány Centrem dětského čtenářství (CDČ), které danou problematiku rozvíjí z profesního hlediska (mezi výstupy CDČ patří např. seminář pro knihovníky a pedagogy Chceme dětem číst). Z významných projektů na podporu dětského čtenářství zmiňme projekt Poprvé do školy - Poprvé do knihovny (pasování prvňáčků na čtenáře knihovny spojené s registrací zdarma), za který knihovna v roce 2004 získala ocenění Ministerstva kultury ČR Knihovna roku či účast na projektu Národní pedagogické knihovny Komenského Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka (slavnostní předání knih úspěšným prvňáčkům). Pro starší děti byla zavedena Charta služeb pro děti a mladé lidi ve věku 10 až 15 let, která reflektuje připomínky a požadavky dětí ke službám knihovny. Za tento počin KJM obdržela Cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006. KJM se dále podílí na akcích vyhlašovaných profesní organizací SKIP (Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Světový den knihy a autorských práv a další). U příležitosti Března, měsíce čtenářů uspořádala v loňském roce ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity kampaň S chutí aneb Najděte svůj knižní apetit, akci, která v netradičním duchu představila všem čtenářům i nečtenářům knihovnu jako moderní a živoucí složku společnosti, života a města.
V Dětské knihovně mohou děti prožít také pohádkové nocování (Noc s Andersenem), zahrát si v Klubu deskových her apod. Společně s muzei a galeriemi se KJM zapojuje do kulturního programu festivalu Brněnské muzejní noci, obsahově přispívá k náplni Dne dětí atd. V letech 2008-2009 se partnersky zúčastnila mezinárodního projektu ANIMALITER zaměřeného na tvor­bu knižní ilustrace (realizace výtvarné dílny pro děti a mládež s následnou výstavou Mluvící zvířata a mezinárodním setkáním knihovníků), pravidelně také spolupracuje s českou sekcí IBBY na výstavách děl nominovaných dětských ilustrátorů prestižní soutěže Zlatá stuha (prezentace oceněných knih posledního ročníku se konala za doprovodu zábavného dětského programu).
Prorodinná tematikaFamily point
Podpora rodin je neméně důležitou složkou služeb KJM. V roce 2008 se knihovna zapojila do projektu Rodinné pasy (na držitele pasu se vztahuje sleva při registraci), bezplatně registruje novorozené děti při slavnostní akci Vítání občánků a projektem Czech Safer Internet CObined Node zvyšuje mezi uživateli internetu povědomí o jeho bezpečném využívání. Ve svých prostorách také zpro­voznila kontaktní místa Family point - mateřské koutky pro maminky s dětmi (informační zázemí a místo pro nakojení či přebalení miminka). Z důvodu komplexní podpory rodinného života svých klientů vyhlásila v loňském roce měsíc květen Měsícem pro rodinu.
Senior v knihovně
Zvláštní péče je v KJM věnována též seniorům. Podpora aktivního stáří je realizována např. prostřednictvím kurzů Tréninků paměti, seminářů Kritického myšlení či kurzů PC gramotnosti. Od roku 2009 se mohou senioři v knihovně pravidelně scházet a využívat nabídky služeb Klubu seniorů (besedy, přednášky, exkurze atd.). Žhavou novinkou je zapojení KJM do projektu Senior Pas, který opravňuje držitele pasu k 10% slevě při registraci.
Hudba a handicap
Jedním z dalších cílů KJM je snaha usnadnit handicapovaným či znevýhodněným občanům integraci do společnosti. Činnosti knihovny se zaměřují především na integraci dětí s různými druhy handicapů - pracovnice Dětské knihovny navštěvují se svým specifickým programem dětské uživatele přímo v prostorách Ústavu sociální péče na Ko­ciánce, chodí také do Centra sociálních služeb - Domova pro osoby se zdravotním postižením apod. Ve prospěch integrace handicapovaných spoluobčanů byl v letech 2004-2006 v KJM realizován projekt SETKÁVÁNÍ, který se obracel zejména k handicapovaným dětem a též k odborné veřejnosti. Handicapované občany se snažil seznámit s možnostmi, které jim knihovna nabízí, a to formou besed, celodenních aktivit a tvůrčích dílen. Aktuálně se touto problematikou zabývá projekt Ruku v ruce, který je zaměřen na snižování informačních bariér, jež mají potenciál od sebe oddělovat zdravé děti od dětí handicapovaných. Cílem projektu je vytvoření a realizace uceleného systému vzájemně logicky propojených aktivit na­pomáhajících integraci handicapovaných dětí do společnosti (tematické bloky besed s prvky dramatické výchovy či kritického myšlení ústící v jednotlivé integrační programy handicapovaných dětí s dětmi z majoritní společnosti).
Další oddělení KJM, které se zaměřuje na handicapy, tentokrát zrakové, je Knihovna pro nevidomé a slabozraké. V jejím fondu se nacházejí zvukové knihy, knihy a notové materiály v Braillově písmu či specializovaná periodika. Významným partnerem knihovny je centrum pro zrakově postižené Tyflocentrum v Brně. Zvukový fond se nachází také v Hudební knihovně, která organizuje řadu hudebních programů (např. Malé divadlo hudby, besedy pro školy, muzikoterapii apod.). Za zmínku stojí také grantem podpořený vzdělávací seminář pro knihovníky Hudba, která bortí hranice stylů a forem, jehož poslední ročník posluchačům přiblížil tři důležité stylové a formální mezníky v hudbě nebo seminář Putování za folklórem aneb Na lidovú notečku atd.
Aktivity knihovny a aktuální dění kolem ní mohou zájemci od června 2010 sledovat na stránkách nové webové prezentace (www.kjm.cz). V roce 2011 oslaví Knihovna Jiřího Mahena významné jubileum - 90. výročí své existence. Nejen k tomuto výročí, ale i do dalších let si přejeme spoustu inspirativních setkání a především řady spokojených čtenářů a uživatelů.
Foto archiv KJM
Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2