BIBLIOSET - portál RKK ve službách knihoven a jejich uživatelů

HALINA MOLINOVÁ > hmolin@rkk.cz

Regionální knihovna Karviná (RKK) je pověřená knihovna, která poskytuje dvanácti knihovnám v kar­vinském okrese především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fon­dy, zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumen­tů a další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven při poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.
Kmenoví zaměstnanci RKK při spolupráci s externími odborníky vytvořili velmi zajímavý portál BIBLIOSET jako souhrn knihovnicko-informačních podsystémů s přidanou hodnotou. Systém využívají obsluhované knihovny v rámci regionálních funkcí, a také bezplatně ostatní zainteresované knihovny v rámci ČR.
Jedná se o tyto webové aplikace:
1. MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SYSTÉM (MVS)
Slouží ke snadnému vyhledání a on-line vypůjčení knih z fondu českých i zahraničních knihoven. Tato služba umožňuje čtenářům zapůjčit si požadovaný titul z jiné knihovny prostřednictvím své mateřské knihovny. MVS funguje na základě prohledávání on-line katalogů přístupných v síti Internet. Sy­stém umožňuje hledat podle dvou sku­pin parametrů.
První skupinu tvoří vyhledávání podle autora, názvu hledaného titulu, klíčového slova, ISBN a ro­ku vydání. Pokud je vyplněno více polí, je při vyhledávání použit logický součin.
Druhá skupina parametrů vymezuje okruh prohledávaných knihoven. V seznamu se vybere typ knihoven a pomocí položek region, kraj a stát se vymezí hledání geograficky. Po vyhledání konkrétního titulu mají knihovny registrované v systému MVS možnost odeslat elektronickou žádanku, která je doručena cílové knihovně.
Pokud příslušná knihovna zašle poštou požadovaný titul knihovně, která o něj žádala, pohybuje se čekací doba pro uživatele v rozmezí 4 až 14 dnů.
2. REŠERŠE
Databáze Rešeršeje informační branou do obsahů naučných periodik z fondu Informačního oddělení RKK. Pracovnice tohoto oddělení zpracovávají a aktualizují údaje několikrát do měsíce. Hlavní náplní jejich práce je co nejlépe vystihnout a excerpovat odborné články z asi 100 titulů celostátních a lokálních periodik, které mohou uživatelé knihovny dále využívat ve svých odborných pracích.
Uživatelům je zpřístupněna on-line databáze rešeršních záznamů zpracovávaných v RKK od roku 1990. Přihlášený uživatel má možnost po rozkliknutí názvu článku získat úplné zobrazení záznamu, a tím další informace, kterými jsou stručná anotace článku, den, měsíc a rok vydání časopisu, strany a témata, pod kterými lze také článek najít.
3. BELETRIE
Jedná se o vícehlediskové zpracování beletrie pro čtenáře povídek, románů, novel a jiných žánrů. Databáze poskytuje pohotové informace o titulech na dané téma, a to pomocí podrobně zpracovaných věcných a formálních hledisek. Umožňuje rychlou orientaci v objemných knižních fondech. Třídění beletrie obsahuje šest hlavních hledisek, podle kterých lze každý jednotlivý titul ohodnotit a také zpětně vyhledat. Každé z hledisek je naplněno růz­ným počtem skupin, které je podrobněji rozebírají. Zpracovatel přečteného titulu beletrie vytvoří „kód“, který se bude skládat z kombinace jednotlivých hledisek a jejich skupin.
Zpracování záznamu a anotace si všímá těchto údajů:
Autor, překladatel, ilustrátor;
Název, podnázev;
Stručná a zajímavá informace o autorovi:
- jeho provenience,
- časové zařazení,
- zařazení jeho tvorby do kontextu doby a literatury,
- význam jeho osobnosti,
- jeho působiště,
- jeho profese,
- stěžejní dílo, vyzvednout pár titulů.
Stručná charakteristika díla;
Výběr atraktivní ukázky;
Určení tematických hesel podle třídění.
4. KUSTOD
Kustod neboli správce umožňuje formou tzv. „domácí knihovničky“ spravovat fond privátních nebo administrativních knihoven s podmínkou připojení k internetu. Data jsou uložena na serveru RKK, která garantuje jejich profesionální údržbu.
Zadáním ISBN knihy jsou do systému vloženy informace o knize - autor, název, údaje o obsahu. Tyto údaje lze také vložit nebo upravit ručně. Uživateli je umožněno vložení výpůjčních údajů k titulu (uživatel, jenž výpůjčku provedl, datum vrácení knihy, automatická e-mailová urgence vrácení titulu). Tituly je možné členit do kategorií podle tématu titulu (např. ekonomika, beletrie apod.) a zasílat upomínky uživatelům systému.
5. WWW - stránky pro knihovny - viz též knihovna.info
Knihovnám, které mají zájem, nabízíme zhotovení webových stránek podle jejich výběru z nabídky devíti vzorů včetně webhostingových služeb a správy vybrané domény. Vzory stránek je možno zhlédnout na adrese http://www.knihovna.info. Stránky mohou být vystaveny po domluvě buď zdarma na doméně třetího řádu knihovna.info (např. www.knihovnaXYZ.knihovna.info),nebo na vlastní zakoupené doméně. Aktualizace obsahu webových stránek je uživatelům umožněna prostřednictvím webového rozhraní. V současnosti je v systému registrováno 395 knihoven z ČR.
6. Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska
Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska (dále jen EBSTS) je fulltextovou databází osobností, které se narodily nebo působily na území Těšínského Slezska, obsahuje více než 5746 hesel a svým obsahem převyšuje kterýkoli doposud vydaný biografický slovník Těšínského Slezska. Tato databáze byla zpracována polskou vědeckou a studijní knihovnou v Těšíně (Książnica Cieszyńska) a RKK převedla některé údaje do češtiny.
O zařazení osobností do tohoto systému nerozhodovala národnost, náboženské vyznání nebo politický postoj jednotlivých osob, ale význam jejich práce pro region Těšínského Slezska pojatého v jeho nejširších historických kontextech. Důvodem budování počítačové databáze osobností, které ovlivnily historii i současnost regionu a měly vliv na jeho rozvoj, byla potřeba vyhledat a uspořádat biografické materiály, které jsou rozptýleny ve velkém množství publikací.
V elektronickém slovníku je možno hledat podle různých hledisek: podle příjmení nebo pseudonymu dané osoby, podle roku narození nebo úmrtí, místa, kde osobnost působila, podle profese nebo druhu činnosti, kterou vykonávala, a také podle názvu instituce, ve které působila.
7. POKLADNA
Aplikace Pokladna je cennou pomůckou pro statistickou evidenci využívání internetu a pro účtování provozu internetových služeb. Umožňuje zařazení uživatelů Počítačů Internetové Aplikace Pokladny (dále jen PIAP) do jednotlivých skupin podle tari­fikace ceny za používání internetu za hodinu. Přidaná hodnota systému spočívá v jednoduché identifikaci uživatelů např. podle čárového kódu čte­nářského průkazu, jednoduchou statistickou evi­dencí využívání internetu, účtování provozu internetu a také možnost stanovení poplatku podle časového intervalu.
Využití jednotlivých databází - Statistika přístupů modulů Bibliosetu za období 1. 1.-30. 9. 2010

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2