Podpora čtenářské gramotnosti v Národní pedagogické knihovně Komenského

ALICE KOŠKOVÁ > koskova@npkk.cz
Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze (divize Ústavu pro informace ve vzdělávání) už třetím rokem realizuje resortní projekt Podporujeme čtenářskou gramotnost. V době prudkého rozvoje informačních technologií je stále potřebnější, aby děti získávaly pravidelné čtenářské návyky co nejdříve. Nepřetržité rozvíjení čtenářské gramotnosti je významným faktorem v dalším studiu, pracovním uplatnění i v budoucím celoživotním vzdělávání.
Projekt je rozčleněn do čtyř modulů:
1. Centrum pro školní knihovny;
2. Anketa Suk - Čteme všichni;
3. Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka;
4. Literární soutěž - Žijeme na jedné Zemi.
Do této struktury byly v roce 2009, v prvním ročníku projektu, začleněny také úspěšné aktivi­ty, které knihovna realizovala v předchozích letech.
Nejdelší historii má Anketa Suk - Čteme všich­ni, čtenářská anketa dětí, učitelů a knihovníků o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém kalendářním roce. Anke­ta je pořádána ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP od roku 1993 a účastní se jí pravidelně tři až čtyři tisíce dětí z celé republiky.
Anketa nese jméno profesora Suka, zakladatele Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež, která je součástíNárodní pedagogické knihovny Komenského a představujenejvětší relativně úplnou sbírku literatury pro děti a mládež vydávané na území naší republiky od konce 18. století po současnost. Vedle dětské literatury v češtině (do roku 1992 i ve slovenštině) jsou v knihovně také české časopisy pro děti a mládež a výběrově česká a zahraniční teoretická literatura tohoto oboru. Své služby poskytuje knihovna všem, kdo se profesně literaturou pro děti a mládež zabývají. Knihy se půjčují převážně prezenčně, pro studijní účely je možno učinit výjimku. Na požádání zpracovává knihovna rešerše z oblasti dětské literatury. Sukova studijní knihovna literatury pro mládež je členem české sekce IBBY.
V rámci ankety Suk - Čteme všichni jsou udí­leny následující ceny:
1. Cena dětí;
2. Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP;
3. Cena Noci s Andersenem;
4. Cena ministra školství, mládeže a tělovýcho­vy za přínos k rozvoji dětského čtenářství.
První tři ceny jsou anketní, poslední cenu uděluje porota učitelů, kteří byli jmenováni na základě dlouholeté zkušenosti v oblasti práce s dětmi. Cenu získávají všichni, kdo se na zro­du knihy podíleli, tzn. spisovatel, ilustrátor i nakladatel.
Každoročně je sestavován žebříček dvaceti nejčtenějších titulů, který odráží nejširší spektrum čtenářských zájmů dětí, jejich skutečný literární vkus. Tyto informace pomáhají učitelům poznat preference žáků a v neposlední řa­dě mohou obohatit také jejich znalosti o no­vá jména, především zahraničních tvůrců knih pro děti.
Záložky z úspěšného projektuCentrum pro školní knihovny (CŠK) vznik­lo v rámci samostatného projektu v roce 2006 jako webové stránky určené knihovníkům a pedagogickým pracovníkům, kteří připravují nebo provozují školní knihovnu resp. studijní a informační centrum školy http://www.npkk.cz/csk/. Na těchto stránkách jsou pravidelně zveřejňovány informace o novinkách v oblasti legislativy, práce s uživateli, pracovních postupů a technologií a v neposlední řadě i informace z našich i zahraničních školních knihoven. Každoročně je věnována pozornost přípravě oslav Mezinárodního měsíce školních knihoven (MMŠK). V letech 2009 a 2010 se v rámci MMŠK uskutečnila ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knihovnou v Bratislavě akce Záložka do knihy spojuje školy.
Na webových stránkách NPKK i Centra pro školní knihovny jsou pravidelně jedenkrát měsíčně vystavovány informace o nejnovějších knihách pro děti a mládež. Jsou zaměřeny především na uspokojení informačních potřeb učitelů základních škol a knihovníků dětských oddělení veřejných a školních knihoven.
Novinky jsou rozděleny do pěti oddílů:
- první čtení,
- knihy pro 1. stupeň ZŠ,
- knihy pro 2. stupeň ZŠ,
- naučná literatura,
- knihy vhodné pro společné čtení dospělých s dětmi.
V ČR existují v současné době tři prestižní literární soutěže, ve kterých jsou udělovány ceny v oboru literatury pro děti: Zlatá stuha, SUK - Čteme všichni a Magnesia litera. Jejich výsledky jsou vyhlašovány každoročně na jaře v období měsíců březen až květen. Informace o výsledcích zpracované do podoby elektronické publikace jsou vystaveny na webu NPKK vždy během letních prázdnin, aby učitelé mohli tyto informace využít již od počátku nového školního roku. Publikace může sloužit mimo jiné jako podklad pro akvizici ve školních knihovnách. Knížka pro prvňáčka 2010
Akce Už jsem čtenář - knížka pro prv­ňáč­ka vznikla na podporu rozvoje zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky. Žáky z prvních ročníků základní školy přihlašují do projektu učitelky nebo knihovnice dětských oddělení veřejných knihoven. Učitelky a knihov­nice poté s dětmi v průběhu školního roku na­vštíví knihovnu, organizují společná čtení, be­se­­dy se spisovateli, dramatizace pohádek a dal­ší činnosti, které dětem přibližují svět knížek a motivují je k četbě. Projekt předpokládá dlouhodobou nadstandardní práci učitelů a knihovníků se začínajícími čtenáři. Všem, kteří se na projektu podílejí, jsme velice vděčni, protože v tomto případě jsme pouze iniciátory a většina práce leží na učitelkách a knihovnicích. Žáci, kteří úspěšně zvládnou čtení, získají na konci školního roku jako odměnu původní českou novinku, která není dostupná na knižním trhu, ale byla vydána v rámci projektu.Podporou tohoto resortního projektu se MŠMT ČR stává iniciátorem vzniku nového původního literárního díla v oblasti literatury pro děti a mládež.
Prvního ročníku projektu v roce 2009 se zúčastnilo 9500 žáků, zapojilo se celkem 232 základních škol z celé republiky, z toho 22 pří­mo a 210 prostřednictvím dětských oddělení veřejných knihoven. Ze spolupráce spisovatel­ky Ivony Březinové a ilustrátorky Vlasty Ba­rán­ko­vé vzešla půvabná knížka Okno do komína, která vyšla v nákladu téměř 9000 výtisků. Kníž­ka získala prestižní ocenění - Zlatou stu­hu za nakladatelský počin 2009.
Do druhého ročníku projektu se zapojilo celkem 355 základních škol z celé republiky, z to­ho 52 přímo a 303 prostřednictvím dětských oddělení veřejných knihoven. Akcí podporujících čtenářství se v průběhu školního roku zúčastnilo více než 12 000 prvňáčků. Knížkou pro prvňáčka pro rok 2010 je vtipná knížka příběhů a hádanek Legrační dům spisovatele Jiřího Kahouna a ilustrátora Jiřího Fixla, která vyšla v nákladu 13 000 výtisků.
V roce 2011 vyjde kouzelnický příběh Zmizelá škola Daniely Krolupperové s ilustracemi Evy Sýkorové-Pekárkové.
Literární soutěž Žijeme na jedné Zemi je zaměřena na rozvoj vlastní tvůrčí práce v oblasti literárních textů především u žáků středních škol, případně vyšších ročníků základních škol. Vychází z předpokladu, že vlastní literární tvor­ba napomáhá k rozvoji jazykových a vyjadřovacích schopností žáků. První ročník soutěže byl vyhlášen v roce 2008 z podnětu MŠMT k 60. výročí Deklarace lidských práv, své příspěvky do soutěže poslalo zhruba sto středo­školáků. Od roku 2009 byla literární soutěž včleněna do projektu NPKK, tématem byl Mateřský jazyk (Mateřština v součas­né Evropě), v roce 2010 bylo vyhlášeno téma Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Po­sled­ní téma oslovilo na dvě stě padesát studentů z více než devadesáti škol. Práce hodnotí literární porota, která již po tři roky pracuje ve složení spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, spisovatelka a překladatelka Daniela Krolupperová a novinářka Radka Páleníková. Slavnostní vyhodnocení výsledků probíhá vždy v lednu na ministerstvu školství. Nejlepší literární příspěvky jsou každoročně vydány v tištěném sborníku.
Projekt Podporujeme čtenářskou gramotnost bude pokračovat i v roce 2011, o jeho rozsahu rozhodne mimo jiné výše přidělené dotace. V současné době probíhá hlasování do ankety Suk - Čteme všichni, hlasovací lístky pro děti i knihovnice jsou ke stažení na webu NPKK. Na jednotlivých aktivitách projektu se podílí většina pracovnic a pracovníků NPKK a za jeho dosavadní úspěšnou realizaci děkujeme také všem knihovnicím a učitelkám, které s námi na projektu spolupracují.
Foto archiv NPKK


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2