Projekt NAKLIV a možnost zapojení pro knihovny

IVA ZADRAŽILOVÁ > zadrazilova@nakliv.cz  
Kabinet informačních studií a knihovnictví, spadající pod Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, využil v roce 2009 výzvy Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnosta podal několik projektových žádostí. Jedním ze schválených se stal projekt s názvem Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV), jehož činnost bych vám v tomto článku chtěla krátce představit.
O projektu
Projekt NAKLIV byl zahájen v listopadu ro­ku 2009. Jedná se o tříletý projekt, jehož hlavním cílem je podpora v oblasti informačního vzdělávání a navázání spolupráce v rámci sítě zapojených partnerů. Užší realizační tým projektu je tvořen manažerem projektu, odborným garantem a administrátorkou. Kromě Masarykovy univerzity se do projektu zapojilo dalších sedm institucí napříč celou republikou - pět vysokých škol, jedna vyšší odborná škola a jedna vědecká knihovna. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci vysokých škol, kam spadají především knihovníci, dále potom akademičtí pracovníci a doktorandi, kteří se zabývají informačním vzděláváním, a v neposlední řadě pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol. Byli bychom rádi, kdyby pod záštitou projektu NAKLIV vznikla fungující komunita kvalifikovaných lektorů a osob, které se věnují informačnímu vzdělávání a využívají moderní metody spolupráce nejen k výuce, ale i vzájemnému sdílení materiálů a poznatků z praxe.
Kdo se může do projektu zapojit?
Přesto, že máme poměrně úzce definovanou cílovou skupinu, věříme tomu, že projekt NAKLIV může oslovit i osoby, které do ní primárně nespadají. Obecně se dá říci, že je projekt určen pro jakéhokoli zájemce o oblast informační gramotnosti. Existuje mnoho růz­ných institucí, které nějakým způsobem pro­blematiku informačního vzdělávání řeší. Mno­hé veřejné knihovny nabízejí svým čtenářům informační hodiny nebo připravují lekce informační výchovy pro specifické skupiny čtenářů, jako jsou děti, senioři nebo handicapovaní spoluobčané. Odborné a specializované knihovny musí respektovat požadavky svých uživatelů a naučit je pracovat s odbornými prameny, elektronickými zdroji a dalšími nástroji. Vysokoškolské knihovny reagují většinou přímo na potřeby svých studentů a podle toho přizpůsobují nabídku vzdělávacích aktivit, například organi­zováním lekcí pro orientaci v knihovně, práce s databázemi nebo citační etikou. Informační vzdělávání ve své výchozí podobě proniká i do základních škol. Na středních a vyšších odborných školách začíná být do osnov zařazován předmět Informační výchova, i když zatím ještě ne podle jednotných hledisek. Vysoké školy u svých posluchačů určitý stupeň in­formační vzdělanosti předpokládají a snaží se o prohloubení jejich znalostí tím, že je seznamují s nejnovějšími trendy v této oblasti a nabízejí možnost absolvování předmětů s tematikou informačního vzdělávání.
Mnoho organizací, které realizují aktivity v oblasti informačního vzdělávání, s nikým jiným v této oblasti obvykle nespolupracuje. Knihovnická komunita je v tomto směru atomizována - a je to pochopitelně dáno jiným typem jejích cílových skupin i prostředím, ve kterém knihovny fungují. Může se potom stát, že jedna vysoká škola pracně od počátku vyvíjí a zavádí kurz informačního vzdělávání, přičemž jiná vysoká škola takovýto kurz již má hotový a několik let ho úspěšně realizuje. Na­vzájem o tom však nevědí. To stejné platí i pro knihovny. Informační vzdělávání samo o sobě se přitom dá aplikovat v poměrně podobných variantách. S tématy, jako je vyhledávání informací na internetu, orientace v knihovním ka­talogu, práce s informačními zdroji či využití nových informačních technologií, se setkají uživatelé napříč všemi knihovnami a dalšími institucemi.
Klíčové aktivity
Z této myšlenky vychází i jedna ze zásadních aktivit, kterou budeme v rámci projektu NAKLIV realizovat. Klíčové aktivity jsou de facto výstupy projektu, které musíme za dobu jeho trvání splnit a které byly důkladně speci­fikovány v projektové žádosti. Některé z nich jsou už hotové, například vytvoření Standardu lektora informačního vzdělávání nebo organizace úvodní konference NAKLIV. Standard je dokumentem definujícím základní dovednosti a kompetence lektorů informačního vzdělávání a jeho vzniku předcházela diskuse mezi partnerskými institucemi. Text Standardu byl též recenzován nezávislými odborníky a v plné podobě je zveřejněn na našich stránkách www.nakliv.cz, odkud si ho mohou zájemci stáhnout.
V podzimních měsících loňského roku začal cyklus seminářů, určených pro ty, kteří se chtě­jí stát lektory informačního vzdělávání. Vzhledem k podmínkám dotačního programu, ze kterého je projekt NAKLIV financován, jsou semináře určeny pouze pro zaměstnance z vyš­ších odborných a vysokých škol mimo Prahu. Semináře bohužel nejsou určeny ani pro studenty nebo knihovníky mimo vysoké školy, nicméně jejich on-line podoba bude přístupná každému zájemci.
Jednou z nejdůležitějších klíčových aktivit projektu je tvorba virtuálního znalostního prostředí. Jedná se o vytvoření interaktivního webového portálu určeného pro podporu spolupráce, sdílení materiálů a tvorbu e-learningových aplikací.
Portál
Právě vytvoření tohoto portálu by mělo být katalyzátorem pro začátek spolupráce a sdílení mezi všemi organizacemi, které se zabývají informačním vzděláváním. A co všechno bude jeho obsahem? Portál bude rozdělen na tři základní části. První z nich, nazvaná kurzy.knihovna.cz, bude místem pro on-line výuku a sdílení kurzů. Budou zde odkazy či možnost stažení kompletních e-learningových kurzů, ať už pro další použití či pouze pro inspiraci. Druhá část s názvem digitalni.knihovna.cz bude určena pro sdílení materiálů. Bude zde prostor pro sdílení digitálních (nejen studijních) dokumentů, ale třeba i pracovních listů a metodik. Bude nabídnuta možnost podělit se s ostatními o „dobrou praxi“ (best practice). V digitální knihovně budou odkazy na různorodé zdroje z oblasti informačního vzdělávání, ať již pu­blikace, časopisy, články, internetové zdroje, diplomové práce s touto tematikou apod. Uživatelé je sem budou moci sami přidávat, komentovat, hodnotit či doporučovat. Poslední část portálu, pracovně zatím nazvaná podle našeho projektu nakliv.cz, bude určena pro vzájemnou komunikaci. Vytvoříme zde diskus­ní fóra, kde se budou uživatelé potkávat při řešení různých problémů a dotazů. Bude to místo pro předávání kontaktů i pro osobní prezentaci. Každý uživatel si zde bude moci vytvořit své vlastní portfolio, určené ke zveřejnění a sdílení vlastních materiálů. Budeme se také snažit obsah portálu neustále aktualizovat, vyhledávat novinky v oblasti informačního vzdělávání, české i zahraniční, a upozorňovat na různé akce, jako jsou třeba konference nebo semináře.
V ideálním případě by to tedy mělo vypadat tak, že pokud se třeba některá obecní knihovna rozhodne, že by chtěla pro své čtenáře uspořádat přednášku nebo kurz o informačním vzdělávání, nalezne zde veškeré materiály, které k této aktivitě bude potřebovat. Stejně tak například knihovník z vysokoškolské knihovny bude mít možnost sem vložit třeba šablonu svého e-learningového kurzu, kterou si jiní uživatelé třeba upraví a použijí - a současně on sám bude mít možnost inspirovat se nápady svých kolegů. A pokud bude někdo shánět odborníka na určitou problematiku informačního vzdělávání, měl by ho nalézt právě zde.
Závěrem
Myslíme si, že je opravdu zbytečné neustále dokola „objevovat kolo“ a složitě hledat informace a vše zkoušet metodou pokusu a omylu. Obzvláště v dnešní době, kdy přístup k informačním a komunikačním technologiím není nijak omezen a kdy je předávání informací otázkou vteřin. Také již není sporu o tom, že informační gramotnost a informační výchova patří k jednomu ze základních pilířů celoživotního vzdělávání. Pevně doufáme, že portál projektu NAKLIV přinese užitek co nejširšímu spektru odborníků, kteří se nějakým způsobem věnují knihovnictví a informačním studiím.
Další informace o projektu jsou zveřejněny na našich www stránkách (www.nakliv.cz). Budeme se těšit, že se do našich aktivit zapojí co nejširší knihovnická veřejnost.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2