Co přinesl další vývoj…

MARIE ŠEDÁ > seda@svkos.cz
Regionální funkce v Moravskoslezském kraji do roku 2005
Výkon regionálních funkcí (RF) do roku 2005 byl jednotně koordinován Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR, financování bylo zajištěno podle Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky1. V článku 4 je uveden systém stanovení dotace, který je založen buď na dohodě mezi krajskou knihovnou a knihovnami pověřenými výkonem RF, nebo na metodě pev­ně stanoveného propočtu podle velikosti ob­slu­hované populace a počtu obsluhovaných knihoven.
Se změnou rozpočtového určení daní a některých výnosů, a s tím i převedení financování z ges­ce MK ČR na jednotlivé kraje došlo v Moravskoslezském kraji (MSK) k jistým změnám, které se dotýkaly i financování výkonů RF. V té době byla v kraji stále nedořešena otázka dotace pro Knihov­nu města Ostravy, která získávala finanční částku propočtenou pouze z počtu obsluhovaných poboček v okrajových částech města.
Zásady zajištění výkonu RF v našem kraji
Koncem roku 2005 byly vydány Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, kde bylo uvedeno i přelomové řešení financování - zohlednění valorizace a inflace. Bohužel nikdy nedošlo k plnému navýšení podle těchto změn, přesto k mírnému navyšování dotace docházelo. Tento problematický článek Zásad vedl k jejich změně, kterou schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje s platností od 22. 11. 2007 svým usnesením č. 20/1781.
Ke změnám v Zásadáchdošlo na žádost poskytovatele dotace. Jejich definitivní podoba vznikla po několika jednáních zástupců oddělení cestovního ruchu a kultury MSK a zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny a pověřených knihoven. Změny se dotkly především rozdělování dotace, specifikace jednotlivých regionálních činností a bliž­­ší charakteristiky uznatelných nákladů.
Nové Zásady přinesly i revoluční změnu přepoč­tu dotace:2 byla vyřešena otázka velkých sídel a do počtu obsluhované populace je každoročně zahrnuto maximálně 40 000 obyvatel (jde o měs­ta Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Opava a Havířov). Do počtu obsluhovaných knihoven jsou již zapo­čítávány všechny knihovny, a také i jejich poboč­ky.
K dobrému a vyváženému výkonu regionálních funkcí je bezpochyby nutné plynulé financování. Prostředky pro pověřené knihovny byly v průběhu let průběžně navyšovány. Na rozdíl od jiných krajů nedošlo k poklesu dotace, ale v podstatě nikdy nešlo o navýšení, které by respektovalo valorizaci mezd a meziroční inflaci.
Výkon regionálních funkcí se stal nedílnou součástí působení knihoven v celé České republice. Bez této podpory by knihovny především v malých obcích zůstaly bez odborného vedení, což by se jistě negativně odrazilo na uspokojování informačních a kulturních potřeb občanů.
Významné etapy v praxi veřejných knihoven po roce 2002
Ohlédneme-li se zpět až k roku 2002, můžeme konstatovat, že za těch několik let se v knihovnách udělal neuvěřitelný kus práce. Zavedení regionálních funkcí přes evidenci knihoven, jejich internetizaci, zavedení standardů a projektu Benchmarking až po snahy o systematické vzdělávání jsou jedněmi z řady mnoha činností, které provázejí prá-ci knihoven. Následující přehled ukazuje, co se v knihovnách (nejen v MSK) v posledních několika letech událo:
2002
Program podpory výkonu RF
Registrace knihoven v databázi MK ČR
Internetizace knihoven
2003
Metodický pokyn MK ČR k zajištění výkonu RF
Atest knihoven pověřených výkonem RF
2005
Změna poskytovatele dotace na výkon RF
Standardizace knihovnických a informačních služeb (VKIS)
PIK - Projekt internetizace knihoven
Webové stránky knihoven pomocí šablon
Projekt Benchmarking knihoven
Statistika Kult (MK) 12-01 pouze ele­­k­tronicky
2006
Souborný katalog ČR - spolupráce po­vě­řených knihoven
2007
Zavádění automatizovaných regionálních knihovních systémů
2010
Projekt vzdělávání UZS (Unie zaměstnavatelských svazů)
Závěrem
Můžeme konstatovat, že jednoznačně došlo k rozvoji služeb. Prohloubilo se sdílení informačních zdrojů, knihovny se zapojily do budování souborných elektronických katalogů, ať už na úrovni re­gionální či celostátní. Převody katalogizačních záznamů do elektronické podoby zpravidla navazovaly na provádění revizí fondu a byly umožněny díky regionálním funkcím. Vzhledem k tomu, že současně byly do knihoven umístěny veřejné internetové stanice a knihovny vytvářely webové stránky, došlo k výraznému zlepšení knihovnických služeb. Informace o fondech a službách mnoha knihoven lze nyní získat velmi rychle, v krajském měřítku však tato činnost není zdaleka ukončena.
V mnohých knihovnách byly zahájeny práce s digitalizovanými dokumenty, rozvíjejí se komunitní aktivity. Respektování mezinárodních standardů při zpracování literatury i při digitalizaci, sdílená tvorba i využívání databází a další činnosti s sebou přinášejí stoupající náročnost knihovnické profese. Celoživotní vzdělávání knihovníků se tak stává zcela nezbytnou a nesmírně potřebnou složkou nejen regionálních funkcí.
Regionální funkce vytvářejí základ pro komunikaci mezi knihovnami, kooperaci činností, poradenskou, konzultační činnost. Díky spolupráci a podchycení všech knihoven poskytujících VKIS se na území Moravskoslezského kraje vytvořila opět fungující síť knihoven, která napomáhá ke zvýšení a zkvalitnění výkonů knihoven, umožňuje občanům rovný přístup k jejich službám a pomáhá naplňovat standard veřejných knihovnických a informačních služeb.
ODKAZY:


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2